BooksSitemapForeign Language StudySoutheast Asian Languages
William J. Gedney's The Lue language by Thomas J. Hudak, William J. Gedney - 1996 - 1360 pages
William J. Gedney's The Saek language by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1993 - 989 pages
William J. Gedney's The Saek language by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1993 - 989 pages
William J. Gedney's The Saek language by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1993 - 989 pages
William J. Gedney's The Tai Dialect of Lungming by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 1189 pages
William J. Gedney's The Yay language by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 757 pages
William J. Gedney's The Yay language by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 757 pages
William J. Gedney's The Yay language by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 757 pages
William J. Gedneyś The Yay Language by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 757 pages
Wisdoms of the Lao-Thai Isan language in the communities on the Mekhong basin by Čhāruwan Thammawat - 1999 - 191 pages
Withī pradit ʻaksō̜n Thai khō̜ng Phō̜khun Rāmkhamhǣng Mahārāt by Rātchabandittayasathān (Thailand) - 1984 - 59 pages
Withī rīan nangsư̄ Thai 200 chūamōng bǣp ngāi ngāi læ nangsư̄ Thai Yai by ʻInthawirō (Phikkhu.), Wat Pāpao (San Kamphaeng, Thailand) - 1992 - 36 pages
Withī rīan phāsā Thai by Sǣngsin Fǣngʻēm - 1978
Wiwatthanākān phāsā Thai by Thawat Punnōthok - 2000 - 150 pages
Wortart und Sprachstruktur im Tibetischen by Heinz Zimmermann - 1979 - 153 pages
Writing Filipino grammar by Ernesto H. Cubar, Nelly Iligan Cubar - 1994 - 186 pages
Wörterbuch indonesisch-deutsch by Gerhard Kahlo, Rosemarie Simon-Bärwinkel - 1974 - 510 pages
Wāi wœ̄ng wannakhadī by Lō̜m Phengkǣo - 1997 - 160 pages
Yang-chin-a-wang wen fa by Dbyaṅs-can-ṅag-dbaṅ - 1989 - 183 pages
Yang-chin-a-wang wen fa by Dbyaṅs-can-ṅag-dbaṅ - 1989 - 183 pages
Yang-chin-a-wang wen fa by Dbyaṅs-can-ṅag-dbaṅ - 1989 - 183 pages
Yi lao yu jian zhi by 賀嘉善 - 1983 - 109 pages
Your Library, a Friend by Isabel D. Prucha - 1986 - 76 pages
Yul gaṅs can paʼi brda yaṅ dag par sbyor baʼi bstan bcos kyi bye brag Sum cu pa daṅ Rtags kyi ʼjug paʼi gźuṅ gi rnam par bśad pa Mkhas paʼi mgul rgyan Mu tig phreṅ mdzes źes bya ba bźugs so by Si-tu Paṇ-chen Chos-kyi-ʼbyuṅ-gnas, Thon-mi Sambhoṭa - 109 pages
Yul gaṅs can paʼi rig gźuṅ kun gyi ma phyir gyur pa sum rtags kyi rgyas bśad, brda sprod rin chen baṅ mdzod ces bya ba bźugs so by Blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Phu-khaṅ Dge-bśes.) - 1989 - 321 pages
Yêu nhau bằng mồm by Hải Thủy Hoàng - 1970 - 184 pages
Yūnnān by Kanlayāniwatthanā (Princess, granddaughter of Chulalongkorn, King of Siam) - 1986 - 249 pages
Za hor gyi ban de Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtshoʼi ʼdi snaṅ ʼkhrul baʼi rol rtsed rtogs brjod kyi tshul du bkod pa du kū laʼi gos bzaṅ by Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama V) - 1989 - 715 pages
Za hor gyi ban de Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtshoʼi ʼdi snaṅ ʼkhrul baʼi rol rtsed rtogs brjod kyi tshul du bkod pa du kū laʼi gos bzaṅ by Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama V) - 1989 - 715 pages
Zan tshod, lo skyur, lda li by ʼDam-ka-ra - 2006 - 143 pages
Zang Han da ci dian by Yisun Zhang - 1993 - 3313 pages
Zang Han da ci dian - 1993 - 3276 pages
Zang wen sao mang su cheng du ben by Lha-dar - 1996 - 229 pages
'Aksō̜n Khō̜m by 'Anan 'Ariphong - 1995 - 183 pages
*Nag sgron by Dpal-kha*n *Nag-dba*n-chos-kyi-rgya-mtsho, Bstan-ʼdzin-rgyal-mtshan (Khu-nu.), Ro*sana L*ala Negī Bish*ta - 2004 - 269 pages
Écritures des peuples non chinois de la Chine by Henri Marie Gustave Ollone (vicomte d'), Jean Baptiste Marie Budes de Guébriant (bp.) - 1912 - 301 pages
Ācārya Nāgārjuna's Āryaśālistambakakārikā with the autocommentary by Nāgārjuna, Sonama Rabatena, Kendrīyā-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam - 2004 - 566 pages
Ācāryacandrakīrtiviracita svavr̥ttisahita Madhyamakāvatāra (paricchedā 1-5) by Candrakīrti, Tashi Tsering (Acharya.), Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam - 2005 - 522 pages
Čhindāmanī by Hōrāthibō̜dī (Phra), Prince Wongsāthirātsanit (son of Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam), Thailand. Krom Sinlapākō̜n, Thailand. Samnakngān Sœ̄msāng ʻĒkkalak khō̜ng Chāt - 2000 - 185 pages
Čhirāyu niphon by Čhirāyu Nopphawong (M. L.), Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana ʻAksō̜nrasāt - 1992 - 203 pages
Čhotmāihēt ngān chalō̜ng 700 pī lāisư̄ Thai by Thailand. Kǭng Wannakhadī læ Prawattisāt - 1984 - 234 pages
Čhāk khwāmkhit sū khwāmʻān phān phāsā by Čhēttanā Nākwatchara - 1994 - 141 pages
Čhārưk Phō̜ Khun Rāmkhamhǣng by Prasœ̄t Na Nakhō̜n, Sučhit Wongthēt - 1988 - 149 pages
Đò̂ng âm vận tuyẻ̂n by Trà̂n Văn Khải, Văn Khải Trà̂n - 1951 - 188 pages
Śar Tsoṅ-kha-pa Blo-bzaṅ-grags-pas mdzad paʾi Draṅ ba daṅ ṅes paʾi don rnam par ʾbyed paʾi bstan bcos legs bśad sñiṅ po by Tsoṅ-kha-pa Blo-bzaṅ-grags-pa, Yeśe Thabakhe (Geśe.), Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam - 1997 - 346 pages
Śes rab kyi pha rol tu phyin paʾi man ṅag gi bstan bcos mṅon par rtogs paʾi rgyan gyi rtsa ba daṅ deʾi ʾgrel pa don gsal daṅ bcas paʾi rnam bśad sñiṅ poʾi rgyan ces bya ba by Maitreyanātha, Phun-tshogs-don-grub (Ācārya.), Haribhadra, Rgyal-tshab Dar-ma-rin-chen, Drepung Loseling Library. Society - 2002
Śes rab kyi pha rol tu phyin paʾi man ṅag gi bstan bcos mṅon par rtogs paʾi rgyan ʾgrel ba daṅ bcas paʾi rgya cher bśad pa legs bśad gser gyi phreṅ ba źes bya baʾi bsdus don ʾjam mgon bla maʾi dgoṅs rgyan ces bya ba bźugs so by Blo-bzaṅ-brtson-ʼgrus (Mdzod-tshaṅ) - 2003 - 322 pages
Śes rab kyi snaṅ ba źes bya baʼi blo sbyoṅ gi sñiṅ po bśad pa bźugs so by Nyima Tsering (Acharya.) - 2008 - 243 pages
Śoṅ-dpaṅ źal luṅ me loṅ rnam bśad by Rak-ra Thub-bstan-chos-dar, Blo-gros-brtan-pa (Dpaṅ Lo), Rdo-rje-rgyal-mtshan (Śoṅ-ston Lo-tsā-ba), Library of Tibetan Works & Archives - 2007 - 318 pages
Śrīherukābhidhānaṃ Cakrasaṃvaratantram Bhavabhaṭṭakr̥tayā vivr̥tyā sametam by Bhavabhaṭṭa, Janārdana Śāstrī Pāṇḍeya, Durlabha Bauddha Grantha Śodha Yojanā - 2002
Źe saʼi lag deb blo gsar dgaʼ ston by Rdo-rje (Gsaṅ-bdag.), Bstan-ʼdzin-lha-ʼdzoms (Lhun-par.) - 2002 - 338 pages
Źiṅ mchog Ri-bo-rtse-lṅaʼi gnad bśad by Rol-paʾi-rdo-rje (Lcaṅ-skya II) - 1993 - 210 pages
ʻAksō̜n khō̜m thī chai banthưk phāsā Thai by Suranī Kǣoklom - 1983 - 275 pages
ʻAksō̜n Thai by Rư̄angdēt Pankhư̄ankhat, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham phư̄a Phatthanā Chonnabot - 1987 - 144 pages
ʻAksō̜n tham ʻĪsān by Phenphak Limsamphan, Mahāwitthayālai Sinlapāk̜̄on. Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k - 1983 - 223 pages
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sombūn ʻInthusēt Thō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na Wat Traimitwitthayārām Wō̜rawihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2529 by George Cœdès - 1986
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhumphon ʻUdomsō̜rayut Čhō̜.Mō̜., Bō̜.Chō̜. na mēn Wat Sōmmanat Wō̜rawihān, Wančhan thī 11 Makarākhom 2542 by Phončhan Satthā, Phō̜nthip Fǣngsut - 1999 - 280 pages
ʻAphithān sap khamthai by Somsī ʻĪamtham, Thailand. Krom Sinlapākō̜n - 1997 - 232 pages
ʻAtchariyalak læ khwāmpenwitthayāsāt khō̜ng lāisư̄ Thai by Narēt Narōpakō̜n - 1993 - 134 pages
ʻĀn khīan khamthai by Prathư̄ang Khlāisuban - 1994 - 206 pages
ʻĀn khīan Khamthai by Prathư̄ang Khlāisuban - 1986 - 201 pages
ʻĀyu bō̜wō̜n by Thānit Chākhrattaphong, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Tawanʻō̜k - 1995 - 271 pages
ʻĪsān by Phim Rattanakhunnasāt - 1991 - 173 pages
ʼBri-guṅ Dkar-brgyud-pa texts by Chos-kyi-grags-pa (ʼBri-guṅ Rig-ʼdzin), Dkon-mchog-ʼphrin-las-rnam-rgyal - 1975
ʼBru ʼgrel ʼphrul ldeʼi gsal ʼgrel Thu-miʼi dgoṅs gnad gsal baʼi me loṅ by Bu-phrug, Gnas-brtan - 1997 - 217 pages
ʼBru ʼgrel ʼphrul ldeʼi gsal ʼgrel Thu-miʼi dgoṅs gnad gsal baʼi me loṅ by Bu-phrug, Gnas-brtan - 1997 - 217 pages
ʼBrug lugs kyi mchod brjod rab gsal by Institute for Advanced Studies of World Religions - 1968 - 57 pages
ʼBrug tu ʼod gsal lhaʼi gduṅ rabs ʼbyuṅ tshul brjod pa smyos rabs gsal baʼi me loṅ źes bya ba bźugs so by Gsaṅ-sṅags (Bla-ma.) - 1983 - 494 pages
ʼDma briṅ Bod yig slob deb gsar baʼi dri ba daṅ dris lan gsal baʼi sgron me by Tshe-riṅ-rdo-rje, Sñiṅ-dkar-rgyal, Ban-de-skyabs - 2004 - 288 pages
ʼDus pa rin po cheʼi rgyud dri ma med pa Gzi brjid rab tu ʼbar baʼi mdo źes bya bźugs so by Blo-ldan-sñiṅ-po - 1970
ʼDus pa rin po cheʼi rgyud dri ma med pa Gzi brjid rab tu ʼbar baʼi mdo źes bya bźugs so by Blo-ldan-sñiṅ-po - 1967
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ by Qinghai Sheng min jian wen yi yan jiu hui - 1997 - 225 pages
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ - 1997 - 521 pages
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ by Qinghai Sheng min jian wen yi yan jiu hui - 1997 - 225 pages
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ by Qinghai Sheng min jian wen yi yan jiu hui - 1997 - 268 pages
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ by Qinghai Sheng min jian wen yi yan jiu hui - 1997 - 268 pages
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ - 1997 - 521 pages
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ by Qinghai Sheng min jian wen yi yan jiu hui - 1997 - 178 pages
ʼDzam gliṅ Ge-sar rgyal poʼi sgruṅ - 1997 - 521 pages
ʼDzin grwa brgyad paʼi skad yig slob dgeʼi slob khrid kyi dpyad gźiʼi zur deb by Bkra-śis-don-ʼgrub, Central Tibetan Administration-in-Exile (India). Dept. of Education - 1994 - 95 pages
ʼGrel ba don gsal gyi rnam bśad rtogs dkaʼi snaṅ ba źes bya ba bźugs so by Mkhas-grub Dge-legs-dpal-bzaṅ-po, Tshul-khrims (ʼGar-rtse.) - 2005 - 459 pages
ʼJigs-med-gliṅ-paʼi Gtam tshogs by ʼJigs-med-gliṅ-pa Raṅ-byuṅ-rdo-rje - 1991 - 665 pages
ʼPhags pa Gser-ʼod-dam-pa mdo sdeʼi dbaṅ poʼi rgyal po źes bya ba theg pa chen poʼi mdo by Jinamitra, Ye-ses-sde, Silendrabodhi - 1989 - 478 pages
ʼPhags pa gźi thams cad yod par smra baʼi dge tshul tshig leʼur byas pa daṅ deʼi raṅ ʼgrel ʼod ldan bźugs so by Śākyaprabha, Thub-bstan-byaṅ-chub (Ācārya Dge-bśes.), Central Tibetan Administration-in-Exile (India). Dept. of Religion and Culture - 2002 - 394 pages
ʼPhags pa ʼJam dpal gyi mtshan yaṅ dag par brjod pa - 1973 - 29 pages
ʼPhags-mchog Thugs-rje-chen-poʼi-sprul-pa Chos-rgyal Dri-med-kun-ldan-legs-paʼi-blo-gros kyi rtogs brjod Bsṅags ʼos bsṅags pa źes bya ba bźugs so by Nor-braṅ O-rgyan, Blo-bzaṅ-rnam-rgyal (Sman-ri-ba Skyabs-dbyiṅs.) - 1991 - 627 pages
ʼPhags-pa Thogs-med kyis mdzad paiʼi rgyud bla maʼi rnam bśad by Asaṅga, Dge-dun-rin-chen, Wā-ṇa Mtho-slob Bkaʼ-brgyud Ñam-skyoṅ Tshogs-pa - 2005 - 388 pages
ʾChi med ʾphags maʾi sñin thig gi cha lag Gtsugtor-rnam-par-rgyal-maʾi gzuṅs sgrub daṅ mchod paʾi cho ga bltas du bkod pa dri med nor bu by Koṅ-sprul Blo-gros-mthaʼ-yas - 1972 - 29 pages
ʾDus pa rin po cheʾi rgyud dri ma med pa Gzi brjid rab tu ʾbar baʾi mdo źes bya bźugs so by Blo-ldan-sñiṅ-po - 1967
ʾDus pa rin po cheʾi rgyud dri ma med pa Gzi brjid rab tu ʾbar baʾi mdo źes bya bźugs so by Blo-ldan-sñiṅ-po - 1967
ʾPhags-ma Sgrol-ma Kurukulleʾi rtog pa - 2001 - 163 pages
Библиография лингвистических работ по языкам Юго- Восточной Азии by Юрий Яковлевич Плам, И. Е Алёшина, Институт востоковедения (Академия наук СССР) - 1988
Большой вьетнамско-русский словарь by Туйé̂т Минх Нгуйẽ̂н, Вăн Тхạч Нгуйẽ̂н, А. Н. Ситникова, Вадим Михайлович Солнцев, Институт языкознания (Российская академия наук), Туệ Хоàнг, Выệн нгôн нгữ хọц (Виетнам) - 1992 - 78 pages
Вьетнамско-русский словарь - 1961 - 616 pages
Индекс санскритских слов и выражений by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1993 - 173 pages
Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1985
Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1985
Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1985
Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1984
Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1983
Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова
चैत्य-सञ्चकयोर्निर्माणविधिसंग्रहः by Losaṅa Dorje Rabaliṅa, Advayavajra, Atīśa, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam - 2006 - 240 pages
การศึกษาคําในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช by Rātrī Thanwārachō̜n - 1998 - 110 pages
การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา by Sōphanā Sīčhampā, Mahāwitthaȳālai Mahidon. Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham phư̄a Phatthanā Chonnabot - 1995 - 272 pages
การสํารวจ-ทําไมโครฟิลม์-ปริวรรตเอกสารโบราณ และ การทําพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง by Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Thaikhadīsưksā, Toyota Zaidan - 1984 - 305 pages
การเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย by Witthayā Nāthō̜ng - 1993 - 214 pages
ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม by Čhit Phūmisak - 2004 - 262 pages
คําคล้าย by Phačhongwāt Kamonsērīrat - 1998 - 135 pages
คําง่ายที่มักใช้ผิด by Sutthi Phibānthǣn - 2002 - 199 pages
คําไทยที่มี ร-ล-ว ควบ by Bančhop Phanthumēthā, Čhœ̄m Phanthumēthā - 1961 - 23 pages
จากลายสือไทยสู่อักษรไทย by Čhurairat Laksanasiri, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Samnakphim - 2008 - 362 pages
ฉันทปรารมภ์ by ʻUthēn (Phra Mahā.) - 1999 - 239 pages
บทสนทนาสาธารณสุขมูลฐาน ไทย-มลายูถิ่น by ʻAm̨ōn Thawīsak, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham phư̄a Phatthanā Chonnabot - 1989 - 112 pages
บทสนทนาสาธารณสุขมูลฐานไทย-ม้ง by ʻAmō̜n Thawīsak - 1988 - 174 pages
ปทานุกรมภาษามือไทย by Mānfā Suwannarat, Samākhom Khon Hū Nūak hǣng Prathēt Thai - 1990 - 1382 pages
ปทานุกรมภาษามือไทย by Mānfā Suwannarat, Charles Reilly, Samākhom Khon Hū Nūak hǣng Prathēt Thai - 1986 - 384 pages
ปทานุกรมว่าด้วยการใช้สํานวนไทย เรียงลําดับอักษรจาก ก ถึง ฮ by Bunsiri Suwannaphet - 1987 - 251 pages
พจนานุกรมนกในเมืองไทย by Wit Thīangbūranatham - 1989 - 204 pages
พจนานุกรมภาษาอีสาน ฉบับคําพูน บุญทวี by Khamphūn Bunthawī, Wīra Sutsang - 2005 - 178 pages
พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ by Natchā Sōkhatiyānurak - 2000 - 211 pages
พจนานุกรมไทย-จีน by Thīanchai ʻĪamw̄ǫramēt - 2002 - 847 pages
พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย by Wit Thīangbūranatham - 1987 - 1037 pages
พินิจไทยไตรภาค by อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ - 2006
พินิจไทยไตรภาค: ทุติยภาคซ ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี by อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พูดจาภาษาไทย by Nittayā Kānčhanawan - 1985 - 210 pages
ภาษภไตหย่า by Ruengdet Pankhuenkhat, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham phư̄a Phatthanā Chonnabot - 1991 - 69 pages
ภาษภไตหย่า by Ruengdet Pankhuenkhat, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham phư̄a Phatthanā Chonnabot - 1991 - 69 pages
ภาษาคาใจ by Sangkhīt Čhanthanaphōt - 2003 - 273 pages
ภาษาชาวเล by ʻAmō̜n Thawīsak - 1986 - 103 pages
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น by Čhinda Hēngsombūn - 1999 - 204 pages
ภาษาสยามสํานวนไทย by Lōm Phengkǣo - 2001 - 132 pages
ภาษาและวรรณกรรมสารฉบับภาษาและวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปราชญ์แห่งสยามประเทศ by Vajiravudh (King of Siam), Bāyan ʻImsamrān, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Phāsā Thai - 2005 - 266 pages
ภาษาไทย 2000 by Nittayā Kānčhanawan - 2000 - 268 pages
ภาษาไทยคือไทย by Sō̧. Chư̄ahō̧m - 1995 - 113 pages
ภาษาไทยถิ่น by Wilaisak Kingkham - 2001 - 281 pages
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร by Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Kammakān Wichā Phāsā Thai phư̄a Kānsư̄sān, Mahāwitthayālai Kasētsāt. Samnakphim - 2007 - 209 pages
ภูมิพื้นภาษาไทย (๑) by Lōm Phengkǣo - 2002 - 163 pages
ภูมิพื้นภาษาไทย (๒) by Lō̜m Phengkǣo - 2002 - 167 pages
มองภาษาไทยในแง่มุมของภาษาศาสตร์ by Udom Warotamasikkhadit - 2002 - 278 pages
รักภาษา by Nawawan Phanthumēthā - 1996 - 616 pages
ราชาศัพท์ by Sanit Bunyarit - 1998 - 230 pages
รายงานการวิจัยระบบเสียงภาษาลาวของลุ่มน้ําท่าจีน by Kanthimā Watthanaprasœ̄t, Suwatthanā Līamprawat - 1988 - 286 pages
ร้อยกระบวนสํานวนไทย by Phīraphon Thanaphānit - 1991 - 72 pages
วัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย by Niyadā Laosunthō̜n - 2009 - 479 pages
วิจัยข้อเท็จจริงเรื่อง ศิลาจารึกอักษรไทยของพ่อขุนรามคําแหง by Thēp Sunthō̜nrasārathūn - 1991 - 186 pages
วิธีการป้องกันและรักษาโรคแบบพื้นบ้านชาวขมุและสนทนาสาธารณสุขการแพทย์ไทย-ขมุ by Suwilai Prēmsīrat - 1990 - 281 pages
วิพากษ์การใช้ภาษาไทย by Prīchā Chāngkhwanyư̄n - 1997 - 742 pages
ศัพทานุกรมไทย-คําเมือง-ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดํา by Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana ʻAks ̜ōnsāt læ Kharusāt - 1987 - 102 pages
ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ by Rātchabandittayasathān (Thailand) - 1989 - 233 pages
ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ by Tin Pratchayaphrưt, Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai - 1993 - 429 pages
ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย by Čhit Phūmisak - 2005 - 399 pages
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย by Phairōt Phōsai - 1987 - 163 pages
สํานวน ภาษิต และคําพังเพยของไทยที่นําสัตว์มาเปรียบ by Ratchanī Sō̜sōtathikun - 2000 - 277 pages
สํานวนไทย by Sangā (Khun) - 1995 - 729 pages
สําบัด สํานวน by Dārikā Nūančhan - 2008 - 159 pages
หน้ากระดานเรียง (1) by Lō̜m Phengkǣo - 1993 - 250 pages
หลักภาษาไทยพายัพ by Phra ʻUbālīkhunūpamāčhān (Fū) - 1991 - 636 pages
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ฉบับราชบัณฑิตยสถาน by Rātchabandittayasathān (Thailand) - 1992 - 108 pages
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ by Rātchabandittayasathān (Thailand) - 1990 - 70 pages
อักษรไทยมาจากไหน? by Sučhit Wongthēt - 2005 - 159 pages
อ่านไทย by Sanit Tangthawī - 1983 - 185 pages
อ่านไทย by Sanit Tangthawī - 1983 - 185 pages
แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่น by Ruengdet Pankhuenkhat, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham phư̄a Phatthanā Chonnabot - 1989 - 103 pages
๒,๐๐๐ อุปมาอุปไมย by ʻĒkkarat ʻUdomphō̜n - 2004 - 311 pages
Ṅag sgron rtsa ʼgrel daṅ deʼi yaṅ ʼgrel by Dpal-khaṅ Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho, Bstan-ʼdzin-rgyal-mtshan (Khu-nu.), Kun-bzaṅ-rnam-rgyal - 1998 - 554 pages
Ṅag sgron rtsa ʼgrel daṅ deʼi yaṅ ʼgrel by Dpal-khaṅ Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho, Bstan-ʼdzin-rgyal-mtshan (Khu-nu.), Kun-bzaṅ-rnam-rgyal - 1998 - 554 pages
Ṅag sgron rtsa ʼgrel daṅ deʼi yaṅ ʼgrel by Dpal-khaṅ Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho, Bstan-ʼdzin-rgyal-mtshan (Khu-nu.), Kun-bzaṅ-rnam-rgyal - 1998 - 554 pages
Ṅag sgron rtsa ʾgrel daṅ deʾi yaṅ ʾgrel by Dpal-khaṅ Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho, Bstan-ʼdzin-rgyal-mtshan (Khu-nu.), Kun-bzaṅ-rnam-rgyal - 1989 - 554 pages
Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtshoʼi rnam thar by Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama V) - 1989
Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtshoʼi rnam thar by Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama V)
Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtshoʼi rnam thar by Ṅag-dbaṅ-blo-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama V)
Ṅes don bstan paʾi sñiṅ po mgon po ʾBri-guṅ-pa chen poʾi gdan rabs chos kyi byuṅ tshul gser gyi phreṅ ba by Bstan-ʾdzin-padmaʾi-rgyal-mtshan (ʾBri-guṅ Che-tshaṅ IV) - 1989 - 356 pages
Ṣaṭsāhasrikā-Hevajra-ṭīkā by Vajragarbha, Malati J. Shendge - 2004 - 375 pages
Ṣaṭsāhasrikā-Hevajra-ṭīkā by Vajragarbha, Malati J. Shendge - 2004 - 375 pages
カンボジア語辞典 by 坂本恭章 - 2001 - 3175 pages
カンボジア語辞典 by 坂本恭章 - 2001 - 3175 pages
カンボジア語辞典 by 坂本恭章 - 2001 - 3175 pages
カンボジア語辞典 by 坂本恭章 - 2001 - 3175 pages
マイペンライ by 堀江インカピロムプリヤ-. - 1995
业隆拉坞戎语研究 by 尹蔚彬 - 2007 - 395 pages
侗台语比较研究 by 石林 - 1997 - 290 pages
傣语方言硏究 by 周耀文, 罗美珍 - 2001 - 409 pages
傣语语法 by 巫凌云, 杨光远 - 1993 - 541 pages
古藏文词典 by Rnam-rgyal-tshe-riṅ - 2001 - 687 pages
安多口语教程 by Gzuṅs-ʼbum-thar - 2006 - 458 pages
安多藏语口语词典 by 华侃, 龙博甲, Klu-ʼbum-rgyal - 1993 - 655 pages
实用藏文文法教程 by Skal-bzaṅ-ʼgyur-med, Skal-bzaṅ-dbyaṅs-can - 2004 - 569 pages
普米语方言硏究 by 陆绍尊 - 2001 - 614 pages
札什伦布寺简介 by Bkras dgon lo rgyus rtsom ʼbri tshogs chuṅ - 1992 - 167 pages
格曼语硏究 by 李大勤 - 2002 - 324 pages
梵藏汉对照词典 by Rnam-rgyal-tshe-riṅ, 安世兴 - 1991 - 980 pages
泰汉词典 - 1990 - 838 pages
现代湘西苗语语法 by 罗安源 - 1990 - 206 pages
现代湘西苗语语法 by 罗安源 - 1990 - 206 pages
白馬譯語の研究 by 西田龍雄, 孫宏開 - 1990 - 374 pages
英藏汉对照词典 - 2006 - 445 pages
蔵英辞典 - 1990 - 694 pages
藏医精要饰华集 by Bod-ljoṅs Bod lugs gso rig slob chen tshan źib so, Bod-ljoṅs Bod-lugs Gso-rig Slob Chen Tshan-rtsal Źib-ʼjug-suʼo - 2005 - 157 pages
藏文文法综合知识问答 by ʼPhrin-las-dpal-ʼbyor, Thon-mi Sambhoṭa - 2006 - 350 pages
藏族谚语选编 by 毛继祖, 朱刚 - 1988 - 384 pages
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13