Page images
PDF
EPUB

கிய யூதா

ளினின

யச அவர்களிறபேதுருவென று தாமபேரிடட சீமோனை யும் அவனுடைய சகோதரனாகிய அந்திரேயாவையும யாக கோபையும யோவானையும பிலிப்புவையும பர் ததொலொ மேயுவையும,

மரு மததேயுவையு ந தோமாவையும அல்பேயுவினுடை யகுமாரனாகிய யாக்கோபையும் வைராக்கியனெனனப்பட - சீமோனையும்,

யசு யாககோபின சகோதரனாகிய யூதாவையும பினபுதம மைக காட்டிக்கொடுத்த இஸ்காரியோத தூரா வையும் இப்படிப்பனனிரணடுபேரையு ந தெரி நா காண்டு அவர்களை அப்போஸ்தலரெனறுபேர் சொல்லி,

(Uஎ பினபு அவர்களுடனே கூட இறங்கிச சமனான ஒரு இடத்திலே நின்றார். அங்கே அவருடைய சீஷரில் அநேகம பேர் அவருடைய உபதேசததைக் கேட்டுத் தங்கள் வியாதிக

று குணமாககப்ப படுமபடிக்கு யூதேயா நாட்டின் திசை களயாவற்றிலும் எருசலேம் நகரத்திலுந தீருசீதோனபட டினங்களுள்ள கடலோரத்திலுமிருந்து அநேக சனங்களும வ நதிருநதார்கள.

w« அசுததமான ஆவிகளால் வாதிக்கப்பட்டவர்களும் கூடிவ நதிருநது ஆரோக்கியம அடைந்தார்கள.

• வலலமையவரிலிருந்து புறப்பட்டு எலலாரையுங்குண மாககினபடியினாலே சனங்களெல்லாரும் அவரைத்தொடப பார்ததார்கள.

உய அபபொமுது அவர் தமமுடைய சீஷர்களை நோக்கிப் பார்த்துசசொனன தாவது. தரித்திரராகிய நீங்கள் பராபர

ராசசியததையுடையவர்களாகையால் நீங்கள் பாககியவானகள,

உக இப்பொழுது பசியாயிருக்கிற நீங்கள (இனித) திர் ப்தி யடைவீர்களாகையால நீங்கள் பாக்கியவானகள. இப் பொழுது அழுகற நீங்கள னி) நகைப்பீர்களாகையால் நீங களபாக்கியவானகள.

மனி னுடைய குமாரனிமித்தமாகச சனங்கள உங களைப் பகைத்து உங்களை விலக்கி நிநதைப் படுத்தி உங்கள் நாமததைப் பொலலாததெனறு தளளிப்போடு மபொழுது நீங்கள பாக்கயராயிருப்பீர்கள.

உந பரமண்டலத்திலே யுங்கள் பலன மிகுதியாயிருப்ப தால அக்காலத்திலே நீங்கள சநரே தோஷப்பட்டுககளிகூ

-ருங் கள. அவர்களுடைய பிதாககள தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்ப டியே செய்தார்கள.

உச ஐசுவரியவானகளாகிய நீங்கள் உங்கள் நனமைகளை

னுடைய

22

25 Woe unto you that are full! for ye

shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.

26 Woe unto you, when all men shall speak well of you! for so did their fathers to the false prophets.

27 But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate

you, 28 Bless them that curse you,

and
pray

for them which despitfully use you.

29 And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.

30 Give to every man that asketh of thee; and of bim that taketh away thy goods ask them not again.

31 And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

32 For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.

33 And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.

34 And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.

35 But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest; for he is kind unto the unthankful and to the evil.

36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.

உங்களை

உரு திர்ப்தியுள்ளவர்களாகிய நீங்கள் பசியையடைவீர்க ளாகையால் ஐயோ உங்களுக்கு வேதனைவரு - இப்பொழுது நகைக்கிற நீங்கள் (இனித) துக்கப் படுவீர்களாகையால ஐயோ உங்களுக்கு வேதனை வரும்.

உகா எல்லா மனிதர்களும் உங்களைக் குறித்துப் புகழசசி யாயப்பேசுமபொழுது ஐயோ உங்களுக்கு வேதனை வரும். அவர்களுடைய பிதாககள கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுக்கும அப படியே செயதார்கள. உஎ அனறியும (எனக்குச) செவிகொடுக கி,

ற உங்களுககு நான கட்டளையிடுகிறதாவது, உங்கள் சத்துருக்களில் அன்பு கூர்ந்து உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நனமைசெயது,

உஅ உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை யாசீர்வதித்து வருத்தப்படுத்துகிறவர்களுக்காகச் செபமபணணுங்கள்.

உ கூ உன் கனனத்திலே அறைகிறவனுக்கு மறுகனனத தையுங்கொடு உனவஸ்திர ததையெடுததுககொளளுகறவனு ககு உன அங்கியையும் எடுத்துக்கொள்ளத் தடைபணணா ருப்பாயாக. நய உன்னை வேண்டிக்கொளளுகிற யாவனுக்கு கொடுப்

டையதை ஒருவன எடுத்துக அவனிடத்தில் அதைத்திருமபக கேளாதிருபபாயாக.

நக சனஙகள உங்களுக்குச் செய்யும்படி நீங்கள் விருமபு கிறதெப்படியோ அப்படியே நீங்களும அவர்களுக்குசசெ யயக்கடவீர்கள.

கூஉ உங்களைச் சிநேகிக்கிறவர்களை (மாததிரம) நீங்கள சிநேகித்தால் உங்களுக்கு எனனபலனவரும் பாவிகளுந தங களைசசிநேகிக்கிறவர்களைசசிநேகிக்கிறார்களே.

நந உங்களுக்கு நனமைசெயகிறவர்களுக்கு (மாததிரம) நீங்கள் நனமை செய்தால் உங்களுக்கு எனனபலனவ

எவரும்.

பாயாக. உன

காணடால

நச பாவிகளும அபபடிசசெயகிறார்களே. திரு மபககொ டுப்பார்களெனறு நீங்கள நமபி அப்படிசசெய்பவர்களுக்கு (மாததிரங்) கடன கொடுத்தால் உங்களுக்கு எனனபலனவரு ம். பாவிகளுஞ சரியாயத திரு மப அடைந்து காளளுமபடி யாய (மற்றப) பாவிகளுக்குக் கடனகொடுக்கிறார்களே.

நரு ஆகையால் உங்களசத்துருக்களைச சிநேகித்து நன மைசெய்து கைமாறெணணாமற கடன் கொடுங்கள். அப் பொழுது உங்கள் பலன மிகுதியாயிருககும. அலலாமலும நன்றியறியாதவர்களமேலும் பொல்லாதவர்களமேலுந் தய வாயிருக்கிற உனனதமானவருக்குப் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள.

நசு ஆகையால உங்கள பிதா இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிற

37 Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye

shall be forgiven:

38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.

39 And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind ? shall they not both fall into the ditch.

40 The disciple is not above his master : but every one that is perfect shall be as his master.

41 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye?

42 Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.

43 For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit.

44 For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.

45 A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil : for of the abundance of the heart his mouth speaketh,

ளன று

ஙகள.

நஎ மற்றவர்களைக் குற்றவாளிகள்

எணணிக கொள ளாதிருங்கள். அப்பொழுது நீங - ரூ குற்றவாளிகளென்று எணணிககொளளப டாதிருப்பீர்கள, மற்றவர்களை ஆககி னைக்குள்ளாக்குமபடி தீராதிருங்கள். அப்பொழுது நீங்களு ம ஆக்கினைக்குள்ளாகும் படி தீர்க்கப்படாதிரு 'பீர்கள. விடு தலை பண

அப்பொழுது நீஙகளும விடுதலையாககப படுவீர்கள.

நஅ கொடுங்கள். அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப் படும், அமுக்கிக குலுக்கிச் சரிந்துவிழு மபடி நனறாப அள நது உங்கள மடியிலே போடுவார்கள். நீங்கள அளக்கிற அளவு எதுவோ அதினாலேயுங்களுக்குத் திரும்ப அளக்கப்ப டுமேயென்றார்.

நக பினனும் அவர் உவமையாய அவர்களுடனே சொன னதாவது. குரு னுக்குக்குருடன வழிகாட்டலாமா. ருவ ருமபளளததில் விழுவார்களல்லவா.

சாய சீஷன தனபோதகருக்கு மேற்பட்டவனல்ல. நிறை வாயககறறுக காணடவனே தன் போதகரைப்போலிருப பான.

சக நீயுன னுடைய கணணிலுள்ள உத்திர ததை யுணரா மல உனசகோதர னுடைய கணணிலுள்ள சிராயைப்பார்க கிறதெனன.

சஉ அலலது நீயுன் கணணிலுள்ள உத்திர ததைககாணாம் லிருகக நீ உனசகோதரனைநோக்கிச் சகோதரனே நான் உனகணணிலுள்ள சிராபைபெடு போடுகிறேன இடங காடு எனறு எப்ப டிசசொல்லலாம். வஞசகனே முனபு நீ உனகணணிலிருக்க உத்திர சதையெடுததுப்போடு பி உனசகோதரனுடைய கணணிலுளள சிபாயை யெடு போடு மவகையைத் தெளிவாக அறிவாய.

சந கெட்ட கனிகொடுக்கிற மரம் நலலமரமலல. நலல கனிகொடுக்கிறமரங்கெட்டமரமலல.

னபு

சசு முட்செடிகளில் அத்திப்பழங்களைப் பறிக்கிறதுமில் லை. நெரிஞ்சிசசெடியிலே திராட்சததைப்பறிக்கிறதுமில்லை ஆகையால எந்தமரமும அதினதினுடைய கனயால அறி யப்படும்.

சரு நலலமனிதன தன்னிருதயததிலுள்ள நற்பொககிஷ ததில நலமானதையேயெ ததுக் காண்பிப்பான. பொலலா தமனிதனு ந தனனிருதயததிலுள்ள பொல்லாதபொக்கிஷத திற்பொலலாத்தையேயெடுததுக்காணபிப்பான. இருதயத்

« PreviousContinue »