Page images
PDF
EPUB

up.

1 (s. 42, 7.
Luk. 2. 32.

15.
n mo. 3. 2. &
10. 7.

[ocr errors]

17. 18. Luk.

leiia o loane iloko o ka halepaahao,

that John was || cast into prison, he hele aku la ia i Galilaia.

departed into Galilee ; 13 Haalele ae la oia ia Nazareta, 1 Or, delivered 13 And leaving Nazareth, he came hele aku la a noho ma Kaperenauma

and dwelt in Capernaum, which is kokoke ana i ka loko, ma ka moku

upon the sea coast, in the borders na o Zabulona a me Napetali.

of Zabulon and Nephthalim : 14 Pela i ko ai ka mea i oleloia e

14 That it might be fulfilled which kc kaula e Isaia, i ka i ana mai,

was spoken by Esaias the prophet,

saying, 15 kO ka aina o Zabulona, a o ka * Is. 9. 1, 2. 15 « The land of Zabulon, and the aina o Napetali e kokoke ana i ka

land of Nephthalim, by the way of loko ma kela aoao o loredane, o

the sea, beyond Jordan, Galilee of Galilaia no na kanaka e;

the Gentiles; 16 'O ka poe kanaka e noho ana

16 'The people which sat in darkma ka pouli, ike ae la lakou i ka

ness saw great light; and to them malamalama nui, a maluna o ka

which sat in the region and shadow poe e noho ana ma ka malu o ka

of death light is sprung up. make, ua puka mai ka malamalama.

17 s mla manawa ka Iesu ao ana m Mar. 1. 14, 17 From that time Jesus bcmai i kinohi, i ka i ana mai, "E

gan to preach, and to say, "Repent : mihi oukou, no ka mea, ua kokoke

for the kingdom of heaven is at mai nei kc aupuni o ka lani.

hand. 18 Hele aku la o lesu ma ke 0 Mar. 1. 16, 18 | •And Jesus. walking by the kae o ka loko o Galilaia, ike mai la

5. 2.

sea of Galilee, saw two brethren, ia i na hoahanau elua, o Simona i

Simon "called Peter, and Andrew t'kapaia o Petero, a me kona kaikai- loa. 1. 42. his brother, casting a net into the na o Anederea, e kuu ana i ka upe

sea : for they were fishers. na i ka loko, no ka mea, he mau lawaia laua. 19 I mai la oia ia laua, E hahai

19 And he saith unto them, Folmai olua ia'u, a e 'hoolilo au ia 9 Luk. 5. 10, low me, and ? I will make you fisholua i mau lawaia kanaka.

ers of men. 20 Haalele koke jho la laua i na r Mar. 10. 28. 20 "And they straightway left upena, a hahai aku la ja ia.

their nets, and followed him. 21 Hele aku la ia malaila aku,

21 sAnd going on from thence, he

20. Luk. 5. ike mai la ia i na hoahanau e ac

saw other two brethren, James the elua, o Iakobo ke keiki a Zebedaio,

son of Zebedee, and John his brotha me kona kaikaina o Ioane, malu

er, in a ship with Zebedee their fana no o ka moku me ko laua maku

ther, mending their nets; and he akane o Zebedaio, e hono ana i ka

called them. lakou mau upena, a kahea mai la oia ia laua. 22 Haalele koke aku la laua i ka

22 And they immediately left the moku, a me ko laua makuakane, a

ship and their father, and followed hahai aku la ia ia.

him. 23 | Kaahele ae la o Iesu ma

23 | And Jesus went about all Galilaia a puni, te ao mai ana ilo- mo. 9. 95, Galilee, 'teaching in their syna

Mar. 1. 21, ko o ko lakou mau halehalawai, a.

gogues, and preaching the gospel e hai mai ana i uka euanelio no ke

of the kingdom, fand healing all aupuni, a e Xhoola ana hoi i ka mai

manner of sickness and all manner a me ka nawaliwali a pau o na

of disease. among the people. kanaka.

11.

Luk. 18. 28.

s Mar. 1. 19,

10.

39. Luk. 4.
15. 44.
u mo. 24. 14.

Mar. 1. 14.
I Mar. 1. 34.

[blocks in formation]

3 Pomaikai ka poe i haahaa kab Luk. 6. 20. naau; no ka mea, no lakou ke aupuni o ka lani.

4 c Pomaikai ka poe e u ana; no ka mea, e hooluoluia'ku lakou.

[ocr errors]

5 Pomaikai ka poe akahai; no ka mea, e lilo ka honua ia lakou.

6 Pomaikai ka poe pololi, a makewai no ka pono; no ka mea, fe hoomaonaia lakou.

7 Pomaikai ka poe i aloha aku; no ka mea, se alohaia mai lakou.

[blocks in formation]

See Hal. 51.
17. Sol. 16.
19. & 29. 23.
Is. 57. 15 &
66. 2.

c Is. 61. 2. 3.
Luk. 6. 21.
loa. 16 20.
2 Kor. 1. 7.
Hoik. 21. 4.

d Hal. 37 11.

e See Rom. 4. 13.

f Is 55. 1. & 65. 13.

g Hal. 41. 1. mo. 6. 14. Mar. 11. 25. 2 Tim. 1. 16. Heb 6 10. lak 2. 13.

b Hal. 15. 2. & 24. 4. Heb. 12. 14.

1 Kor. 13. 12. 1 loa. 3. 2, 3

inok 2 Kor. 4. 17.

10 Pomaikai ka poe i hana ia mai no ka pono; no ka mea, no lakou ke aupuni o ka lani.

11 E pomaikai ana no oukou, ke hoino mai kanaka ia oukou, ke hoomaau mai no hoi, a no'u nei e olelo wahahee mai ai ia oukou i my mea ino a pau.

[ocr errors]

na

12 E hauoli oukou, e olioli nui hoi; no ka mea, he nui ka uku no

2 Tim. 2. 12. 1 Pet. 3. 14.

Luk. 6. 22,

m1 Pet. 4. 14.

+ Gr. lying. n Luk. 6. 23. Oih. 5. 41. Rom. 5. 3. Iak. 1. 2.

[blocks in formation]

1 Pet. 4. 13.

5 dBlessed are the meek: fore they shall inherit the earth.

6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: 'for they shall be filled.

7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8 h Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12 "Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven:

oukou ma ka lani: opela lakou i hana ino aku ai i ka poe kaula mamua o oukou.

13 ¶ O oukou no ka paakai o ka honua aka, Pina pau ka liu o ka paakai, pehea la ia e liu hou ai? Aohe ona mea e pono ai ma ia hope, e kiola wale ia iwaho e hehiia'i c na kanaka.

14 90 oukou no ka malamalama o ke ao nei: o ke kulanakauhale i ku ma kahi kiekie, aole ia e nalowale.

15 Aole i hoaia ke kukui i mea e waihoia’i malalo iho o ke poi, aka, ma kahi e kau ai o ke kukui, i malamalama no ka poe a pau iloko o ka hale.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

16 Pela oukou e hoakaka aku ai i ko oukou malamalama imua o na kanaka, si ike mai ai lakou i ka s 1 Pet. 2. 12. oukou huna maikai ana, a ti hoo-t Ioa. 15. 8. nani aku hoi lakou i ko oukou Makua i ka lani.

[blocks in formation]

1 Kor. 14. 25.

u Rom. 3. 31.
& 10. 4.
Gal. 3. 24.

16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

17

"Think not that I am come to destroy the law, or the prophets : I am not come to destroy, but to fulfil.

18 For verily I say unto you, "Till w Luk. 16. 17. heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

19 Nolaila, o ka mea e uhai aku lak, 2. 10. i kekahi hua iki o keia mau kanawai, a e ao aku hoi i kanaka pela ; oia ke oleloia he mea ole iloko o ke aupuni o ka lani; aka, o ka mea e malama ia mau kanawai, a e ao aku i kanaka pela, oia ke oleloia he mea nui iloko o ke aupuni o ka lani.

20 No ka mea, ke i aku nei au ia oukou, A i oi ole aku ko oukou pono i ko ka poe kakauolelo a me koy Rom. 9.31. ka poe Parisaio, aole loa oukou e komo iloko o ke aupuni o ka

lani.

Ua lohe no oukou i ka mea

& 10. 3.

21 Or, to them. i oleloia mai i ka poe kahiko, Maiz Puk. 20. 13. pepehi kanaka oe; a o ka mea e

Kan. 5. 17.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

23. 19.

[ocr errors]

Luk. 12. 58,
59.

pepehi i kc kanaka, e lilo ana ia i

kill shall be in danger of the judgka hoohewaia.

ment: 22 Eia hoi ka’u e olelo aku nei ia

22 But I say unto you, That awhooukou, a ka mca e huhu hala ole a I loa. 3. 15. soever is angry with his brother aku i kona hoahanau, e lilo ana ia

without a cause shall be in danger i mea no ka hoohewaia; a o ka mea | That is, of the judgment: and whosoever

Vain fellow, c hailiili aku i kona hoahanau, E, 2 Sam. 6. 20. shall say to his brother, 11• Raca,

pupuka ! e lilo ia i mea no ka aha b lak. 2. 20. shall be in danger of the council: hookolokolo; a o ka mea e hailiili

but whosoever shall say, Thou fool, aku, E, lapuwale! e lilo ia i mea

shall be in danger of hell fire. no ke ahi i Gehena.

23 No ia mea, a i Clawe mai oe i mo. 8. 4. & 23 Therefore if thou bring thy kau mohai i ke kuahu, a malaila

gift to the altar, and there rememoe i manao ai, he mea kau e hewa

berest that thy brother hath aught ai i kou hoahanau ;

against thee; 24 AE waiho malaila oe i kaua See lob. 42. 24 Leave there thy gift before mohai imua o ke kuahu, e hele

8. no. 18. 19. the altar, and go thy way; first be

Tim2. aku oc e hoolaulea e mamua i kou 1 Pet. 3. 7. reconciled to thy brother, and then hoahanau, alaila e hoi mai e kau

come and offer thy gift. maha aku i kau mohai.

25 CE hoolaulea koke aku oci e Sol. 25. 8. 25 • Agree with thine adversary kou mea i lawehala ai, 'oiai oe me

quickly, 'while thou art in the way ia ma ke alanui, o haawi aku kela See Hal. 32. with him ; lest at any time the ad

6. Is. 55. 6. ia oe i ka lunakanawai, a na ka

versary deliver thee to the judge, lunakanawai oe e haawi aku i ka

and the judge deliver thee to the ilamuku, a e hooleiia’ku oe iloko o

officer, and thou be cast into prison. ka halepaahao. 26 He oiaio ka’u e olelo aku nei

26 Verily I say unto thee, Thou ia oe; aole loa oe e puka e mai

shalt by no means come out thence, iwaho olaila, a pau loa ac la ka

till thou hast paid the uttermost aie i ka ukuia e oe.

farthing. 27 | Ua lohe oukou i ka olelo

27 Ye have heard that it was ana mai i ka poe kahiko, 5 Mai moe 5 Puk. 20. 14. said by them of old time, 5 Thou kolohe oe.

shalt not commit adultery: 28 Eia hoi ka’u colelo aku nei ia

28 But I say unto you, That whooukou, O ka mea "e nana wale aku n Ioh. 31. 1. soever h looketh on a woman to lust i ka wahine i mea e kuko hewa

after her hath committed adultery aku ai ia ia, ua moe kolohe no oia 2. 2 Sam. 11. with her already in his heart. me ia ma kona naau.

29 No ia hoi, a i hoohihia mai imo. 18. 8, 9. 29 And if thy right eye offend kou maka akau ia oe, ke poalo ae

thee, pluck it out, and cast it from ia mea, a c hoolei aku, mai ou aku; Or, do cause thee: for it is profitable for thee c aho nou o lilo kekahi lala ou, thec to offend. that one of thy members should ole e hooleiia’ku ai kou kino okoa

12. Rom. 8. perish, and not that thy whole body iloko o Gehena.

13. 1 Kor. 9. should be cast into hell. 30 Ina hoi c hoohihia mai kou li.

30 And if thy right hand offend ma akau ia oe, c oki ia mea, a e hoo

thee, cut it off, and cast it from lei aku mai ou aku; c aho nou e lilo

thee: for it is profitable for thee kekahi lala ou, i ole c hooleiia’ku

that one of thy members should ai kou kino okoa iloko o Gehena.

perish, and not that thy whole body

should be cast into hell. 31 Va oleloia mai no, 'O ka mea 10. 2, &c.

31 It hath been said, 'Whosoever

Kan. 5. 18.

Sol. 6. 25.
See Kin. 34.

2.

Mar. 9. 43– 47.

k

k See mo. 19.

27. Kol. 3. 5.

1 Kan. 24. 1.

Jer. 3. 1. See mo. 19. 3, &c. Mar.

[blocks in formation]

o Puk. 20. 7.

33 ¶ Ua lohe no hoi oukou i "kan mo. 23. 16. olelo ana mai i ka poe kahiko, o Mai hoohiki wahahee oe; aka, Pe hooko aku oe no ka Haku i kau mea i hoohiki ai.

34 Eia hoi ka'u e olelo aku nei ia oukou, Mai hoohiki ino iki; aole i ka lani, no ka mea, o ko ke 'Akua nohoalii ia.

35 Aole hoi i ka honua, no ka mea, o kona keehana wawae ia; aole hoi i Ierusalema, no ka mea, o ko ke Alii nui "kulanakauhale ia. 36 Aole hoi oe e hoohiki ino i kou poo iho, no ka mea, aole e hikì ia oe ke hoolilo i kekahi oho i keokeo, aole hoi i eleele.

37 Penei oukou e olelo aku ai, o ka ae, he ae ia; o ka ole, he hoole ia: a o ka mea oi aku i keia, no ka ino mai ia.

Oihk. 19. 12.
Nah. 30. 2.
Kan. 5 11.

p Kan. 23. 25.

amo. 28. 16, 18, 22. Iak. 5.

12.

r Is. 66. 1.

• Hal. 48. 2. & 87. 3.

↑ Kol. 4. 6. Iak. 5. 12.

[blocks in formation]

& 24 29.

39 Eia hoi ka'u e olelo aku nei ia oukou, * Mai hoopai aku i ka ino; Sol. 20, 22. a o ka mea nana e papai mai kou papalina akau; e haliu aku oe ia ia ma kekahi.

40 A o ka mea nana oe e kahihi wale aku ma ke kanawai, a c lawe i kou kapa komo, ho hou aku no hoi ia ia i kou aahu.

41 O ka mea e koi mai ia oe e hele i hookahi mile, e hele pu me ia i elua.

42 O ka mea e noi mai ia oe, e haawi aku nana, a o aka mea e noi mai e lawe lilo ole i kau mea, mai kaii ae oe.

Luk. 6. 29. Rom. 12. 17, 19. 1 Kor. 6. 7. 1 Tes. 5. 15. 1 Pet. 3.9. y Is. 50. 6. Kani. 3. 30.

z mo. 27. 32. Mar. 15. 21.

a Kan. 15. 8, 10. Luk. 6. 30, 35.

43 ¶ Ua lohe no oukou i ka olelo ana mai, E aloha aku oe i kou hoa-b Oihk. 19. 18.

b

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

38 Ye have heard that it hath been said, "An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

X

39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.

41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

42 Give to him that asketh thee, and a from him that would borrow of thee turn not thou away.

43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy

« PreviousContinue »