Page images
PDF
EPUB

காணபிககிறேன. கொலைசெய்தபினபு நரகத்திலே தளளுகி றதற்கு அதிகாரமுடையவராகிய (பராபரனுக்கு) பயப் படுங்கள் . அவருக்கே பயப்படக்கடவீர்களெனறு உங்களுக குசசொலலுகிறேன.

சு இரண்டுகாசுக்கு ஐந்தடைக்கலான் குருவிகளை விற்கி றார்கள்லலவோ. ஆனாலும் அவைகளிலொன றும பராபரனா லே மறக்கப்படுகிறதிலலை.

எ உங்கள் தலையிலுள்ள எல்லாமயிர்களும எணணப்பட டிருக்கின்றது. ஆகையாற் பயப்படாதிருங்கள. அநேகம அடைக்கலான குருவிகளிலும் நீங்கள் மேனமையாயிருககி றீர்கள.

அ அன்றியும் நான் உங்களுக்குச்சொல்லுகிறதாவது, எவனாகிலும் மனிதர் முன்பாக என்னையறிக்கைபணணினால மன தனுடைய குமாரனும பராபர டைய தூதர்கள முன பாக அவனையறிககைபண்ணுவான்.

கூ மனிதர் முன்பாக என்னை மறுதலிக்கிறவனபராபர டைய தூதர்கள முன்பாக மறுதலிக்கப்படுவான.

ய எவனாகிலும்மனிதனுடைய குமார னுககுவிரோதமா ய்ட்பேசி

னால் அது அவனுக்கு மனனக்கப் படும் . பரிசுத்த ஆவியைத் தூஷணிக்கிறவ க்கு அது மனனிக்கட்படாது.

காண

யக அனறியுஞசெப ஆலயங்களுக்கு ந்துரைத்தனங்களு ககும அதிகாரங்களுக்கும் முனடாக உங்க ளை போய விடுமபொழுது எப்படி என்னத்தை எதிருத்தரவாக ச்சொலலுவோமெனறும எதைப்பேசுவோமெனறுங் கவ லைப்படாதிருங்கள.

wஉ நீங்கள் பேசவேண்டியவைகளைப்பரிசுத்த ஆவியான வர் அந்நேரத்திலேயுங்களுக்குப் போதிப்பாரேயெனறார்.

யக அப்பொழுது கூட்டத்திலொருவன அவரை ேநாககி, போதகரே, என் சகோதரன் எனக்கு ந தனக்கு முணடா ன சுதநதர ஆஸ்தியைப்பங்கிட்டுக் கொளளுமபடிககுக்கட் டளையிடுமென்றான்.

wச அதற்கு அவர் சொனனது, மனிதனே, என்னையும் களுக்கு நியாயாதிபதியாகவும் பங்கிடுகிறவனாகவும் ஏற்படு தினவனயாவனென்றுசொல்லி,

யாரு பின்பு எல்லாரையுமநோக்கி, ஒருவனுக்கு எவ்வள வு ஆஸ்தியுணடாயிருநதாலும அவைகளினாலே யவனுடை ய சீவன உணடாயிராது. ஆகையால் நீங்கள் பொருளாசை ககு இடங்கொடாமலெசசரிககையாயிருக்கக்கட

க்கடவீர்களெ

16 And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:

17 And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits ?

18 And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.

19 And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years: take thine ease, eat, drink, and be merry.

20 But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided ?

21 So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

22 | And he said unto his disciples, Therefore Isay unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.

23 The life is more than meat, and the body is more than raiment.

24 Consider the ravens: for they neither sow nor reap;

which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

25 And which of you with taking thought can add to his stature one cubit?

26 If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest?

27 Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that

.

toக அலலாமலும ஒரு உவமையையவர்களுக்குச் சொன் னார். அதாவது, ஐசுவரியமுள்ள ஒருமனிதனுடைய காணி பூமி நன்றாய்விளை நதது.

Wஎ அப்பொழுது அவன தனககுளளே சிந்தித்துக்கொ ண்டுசொனன என்

தானிய ததைச சேர்த துவைக்கிறதற் கு வேண்டிய மில்லையே.

யஅ நான் எனனசெய்யலாம். என் களஞ்சியங்களை நான் இடிதது அதிகபெரிதானவைகளைக்கட்டி எனக்குண்டான தானிய மயாவையும் என் பொருளையும் அங்கேசேர்த்துவை ககவேண்டும்.

யக பின்பு நான் என் ஆத்துமாவே, அநேகவருஷங்களு ககு உனக்காக மிகுந்தபொருள்கள் வைக்கப்பட்டிருககின் றன். அகையால் இளைப்பாறிப்பொசித்துக்குடித்து மகிழ்ச் சியாயிருவெனறு என் ஆத்துமாவுடனே

சொல்லவேண்டு மனறான். உய அபபொழுதுபராபரன் அவனுடனே சொனனது, புத்தியீன்னே, இந்த இராத்திரியிலே உன் ஆத்துமாவை யுனனிடததிற் கேட்டெடுததுக் கொள்வார்கள். அப்பொழு து நீ சேகரித்தவைகளயாருக்காக இருக்குமென்றார்.

உக பராபானில் ஐசுவரியவானாயிராமல் தனக்காகப் பொக்கிஷங்களைசசேர்க்கிறவனுக்கு அப்படியே சமட மென றுசொலலி,

உஉ பின்பு தம்முடையசீஷரைநோககி, அதினாலே நீங கள உங்கள் சீவனைககுறிதது உண்போமென்றும், உங்களசரீர ததைக் குறித்து எனன உடுப்போமென றுங்கவ லைப்படாதிருங்களென றுங்களுக்குசசொலலுகிறேன்.

உக ஆகாரத்திற்குசசீவனும உடைககுசசரீரமும அதி கமாயிருக்கினறதே.

உச காகங்களை நோக்கிப்பாருங்கள். அவைகள விதைக்கி றதுமில்லை. அறுக்கிறதுமில்லை. அவைகளுக்குப்பண்டகசா லையுங் களஞசியமுமில்லை. அவைகளுக்கு மபாரபரன் உண வுகொடுக்கிறார். பறவைகளிலும் நீங்கள் மிகவும் அதிகமே ன்மையாயிருக்கறீர்கள்லலவா.

உரு அனறியும உங்களிலொருவன் கவலைப்படுகிறதினாலே தனசரீர அளவுககு ஒரேமுழததையுங் கூட்டுவானா

உக மிகவுஞ்சி நிதானது உங்களால ஆகாதிருக்க, மற்ற வைகளுக்காக நீங்கள் எனனத்திற்குக்கவலைப்படுகிறீர்கள்.

உஎ லீலியெனனும புஷ பங்கள் வளருகிறவகையைச்சி

எனன

Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

you, O

28 If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe

ye

of little fasth?

29 And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.

30 For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

31 But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

32 Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom.

33 Sell that ve have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.

34 For where your treasure is, there will your heart be also.

35 Let your loins be girded about, and your lights burning ;

36 And ye yourselves like unto men that wait for their lord, when he will return from the wedding ; that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately.

37 Blessed are those servants, whom the Lord when he cometh shall find watching: verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them.

இறதுமில்லை. சாலோமோன் தானே மிகுந்த மகிமையுடைய வனாயிருந்தும, அவைகளிலொன்றைப்போல (அழகாய்) உடுததியிருககவிலலையெனறுஙகளுக்குசசொலலுகிறேன். .

உங்கள

உஅ அப்படியிருக்க, அற்பவிசுவாசிகளே இனறைக்கு வெளியிலிருந்து நாளக்கு அடுப்பிற்போடப்படுகிற புலலு ககுபபராபரனிவவிதமாக உடுத்தினால் மிகவும் அதிகமாய்

பகளுக்கு அப்படிசசெய்வாரல்லவா. உக ஆகையால் என்ன ததையுண்போம். எனன ததைப் பானமபணணுவோமென்று நீங்கள் கேளாமலுங் கலக்க மடையாமலுமிருங்கள.

நால உலகத்தார் இப்படிப்பட்டவைகள் யாவையு நதேடு கிறார்சள. இவைகள் உங்களுக்கு வேண்டுமென்று பிதாவானவர் அறிந்திருக்கிறார்.

நக விசேஷமாய்ப் பராபர னுடைய இராசசிய ததைத் தேடுங்கள். அப்பொழுது இவைகளெல்லாம கூடக் சொடுக்கப்படும்

ந உ சினன ஆட 4 கூட்டமே உங்களபிதா இராசசிய ததை உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பிரியமாயிருக்கிறார். ஆகையா ற்பயப்படாதிருங்கள்.

உங்களுக்குண்டானவைகளை விற்றுபபிசசைகொடுங்

உங்களபொக்கிஷம எங்கேயோ அங்கேயுங்கள இரு தயமுமிருகரும்.

ங ச ஆகையாற் பழமையாயப்போகாத ணபபைகளையு ங குறைந்துபோகாதடொககஷத்தையும் பாமணடலங்களி ல உங்களுக்காகவுண்டுபணணுங்கள். அங்கே திருடன் சேரு கிறதுமில்லை. பூச்சி கெடுக்கிறதுமிலலை.

நரு உங்கள் அரைகளகட்டப்பட்டவைகளாகவும் களவிளக்குகள் எரிகறவைகளாகவு ந தங்கள எசமான கலி யாணத்திலிருந்து திருமபிவந்து தட்டுமபொழுது, உடனே யவருக்குத் திறக்கும-டிக்கு அவனவரக்காத்திருக்கிற மனி தருககொபடாகவுமிருங்கள்.

ஙசு எசமானவந்து விழித்திருக்கக்காணும ஊழியக்கார ரேபாககியர்.

நக

கள்.

நஎ அவன அரையிறகசசைக்கட்டிக் கொண்டு அவர்க ளைப்பந்தியிருக்கச்செய்து பின புவநது அவர்களுக்கு ஊழி யஞசெயவானெனறு மெய்யாகவேயுங்களுக்குசசொலலுகி

« PreviousContinue »