Page images
PDF
EPUB

Ύμνος εις Θεόν.

Τοιαύτα τεύχεις φαίδιμ', ώ γενέθλιον καλών όσ' εστί, παγκρατές Πατρός σέβας. σαν έργον ήδε γαία πάγκοινος βροτοίς θαυμαστός ως εύμορφος" είταυτός γε δή οίον Συ θαύμ' άπασιν, άφθεγκτον τέρας, αγνού γ υπερθεν ουρανού καθήμενος, ημίν δ' άδηλος, ή τυφλοίσιν όμμασι τοιοϊσδ' έν έργοις εσχάτοις κατοπτος ών δηλοί δ' όμως και ταύτα φροντίδων πέρα θεϊόν σ' υπάρχοντευμενέστατον κράτος. φωνοϊτ' αν οις μάλιστα σημαίνειν πάρα, ώ φύλον ουρανούχον, ώ φάους τέκνα, οίπερ βλέποντες αυτόν αιανει θρόνα πανημέρoις, μολπαϊσιν αμφιβάλλετε μέλος χάρα ξύναυλον ώδ' εν ουρανό υμείς μεν αινείθ'· αν δε γης τρέφη πέδον γεννήματΑυτόν πρώτον ύστατον μέσον άπειρον ευλογείτε παμμίκτω χορώ. ώ καλλιφεγγής λαμπάς, η πανύστατος στίλβεις έν άστρων νυκτέρων ομηγύρει, ήν μη συ μάλλον έμπρέπης εωθινούς, σε δή, βεβαίαν εγγύης της ημέρας καλώ, γελώσης ήτις εκστέλλεις "Εω στέφος φαεννόν, κείνον αινέσαι χρεών, εν σαις κέλευθοις στροφάσιν, ευταν εκφαιη ωραίον όμμα, φαιδρον ημέρας σέλας.

Α. Η.

Cetera mitte Deo.

ITAM, si sapias, Homo,

Nec magni facias, nec tamen oderis. Qvod vivis, bene vivito ;

Sit longum, breve sit, viderit id Deus.

Κ.

The Star in the East.

[ocr errors]

FRIGHTEST and best of the sons of the morning,

Dawn on our darkness and lend us thine aid : Star of the East, the horizon adorning,

Guide where our Infant Redeemer is laid. Cold on His cradle the dew-drops are shining ;

Low lies His Head with the beasts of the stall, Angels adore Him in slumber reclining,

Maker, and Monarch, and Saviour of all.
Say, shall we yield Him, in costly devotion,

Odours of Edom and offerings divine,
Gems of the mountain, and pearls of the ocean,

Myrrh from the forest, or gold from the mine?
Vainly we offer each ample oblation ;

Vainly with gifts would His favour secure :
Richer by far is the heart's adoration ;

Dearer to God are the prayers
Brightest and best of the sons of the morning,

Dawn on our darkness and lend us thine aid :
Star of the East, the horizon adorning,

Guide wher our Infant Redeemer is laid.

of the poor.

HEBER.

Holy Love.

OVE’S holy flame for ever burneth,

From heaven it came, to heaven returneth.

Too oft on earth a troubled guest,
At times deceived, at times opprest,
It here is tried and purified,
Then hath in heaven its perfect rest :
It soweth here with toil and care,
But the harvest-time of love is there.

SOUTHEY,

Praevia Lux anteit.

LMA fuga nobis tenebras, Lux omnibus una
Luminibus caeli clarior; affer

opem : Duc age nos, oriens Astrum, qva parvulus Infans

Ille, mali nostri nata medela, iacet.
Rore micant gelido cunae ; positiqve sopore

Ecce silens pueri stat prope vacca caput :
At chorus aetherius, Tu rebus causa creatis

Una, canit, Tu rex unus et una salus. Huiccine promemus qvot Idume misit odores,

Qvoqve solet sumptu terra piare Deum ? Silva dabit myrrhae frondes, aurumqve fodina,

Gemma suos montes, baca relinqvet aqvas ? Frustra divitias amplas exponimus Illi;

Qvaeritur haud ullo munere tantus amor:
Ditior est, censente Deo, reverentia cordis ;

Pauperis exaudit laetior Ille preces.
Alma fuga nobis tenebras, Lux omnibus una

Luminibus caeli clarior; affer opem :
Duc age nos, oriens Astrum, qva parvulus Infans

Ille, mali nostri nata medela, iacet.

K.

Dius Amor.

DITUS e caelo, caelum rediturus, in aevum

Fulget inexhausti fons sacer ignis Amor.
Saepius in terris mala sustinet anxius hospes,
Decipiturqve dolis opprimiturqve minis.
Eluit hic vitae labem per mille dolores ;

At pura reqvie perfruiturus ibi est.
Hic sementis habet curam durosqve labores

Ut metat in caelo commoda pacis Amor.

K.

Te Deum Laudamus.

(Omitting three probably spurious verses.)

E praise thee, O God : we acknowledge thee to be

the Lord. All the earth doth worship thee : the Father

everlasting To thee all Angels cry aloud : the Heavens, and all the

Powers therein. To thee Cherubin, and Seraphin : continually do cry, Holy, Holy, Holy : Lord God of Sabaoth; Heaven and earth are full of the Majesty : of thy Glory. The glorious company of the Apostles : praise thee. The goodly fellowship of the Prophets : praise thee. The noble army of Martyrs : praise thee. The holy Church throughout all the world : doth acknow

ledge thee;

Thou art the King of Glory : 0 Christ.
Thou art the everlasting Son : of the Father.
When thou tookest upon thee to deliver man : thou didst

not abhor the Virgin's womb. When thou hadst overcome the sharpness of death : thou

didst

open the Kingdom of Heaven to all believers. Thou sittest at the right hand of God : in the Glory of the

Father. We believe that thou shalt come : to be our Judge. We therefore pray thee, help thy servants : whom thou hast

redeemed with thy precious blood. Make them to be numbered with thy Saints : in glory

everlasting O Lord, save thy people : and bless thine heritage. Govern them : and lift them up for ever.

Ύμνος εις Χριστόν.

(Omissis tribus versibus, qvi spurii videntur.)

Α. Εύλογούντες ως Θεόν σε Δεσπότην γνωρίζομεν.
Β. τον δι' αιώνος σε Πατέρα χθων άπασα προσκυνεί.
Α. πάς ανωλόλυξε δαίμων ουρανός θ' ό τ' ών άνω.
Β. και μάλ' ευφήμως βοώντες διατελούσαν οι θεοί.
Α. αγνόν, αγνον ώ σέβας Θεού, Δέσποθ' αγνέ δεσποτών.
Β. ουρανόν τε γην τ' έπλησε δόξ' υπερτάτη σέθεν.
Α. ευλογεί σ' ύμνοις ο κλεινός των Αποστόλων στόλος.
Β. ευλογεί δε και Προφητών ευσεβής ομιλία.
Α. ευλογεί δέ γε σφαγέντων Μαρτύρων κεδνός στρατός.
Β. σεμνά θ' ιερά πανταχού γης πάνθ' όσ' έστεγνώρισεν,

Α. εί τι κλεινόν έστ' ανάσσεις, Χριστέ, παντίμου κλέους.

" Β. του Πατρός γ' Υιός πεφυκώς αφθίτω θάλλων ζόη. Α. αξιών σώζειν το θνητόν νηδύν ού μέμφει Κόρης. Β. τοϊς τ' αει πιστούς ανοίγεις ουρανόν κρατών μόρου. Α. μέτοχος εί τιμης Πατρώας δεξια παρήμενος. Β. και Κριτήν μέλλειν ποθ' ήξειν ανδράσιν πεποίθαμεν. Α. τιμίου νυν έλθ' άραγας πριάμενός νιν αίματος. Β. τους δε σους τελείν ες αγνούς ες τον αιανή χρόνον. Α. άλβισον λεων συ σαυτού κλήρον εκσώζων σέθεν. Β. και κυβερνήσας νιν ορθώς άρον υψηλούς αεί.

« PreviousContinue »