Page images
PDF
EPUB

Te, dulcis Coniunx.

[ocr errors]
[ocr errors]

Σοί δή ξυνούσαν εν λόγων κοινωνία
χρόνος διελθών λανθάνει μ', ώρα δε μοι
άπασ' ομοίως σου παρόντος άνδάνει.
έω μεν ηδύ πνεύμ, οπηνίκ' ορνέων
ανέχουσα κινεί πρωιαίτατον μέλος
τερπνόν δ' άρ' αντέλλοντος ηλίου σέλας,
οπόταν εώαν την επιρραίνη χθονί
ακτίνα, δένδροις, άνθεσιν, καρπώ, χλόη,
λαμπραν δρόσον στάζουσιν ευώδης δ' άρα
ή πάμφορος γη μειλίχους όμβρους μέτα
ηδεία δ' αγανής εσπέρας επήλυσις
κάπειτα νυξ άφωνος, ή τε νύκτερος
όρνις ξυνήθης, και σεληναίον φάος,
ξυν τηδ' οπαδών μυρίων ομηγύρει,
τους αστερωποϊς ουρανού ποικίλμασιν.
αλλ' ούθ' εώα πνεύμαθ', ηνίκ όρνέων
ξυν πρωτομόλπων όρνυται μελωδία,
ούθ' ήλιος γήν τήνδε προσγελών φάει,
ου καρπός, άνθη, δένδρα και χλόη δρόσου
στίλβοντεπιρροαίσιν, ουκ ευοσμία
χθονός μετ' όμβρον, ουδ' έκηλος εσπέρα,
ου νυξ άφωνος ήθάδι ξυν ορνέω,
ού μοι σελήνη νυκτέρω πλανωμένη
ουδ' αστερωπόν φώς άνευ σέθεν γλυκύ.

G. J. K.

Nemo hercule, Nemo.

Οίτινες αυχούσιν Τινές έμμεναι Ούτινες όντες,

ύστερον εις λώβην "πάντας άγει Νέμεσις. αλλ' όσσοι Τινές όντες εαυτοίς Ούτινές εισιν,

Αιδώς και μείζον τοϊσδε δίδωσι κλέος.

C. Ρ. Η.

Q

The Poet's Song.
HE rain had fallen; the Poet arose,

And passed by the town, and out of the street;

A light wind blew from the gates of the sun,
And waves of shadow went over the wheat.
And he sat him down in a lonely place,

And chanted a melody loud and sweet,
That made the wild swan pause in her cloud,

And the lark drop down at his feet.
The swallow stopt as he hunted the bee,

The snake slipt under a spray,
The wild hawk stood with the down on his beak,
And stared with his foot on the

prey ; And the nightingale thought: I have sung many songs,

But never a one so gay;
For he sings of what the world will be

When the years have died away.

TENNYSON.

Sonnet.

HALL I compare thee to a summer's day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May, And summer's lease hath all too short a date: Sometime too hot the eye of heaven shines, And often is his gold complexion dimmed ; And every fair from fair sometime declines, By chance, or nature's changing course, untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, Nor lose possession of that fair thou owest ; Nor shall Death brag thou wanderest in his shade, When in eternal lines to time thou growest: So long as men can breathe, or eyes can see, So long lives this, and this gives life to thee.

SHAKESPEARE.

Θελγομένους φόρμιγγι κατήγαγε. SECIDERANT imbres : liqvit conclave poeta,

Praeteriitqve urbem deseruitqve vias.
Adflat ubi levior solis de limine ventus,

Et tremit umbrarum fluctibus alta Ceres, Huc veniens sola solus statione resedit,

Et cecinit claro suave tenore melos, Qvo stupet haerescens media inter nubila

cygnus, Et cadit ante ipsos vatis alauda pedes: Qvin et apes agilis venari cessat hirundo,

Sub frondis coluber tegmine delituit; Constitit obductus falco lanugine rostrum,

Et stupuit, captam dum pede calcat avem. Multa qvidem cantata mihi, philomela putavit,

Sed numqvam cecini tam geniale melos ; Scilicet hic cantat qvid sit tellure futurum,

Cum vetus annorum clauserit orbis iter.

K,

Musa vetat mori.

JEN licet aestivae componere, vita, diei ?

At tu temperie candidiore nites.
Maii deliciae flores rapiuntur ab Euris,

Et spatia aestati sors dedit arta nimis.
Interdum nimio Titan fulgore calescit,

Aureus interdum deficit oris honor; Pulchraqve nunc rerum vicibus nunc turbine fati

Omnia mutantur, nec, velut ante, placent. Sed tibi qvod pulchri est nullo defecerit aevo ;

Non erit aestatis gloria fluxa tuae : Numqvam vana suis te Mors adscripserit umbris,

Sed tuus aeterno carmine crescet honos : Dum spirare homines, oculi dum cernere possunt,

Vivit teqve vetat nostra Camena mori.

K,

Milton.

ILTON! thou shouldst be living at this hour ;

England hath need thee; she is a fen
Of stagnant waters ; altar, sword, and pen,

Fireside, the heroic wealth of hall and bower, Have forfeited their ancient English dower

Of inward happiness. We are selfish men:
Oh raise us up, return to us again,

And give us manners, virtue, freedom, power.
Thy soul was like a star, and dwelt apart ;

Thou hadst a voice whose sound was like the sea ;

Pure as the naked heavens, majestic, free.
So didst thou travel on life's common way

In cheerful godliness ; and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay.

WORDSWORTH.

Infancy.

IN parent knees, a naked new-born child,

Weeping thou satst, while all around thee smiled:

So live, that sinking to thy life's last sleep, Calm thou mayst smile, while all around thee weep.

SIR W. JONEG.

Heu Pietas, heu prisca Fides.
ILTUNE, vellem nunc qvoqve viveres :
Te nostra, te nunc postulat Anglia:
Qvae, more coenosae paludis,

Stagnat iners. Sine castitate
Qvid ara et ensis, pluma, focus, valent?
Qvo fugit aulae gloria? Qvo casae
Pax alma ? Cur priscae qvietis

Dote carent patrii penates ?
Gens
prava

nobis consulimus. Redi et Dilapsa prudens saecla redintegra: Da clara libertas, pudici

Da redeant sine labe me Et vera virtus firmaqve viribus Iustis potestas.

Mens tua lumine Fulgebat, ut sidus, remoto;

Vox tua, ceu pelagi, sonabat: Stabas aperto purior aethere, Peiusqve leto servitium timens, Sincera maiestas: Deiqve

Muneribus modicis fruentem

Tutum per omnes te pietas tua
Traduxit annos.

Nec tamen immemor
Qvid cuiqve deberes, amabas

Officiis minimis vacare.

K.

Νεόγονον Βρέφος.
ARVULUS in gremio matris, modo natus inopsqve,

Tu lacrimas, at sunt omnia laeta tuis.
Sic vivas, puer, ut, placida cum morte recumbas,

Omnia laeta tibi sint, lacrimaeqve tuis.

T. W. P.

« PreviousContinue »