Page images
PDF
EPUB

THE

NEW TESTAMENT

OF

OUR LORD AND SAVIOUR

JESUS CHRIST

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL GREEK,

INTO PERSIAN,

BY THE

REV. HENRY MARTYN, B.D.

FOURTH EDITION.

LONDON:

PRINTED BY RICHARD WATTS,

FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY,

IN THE YEAR

1937.

[blocks in formation]

انجيل متي آغاز ميکند در رساله دویم پولس بتسلنيقيان . 503

[blocks in formation]

رساله پولس حواري باهل روم . 371 رساله عام يعقوب حواري

| .

528

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

561

رسانه پولس حواري باهل قرنتس . 105 رساله عام اول پطرس حواري .

رساله دويم پولس حواري باهل

قونتس

رساله پولس حواري بكلتيان .

[ocr errors]

437

459

رساله پولس حواري بافسسيان . 470

[ocr errors]

رسانه عام دويم پطرس حواري . 570

رساله عام اول يوحنّاي حواري . 576

رسالة عام ثاني يوحنّاي حواري . 595

رساله عام سيم يوحنّاي حواري . 586

رسانه پولس حواري باهل فيلبي 481 رساله عام يهوداي حواري .

[merged small][ocr errors][merged small]

587

[ocr errors]

کتاب مکاشفات يوحنّاي الهي . 590

[merged small][merged small][ocr errors]

احیل منی

باب اول

پدر

اسحاق

. نسب نامۀ عیسی مسیح پسر واژو پسرا ابراهیم ابراهیم به و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود و یهودا * پدر فارض و زراح بود از تامر و فارض پدر حصرون و حصرون پدرارم دارم پدر عمند آب و عمنداب پدر نخشون و نخشون مسلمون

۴ *

*

و مسلمون پدر با عاز است از راحاب و با ع از پدر عوبید راست

*

از راعوث و عوبید پدریشی ویشی پدر داور ملک وراور ملک پدر سلیمان از وی که زن اور یا بود * وسلیمان پدر رحبعام و رحبعام پدر اسیا وا بیا پدر اسی واسی پدر وشافاط و يهوشافاط پدر یورام پدر عوز یا * و عوز یا پدر یونام و یونام پدر اداز و اداز پدر خزقیا و خزقیا پدر منتها و منتا پدر آمون و آمون پدر یوشیا * وبوشیا پدر یو کانیا و برادرانش در زمان انتقال سیابل است * و پس از انتقال سیابل یوکانیا پدر شلتائیل و شلتائیل پدر زور بابل ا

٩ ویور

۱۲

10

*

ويورام

*

است

۱۴ وزور بابل پدر ابیور وا بیورو پدر ایلیا قیم و ایلیا قیم پدر غازور وعازور ۱۵ پدر را روق وزادوق پدر این واکین پدر ايليور " وايليور * پدر ایلی اور وایلی اور پدرمتن و متن پدر یعقوب * ويعقوب پدر یوسف شوهر مریم است که عیسی الموسوم بمسیح از و زائیده شد ۱۷ پس تمام طبقات از ابراهیم تا داور چهارده باشد و از واورد تا برمان

14

۱۸

انتقال ببابل نیز چهار وه طبقه و از زمان انتقال سیابل تا بمسیح چهارده طبقه * و متولد شدن عیسی مسیح باین طریق بوده است ، چون مادر او مریم بیوسف منسوب شده بود قبل از آنکه باهم ۱۹ آمده بودند یافته شد که از وساطه روح القدس حامله بود * و از آنجا که شوهر او یوسف مروی بود عادل و نخواست که او را عبرت ۲۰ نماید بخاطرش رسید که ویرا رسید که ویرا پنهانی را کند و هم بر این اندیشه می بود که فرشته از جانب خداوند خود را در خواب بر او نمود و گفت که ای یوسف پسر و اور از گرفتن زن خود مریم مترس زیرا که آنچه

۲۱

۲۳ که

*

*

در او موجود شده است از روح القدس است * واد پسری خواهد زائید و تو اسمش را خواهی نهاد از آنجا که او قوم خود را از کناهان ایشان نجات خواهد داد * و این همه برای آن واقع شد که کامل شود آنچه از خداوند بواسطه پیغمبر گفته شده بود اینک و ختری باکره آبستن خواهد شد و پسریرا خواهد زائید و نام او را عمنوائیل خواهد خواند که ترجمه اش این ۲۴ است که خدا با ماست پس یوسف از خواب بیدار شده آن چنان که فرشته خدا با و گفته بود رفتار نمود وزن خود را نرو خویش ا خواند و با و نزدیکی نکرد تا آنکه پسر نخستین خود را زائیده بود پس او را عیسی نام نهاد

باب دویم

ا و عیسی چون در بیت لحم بهونه در زمان هیروویس شاه زائیده شد ناگاه مجوسی چند از ناحیه مشرق باورشلیم آمده گفتند کجاست آن مواود که پادشاه یهود است که ما ستاره او را در

[ocr errors]

" چون بادی

طرف مشرق دیده ایم و از بهر آنکه او را بپرستیم آمده ایم . که هیرودیس شاه این سخن را شنید خود و همکی اورشلیم با و ترسان شدند. پس همه کاهنان بزرگ و نویسندگان قدم را در کجا زائیده باید شد

ه

خواند و از آنها استفسار کرد که

*

مسیح

سم در

*

ریا هم

گفتندش در بیت لحم بدورته از آنجا که از پیغمبر چنین نوشته ه شده است و تو ای بیت لحم سر زمین بهورا در میان بزرگان یهودا کوچک نیستی زیرا که از میان تو پیشوائی خواهد آمد که مر قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود * آنگاه هیروویس بینهانی مجوسیان را فرو خویش خوانده زمان ظهورستاه را از ایشان ۸ استفسار نمود . پس ایشان را به بیت لحم فرستاده گفت بروید و از حالات آن طفل اطلاع تام بهم رسانید و چون او را دریافته ۹ باشید مرا مطلع سازید تا من آمده او را پرستش کنم ایشان گفته پادشاه را شنیده رو براه نهاوند ناگاه ستاره که در ناحیه مشرق دیده بودند در پیش رویشان می رفت تا آنکه آمده بر جائی که طفل بود ایستاده شد * پس چون ستاره را دیده بودند در انتهای غایت خرسند کشتند و داخل در خانه شده طفل را با مادر وی مریم یافتند پس بر زمین افتاده او را سجود کردند و مخازن خود را کشوره از طلا و کندر و مر باو پیشکش گذرانیدند و از آنجا که در خواب ملتهم شده بودند که بنز و هیروویس بازگشت ۱۳ نکنند پس از راه دیگر بوطن خود برگشتند و چون که بازگشت نموده بودند ناگاه فرشته خداوند خود را در خواب بیوسف نمور و گفت برخیز وطفل و مادرش را بگیر و بمصر فرارنما و در آنجا باش

[ocr errors]

11

۱۲

*

*

« PreviousContinue »