Page images
PDF
EPUB

me ka ka anela a ka Haku i kauo

had bidden him, and took unto him ha mai ai ia ia, a lawe mai la ia i

his wife : kana wahine; 25 Aole nae i moe aku ia ia, a

25 And knew her not till she had hiki i ka wa i hanau ai oia i a kana

brought forth a her firstborn son: makahiapo kane, a kapa aku la ia

and he called his name JESUS.

Luk. 2. 7, 21. i kona inoa o IESU.

a Pak. 13. 2.

a

IN Bethlehem of Sudea

in the days

[ocr errors]

с

7.
b Kin. 10. 30.
& 25. 6.

I Nalii 4. 30.
c Luk. 2. 11.

Is. 60. 3.

e

e

14.

13.
& Mal. 2. 7.

MOKUNA II.

CHAPTER II.

TOW when a Jesus M

o lesu ma Betelehema i Iudaia, i ke kau ia Herode ke alii,

of Herod the king, behold, there aia hoi, hele mai la na magoi mai

came wise men b from the east to b ka aina hikina mai a Ierusalema, a Luk. 2. 4, 6. Jerusalem, 2 Ninau mai la, 'Ai la ihea ka

2 Saying, "Where is he that is mea i hanau iho nei i alii no ka

born King of the Jews ? for we poe Iudaio ? No ka mea, ua ike

have seen his star in the east, makou ma ka aina hikina i "kona Nah. 24. 17. and are come to worship him. hoku, a ua hele mai nei makou e kukuli hoomaikai ia ia. 3 A lohe ae la o Herode ke alii,

3 When Herod the king had heard apoapo ae la kona oili, oia a me ko

these things, he was troubled, and Ierusalema a pau.

all Jerusalem with him. 4 Alaila, houluulu ae la ia i ka

4 And when he had gathered all . poe kahuna nui a me ka ‘poe ka- e 2 Oihlii 36. e the chief priests and fscribes of kauolelo a na kanaka, 5 ninau mai

the people together, she demanded

f2 Oihlii 31 la oia ia lakou, Ai la ihea kahi e

of them where Christ should be hanau ai o ka Mesia ?

born. 5 Hai aku la lakou ia ia, Aia i

5 And they said unto him, In BethBetelehema i Iudaia nei; no ka

lehem of Judea : for thus it is writmea, ua palapalaia e ke kaula pe

ten by the prophet, nei,

he Betelehema, i ka aina h Mik. 5. 2. 6 h And thou Bethlehem, in the o Iuda, aole no oe ka mea uuku loa

loa. 7. 42.

land of Juda, art not the least iwaena o ko Iuda poe kulanakau

among the princes of Juda: for hale alii; no ka mea, mailoko mai

out of thee shall come a Governor, ou e hele mai ana kekahi alii, ina

that shall | rule my people Israel. na e hoomalu i ko'u poe kanaka o 11 Or, feed. ka Iseraela. 7 Alaila, kii malu aku la o He

7 Then Herod, when he had privrode i ua mau magoi la, ninau po

ily called the wise men, inquired no aku la ia lakou i maopopo ai ka

of them diligently what time the manawa i ikea aku ai ua hoku la.

star appeared. 8 Hoouna aku la oia ia lakou i

8 And he sent them to Bethlehem, Betelehema, i aku la, Ou haele ou

and said, Go and search diligently kou, e imi pono aku i ua keiki la,

for the young child; and when ye a loaa hoi, alaila e hai mai ia’u, i

have found him, bring me word hele aku hoi au e kukuli hoomai

again, that I may come and workai ia ia.

ship him also. 9 A lohe ae la i ka ke alii, haele

9 When they had heard the king, aku la lakou; aia hoi, ka hoku a

they departed ; and, lo, the star,

6 O oe,

[ocr errors]

i Hoik. 2. 27.

lakou i ike ai ma ka aina hikina,

which they saw in the east, went lele e aku la ia imua o lakou, a

before them, till it came and stood hele aku la, a kau iho la maluna

over where the young child was. pono o kahi e noho ana o ua keiki la. 10 A ike aku lakou i ua hoku la,

10 When they saw the star, they hauoli nui loa ae la lakou.

rejoiced with exceeding great joy. 11 | Komo lakou iloko o ka hale, a

11 | And when they were come ike aku la i ua keiki la a me kona

into the house, they saw the young makuwahine o Maria, moe iho la

child with Mary his mother, and lakou, hoomaikai aku la ia ia; a

fell down, and worshipped him : wehe ae la klakou i ko lakou wai- k Hal. 72. 10. and when they had opened their

18. 60. 6. hona waiwai, haawi aku la lakou

treasures, kthey presented unto

|| Or, offered. nana i ke gula, a me ka libano, a

him gifts; gold, and frankincense, me ka mura.

and myrrh. 12 A ma ka 'moeuhane, papaia1 mo. 1. 20. 12 And being warned of God 'in mai lakou, aole e hoi hou aku io

a dream that they should not reHerode la, a ma kekahi alanui e ae

turn to Herod, they departed into i hoi aku ai lakou i ko lakou

their own country another way. aina. 13 A hala aku la lakou, aia hoi,

13 And when they were departike aku la ka anela a ka Haku e

ed, behold, the angel of the Lord apIosepa i ka moeuhane, i mai la, E

peareth to Joseph in a dream, say. ala, e lawe i ke keiki a me kona

ing, Arise, and take the young child makuwahine, a holo aku i Aigupi

and his mother, and flee into Egypt, ta; malaila e noho ai, a olelo hou

and be thou there until I bring aku au ia oe; no ka mea, e imi

thee word : for Herod will seek the mai ana o Herode i ke keiki, e pe

young child to destroy him. pehi ia ia. 14 Ala ae la ia, lawe ae la i ke

14 When he arose, he took the keiki a me kona makuwahine i ka

young child and his mother by po, a holo aku la i Aigupita ;

night, and departed into Egypt : 15 Malaila ia i noho ai a make o

15 And was there until the death Herode. Nolaila, ko ae la ka olelo

of Herod : that it might be fulfilled a ka Haku ma ke kaula, i ka i ana

which was spoken of the Lord by mai, Ua hoihoi mai au i ka’u keiki

the prophet, saying, mOut of Egypt mmai Aigupita mai.

have I called my son. 16 | Alaila, ike ae la o Herode,

16 | Then Herod, when he caw ua hoohokaia oia e ka poe magoi,

that he was mocked of the wise ukiuki loa iho la ia, kena aku la

men, was exceeding wroth, and sent ia, a luku aku la i na keikikane a

forth, and slew all the children that pau o Betelehema, a o na wahi a

were in Bethlehem, and in all the puni e kokoke ana, i ka poe elua

coasts thereof, from two years old makahiki a hala ilalo i ka manawa

and under, according to the time i ninau pono aku ai ia i ka poe

which he had diligently inquired magoi.

of the wise men. 17 Alaila, ko ae la ka olelo a ke

17 Then was fulfilled that which kaula a " Ieremia, i i mai ai,

was spoken by n Jeremy the proph

et, saying, 18 Ua lohea ka leo ma Rama, he

18 In Rama was there a voice pihe, he uwe ana, a me ke kanikau

heard, lamentation, and weeping, nui; e uwe ana o Rahela no kana

and great mourning, Rachel weep

m Hos. 11. 1.

n ler. 31. 15.

n

mai, e i mai ana, O ka'u Keiki punahele keia, ka mea a'u i olioli loa ai.

AL

MOKUNA IV.

LAILA, alakaiia'ku la o a Iesu e ka Uhane i ka waonahele, e hoowalewaleia'ku ai e ka diabolo. 2 Hookeai iho la ia i hookahi kanaha la, a me na po he kanaha, a mahope iho, pololi iho la ia.

3 A hiki aku ka hoowalewale io na la, i aku la ia, Ina o ke Keiki oe a ke Akua, e i mai oe i keia mau pohaku i lilo i berena.

4 Olelo mai la o lesu, i mai la, Ua palapalaia, Aole e ola ke kanaka i ka berena wale no, aka, ma na mea a pau mai ka waha mai o ke Akua.

5 Alaila, kai aku la ka diabolo ia ia i ke kulanakauhale hoano; a hookau aku la ia ja maluna iho o kahi oioi o ka luakini;

6 I aku la ia ia, lua o oe ke Kciki a ke Akua, e lele iho oe ilalo; no ka mea, ua palapalaia, E kauoha mai no ia i kona poe anela nou, e kaikai lakou ia oe ma ko lakou mau lima, o kuia kou wawac i ka pohaku.

[blocks in formation]

d Neh. 11. 1, 18. Is. 48. 2. & 52. 1. mo. 27. 53. Hoik. 11. 2.

e Hal. 91. 11, 12.

7 I mai la o Iesu, Ua palapalaia no hoi, 'Mai hoao aku oc i ka Ha- | í Kan. 6. 16. ku i kou Akua.

8 Kai hou aku la ka diabolo ia ia i kahi mauna kiekie loa, a hoike aku la ia ia i na aupuni a pau o ka honua, a me ko lakou nani;

9 I aku la hoi ia ia, O keia mau mea a pau ka'u e haawi aku ai ia oe, ke kukuli iho oe, a hoomana mai ia'u.

g

10 Alaila, olelo mai la lesu ia ia, E hele pela oe; e Satana; no ka mea, ua palapalaia, E hoomana Kan. 6. 13, aku oe i ka Haku i kou Akua, a e malama aku oc ia ia wale no. 11 Alaila, haalele aku la ka diabolo ia ia; aia hoi, hele mai la "na ancla, a lawelawe nana.

3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

[ocr errors]

4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

e

6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou

[ocr errors]

& 10. 20.

12 Lohe ae la o Iesu, ua hoo

Ios. 24. 14.
1 Sam. 7. 3.
h Heb. 1. 14.
› Mar. 1. 14.
Luk. 3. 20.
& 4. 14, 31.
loa. 4. 43.

serve.

11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

12 Now when Jesus had heard

that John was cast into prison, he departed into Galilee ;

13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:

14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;

16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.

17 T From that time Jesus began to preach, and to say, "Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

0

18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea for they were fishers.

leiia o Ioane iloko o ka halepaahao, hele aku la ia i Galilaia.

up.

13 Haalele ae la oia ia Nazareta, Or, delivered hele aku la a noho ma Kaperenauma kokoke ana i ka loko, ma ka mokuna o Zabulona a me Napetali.

14 Pela i ko ai ka mea i oleloia e ke kaula e Isaia, i ka i ana mai,

15 O ka aina o Zabulona, a o ka k Is. 9. 1, 2. aina o Napetali e kokoke ana i ka loko ma kela aoao o loredane, o Galilaia no na kanaka e;

16 O ka poe kanaka e noho ana ma ka pouli, ike ac la lakou i ka malamalama nui, a maluna o ka poe e noho ana ma ka malu o ka make, ua puka mai ka malamalama. 17 mla manawa ka Iesu ao ana mai i kinohi, i ka i ana mai, "E mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

1 Is. 42. 7.
Luk. 2. 32.

m Mar. 1. 14,
15.

n mo. 3. 2. &
10. 7.

o Mar. 1. 16,
17. 18. Luk.
5. 2.

18 Hele aku la o lesu ma ke
kae o ka loko o Galilaia, ike mai la
ia i na hoahanau elua, o Simona i
Pkapaia o Petero, a me kona kaikai- loa. 1. 42.
na o Anederea, e kuu ana i ka upe-
na i ka loko, no ka mea, he mau
lawaia laua.

19 I mai la oia ia laua, E hahai

mai olua ia'u, a e "hoolilo au ia Luk. 5. 10, olua i mau lawaia kanaka.

20 Haalele koke iho la laua i na upena, a hahai aku la ja ia.

21 Hele aku la ia malaila aku, ike mai la ia i na hoahanau e ac elua, o Iakobo ke keiki a Zebedaio, a me kona kaikaina o Ioane, maluna no o ka moku me ko laua makuakane o Zebedaio, e hono ana i ka lakou mau upena, a kahea mai la oia ia laua.

22 Haalele koke aku la laua i ka moku, a me ko laua makuakane, a hahai aku la ia ia.

11.

r Mar. 10. 28.
Luk. 18. 28.

s Mar. 1. 19,
20. Luk. 5.

10.

Mar. 1. 21,
39. Luk. 4.
15. 44.

23 Kaahele ae la o Iesu ma
Galilaia a puni, te ao mai ana ilo-t mo. 9. 55.
ko o ko lakou mau halehalawai, a
e hai mai ana i "ka euanelio no ke
aupuni, a e hoola ana hoi i ka mai
a me ka nawaliwali a pau o na
kanaka.

u mo. 24. 14.
Mar. 1. 14.

x Mar. 1. 34.

19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

20 And they straightway left their nets, and followed him.

21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

22 And they immediately left the ship and their father, and followed him.

23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching "the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

b

a

a

,

[ocr errors]

11. 2.

mai, e i mai ana, o bka’u Keiki

saying, This is my beloved Son, in punahele keia, ka mea a'u i olioli

whom I am well pleased. loa ai.

b Hal. 2. 7. 18.
42. 1. mo. 12.

18. & 17. 5.
MOKUNA IV.

Mar. 1. 11.

CHAPTER IV.
Luk. 9. 35.
Ep. 1. 6. THEN was a Jesus led up of "the

Kol. 1. 13.
e “ka Uhane i ka waonahele, 2 Pet. 1. 17.

Spirit into the wilderness to be e hoowalewaleia’ku ai e ka diabolo. a Mar. 1. 12, tempted of the devil.

&c. Luk. 4. 2 Hookeai iho la ia i hookahi ka

2 And when he had fasted forty

1, &c. naha la, a me na po he kanaha, a b See 1 Nalii days and forty nights, he was aftermahope iho, pololi iho la ia.

18. 12. Ez. 3. ward a hungered.
14. & 8. 3. &

a 3 A hiki aku ka hoowalewale io 11. 1, 24. & 3 And when the tempter came to

40. 2. & 43.5. na la, i aku la ia, Ina o ke Keiki

Oih. 8. 39.

him, he said, If thou be the Son of oe a ke Akua, e i mai oe i keia

God, command that these stones be mau pohaku i lilo i berena.

made bread. 4 Olelo mai la o Iesu, i mai la,

+ But he answered and said, It is Ua palapalaia, Aole e ola ke ka- ( Kan. 8. 3. written, Man shall not live by naka i ka berena wale 10, aka, ma

bread alone, but by every word that na mea a pau mai ka waha mai o

proceedeth out of the mouth of God. ke Akua. 5 Alaila, kai aku la ka diabolo ia

Š Then the devil taketh him up ia i ke kulanakauhale hoano; a Neh. 11. 1, into the holy city, and setteth him

18. Is. 48. 2. hookau aku la ia ja maluna iho o

& 52. 1. io.

on a pinnacle of the temple, kahi oioi o ka luakini;

27. 53. Hoik. 6 I aku la ia ia, Ina o oe ke Kc

6 And saith unto him, If thou be iki a ke Akua, c lele iho oe ilalo;

the Son of God, cast thyself down: no ka mea, ua pala palaia, o E kau- e Hal. 91. 11, for it is written, · He shall give his oha mai no ia i kona poe anela

angels charge concerning thee : and nou, e kaikai lakou ia oe ma ko la

in their hands they shall bear thee kou mau lima, o kuia kou wawac

up, lest at any time thou dash thy i ka pohaku.

foot against a stone. 7 I mai la o Iesu, Ua palapalaia

7 Jesus said unto him, It is written no hoi, 'Mai hoao aku oc i ka Ha- Kan. 6. 16. ugain, 'Thou shalt not tempt the ku i kou Akua.

Lord thy God. 8 Kai hou aku la ka diabolo ia

8 Again, the devil taketh him up ia i kahi mauna kiekie loa, a hoike

into an exceeding high mountain, aku la ia ia i na aupuni a pau o ka

and sheweth him all the kingdoms honua, a mc ko lakou namı;

of the world, and the glory of

them; 9 I aku la hoi ia ia, o keia mau

9 And saith unto him, All these mea a pau ka’u e haawi aku ai ia

things will I give thee, if thou wilt oe, ke kukuli iho oe, a hoomana

fall down and worship me. mai ia’u. 10 Alaila, olelo mai la lesu ia ia,

10 Then saith Jesus unto him, Get E hele pela oe; e Satana ; no ka

thee bence, Satan: for it is writmea, ua palapalaia, - E hoomana 6 Kan. 6. 13.

ten, 5 Thou shalt worship the Lord aku oe i ka Haku i kou Akua, a c los. 24. 14. thy God, and him only shalt thou malama aku oc ia ia wale no.

h Heb. 1. 14.

serve. 11 Alaila, haalele aku la ka dia

11 Then the devil leaveth him,

Luk. 3. 20. bolo ia ia ; aia hoi, hele mai la "na

and, behold, "angels came and minanola, a lawelawe nana.

loa. 4. 48. istered unto him. 12 T Lohe ae la o Iesu, ua hoo

12 T Now when Jesus had heard

e

e

12.

e

& 10. 20.

1 Sam. 7. 3.

Mar. 1. 11.

& 4. 14, 31.

« PreviousContinue »