Page images
PDF
EPUB

14.
i 1 Kor. 2. 4.

7 h Ma ka olelo oiaio, ma ka ima

7 "By the word of truth, by the na o ke Akua, ma k ke kahiko o ka

power of God, by k the armour of pono ma ka akau a me ka hema, hmo. 4. 2. & 7. righteousness on the right hand and

on the left, 8 Ma ka mahaloia mai a me ka k mo. 10. 4. 8 By honour and dishonour, by mahalo ole ia mai, ma ka olelo ino Ep: 6. 11, 13. evil report and good report: as de

7. ia mai, a me ka olelo maikai ia

ceivers, and yet true; mai: e like me na mea hoopunipuni, aka, he oiaio nae ; 9 Like me na mea ike ole ia, a

9 As unknown, and yet well ua kaulana nae ; like me ka poe e 1 mo. 4. 2. & 5. known; as dying, and, behold, mmake ana, aia hoi ke ola nei ma

we live; "as chastened, and not kou; like me na mea i "hahauia, mo. 1.9. & 4. killed; aole nae i make;

10, 11. 10 Like me na mea kaumaha, aka,

10 As sorrowful, yet alway ree olioli mau ana; like me na mea

joicing; as poor, yet making many ilihune, a ua waiwai hoi na mea

rich; as having nothing, and yet he nui ia makou; like me na mea

possessing all things. nele loa, a ua loaa no nae na mea

1

1

m

11. & 11. 6. m 1 Kor. 4. 9.

n Hal. 118, 18.

a pau.

[ocr errors]

o mo. 7. 3.

r Kan. 7. 2, 3.
1 Kor. 5. 9. &
7. 39.

[ocr errors]

3.

11 E ko Korineto, ua hamama ae

11 O ye Corinthians, our mouth nei ko makou waha ia oukou, oua

is

open unto you, our heart is enhooakeaia ko makou naau.

larged. 12 Aole o oukou pilikia iloko o

12 Ye are not straitened in us, makou iho; aka, Pua pilikia oukou p mo. 12. 15. but Pye are straitened in your own iloko o ko oukou naau.

bowels. 13 I hooukuia mai au ma ka mea

13 Now for a recompense in the like, (a ke olelo aku nei au ia oukou 11 Kor. 4. 14. same, (9I speak as unto my chilme he poe kamalii la,) e hooakeaia

dren,) be ye also enlarged. hoi oukou. 14 Mai hoopili ano e ia oukou me

14 "Be ye not unequally yoked tona hoomaloka : no ka mea, * heaha

gether with unbelievers : for S what ke kuikahi ana o ka pono me ka 1 Sam. 5.2, fellowship hath righteousness with hewa ? pehea la hoi e kohu like ai i Nalii 18. 21. unrighteousness ? and what commuka malamalama me ka pouli ? 1 Kor. 10. 21. nion hath light with darkness ? 15 Heaha hoi ka manao hookahi

Ep. 5. 7, 11.

15 And what concord hath Christ ana o Kristo me Beliala ? heaha

with Belial ? or what part hath he hoi ke kuleana o ka mea manaoio

that believeth with an infidel ? me ka mea hoomaloka ? 16 Pehea hoi e ku like ai ka lua

16 And what agreement hath the kini o ke Akua me ko na kii? no ka

temple of God with idols ? for 'ye mea, o 'oukou ka luakini o ke Akua t1 Kor. 3. 16. are the temple of the living God; ola; e like me ka ke Akua i olelo

Ep. 2. 21, 22. as God hath said, "I will dwell in mai ai, E "noho pu auanei au me

them, and walk in them; and I

u Puk. 45 lakou, a e hele pu hoi; owau aua- Oihk. 26. 12. will be their God, and they shall nei ko lakou Akua, a o lakou hoi

ler. 31. 33. & be my people. auanei ko’u poe kanaka.

36. 28. & 37. 17 Nolaila, ke i mai la ka Haku,

17 * Wherefore come out from E puka mai oukou mai waena mai

among them, and be ye separate, o lakou, i kaawale oukou ; mai hoo

saith the Lord, and touch not the pa aku hoi i ka mea haumia, a e

unclean thing; and I will receive hookipa mai au ia oukou.

you,

& 6. 19.

Heb. 3. 6.

32. 38.
Ez. 11. 20. &

X

26, &c.
Zek. 8. 8. &
13. 9.
x Is. 52. 11.
mo. 7. 1.
Hoik. 18. 4.

18 And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and

18 y A e lilo no au i Makua no oukou, a e lilo mai hoi oukou i poe

keikikane a i poe kaikamahine na'u, v Ier. 31. 1, 9. daughters, saith the Lord Almighty. wahi a ka Haku mana.

[blocks in formation]

Hoik. 21. 7.

[merged small][ocr errors][merged small]

a neia mau olelo hoopomaikai, e hoo- a mo. 6. 17, 18. cleanse ourselves from all filthiness

maemae kakou ia kakou iho i na mea

paumaele a pau o ke kino a me ka uhane, e hoopaa ana hoi i ka maikai ma ka makau i ke Akua.

aole

1 Ioa. 3. 3.

2 E ike mai oukou ia makou ; makou i hana ino aku i kekahi, aole hoi makou i hookolohe aku i kekahi, aole no hoi makou i balunu aku b Oih. 20. 33. i ka kekahi.

3 Aole au e olelo aku ia mea no ka hoohewa aku; no ka mea, cuai aku la au mamua, eia oukou iloko o ko makou naau, e make pu a e ola pu hoi.

e

mo. 12. 17.

of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.

2 Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, b we have defrauded no man.

3 I speak not this to condemn you: c mo. 6. 11, 12. for I have said before, that ye are in our hearts to die and live with you.

1 Kor. 1. 4.

mo. 1. 14.

4 d He nui ka wiwo ole o kuu olelo d mo. 3. 12. ana aku ia oukou, he nui hoi kuue kaena ana no oukou: fua piha au i ka oluolu, ua nui loa kuu olioli iloko o ko makou popilikia a pau.

f mo. 1. 4. Pil. 2. 17. Kol. 1. 24.

5 No ka mea, ia makou i hele 8 mo. 2. 13. mai ai i Makedonia, aole i loaa i ko

h

makou kino ka maha iki, ua pilih mo. 4. 8. kia makou ma na aoao a pau; ima- i Kan. 32. 25. waho he hakaka, maloko he makau.

[blocks in formation]

6 Aka, ok ke Akua nana e hooluoluk mo. 1. 4. mai i ka poe haahaa, oia ka i hooluolu mai ia makou i ka hele ana mai o Tito;

7 Aole wale no i kona hele ana mai; aka, i ka oiuolu ana i hooluoluia'i e oukou, i ka hai ana mai ia makou i ko oukou iini ana, i ko oukou uwe ana, a me ko oukou manao ikaika ia’u ; nolaila, ua nui kuu olioli.

8 Nolaila, aole au e mihi nei i kuu hana eha ana ia oukou i ka palapala; mua mihi no nae au mamua; no ka mea, ke ike nei au, ho pokole wale no ko oukou eha i ua palapala la.

9 Ano, ko olioli nei au, aole i ko

1 See mo. 2.
13.

m mo. 2. 4.

7 And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me; so that I rejoiced the more.

8 For though I made you sorry with a letter, I do not repent, mthough I did repent: for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a

season.

9 Now I rejoice, not that ye were

oukou hana eha ia, aka, i hana eha
ia oukou e mihi ai; no ka mea, ua
hana eha ia oukou ma ka ke Akua, Or, accord-
ing to God.
i loaa ole ia oukou ka hewa e ma-
kou.

13.

Mat. 26. 75.

10 No ka mea, o "ka eha ana main 2 Sam. 12. i ke Akua, nolaila mai ka mihi ola e mihi ole ia'i: oaka, o ka eha ana o Sol. 17. 22. o ko ke ao nei, oia ka mea e make ai.

11 Aia hoi, o ua mea la a oukou i hana eha ia'i ma ka ke Akua, he nui ka ikaika i hanaia e ia iloko o oukou, oia, he hoakaka, oia, he huhu, oia, he makau, oia, he iini nui, oia, he manao ikaika, oia, he hoopai! ma na mea a pau, ua hoike mai oukou ia oukou iho, he hala ole i keia mea.

[merged small][ocr errors][merged small]

made sorry, but that ye sorrowed to repentance for ye were made sorry Il after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.

10 For "godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.

11 For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be clear in this mat

ter.

12 Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, P but that our care for you in the sight of God might appear unto you.

13 Therefore we were comforted in your comfort: yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of q Rom. 15. 82. Titus, because his spirit was refreshed by you all.

[blocks in formation]

NA hoahanau, ke hoike aku nei makou ia oukou i ka lokomaikai o ke Akua i haawiia mai i na ekalesia o Makedonia;

$2 Tes. 3. 4.
Pilem. 8, 21.

14 For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.

15 And his tinward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye received him.

16 I rejoice therefore that I have confidence in you in all things.

[blocks in formation]

2 la lakou i hoao nui ia mai ai i

2 How that in a great trial of af

[blocks in formation]

8 fAole au e olelo aku ma ke f1 Kor. 7. 6. kauoha, aka, no ka ikaika o kekahi poe, a e hoao hoi i ka oiaio o ko oukou aloha.

9 No ka mea, ua ike no oukou i ka lokomaikai o ko kakou Haku o Iesu Kristo, ua waiwai cia, a no oukou i lilo mai ai ia i mea ilihune, i waiwai ai hoi cukou ma kona ilihunc.

h

i

g Mat. 8. 20. Luk. 9. 58.

Pil. 2. 6, 7.

h1 Kor. 7. 25. Sol. 19. 17.

10 Ke hai aku nei au i kuu manao i keia mea; he mea pono keia no oukou ka poe i hoomaka, aole i ka hana wale no, aka, i ka makemake hoi i kela makahiki mamua. 11 Ano hoi, e hooko oukou i ka† Gr. willing. hana ana ia mea; e like me ko oukou manao makemake, pela hoi e hooko ai ma ka oukou i loaa mai.

[blocks in formation]

Mat. 10. 42.

1 Tim. 6. 18,
19.

Heb. 13. 16.
k mo. 9. 2.

12 No ka mea, a i1loaa ka manao makemake, ua maliuia mai ia ma ka mea i loaa ia ia, aole ma ka mea i loaa ole.

1 Mar. 12. 43,
44.

Luk. 21. 8.

10 And herein I give my advice: for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be k+ forward a year ago.

11 Now therefore perform the doing of it; that as there was a readi

ness to will, so there may be a performance also out of that which ye have.

12 For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.

like pu:

m

n

unto you.

[ocr errors]

13 Aole o'u makemake e mama

13 For I mean not that other men na mea e ae, a e kaumaha oukou :

be eased, and ye burdened : 14 Aka, i like, i neia manawa e

14 But by an equality, that now kokua aku ko oukou waiwai i ko

at this time your abundance may lakou ilihune, i kokua mai hoi ko

be a supply for their want, that lakou waiwai i ko oukou ilihune, i

their abundance also may be a supply for your want; that there may

be equality: 15 E like me ka mea i palapalaia,

15 As it is written, mHe that had O mka mea i hoiliili nui, aohe mea .m Puk. 16, 13. gathered much had nothing over ; i oi aku nana; a o ka mea i hoiliili

and he that had gathered little had liilii, aole i emi kana.

no lack. 16 E alohaia ke Akua nana i haa

16 But thanks be to God, which wi mai keia manao ikaika iloko o

put the same earnest care into the ka naau o Tito no oukou.

heart of Titus for you. 17 No ka mea, ua hoolohe mai la

17 For indeed he accepted "the ia i nka olelo hooikaika; aka, i ka n pau. 6. exhortation; but being more foroi ana aku o kona ikaika, hele aku

ward, of his own accord he went la ia io oukou la ma kona manao iho. 18 A ua hoouna pu aku la makou

18 And we have sent with him me ia i oka hoahanau, nona ka omo. 12. 18. o the brother, whose praise is in hoomaikaiia mai ma na ekalesia a

the gospel throughout all the pau, no ka euanelio.

churches; 19 Aole keia wale no, aka, Pua p1 Kor. 16. 19 And not that only, but who waeia hoi oia e na ekalesia i hoa

was also l' chosen of the churches to hele no makou me keia haawina i

ll Or, gift,

travel with us with this Il grace,

pau. 4, 6, 7. laweia e makou no 9 ka nani o ka

which is administered by us 9 to the Haku, a me ka hoike ana’ku i ko

glory of the same Lord, and declaraoukou lokomaikai.

tion of your ready mind : 20 E makaala’na i keia, o olelo

20 Avoiding this, that no man ino ia mai makou e kekahi i keia

should blame us in this abundance moa nui a makou e malama nei.

which is administered by us : 21 E hoomanao e ana i na mea

21 * Providing for honest things, maikai, aole imua o ke Akua wale

not only in the sight of the Lord,

1 Pet. 2, 12. no, imua loi o kanaka.

but also in the sight of men. 22 A ua hoouna pu aku la makou

22 And we have sent with them i ko makou hoahanau me lakou, i

our brother, whom we have oftenka mea a makou i ike pinepine ai,

times proved diligent in many ua ikaika i na mea he nui; ano, ua

things, but now much more dilinui aku kona ikaika, i ka nui o kona

gent, upon the great confidence manao maopopo ia oukou.

|| Or, he hath. which 11 I have in you. 23 A i ninauia mai o Tito, o kuu

23 Whether any do inquire of hoapili ia a me kuu hoahana no

Titus, he is my partner and feloukou; a o na hoahanau hoi o ma

low helper concerning you: or our kou, o lakou ka poe Selele no na • Pil. 2. 2 brethren be inquired of, they are ekalesia, a me ka nani o Kristo.

sthe messengers of the churches,

and the glory of Christ. 24 Nolaila, c hoike mai ia lakou,

24 Wherefore shew ye to them, a imua hoi ó na ekalesia i ka oiaio

and before the churches, the proof o ko oukou aloha, a mc ko makout mo. 7. 14. & of your love, and of our tboasting kaena ana no oukou.

3, 4.

[ocr errors]

mo. 9. 8.
q mo. 4. 15.

r Rom. 12. 17.
Pil. 4. 8.

S

[ocr errors]

on your behalf.

9. 2.

« PreviousContinue »