Page images
PDF
EPUB

12.

you all.

1 Tim. 5. 20.

10.6.

4 No ka mea, me ke kaumaha nui,

4 For out of much affliction and a me ka eha o ka naau, ua pala

anguish of heart I wrote unto you pala aku no au ia oukou me na

with many tears; not that ye waimaka he nui; "aole no ka hoe- d mo. 7. 8, 9, should be grieved, but that ye ha aku i ko oukou naau, aka, i

might know the love which I have ike oukou i ka nui o ko’u aloha ia

more abundantly unto you. oukou.

5 A i hooeha mai kekahi, ma ka e 1 Kor. 5. 1. 5 But if any have caused grief, hapa wele no ka 'hooeha ana mai (Gal. 4. 12, he hath not 'grieved me, but in ia'u; i hooili ole aku ai au i ka

part: that I may not overcharge hewa iluna iho o oukou a pau. 6 Ua nui keia hoopai ana no ua

6 Sufficient to such a man is this mea la, i hooukuia’ku e ska nui o 11 Or, censure. Il punishment, which was inflicted oukou.

81 Kor.5. 4,5. 5 of many. 7 "No ia mea, he pono no ke kala n Gal. 6. 1.

7 h So that contrariwise ye ought ac oukou ia ia, me ka hooluolu aku,

rather to forgive him, and comfort malia paha o nawaliwali loa aua

him, lest perhaps such a one shculd nei ua mea la i ke kaumaha nui.

be swallowed up with overmuch

sorrow. 8 Nolaila, ke nonoi aku nei au ia

8 Wherefore I beseech you that ye oukou, e hoomaopopo aku i ke aloha

would confirm your love toward ia ia.

him. 9 No keia mea hoi, ua palapala

9 For to this end also did I write, aku au, i ike maopopo ai au ia ou

that I might know the proof of kou, ina paha oukou e ' hoolohe mai i mo. 7. 15. & you, whether ye be i obedient in all i na mea a pau.

things. 10 A i kală aku oukou i ka mea o

10 To whom ye forgive any thing, kekahi, owau hoi kekahi e kala

I forgive also: for if I forgave any aku; no ia hoi, ina paha au i kala

thing, to whom I forgave it, for your aku i kekahi mea, no oukou i kala | Or, in the sakes forgave I it in the person of

sight. aku ai au ia mea ia ia, ma Kristo :

Christ; 11 I puni ole kakou ia Satana; no

11 Lest Satan should get an adka mea, ua ike kakou i na manao

vantage of us : for we are not igno

rant of his devices. 12 A i kkuu hele ana i Teroa no

12 Furthermore, * when I came to ka euanelio a Kristo, a ua weheia'e

Troas to preach Christ's gospel, and la 'ka puka ia’u e ka Haku,

la door was opened unto me of the

Lord, 13 mAole o'u maha ma kuu naau, mmo. 7.5, 6. 13 m I had no rest in my spirit, bei ka loaa ole ia’u o Tito o ko’u

cause I found not Titus my brothhoahanau : aka, uwe aku la au ia

er; but taking my leave of them, I lakou, a hele aku la i Makedonia.

went from thence into Macedonia. 14 E hoomaikaiia'k ke Ak

14 Now thanks be unto God, which na makou e hoolanakila mau mai

always causeth us to triumph in iloko o Kristo, me ka hoolaha aku

Christ, and maketh manifest the i nke ala o kona naauao i na wahi n Mele 1.3. savour of his knowledge by us in à pau, ma o makou nei.

every place. 15 No ka mea, he mea ala makou

15 For we are unto God a sweet no Kristo i ke Akua, 'no ka poe ola • 1 Kor. 1. 18. savour of Christ, oin them that are a me P ka poe make.

saved, and pin them that perish: 16 9 No keia poe, he mea ala make Luk. 2. 34. 16 ? To the one we are the savour makou e make ai; no kela poe hoi, 1 Pet. 2. 7, 8. I of death unto death; and to the

ona.

k Oih. 16. 8. &
20. 6.

11 Kor. 16. 9.

na

Pmo, 4. 3.

Ioa. 9. 39.

he mea ala ola e ola'i: rowai la

other the savour of life unto life. hoi ka mea e pono ia ia keia mau

And who is sufficient for these mea ?

r1 Kor. 15. 10. things ? 17 No ka mea, aole makou e Sano

mo. 3. 5, 6.
17 For we are not as many,

which s mo. 4. 2. & 11. ninoni i ka olelo a ke Akua, e like

$|| corrupt the word of God: but as

2 Pet. 2. 3. me kekahi poe nui; aka, ke olelo

' of sincerity, but as of God, in the

11 Or, deal denei makou i ka Kristo me ka ma- ceitfully with. sight of God speak we ll in Christ. nao pono, oiaio, no ke Akua mai, mo. 1. 12. & imua hoi o ke Akua.

|| Or, of.

13.

4. 2,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

a pau.

ler. 31. 33.

36. 26.
Heb. 8. 10.
& Ioa. 15. 5.
mo. 2. 16.

Pil. 2. 13.
i 1 Kor. 3.5. &
15. 10.
mo, 5. 18.

of God;

Kol. 1. 25, 29.

3 No ka mea, ua hoike akaka ia,

3 Forasmuch as ye are manifestly o oukou no ka Kristo palapala a

declared to be the epistle of Christ makou i dhana'i, i kakauia aole me d1 Kor. 3. 5. d ministered by us, written not with ka inika, aka, me ka Uhane o ko e Puk. 24. 12. ink, but with the Spirit of the livAkua ola; aole maloko o' na papa | Hal. 40. 8.

ing God; not e in tables of stone, pohaku, aka, maloko o‘na papa io

but 'in fleshly tables of the heart. o ka naau.

Ez. 11. 19. & 4 Pela ko makou manao maopopo

4 And such trust have we through i ke Akua ma o Kristo la :

Christ to God-ward : 5 6Aole hoi e hiki ia makou keka- n1 Kor. 15.10. 5 & Not that we are sufficient of hi mea ma ko makou noonoo ana,

ourselves to think any thing as of o makou wale; aka, o ke Akua no

ourselves; but hour sufficiency is ako makou mea e hiki ai.

Ep. 3.7. 6 Oia ka i hoomakaukau ia makou

6 Who also hath made us able i 'kahuna no ke kkauoha hou, aole 1 Tim. 1. 11, i ministers of k the new testament; 'ma ke kanawai, aka, ma ka Uhane:

not 'of the letter, but of the spirit : no ka mea, ke pepehi mai nei mke kler. 31. 31.

for mthe letter killeth, but the spirit kanawai, a "ke hoola mai nei ka

Il giveth life. Uhane. 7 Ina paha ua nani ka ooihana no

7 But if "the ministration of death, ka make i Pkakauia maloko o na

Pwritten and engraven in stones, pohaku me na huaolelo, i 9 hiki ole

was glorious, so that the children i na mamo a Iseraela ke haka pono

of Israel could not steadfastly beaku i ka maka o Mose, no ke alohi | Or, quicken

hold the face of Moses for the glory o kona maka, ka mea e nalowale

of his countenance; which glory

was to be done away;

p Puk.34.1, 28. 8 Aole anei e oi nui aku ka nani

8 How shall not "the ministration oka oihana no ka Uhane ?

of the spirit be rather glorious ? 9 No ka mea, ina paha he nani ko

9 For if the ministration of conka oihana hoohewa, he oiaio no, ua - Gal. 3. 5. demnation be glory, much more doth

.

2 Tim. 1. 11.

Mat. 26. 28.
Heb. 8. 6, 8.
1 Rom. 2. 27,

29. & 7. 6.
m Rom. 3. 20.
& 4. 15. & 7.
9, 10, 11.
Gal. 3. 10.
n loa. 6. 63.
Rom. 8. 2.

eth.
o Rom. 7. 10.

ana;

Kan. 10. 1,
&c.
q Puk. 34. 29,

30, 35.

& 3. 21.

pakela aku ka nani oska oihana

the ministration Sof righteousness hoapono.

exceed in glory. 10 No keia mea, aohe nani o kela Rom. 1. 17. 10 For even that which was made mea i hoonaniia pela, no keia pa

glorious had no glory in this respect, kela nani.

by reason of the glory that excel

leth. 11 Ina he nani ko kela mea i hoo

11 For if that which is done away nalowaleia; oiaio, he nani ko ka

was glorious, much more that which mea e mau loa aku ana.

remaineth is glorious. 12 No ia hoi, no ka loaa ana mai

12 Seeing then that we have such ia makou keia manaolana, 'he olelo mo.7.4. hope, 'we use great plainness of wiwo ole ka makou.

Ep. 6. 19.

speech :

|| Or, boldness. 13 Aole like me Mose i "uhi iho

u Puk. 34. 33,

13 And not as Moses, which put ai i kona maka i ka pale, i hiki ole

a vail over his face, that the chili na mamo a Iseraela ke nana pono

dren of Israel could not steadfastly i *ka hope o ua mea la e nalowale Rom. 10. 4. look to the end of that which is

abolished: 14 Aka, ua y hoopouliia ko lakou y 18. 6. 10. 14 But y their minds were blind

Mat, 13. 11, naau; no ka mea, a hiki i neia ma

ed: for until this day remaineth the nawa, i ka heluhelu ana i ke kau- Ioa. 12. 40. same vail untaken away in the readoha kahiko, ua koe no ka pale, aole Rom. 11.7,8, ing of the old testament; which vail i weheia; ua pau no hoi ia mea ia

is done away in Christ. Kristo. 15 A i neia manawa i ka helu

15 But even unto this day, when helu ana i ka Mose, e kau ana

Moses is read, the vail is upon their no ua pale la maluna o ko lakou

heart.

u

35,

Gal. 3. 23.

ana.

14.

Oil. 28. 26.

25.
mo, 4. 4.

naau.

Z

a

16 2 Aia huli mai ia i ka Haku, z Puk. 34. 34. 16 Nevertheless, ? when it shall alaila e a laweia aku no ua pale la.

Rom. 11. 23,
26.

turn to the Lord, a the vail shall be als. 25. 7,

taken away. 17 A o ka • Haku, oia ka Uhane : b pau. 6. 17 Now b the Lord is that Spirit: a ma kahi e noho ai ka Uhane o 1 Kor. 15. 45. and where the Spirit of the Lord is, ka Haku, ua noa ia wahi.

there is liberty. 18 Aka, me ka maka i uhi ole ia,

18 But we all, with open face be

c1 Kor. 13. 12. ke ike aku nei makou a pau

i ka

holding as in a glass d the glory of

d mo. 4. 4, 6. nani o ka Haku, e like me ke aka 1 Tim. 1. ii

. the Lord, are changed into the ma ke daniani, a ua e hoano hou ia e Rom. 8. 29.

same image from glory to glory, makou ma ka like ana o ua aka la,

even as I by the Spirit of the Lord. ma ka nani e mahuahua ana e like | Or, of the me ko ka Haku nona ka Uhane.

Spirit

[ocr errors]

e

d

e

1 Kor. 15. 49.
Kol. 3, 10.

Lord the

a

b

1 Tim. 1. 13.

MOKUNA IV.

CHAPTER IV.
ia hoi, no ka loaa ana mai o
a a mo.3.6.

THEREFORE, seeing we have blokomaikaiia mai, aole o makou b1 Kor. 7. 25. ceived mercy, we faint not ; manaka,

2 Aka, ua kipaku aku makou i na † Gr, shame, 2 But have renounced the hidden mea huna e hilahila ai, aole makou

things of + dishonesty, not walking i hele me ka maalea, aole hoi i cha-c mo. 2. 17. in craftiness, nor handling the

1 Tes. 2. 3,5. na i ka olelo a ke Akua me ka hoo

word of God 'deceitfully; but, aby punipuni; aka, dma ka hoakaka

manifestation of the truth, .com

[blocks in formation]

e mo, 5. 11.

mo. 2. 15.
2 Tes. 2. 10.

& 14. SO. &
16. 11.

Ioa. 12, 40,
mo. 3. 14.

11.

12. 45.
Pil. 2. 6.
Kol. 1. 15,
Heb. 1. 3.

n

23. & 10. 33,

mo

[ocr errors]

who hath.
o 2 Pet. 1. 19.

1 Pet. 2. 9.

ana’ku i ka oiaio, ke hoike nei ma

mending ourselves to every man's kou ia makou iho i na naau a pau

conscience in the sight of God. o kanaka, he pono imua o ke Akua. 3 A i uhiia ka makou olelomaikai,

3 But if our gospel be hid, 'it is fua uhiia oia no ka poe e lilo ana i f 1 Kor. 1. 18. hid to them that are lost: ka make. 4 Ma o lakou la, ua 5 hoomakapo 6 loa. 12. 31. 8

4 In whom 8 the god of this world mai h ko keia ao'akua i na naau o ka

hath blinded the minds of them poe hoomaloka, o akaka mai aua- Ep. 6. 12.

which believe not, lest i the light of nei ia lakou i ka malamalama o ka h [s. 6. 10. the glorious gospel of Christ, * who olelomaikai nani a Kristo; koia ko

is the image of God, should shine ke Akua mea like.

i mo. 3. 8, 9, unto them. 5 ' No ka mea, aole makou e hai k loa. 1. 18. & 5 'For we preach not ourselves, aku ia makou iho; aka, ia Kristo

but Christ Jesus the Lord; and Iesu i ka Haku, a ia mmakou iho he

mourselves your servants for Jesus' mau kauwa na oukou no Iesu.

sake.

11 Kor. 1. 13, 6 No ka mea, o ke Akua "nana i

6 For God," who commanded the kena ka malamalama e poha mai m1 Kor. 9. 19 light to shine out of darkness, thath noloko mai o ka pouli, oia ka i ohoo- n Kin. 1. 3.

•shined in our hearts, to give P the malamalama mai iloko o ko makou + Gr. is he light of the knowledge of the glory naau, i Pmalamalama i ikea ka na

of God in the face of Jesus Christ. ni o ke Akua ma ka maka o Iesu

P pau. 4. Kristo. 7 Ia makou no keia waiwai iloko

7 But we have this treasure in o ? na ipu lepo, i ikea "ka mana nui, qmo. 5. 1. 9 earthen vessels, "that the excelno ke Akua ia, aole no makou. r1 Kor. 2. 5. lency of the power may be of God,

and not of us. 8 Ua "hookeia mai makou a puni,

8 We are stroubled on every side, aole nae i pilikia ; ua lauwiliia mai

yet not distressed; we are perplexed, makou, aole hoi i pilihua.

11 Or, not alto- but Il not in despair; 9 Ua hoomaauia mai makou, aole

gether with-
out help, or,

9 Persecuted, but not forsaken; nac i haaleleia ; 'ua kulaina mai

cast down, but not destroyed; makou, aole hoi i make. 10 u E lawe mau ana makou ma

10 "Always bearing about in the

mo. 1. 5, 9. ke kino i ka make ana o ka Haku o

body the dying of the Lord Jesus, Iesu, i hoikeia hoi *ke ola ana o

*that the life also of Jesus might Iesu ma ko makou kino.

2 Tim. 2. 11.

be made manifest in our body. 11 No ka mea, o makou ka poc c

11 For we which live Y are alway ola nei, ua y haawi mau ia’ku ma- y Hal. 44. 22. delivered unto death for Jesus' sake,

Rom. 8, 36. kou e make no Iesu, i hoikeia hoi

1 Kor. 15. 31. that the life also of Jesus might be ke ola ana o Iesu ma ko makou ki

made manifest in our mortal flesh. no make.

12 Nolaila, ke hooikaika nei ’ka z mo. 18. 9. 12 So then a death worketh in us, make iloko o makou, a o kc ola ilo

but life in you. ko o oukou.

13 No ka ikaika like o a ko makou a Rom. 1. 12. 13 We having a the same spirit of manaoio, me ka mea i palapalaia,

faith, according as it is written, bI b Ua manaoio iho la au, nolaila au i b Hal. 116. 10. believed, and therefore have I spokolelo aku ai; ke manaoio nei no hci

en; we also believe, and therefore makou, nolaila makou e olelo aku

speak; nei: 14 Ke ike nei makou, o ka mea

mo. 12. 9.

smo. 7. 5.

means.
t Hal. 37. 24.

u1 Kor. 15. 31.

Gal. 6. 17.
Pil. 3. 10.
x Rom. 8. 17.

1 Pet. 4. 13.

2 Pet. 1. 1.

14 Knowing that he which raised

c Rom. 8. 11. 1 Kor. 6. 14.

with you.

15 No ka mea,

mo. 1. 6.

e mo. 1. 11. &

12.

5. 10.

mo. 5. 7.

mea no

nana i hoala mai ka Haku o Iesu,

up the Lord Jesus shall raise up us c hoala mai no hoi oia ia makou

also by Jesus, and shall present us ma o Iesu la, a e hoike pu ae ia makou me oukou.

d no oukou ia mau d1 Kor. 3. 21. 15 For d all things are for your mea a pau, i hoonui ae e ka loko

Kol. 1. 24.

sakes, that the abundant grace maikai nui i ka nani o ke Akua, 2 Tim. 2. 10. might through the thanksgiving of ma ka hoomaikai ana’ku o na mea

3. 19. & 9. 11, many redound to the glory of God. he nui. 16 No ia mea, aole o makou ma

16 For which cause we faint not; naka; aka, ina paha ua nawalị.

but though our outward man perish, wali iho ko makou kino mawaho,

yet ‘the inward man is renewed day ua hooikaika mau ia no nae 'ko lo- f Rom. 7. 22. by day.

Ep. 3. 16. ko, i kela la i keia la.

Kol. 3. 10. 17 No ka mea, 50 ko makou hoino 1 Pet. 3. 4. 17 For sour light affliction, which uuku pokole wale ia no, ke hana 5 Mat. 5. 12. is but for a moment, worketh for us mai nei no ia i ka nani nui mau 1 Pet. 1. 6. &

a far more exceeding and eternal loa no makou :

weight of glory; 18 h I ko makou manao ole ana i h Rom. 8. 24. 18 h While we look not at the na mea i ike maka ia, i na

Heb. 11. 1. things which are seen, but at the i ike maka ole ia : no ka mea, he

things which are not seen : for the pokole na mea i ike maka ia; aka,

things which are seen are temporal; he mau loa na mea i ike maka

but the things which are not seen are ole ia.

eternal. MOKUNA V.

CHAPTER V. TO ka mea, ua ike makou, ina i

VOR we know that, if a our eartha lob. 4. 19.

ly house of this tabernacle were no lepo, o ka halelewa, e loaa aua

2 Pet. 1. 13,

dissolved, we have a building of nei ia makou ka hale na ke Akua,

God, a house not made with hands, he hale hana ole ia e na lima, ua

eternal in the heavens. mau loa iloko o ka lani.

2 No ka mea, bke kenakena nei no b Rom. 8. 23. 2 For in this bwe groan, earnestly makou iloko o keia, me ka make

desiring to be clothed upon with make nui e hookomoia’ku iloko o

our house which is from heaven. ko makou hale i ka lani. 3 Ina paha i Chookomoia makou, Hoik. 3. 18. 3 If so be that being clothed wo

& 16. 15. aole makou e ikeia mai he hune.

shall not be found naked. 4 A ke kenakena nei makou me

4 For we that are in this taberke kaumaha e noho ana iloko o ua

nacle do groan, being burdened : halelewa nei: aole na ka make

not for that we would be unclothed, make e hele mawaho, aka, e d hoo- 4 1 Kor. 15. but I clothed upon, that mortality komoia maloko, i aleia ka make c

53, 54.

might be swallowed up of life. ke ola.

5 ( e ka mea nana makou e hooi- e Is. 29. 23. 5 Now e he that hath wrought us kaika mai i keia mea, o ke Akua ia,

Ep. 2. 10.

for the selfsame thing is God, who oia hoi ka i 'haawi mai ia makou i

also 'hath given unto us the earnest ka makana mua o ka Uhane.

Ep. 1. 14. &

of the Spirit. 6 No ia hoi, he ikaika mau ko

6 Therefore we are always confimakou, no ka iko iho, i ko makou

dent, knowing that, whilst we are noho ana ma ke kino, ua mamao

at home in the body, we are absent makou i ka Haku.

from the Lord :

FOR

mo. 4. 7.

14.

f Rom. 8. 23.

mo. 1. 22

4. 30,

« PreviousContinue »