Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

. 20. 14

palaho i ka palaho ole, a me keia

have put on incorruption, and this make i ka make ole; alaila, e ko

mortal shall have put on immortalai ka olelo i palapalaia, o Ua aleia Is. 25. 8. ity, then shall be brought to pass ka make e ka lanakila.

Heb. 2, 14, 15. the saying that is written, oDeath

is swallowed up in victory. 55 P E ka make, auhea kou huelo p Hos. 13. 14. 55 PO death, where is thy sting ? awa? e ka lua, auhea kou lanakila || Or, hell. O ll grave, where is thy victory? ana ? 56 Eia ka huelo awa o ka make,

56 The sting of death is sin; and o ka hewa; a eia 9 ka mea e nui ai

9 the strength of sin is the law. ka hewa, o ke kanawai.

57 E hoomaikaiia hoi ke Akua, Rom. 7. 25. 57 "But thanks be to God, which ka mea nana i haawi mai ia kakou

giveth us the victory through our s ka lanakila, ma ko kakou Haku, 1 soa. 3. 4. 5. Lord Jesus Christ. ma o Iesu Kristo la. 58 No ia mea, e na hoahanau, e

58 "Therefore, my beloved brethkupaa oukou, me ka naueue ole,

ren, be ye steadfast, unmoveable, me ka hoomau i ka oukou hana nui

always abounding in the work of ana i ka hana a ka Haku, no ka

the Lord, forasmuch as ye know mea, ua ike no oukou, u aole i make

u that your labour is not in vain in hewa ka oukou hana ana ma ka

the Lord. Haku.

q Rom. 4. 15.&
5, 13. & 7, 5,
13.

t 2 Pet. 3. 14.

umo. 3. 8.

MA

19.

MOKUNA XVI.

CHAPTER XVI. CA a ka manawalea ana no ka a Oih. 11. 29. OW concerning a the collection

& 24. 17. poe hoano, e like me ka'u i

Roin. 15. 26. kauoha aku ai i na ekalesia ma 2 Kor. 8. 4.& order to the churches of Galatia,

9. 1, 12. Galatia, pela no oukou e hana'i.

Gal. 2. 10. even so do ye. 2 "I ka la mua o ka hebedoma, e b Oih. 20. 7. 2 Upon the first day of the week

Hoik. 1. 10. hoano e kela mea keia inea o oukou e

let every one of you lay by him in i kana iho, e like me kona hoopo

store, as God hath prospered him, maikaiia mai, i hoiliili ole ai oukou

that there be no gatherings when I i ko'u wa e hiki aku ai.

come. 3 A hiki aku au, alaila, "o na c 2 Kor. 8. 19. 3 And when I

come,

cwhomsoever mea a oukou e manao ai ma ka

ye shall approve by your letters, palapala, na'u no lakou e hoouna + Gr. gift. them will I send to bring your + libaku, e lawe i ko oukou manawalea

2. Kor. 8. 4,6, erality unto Jerusalem. i Ierusalema. 4 dA ina he pono ke hele au, e d 2 Kor. 8. 4,

4 d And if it be meet that I go hele pu lakou me au.

also, they shall go with me. 5 e I ko’u wa e hele aku ai mawae- e Oih. 19. 21. 5 Now I will come into you, na o Makedonia, e hele no wau io

e when I shall pass through Maceoukou la; no ka mea, e hele ana

donia : for I do pass through Maceau ma Makedonia.

donia. 6 A e noho paha, a pau ka hooilo

6 And it may be that I will abide, me oukou, a na oukou wau e 'kai Oih. 15.3. & yea, and winter with you, that ye

17. 15. & 21.5. aku i ko'u wahi e hele ai.

may bring me on my journey

whithersoever I go. 7 No ka mea, aole au e ike aku ia

7 For I will not see you now by oukou i keia hele ana; ke manao

the way; but I trust to tarry a

8 Oih 18. 21. nei no hoi au e noho iki me oukou,

while with you, 5 if the Lord permit. sina e ae mai ka Haku pela.

22

19.

2 Kor. 1. 16.

e

e

Rom. 15. 24.
2 Kor. 1. 16.

mo. 4. 19.
lak. 4. 15.

H. & E.

[ocr errors]

2 Kor. 2. 12.
Kol. 4.3.
Hoik. 3.8.
i Oih. 19. 9.
k Oih. 19. 22.
mo. 4. 17.

ma

o mo. 1. 12. &

& 25. 13.
1 Tes. 5. 6.

1 Pet. 5. 8.
qmo, 15. 1.

8 E noho no au ma Epeso, a hiki

8 But I will tarry at Ephesus uni ka penetekota.

til Pentecost. 9 No ka mea,

ua weheia main Oih. 14. 27. 9 For ha great door and effectual no’u, he puka nui, a ua hamama

is opened unto me, and there are loa, a 'ua nui no hoi ka poe enemi.

many adversaries. 10 *Ina e hiki aku o Timoteo, e

10 Now kif Timotheus come, see malama oukou, i noho pu ia me

that he may be with you without oukou, me ka makau ole; no ka

fear : for lhe worketh the work of mea, 'ke hana nei ia i ka hana a

I Rom. 16. 21. the Lord, as I also do. ka Haku e like me au nei.

Pil. 2. 20, 22.

1 Tes. 3. 2. 11 m Mai hoowahawaha kekahi ia m1 Tim. 4. 12. 11 m Let no man therefore despise ia; e alakai mai ia ia me n ka n Oih. 10, 33, him: but conduct him forth nin luhia i hiki io’u nei; no ka mea, e

peace, that he may come unto me: kakali no au ia ia, me na hoaha

for I look for him with the brethren. nau. 12 A 0 °Apolo hoi ka hoahanau,

12 As touching our brother Apol

3. 5. ua makemake nui au e hele aku ia

los, I greatly desired him to come io oukou la, me na hoahanau; aole

unto you with the brethren : but his nae ia o kona manao ke hele aku

will was not at all to come at this io oukou la, i keia wa; e hele aku

time; but he will come when he no hoi ke loaa ia ia ka wa pono.

shall have convenient time. 13 PE makaala oukou, 9e kupaa p Mat. 21. 42. 13 P Watch ye, stand fast in the ma ka manaoio, e hookanaka, re

faith, quit you like men, 'be strong. ikaika hoi.

14 - E hanaia ko oukou mea a pau Pil. 1. 27. & 14 •Let all your things be done me ke aloha.

with charity. 15 Ko nonoi aku nei au ia oukou, 2 Tes. 2. 15. 15 I beseech you, brethren, (ye e na hoahanau, (no ko oukou iké rEp. 6. 10.

know the house of Stephanas, that ana itna ohua o Setepana, oia ka

it is the firstfruits of Achaia, and "hua mua ma Akaia, a ua hoolilo

that they have addicted themselves lakou ia lakou iho i poe * hookauwa

t mo. 1. 16.

to *the ministry of the saints,) aku na ka poe hoano ;)

x 2 Kor. 8. 4. 16 v E malama oukou i ka poe like

16 y That ye submit yourselves

Heb. 6. 10. me ia, a me ka poe a pau i kokua y Heb. 13. 17. unto such, and to every one that pu a i hana pu hoi me 2 makou. z Heb. 6.10. helpeth with us, and a laboureth. 17 Ua olioli au i ka hiki ana o

17 I am glad of the coming of Setepana, a me Pouretaneto; a me

Stephanas and Fortunatus and Akaiko; no ka mea, a ua pani lakou

Achaicus: a for that which was i ko oukou hakahaka.

Pilem. 13.

lacking on your part they have

supplied. 18 • Ua hoomaha mai lakou i ko’ub Kol. 4. 3. 18 For they have refreshed my naau a me ko oukou; nolaila, e c Pil. 2. 29. spirit and yours : therefore cacike mai oukou i ka poe hana pela.

knowledge ye them that are such. 19 Ke aloha aku nei na ekalesia

19 The churches of Asia salute ma Asia ia oukou. Ke aloha nui

you. Aquila and Priscilla salute aku nei o Akula a me Perisekila ia

you much in the Lord, d with the oukou maloko o ka Haku, a me d ka 4 Rom. 16. 5, church that is in their house. ekalesia iloko o ko laua hale. 20 Ke aloha aku nei na hoahanau

20 All the brethren greet you. a pau ia oukou. E aloha oukou e Rom. 16. 16. Greet ye one another with a holy kekahi i kekahi, me ka honi hemo

kiss. lele.

4. 1.
1 Tes. 3. 8.

Kol. 1. 11.
smo. 14. 1.
1 Pet. 4. 8.

u Rom. 16. 5.

& 9.1.

a 2 Kor. 11. 9.
Pil. 2. 30.

1 Tes. 5. 12.

15.
Pilem. 2.

e

2 Tes. 3. 17.

e

21'Eia ke aloha o Paulo, me ko’u

21 "The salutation of me Paul lima iho.

with mine own hand. 22 Ina aole e saloha kekahi i ka * Kol. 4. 18. 22 If any man 8 love not the Lord Haku ia Iesu Kristo, e "hoomainoi.

6 Ep. 6. 24. Jesus Christ, "let him be Anathema, noia 'oia, i ka wa e hiki mai ai ka nGal. 1.8, 9. Maran atha. Haku.

i lud. 14, 15. 23 k Me oukou no ke aloha o ka k Rom. 16. 20. 23 "The grace of our Lord Jesus Haku o lesu Kristo.

Christ be with you. 24 0 ke aloha o'u me oukou a pau

24 My love be with you all in iloko o Iesu Kristo. Amene.

Christ Jesus. Amen.

[blocks in formation]

PAUL, "an apostle of Jesus Christ

CHAPTER I.

a by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia :

1 Tinh. 1. 1.

Kol. 1. 2.

с

c Rom. 1. 7.
1 Kor. 1.3.
Gal. 1. 3.
Pil. 1. 2.

1 Tes. 1. 1.

PAULO a he lunaolelo na Iesu 0

a I Kor. 1.1. Kristo, no ka makemake o ke Ep. 1. 1.

Kol. 1.1. Akua, o Timoteo hoi ka hoahanau, na ka ekalesia o ke Akua ma Kori.

2 Tim. 1. 1. neto, bme ka poe hoano a pau e b Pil. 1. 1. noho ana ma Akaia a puni.

2 °E alohaia mai oukou, e maluhia hoi i ke Akua i ko kakou Makua, a i ka Haku ia Iesu Kristo.

Kol. 1. 2. 3 “E hoomaikaiia ke Akua, ka Makua o ko kakou Haku o Iesu 2 Tes. 1. 2.

Pilem. 3. Kristo, o ka Makua nona ke aloha, a

d Ep. 1.3. o ke Akua hoi nona ka oluolu a pau ;

1 Pet. 1. 3. 4 Nana makou e hooluolu mai i na pilikia a pau o makou, i hiki ia makou ke hooluolu aku i ka poe iloko o na pilikia a pau, ma ka oluolu omakou i hooluoluia mai ai e ke Akua.

5 No ka mea, e me na hana eha ia e Oih. 9. 4. mai o makou he nui no Kristo, pela hoi ko makou hooluoluia mai he nui ma o Kristo la.

6 No ka mea, a i hoopilikiaia mai makou, 'he mea ia no oukou e olu- mo. 4. 15. olu ai a e ola hoi; a i hooluoluia || Or, is

wrought mai makou, he mea ia no oukou e oluolu ai a e ola hoi, ka mea i hooikaikaia iloko o oukou ma ka hoomanawanui ana i na eha a makou i hana cha ia mai ai.

2 «Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

3 d Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort ;

4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them whioh are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

mo. 4. 10.
Kol. 1. 24.

5 For as e the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.

6 And whether we be afflicted, 'it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer : or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.

2 Tim. 2. 12.

h Oih. 19. 23.
1 Kor. 15. 32.
& 16. 9.

1

US;

Pil. 1. 19.

muno. 4. 15.

7 Ua kupaa hoi ko makou manao

7 And our hope of you is steadfast, lana no oukou; ua ike hoi, be like

knowing, that bas ye are partakers me oukou i hui pu ia me makou i 8 Rom. 8. 17. of the sufferings, so shall

ye

be also na hana eha ia mai, pela no hoi i

of the consolation. ka hooluoluia mai. 8 Nolaila, e na hoahanau, aole o

8 For we would not, brethren, have makou makemake e ike ole oukou i

you ignorant of hour trouble which ko akou "pilikia i hiki ae io ma

came to us in Asia, that we were kou la i Asia ; no ka mea, ua hoo

pressed out of

measure, above pilikia loa ia makou, aole ikaika

strength, insomuch that we despairiki, aole makou i manao e ola.

ed even of life : 9 Aka, iloko o makou iho ka hoo- | Or, answer. 9 But we had the Il sentence of hewaia e make, i 'paulele ole ai i ler. 17.5, 7. death in ourselves, that we should makou ia makou iho, i ke Akua no

not trust in ourselves, but in God nana e hoala ka poe make:

which raiseth the dead : 10 * Oia ka i hoopakele ae ia ma- k 2 Pet. 2.9. 10 k Who delivered us from so great kou i ka make ino loa; a ke hoopa

a death, and doth deliver : in whom kele nei no ia; a ke manao nei ma

we trust that he will yet deliver kou ia ia, e hoopakele hou ana oia.

11 0 oukou hoi e 'kokua pu mai Rom. 15. 30. 11 Ye also helping together by ana ia makou ma ka pule, i mhaawi

Pilem. 22. prayer for us, that "for the gift beia'ku ke aloha no makou e na ka.

stowed upon us by the means of naka he nui, no ka lokomaikai i

many persons thanks may be given loaa mai ia makou ma na kanaka

by many on our behalf. he nui. 12 No ka mea, o ko makou kaena

12 For our rejoicing is this, the keia, o ka hoike ana no o ko makou

testimony of our conscience, that in naau; ma ka manao hookahi a me

simplicity and "godly sincerity, onot ka naau "kupono i ka ke Akua, n mo. 2. 17. & with fleshly wisdom, but by the °aole ma ko ke kino akamai, aka,

01 Kor. 2. 4,

grace of God, we have had our conma ka lokomaikai o ke Akua, ko

versation in the worl and more makou noho ana i keia ao; a pela

abundantly to you-ward. io hoi iwaena o oukou. 13 No ka mea, o na mea a oukou

13 For we write none other things i heluhelu ai me ka hooiaio mai, a

unto you, than what ye read or acke manao nei au e hooiaio ana ou.

knowledge; and I trust ye shall ackou a hiki i ka hope, oia wale no ka

knowledge even to the end ; makou i palapala aku ai ia oukou. 14 No ka mea, ua hoiaio mai no

14 As also ye have acknowledged oukou ia makou ma ka hapa, o

us in part, Pthat we are your rePmakou ka oukou e kaena ai; a p mo, 5, 12. joicing, even as "ye also are ours pela hoi auanei oukou ka makou îi Pil. 2. 16. & in the day of the Lord Jesus. ka la o ka Haku o Iesu. 15 Me keia manao maopopo, "ua

15 And in this confidence "I was ake no au e hele aku io oukou la 1 Kor. 4. 19. minded to come unto you before, that mamua, i loaa hoi ia oukou ska s Rom. 1. 11.

ye might have $a second Il benefit; haawina hou;

|| Or, grace. 16 A e hele aku ma o oukou la i

16 And to pass by you into MaceMakedonia, à 'c hoi hou mai io ou- + 1 Kor. 16.5, donia, and 'to come again out of kou la mai Makedonia mai, a e ala

Macedonia unto you, and of you to kaiia'ku e oukou i Iudaia.

be brought on my way toward Ju. dea.

4. 2.

13.

4. 1.
i Tes. 2. 19,
20,

6.

u mo. 10. 2.

do I purpose

u

9.

17 A manao iho la au i keia, he

17 When I therefore was thus lauwili anei ka’u? a o ka’u mau

minded, did I use lightness ? or the mea e manao nei, "ma ko ke kino

things that I

purpose, anei ko'u manao ana, i ae wale aku

u according to the flesh, that with au, ae, a hoole wale aku, aole ?

me there should be yea, yea, and

nay, nay? 18 Ma ka oiaio a ke Akua, o ka "Or, preach- 18 But as God is true, our word makou olelo ia oukou, aole ia he ing. toward you was not yea and nay. hooia a me ka hoole. 19 No ka mea, *o ke Keiki a ke Mar. 1. 1. 19 For “the Son of God, Jesus

Luk. 1. 35. Akua, o Iesu Kristo, ka mea a ma- Oih. 9. 20.

Christ, who was preached among kou me Silouano a me Timoteo i

you by us, even by me and Silvanus hai aku ai ia oukou, aole ia he

and Timotheus, was not yea and hooia a me ka hoole; aka, viloko y Heb. 13. 8. nay, y but in him was yea. ona, he hooia wale no.

20 z No ka mea, o na olelo a ke z Rom. 15. 8, 20 ? For all the promises of God in Akua a pau, he hooia iloko ona, a

him are yea, and in him Amen, unhe amene iloko ona i hoonaniia’i ke

to the glory of God by us. Akua e makou. 21 O ka mea nana makou i hooku.

21 Now he which stablisheth us paa'i me oukou iloko o Kristo, nana

with you in Christ, and a hath hoi makou i a poni ai, o ke Akua ia; al loa. 2. 20, anointed us, is God; 22 Oia hoi ka i bhoailona mai ia

22 Who bhath also sealed b Ep. 1. 13. &

and

us, makou, a ichaawi mai hoi i ka ma

*given the earnest of the Spirit in kana mua o ka Uhane iloko o ko

our hearts. makou naau.

23 Ke kahea aku nei au i ke Akua Ep. 1. 14. 23 Moreover d I call God for a reci mea hoike no kuu uhane, eo ka

ord upon my soul, e that to spare minamina ia oukou ko’u mea i hiki

Gal. 1. 20.

you I came not as yet unto Corinth. ole aku ai mamua i Korineto. 24 'Aole no makou e hookoikoi

24 Not for that we have dominion maluna o ko oukou manaojo; aka, 2, 10. over your faith, but are helpers of ke kokua nei makou i ko oukou oli-i 1 Kor. 3.5.

your joy: for 5 by faith ye stand. oli: no ka mea, ke ku nei oukou 5 ma ka manaoio.

1 Kor. 15. 1.

a

27.

4. 30.
2 Tim. 2. 19.
Hoik. 2. 17.
Cmo. 5, 5.

d Rom. 1. 9.
ino, 11. 31.

Pil. 1. 8.
e1 Kor. 4. 21.
mo. 2. 3. &
12. 20. & 13.

1 Pet. 5. 3.

g Rom. 11. 20.

MOKUNA II.

[blocks in formation]

a aole e hele hou aku io oukou la me ka eha o ka naau.

2 A ina e hana eha aku au i ko oukou naau, owai la auanei e hooluolu mai ia’u; aole anei oia wale no, o ka mea i eha ia'u ?

3 Nolaila, ua palapala aku au ia oukou i ua mea la, o behaeha auanei au i ka poe e pono ke hoohauoli mai ia’u i kuu hele ana’ku; oua manao lea hoi au ia oukou a pau, o ko’u olioli ana, o ka oukou hoi ia a pau.

3 And I wrote this same unto you, lest, when I came, “I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of

b mo. 12. 21.

cmo. 7. 16. &
8. 22.
Gal. 5. 10.

you all.

« PreviousContinue »