Page images
PDF
EPUB

2 Tes. 3. 17.

e

21'Eia ke aloha o Paulo, me ko’u

21 "The salutation of me Paul lima iho.

with mine own hand. 22 Ina aole e saloha kekahi i ka * Kol. 4. 18. 22 If any man 8 love not the Lord Haku ia Iesu Kristo, e "hoomainoi.

6 Ep. 6. 24. Jesus Christ, "let him be Anathema, noia 'oia, i ka wa e hiki mai ai ka nGal. 1.8, 9. Maran atha. Haku.

i lud. 14, 15. 23 k Me oukou no ke aloha o ka k Rom. 16. 20. 23 "The grace of our Lord Jesus Haku o lesu Kristo.

Christ be with you. 24 0 ke aloha o'u me oukou a pau

24 My love be with you all in iloko o Iesu Kristo. Amene.

Christ Jesus. Amen.

[blocks in formation]

PAUL, "an apostle of Jesus Christ

CHAPTER I.

a by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia :

1 Tinh. 1. 1.

Kol. 1. 2.

с

c Rom. 1. 7.
1 Kor. 1.3.
Gal. 1. 3.
Pil. 1. 2.

1 Tes. 1. 1.

PAULO a he lunaolelo na Iesu 0

a I Kor. 1.1. Kristo, no ka makemake o ke Ep. 1. 1.

Kol. 1.1. Akua, o Timoteo hoi ka hoahanau, na ka ekalesia o ke Akua ma Kori.

2 Tim. 1. 1. neto, bme ka poe hoano a pau e b Pil. 1. 1. noho ana ma Akaia a puni.

2 °E alohaia mai oukou, e maluhia hoi i ke Akua i ko kakou Makua, a i ka Haku ia Iesu Kristo.

Kol. 1. 2. 3 “E hoomaikaiia ke Akua, ka Makua o ko kakou Haku o Iesu 2 Tes. 1. 2.

Pilem. 3. Kristo, o ka Makua nona ke aloha, a

d Ep. 1.3. o ke Akua hoi nona ka oluolu a pau ;

1 Pet. 1. 3. 4 Nana makou e hooluolu mai i na pilikia a pau o makou, i hiki ia makou ke hooluolu aku i ka poe iloko o na pilikia a pau, ma ka oluolu omakou i hooluoluia mai ai e ke Akua.

5 No ka mea, e me na hana eha ia e Oih. 9. 4. mai o makou he nui no Kristo, pela hoi ko makou hooluoluia mai he nui ma o Kristo la.

6 No ka mea, a i hoopilikiaia mai makou, 'he mea ia no oukou e olu- mo. 4. 15. olu ai a e ola hoi; a i hooluoluia || Or, is

wrought mai makou, he mea ia no oukou e oluolu ai a e ola hoi, ka mea i hooikaikaia iloko o oukou ma ka hoomanawanui ana i na eha a makou i hana cha ia mai ai.

2 «Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

3 d Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort ;

4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them whioh are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

mo. 4. 10.
Kol. 1. 24.

5 For as e the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.

6 And whether we be afflicted, 'it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer : or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.

[blocks in formation]

ka naau "kupono i ka ke Akua, amo. 2. 17. & with fleshly wisdom, but by the

[ocr errors][merged small]

ma ka lokomaikai o ke Akua, ko makou noho ana i keia ao; a pela io hoi iwaena o oukou.

13 No ka mea, o na mea a oukou i heluhelu ai me ka hooiaio mai, a ke manao nei au e hooiaio ana oukou a hiki i ka hope, oia wale no ka makou i palapala aku ai ia oukou.

14 No ka mea, ua hoiaio mai no oukou ia makou ma ka hapa, o "makou ka oukou e kaena ai; a pela hoi auanci oukou ka makou ka la o ka Haku o Iesu.

15 Me keia manao maopopo, ua ake no au e hele aku io oukou la mamua, i loaa hoi ia oukou ka haawina hou;

16 A e hele aku ma o oukou la i Makedonia, a 'c hoi hou mai io oukou la mai Makedonia mai, a e alakaiia'ku e oukou i Iudaia.

4. 2.

o 1 Kor. 2. 4, 13.

p mo. 5, 12,

i Pil. 2. 16. &

4. 1.

1 Tes. 2. 19,
20.

r1 Kor. 4. 19. Rom. 1. 11.

|| Or, grace.

6.

7 And our hope of you is steadfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.

8 For we would not, brethren, have you ignorant of hour trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:

9 But we had the sentence of death in ourselves, that we should 'not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead:

10k Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;

11 Ye also helping together by prayer for us, that "for the gift bestowed upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and "godly sincerity, not

grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.

13 For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;

14 As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus.

15 And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit;

16 And to pass by you into Macet1 Kor. 16. 5, donia, and 'to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judea.

u mo. 10. 2.

do I purpose

u

9.

17 A manao iho la au i keia, he

17 When I therefore was thus lauwili anei ka’u? a o ka’u mau

minded, did I use lightness ? or the mea e manao nei, "ma ko ke kino

things that I

purpose, anei ko'u manao ana, i ae wale aku

u according to the flesh, that with au, ae, a hoole wale aku, aole ?

me there should be yea, yea, and

nay, nay? 18 Ma ka oiaio a ke Akua, o ka "Or, preach- 18 But as God is true, our word makou olelo ia oukou, aole ia he ing. toward you was not yea and nay. hooia a me ka hoole. 19 No ka mea, *o ke Keiki a ke Mar. 1. 1. 19 For “the Son of God, Jesus

Luk. 1. 35. Akua, o Iesu Kristo, ka mea a ma- Oih. 9. 20.

Christ, who was preached among kou me Silouano a me Timoteo i

you by us, even by me and Silvanus hai aku ai ia oukou, aole ia he

and Timotheus, was not yea and hooia a me ka hoole; aka, viloko y Heb. 13. 8. nay, y but in him was yea. ona, he hooia wale no.

20 z No ka mea, o na olelo a ke z Rom. 15. 8, 20 ? For all the promises of God in Akua a pau, he hooia iloko ona, a

him are yea, and in him Amen, unhe amene iloko ona i hoonaniia’i ke

to the glory of God by us. Akua e makou. 21 O ka mea nana makou i hooku.

21 Now he which stablisheth us paa'i me oukou iloko o Kristo, nana

with you in Christ, and a hath hoi makou i a poni ai, o ke Akua ia; al loa. 2. 20, anointed us, is God; 22 Oia hoi ka i bhoailona mai ia

22 Who bhath also sealed b Ep. 1. 13. &

and

us, makou, a ichaawi mai hoi i ka ma

*given the earnest of the Spirit in kana mua o ka Uhane iloko o ko

our hearts. makou naau.

23 Ke kahea aku nei au i ke Akua Ep. 1. 14. 23 Moreover d I call God for a reci mea hoike no kuu uhane, eo ka

ord upon my soul, e that to spare minamina ia oukou ko’u mea i hiki

Gal. 1. 20.

you I came not as yet unto Corinth. ole aku ai mamua i Korineto. 24 'Aole no makou e hookoikoi

24 Not for that we have dominion maluna o ko oukou manaojo; aka, 2, 10. over your faith, but are helpers of ke kokua nei makou i ko oukou oli-i 1 Kor. 3.5.

your joy: for 5 by faith ye stand. oli: no ka mea, ke ku nei oukou 5 ma ka manaoio.

1 Kor. 15. 1.

a

27.

4. 30.
2 Tim. 2. 19.
Hoik. 2. 17.
Cmo. 5, 5.

d Rom. 1. 9.
ino, 11. 31.

Pil. 1. 8.
e1 Kor. 4. 21.
mo. 2. 3. &
12. 20. & 13.

1 Pet. 5. 3.

g Rom. 11. 20.

MOKUNA II.

[blocks in formation]

a aole e hele hou aku io oukou la me ka eha o ka naau.

2 A ina e hana eha aku au i ko oukou naau, owai la auanei e hooluolu mai ia’u; aole anei oia wale no, o ka mea i eha ia'u ?

3 Nolaila, ua palapala aku au ia oukou i ua mea la, o behaeha auanei au i ka poe e pono ke hoohauoli mai ia’u i kuu hele ana’ku; oua manao lea hoi au ia oukou a pau, o ko’u olioli ana, o ka oukou hoi ia a pau.

3 And I wrote this same unto you, lest, when I came, “I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of

b mo. 12. 21.

cmo. 7. 16. &
8. 22.
Gal. 5. 10.

you all.

[blocks in formation]

13 mAole o'u maha ma kuu naau, m mo. 7. 5, 6. i ka loaa ole ia'u o Tito o ko'u hoahanau: aka, uwe aku la au ia lakou, a hele aku la i Makedonia.

14 E hoomaikaiia'ku ke Akua nana makou e hoolanakila mau mai iloko o Kristo, me ka hoolaha aku inke ala o kona naauao i na wahin Mele 1. 3. a pau, ma o makou nei.

15 No ka mea, he mea ala makou no Kristo i ke Akua, no ka poe ola a me Pka poe make.

16 No keia poc, he mea ala make makou e make ai; no kela poe hoi,

01 Kor. 1. 18.

p mo. 4. 3.

Luk. 2. 34.

Ioa. 9. 39.

1 Pet. 2. 7, 8.

4 For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears; not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you.

5 But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge you all.

6 Sufficient to such a man is this " punishment, which was inflicted of many.

7 h So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch

sorrow.

8 Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.

9 For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things.

10 To whom ye forgive any thing, I forgive also for if I forgave any thing, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ;

11 Lest Satan should get an advantage of us for we are not ignorant of his devices.

12 Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and la door was opened unto me of the Lord,

13 m I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother; but taking my leave of them, I went from thence into Macedonia.

14 Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest "the savour of his knowledge by us in every place.

15 For we are unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and "in them that perish:

16 To the one we are the savour of death unto death; and to the

[blocks in formation]

2 Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all

men:

3 Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ dministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart.

4 And such trust have we through Christ to God-ward:

5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but hour sufficiency is of God;

6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, "but the spirit Il giveth life.

7 But if the ministration of death, Pwritten and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away;

r

8 How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?

2 O oukou no ka makou palapala 1 Kor. 9. 2. i kakauia maloko o ko makou naau,

i ikeia a i heluheluia e na kanaka

a pau.

d1 Kor. 3, 5.

3 No ka mea, ua hoike akaka ia, o oukou no ka Kristo palapala a makou i dhana'i, i kakauia aole me ka inika, aka, me ka Uhane o ke Akua ola; aole maloko o na papa Hal. 40. 8. pohaku, aka, maloko o 'na papa io o ka naau.

4 Pela ko makou manao maopopo i ke Akua ma o Kristo la:

e Puk. 24. 12.
& 34. 1.

ler. 31. 33.

Ez. 11. 19. &
36. 26.
Heb. 8. 10.
g Ioa. 15. 5.
mo. 2. 16.

Kor. 15. 10.

Pil. 2. 13.

5 Aole hoi e hiki ia makou keka-h1 hi mea ma ko makou noonoo ana, o makou wale; aka, o ke Akua no hko makou mea e hiki ai.

6 Oia ka i hoomakaukau ia makou i kahuna no ke kauoha hou, aole 'ma ke kanawai, aka, ma ka Uhane: no ka mea, ke pepehi mai nei kanawai, a "ke hoola mai nei ka Uhane.

i 1 Kor. 3. 5. &

15. 10.
mo. 5. 18.
Ep. 3. 7.

Kol. 1. 25, 29.

1 Tim. 1. 11,

12.

2 Tim. 1. 11.

mkekler. 31. 31.

Mat. 26. 28.
Heb. 8. 6, 8.

1 Rom. 2. 27,
29. & 7. 6.

m Rom. 3. 20.
& 4. 15. & 7.
9, 10, 11.
Gal. 3. 10.
n Ioa. 6. 63.
Rom. 8. 2.

7 Ina paha ua nani ka oihana no
ka make i kakauia maloko o na
pohaku me na huaolelo, i hiki ole
i na mamo a Iseraela ke haka pono
aku i ka maka o Mose, no ke alohiOr, quicken-
o kona maka, ka mea e nalowale
ana;

8 Aole anei e oi nui aku ka nani oka oihana no ka Uhane?

9 No ka mea, ina paha he nani ko ka oihana hoohewa, he oiaio no, ua

eth.

o Rom. 7. 10.

p Puk. 34. 1, 28.
Kan. 10. 1,
& C.

q Puk. 34. 29,
30, 35.

r Gal. 3. 5.

9 For if the ministration of condemnation be glory, much more doth

« PreviousContinue »