Page images
PDF
EPUB

20.

ness.
t mo. 11. 16.

12.

I mo. 11.3.
Ep. 5. 22.
Kol. 3. 18.
Tit. 2. 5.
1 Pet. 3. 1.

30 Ina he mea i hoikeia mai na

30 If any thing be revealed to ankekahi e noho ana, e pono no i "ka

other that sitteth by, "let the first mea mua e noho malie.

ri Tes. 5. 19, hold his peace. 31 No ka mea, e pono ia oukou a

31 For ye may all prophesy one by pau, ke wanana aku, a e pakahi

one, that all may learn, and all may hoi oukou, i naauao na kanaka a

be comforted. pau, i oluolu hoi na kanaka a pau.

32 No ka mea, so ka mea a ka 1 Ioa. 4. 1. 32 And 'the spirits of the prophets Uhane iloko o ke kaula, ua mala

are subject to the prophets. ma no ia i ke kaula.

+ Gr. tumult, 33 Aole na ke Akua mai ka uluaoa,

or, unquiet

33 For God is not the author of o ke kuikahi no kana, a 'pela no ma

t confusion, but of peace, 'as in all na ekalesia hoano a pau.

churches of the saints. 34 « E noho malie no ka oukou u 1 Tim. 2. 11, 34 "Let your women keep silence wahine ma ka aha ekalesia, no ka

in the churches : for it is not permea, aole i aeia mai ia lakou ka

mitted unto them to speak; but olelo; Xe hoolohe wale no lakou, e

* they are commanded to be under like me y ka ke kanawai i olelo mai

obedience, as also saith the y law. ai. 35 A ina manao lakou e aoia, e

y Kin. 3. 16.

35 And if they will learn any ninau lakou i ka lakou kane, ma ko

thing, let them ask their husbands lakou wahi iho; no ka mea, hc

at honie : for it is a shame for womea hilahila ke olelo ka wahine

men to speak in the church. ma ka ekalesia. 36 Mai o oukou mai anei ka olelo

36 What! came the word of God a ke Akua i hele mai ai ? I hele

out from you ? or came it unto you aku anei ia io oukou la wale no.

only? 37 2 Ina i manao kekahi o oukou, z.2 Kor. 10. 7. 37 z If any man think himself to

1 loa. 4. 6. he kaula paha ia, he mea ike i ka

be a prophet, or spiritual, let him mea o ka uhane paha, e pono ia ia

acknowledge that the things that I ke ae mai i ka oiaio o ka olelo a’u e

write unto you are the commandpalapala aku nei, o ke kauoha keia

ments of the Lord. a ka Haku. 38 Aka, ina e naaupo kekahi, e

38 But if any man be ignorant, let naaupo no.

him be ignorant. 39 No ia mea, e na hoahanau, de

39 Wherefore, brethren, acovet to kuko oukou ma ka wanana, aole

I Tes. 5. 20.

prophesy, and forbid not to speak hoi e papa aku i ka olelo ana ma

with tongues. ka olelo e. 40 b E hana i na mea a pau ma ka

40 Let all things be done decentmaikai, a me ka hoonohonoho pono.

ly and in order.

a mo. 12. 31.

b

pau. 33.

[blocks in formation]

e

d Gal. 3. 4.

f Gal. 1. 12.

&c.
Is. 53. 5, 6.
Dan. 9. 26.
Luk. 24. 46.
Oih. 3. 18.&
26. 23.
1 Pet. 1. 11.
& 2. 24.
h Hal. 16. 10.
Luk. 24. 46.
Oih. 2. 31. &
13. 33. & 26.
23.

k Mat. 28. 17.
Mar. 16. 14.

asleep.

e

Ioa. 20. 19,
26.
Oih. 10. 41.
I Luk. 24. 50.

Oih. 1. 3, 4.
m Oih. 9. 4,

n

18.
mo. 9. 1.

ive,

i hai aku ai ia oukou, dke ole hoi i

ed unto you, unless " ye have bemake hewa ko oukou manaoio.

lieved in vain. 3 No ka mea, e haawi mua aku au

3 For e I delivered unto you first ia oukou i fka mea a'u i loaa mai, e mo. 11. 2, 23. of all that 'which I also received, i ka make ana o Kristo no ko kakou

how that Christ died for our sins hewa, 5e like me ka ka palapala 8 Hal. 22. 15, & according to the Scriptures; hemolele : 4 A kanuia oia, a i ka po ekolu,

4 And that he was buried, and ala hou mai oia, he like me ka ka

that he rose again the third day hacpalapala hemolele :

cording to the Scriptures : 5 i À ikeia oia e Kepa, alaila, e

5 And that he was seen of Cephas, * ka poe umikumamalua :

then k of the twelve : 6 A mahope iho, ikeia oia e na

6 After that, he was seen of above hoahanau elima haneri a me ke

five hundred brethren at once; of keu, i ka wa hookahi. A ke ola la iĻuk. 24. 34. whom the greater part remain unto no ka nui o lakou i keia manawa,

this present, but some are fallen a o kekahi poe, ua moe.

Luk. 24. 36. 7 A mahope iho, ikeia oia e Iako

7 After that, he was seen of James; bo, alaila 'e ka poe lunaolelo a pau.

then' of all the apostles. 8 mOwau no ka i ike hope loa aku

8 m And last of all he was seen of ia ia, me he keiki hanąu hapa la.

me also, as of ll one born out of due

17. & 22. 14, time. 9 No ka mea, wau no ka mea

9 For I am the least of the aposliilii loa o ka poe lunaolelo. Aole "Or, anabort. tles, that am not meet to be called hoi e pono ke kapaia mai au, he lu

nEp. 3. 8. an apostle, because "I persecuted naolelo, no ka mea, 'ua hoomaino- Oih. 8. 3. & the church of God. ino aku au i ka ekalesia o ke Akua. 10 Aka, ua lilo wau i ko'u mea i

10 But Pby the grace of God I am lilo ai, P ma ka lokomaikai wale o

what I am : and his grace which

p Ep. 3.7, 8. ke Akua; aole hoi i make hewa

was bestowed upon me was not in kona lokomaikai mai maluna o’u;

vain; but 9 I laboured more abundno ka mea, qua pakela aku ko’u 22 Kor. 11. 23. antly than they all: 'yet not I, but hooikaika ana mamua o lakou a

& 12. 11.

the grace of God which was with pau. "Aole hoi wau; o ka loko- - Mat. 10. 20. me.

Rom. 15. 18, maikai no o ke Akua iloko o’u. 11 A ina owau paha, o lakou pa

11 Therefore whether it were I or ha, pela no makou e ao aku nei, a

they, so we preach, and so ye bepela no hoi oukou i manaoio mai ai. Pil. 2. 13. lieved. 12 A ina i haiia o Kristo, i hoalaia

12 Now if Christ be preached that oia, mai ka make mai, pehea la e

he rose from the dead, how say some olelo nei kekahi poe o oukou, Aohe

among you that there is no resurala ana, mai ka make mai ?

rection of the dead ? 13 Ina aohe ala ana mai ka make

13 But if there be no resurrection mai, Sina aole i ala o Kristo; 31 Tes. 4. 14. of the dead, Sthen is Christ not

risen: 14 A ina aole i ala o Kristo, ina

14 And if Christ be not risen, then ua make hewa ka makou ao ana

is our preaching vain, and your aku, a ua make hewa hoi ka oukou

faith is also vain. manaoio ana mai. 15 A ina ua loaa hoi makou, he

15 Yea, and we are found false

t Oih. 2. 24, poe hoike wahalice i ke Akua; no

witnesses of God; because we have ka mea, 'ua hoike makou ma o ke

testified of God that he raised up

9. 1.
Gal. 1. 13.
Pil. 3. 6.
1 Tim. 1. 13.

P

19.
2 Kor. 3. 5.
Gal. 2. 8.
Ep. 3. 7.

32. & 4. 10.
33. & 13. 30.

u Rom. 4. 25.

your sins.

pau. 23.

moe.

Hoik. 1. 5.

17.

Akua la, i kona hoala ana mai ia

Christ : whom he raised not

up,

if Kristo: aole hoi ia i hoala mai ia

so be that the dead rise not. ia, ke ala ole ka рое

make. 16 No ka mea, ina aole ala ka poe

16 For if the dead rise not, then is make, ina aole i hoalaia o Kristo.

not Christ raised : 17 A ina aole i hoalaia o Kristo,

17 And if Christ be not raised, ua make hewa ko oukou manaoio

your faith is vain; "ye are yet in ana; "a ke noho nei no hoi oukou iloko o ko oukou hewa. 18 Alaila, ua make ka poe i moe

18 Then they also which are fallen iloko o Kristo.

asleep in Christ are perished. 19 x Ina ma keia ola ana wale no x2 Tim. 3. 12.

19 *If in this life only we have ka lana ana o ko kakou manao ilo

hope in Christ, we are of all men ko o Kristo, ua oi aku ka kakou

most miserable. poino i ko na kanaka a pau.

20 Aka, Yua ala io no o Kristo, y 1 Pet. 1. 3. 20 But now y is Christ risen from mai ka make mai, a ua lilo oia i

the dead, and become a the firstfruits 2 hua haawi mua ia o ka poe i 2 Oih. 26. 23. of them that slept.

kol. 1. 18. 21 No ka mea, a mai ke kanaka

21 For a since by man came death,

a Rom. 5. 12, mai ka make, a pela no, "mai ke

b by man came also the resurrection kanaka mai ke alahouana, mai ka b loa 11. 25. of the dead.

Rom. 6. 23. make mai. 22 E like me ka make ana o na

22 For as in Adam all die, even so kanaka a pau ma o Adamu la, pela

in Christ shall all be made alive. no e hoolaia mai ai na kanaka a pau ma o Kristo la. 23 Okela mea keia mea, ma ko- c pau. 20. 23 But Cevery man in his own

1 Tes. 4. 15, na wa pono; o Kristo ka hua mua;

order: Christ the firstfruits; after

16, 17. alaila, o ko Kristo poe, i kona wa e

ward they that are Christ's at his hiki mai ai.

coming 24 Oia hoi ka hope, i ka wa e hoi

24 Then cometh the end, when he hoi ia i d ke aupuni i ke Akua, i ka « Dan. 7. 14,

shall have delivered up d the kingMakua, i kona wa e hoopau ai i na

dom to God, even the Father; when oihana alii, a me ka ikaika, a me

he shall have put down all rule, ka mana.

and all authority and power. 25 No ka mea, ia ia no ke aupuni,

25 For he must reign, e till he hath ea hiki i ka wa e waiho ai ia i na e Hal. 110. 1. put all enemies under his feet.

Oih. 2. 34, 35. enemi a pau malalo iho o kona mau

Ep. 1. 22. wawae.

Heb. 1. 13. & 26 A o ka enemi hope loa, o ka 12 Tim. 1. 10.

26 'The last enemy that shall be make, e hoopauia no ia.

Hoik. 20. 14. destroyed is death. 27 No ka mea, & ua waiho no ia i 6 Hal. 8. 6. 27 For he shath put all things

Mat, 28. 18. na mea a pau malalo iho o kona

under his feet. But when he saith, mau wawae. A i kana olelo ana,

1 Pet. 3. 22. All things are put under him, it is Ua pau na mea i ka waihoia malaló

manifest that he is excepted, which iho ona, ua maopopo no he okoa ka

did put all things under him. mea nana i waiho mai na mea a pau malalo iho ona. 28 h A i ka wa e lilo ai na mea a

28 h And when all things shall be pau malalo iho ona, alaila, lo ke i mo. 3. 23. & subdued unto him, then 'shall the Keiki hoi kekahi, e malama aku no

Son also himself be subject unto

27.

10. 13.

Heb. 2. 8.

h Pil. 3. 21.

11. 3.

ia i ka mea, nana i hoolilo mai i na

him that put all things under him, mea a pau malalo iho ona, i mau loa

that God may be all in all. ka maopopo ana, o ke Akua wale no. 29 A i ole loa e ala mai ka poe

29 Else what shall they do which make, pehea la e hana'i ka poe i

are baptized for the dead, if the dead bapetizoia'i no ka poe make? No

rise not at all? why are they then ke aha la i bapetizoia’i lakou no ka

baptized for the dead ?

poe make ?

every hour ?

11 Tes. 2. 19.

our
m Rom. 8. 36.
mo. 4. 9.

after thé

men.
n 2 Kor. J. 8.

Is. 22. 13. &
56. 12.

Luk. 12. 19.
p mo, 5. 6.

rl Tes. 4. 5.
smo, 6. 5.

your shame.

30 A k no ke aha la makou e hoo- * 2 Kor. 11. 26. 30 And why stand we in jeopardy

Gal. 5. 11. kokoke aku ai i ka make, i kela hora i keia hora ? 31 He oiaio, 'ma kuu olioli ana no

31 I protest by 'll your rejoicing oukou iloko o Kristo Iesu, ko kakou | Some reud, which I have in Christ Jesus our Haku, mua make au i kela la i

Lord, mI die daily. keia la.

2 Kor. 4. 10, 32 Heaha ko’u pono e loaa mai,

32 If ll after the manner of men "I

11. & 11. 23. "i ko’u hakaka ana ma ko ke kana- 10r, to speak have fought with beasts at Ephesus, ka, me na ilio hae ma Epeso, ke manner of what advantageth it me, if the dead ala ole mai ka poe make ? "E ai

rise not ? • let us eat and drink; for kakou, a e inu; no ka mea, apopo Kek. 2. 24.

to morrow we die. e make ana kakou. 33 E ao o hoopunipuniia oukou ;

33 Be not deceived: Pevil comPo ka launa aku i ka hewa, ka mea

munications corrupt good manners. e ino ai ka noho pono ana.

34 ? E ala oukou i ka pono, mai 9 Rom. 13. 11. 34 9 Awake to righteousness, and hana hewa, no ka mea, 'ua naaupo

Ep. 5. 14.

sin not; "for some have not the kekahi poe i ka ke Akua. Ke ole

knowledge of God: "I speak this to lo aku nei au i keia, i mea e hilahila ai oukou. 35 E ninau mai auanei kekahi,

35 But some man will say, 'How Pehea la e hoalaia mai ai ka poe · Ez. 37. 3. are the dead raised up ? and with make ? E hele mai lakou me ke

what body do they come ? kino hea ? 36 Kc, he lapuwale; aole e hou

36 Thou sool, “that which thou luia " ka mea au e lulu nei, ke make

sowest is not quickened, except it ole ia.

die : 37 O ka mea au e lulu nei, aole oe

37 And that which thou sowest, i lulu i ke kino e hiki mai ana, o

thou sowest not that body that shall ka hua wale no, o ka huita paha,

be, but bare grain, it may chance of he mea e paha.

wheat, or of some other grain : 38 A na ke Akua no e haawi mai

38 But God giveth it a body as it i ke kino no ia mea, e like me kona

hath pleased him, and to every seed makemake iho; no kela hua keia

his own body. hua i kona kino iho. 39 O na io a pau, aole ia he io hoo

39 All flesh is not the same flesh : kahi. He io kanaka kahi, a he io

but there is one kind of flesh of men, holoholona kahi, a o ko ka ia kahi,

another flesh of beasts, another of a he io manu kahi.

nshes, and another of birds. 40 He kino ano lani kahi, a he ki

40 There are also celestial bodies, no ano honua kahi; okoa hoi ka

and bodies terrestrial : but the glory nani o ke kino lani, okoa ka nani o

of the celestial is one, and the glory ko ka honua,

of the terrestrial is another.

u loa. 12. 24.

Mat. 13. 43.

6 33, 39, 40,
54, 57.

Kol. 3. 4.

cloa. 3. 31.

41 Okoa ka nani o ka la, okoa ka

41 There is one glory of the sun, nani o ka mahina, okoa ka nani o

and another glory of the moon, and na hoku; no ka mea, ua oi ka nani

another glory of the stars; for one star o kekahi hoku i kekahi hoku.

differeth from another star in glory. 42 Pela no ke ala ana mai o ka Dan. 12. 3. 42 * So also is the resurrection of poe make. Ua kanuia oia ma ka

the dead. It is sown in corruption, palaho, ua hoalaia mai oia ma ka

it is raised in incorruption : palaho ole.

43 y Ua kanuia oia ma ka hoinoia, y Pil. 3. 21. 43 y It is sown in dishonour, it is ua hoalaia mai oia ma ka nani ; ua

raised in glory: it is sown in weakkanuia oia ma ka nawaliwali, ua

ness, it is raised in power : hoalaia mai oia ma ka mana. 44 Ua kanuia oia, he kino maoli,

44 It is sown a natural body, it is ua hoalaia mai oia, he kino uhane.

raised a spiritual body. There is a He kino maoli kekahi kino, a he

natural body, and there is a spiritual kino uhane kekahi.

body. 45 Pela hoi ka palapala ana mai,

45 And so it is written, The first O ke kanaka mua, o Adamu, ua

man Adam 2 was made a living hanaia oia, ? he kanaka ola; a ao z Kin. 2. 7. soul; a the last Adam was made ba Adamu hope, bhe uhane hoola ia. a Rom. 5. 14. quickening spirit.

bloa. 5. 21. & 46 Aka hoi, o ka mea ma ka uha

46 Howbeit that was not first which ne, aole oia ka mua, o ka mea no

is spiritual, but that which is natu

Pil. 3. 21. ma ke kino; a mahope ka mea ma

ral; and afterward that which is ka uhane.

spiritual. 47 O ke kanaka mua, no ka lepo

47 The first man is of the earth, ia, a dhe lepo. A o ke kanaka hope, u Kin. 2. 7. & dearthy: the second man is the oia ka Haku, emai ka lani mai.

Lord e from heaven.

e loa. 3. 13,31. 48 E like me ka lepo, pela no ka

48 As is the earthy, such are they poe mai ka lepo mai; fe like hoi Pil. 3. 20, 21. also that are earthy: fand as is the me ka lani, pela no ka poe mai ka

heavenly, such are they also that lani mai.

are heavenly. 49 A se like me ko kakou lawes Kin. 5. 3. 49 And & as we have borne the imana i ke ano o ko ka lepo, "pela no

age of the earthy, "we shall also kakou è lawe ai i ke ano o ko ka lani.

bear the image of the heavenly. 50 Ke olelo nei au i keia, c na

50 Now this I

say, brethren, that hoahanau, aole e hiki i ka io a me

i flesh and blood cannot inherit the ke koko ke noho aku ma ke aupuni loa. 3. 3, 5. kingdom of God; neither doth coro ke Akua; aole hoi ka palaho ma

ruption inherit incorruption. kahi palaho ole. 51 Eia hoi, ke hai aku nei au ia

51 Behold, I shew you a mystery ; oukou i ka mea pohihihi. kAole ki Tes. 4. 15, k We shall not all sleep, 'but we

16, 17. kakou a pau e moe, 'e hoomaluleia

shall all be changed, mai no kakou, 52 Ma ke sekona, ma ka amo ana

52 In a moment, in the twinkling no o ka maka, i ke kani ana o ka pu;

of an eye, at the last trump: mfor mea,

e kani io no ka pu a e m Zek. 9. 14. the trumpet shall sound, and the hoala palahoole ia mai ka poe make,

Mat. 24. 31. dead shall be raised incorruptible, a c hoomaluleia mai kakou a pau.

and we shall be changed. 53 No ka mea, e hookomo keia

53 For this corruptible must put palaho i ka palaho ole, a me keia

on incorruption, and n this mortal n make i ka make ole, i pono ai.

must put on immortality. 54 A i ka wa e hookomo ai keia

54 So when this corruptible shall

3. 19.

h

h Rom. 8. 29.
2 Kor. 3. 18.
& 4. 11.
Pil. 3. 21.
1 loa. 3, 2.
i Mat. 16. 17.

k

1 Pil. 3. 21.

no ka

m

low, 5. 25.
1 Tes. 4. 16.

n2 Kor. 5. 4.

« PreviousContinue »