Page images
PDF
EPUB

NA OLELO I HOOPOKOLEIA.

Ι .

Genesis. Exodus. Leviticus Numbers. Deuteronomy Joshua. . Judges. Ruth. Samuel. Kings. Chronicles. Ezra. Nehemiah. Esther. Job. Psalms. Proverbs. Ecclesiastes. Song of Soloinon. Isaiah. Jeremiah Lamentations Ezekiel. Daniel. Hosea. Joel. Amos. Obadiah. Jonah. Micah. Nahum. Habakkuk. Zephaniah. Haggai. Zechariah. Malachi.

Na Mokuna.

28 16 24

21

28 16 16 13

Matthew
Mark..
Luke..
John...
Acts..
Romans.
I. Corinthians..
II. Corinthians
Galatians..
Ephesians
Philippians.
Colossians.
I. Thessalonians..
II Thessalonians

I Timothy.
II. Timothy
Titus...
Philemon.
Hebrews
James..
I. Peter..
II. Peter...
I. John
IL John
III. John
Jude
Revelations.

: د هري سعد بن مریم

22

NA BUKE O KE KAUOHA KAHIKO.

Kin.
Puk.
Oihk.
Nah..
Kan..
Ios...
Lun..
Ruta
Sam..
Nalii
Oihlii.
Ezera
Neh.
Eset.
Iob.
Hal.
Sol.
Kek.
Mele.
Is...
Ier
Kani..
Ez.
Dan
Hos
Ioel..
Am..
Ob.
Iona
Mik..
Nahu.
Hab..
Zep..
Hag.
Zek..
Mal.

Kinohi..
Pukaana.
Oihanakahuna.
Nahelu.
Kanawailua
Iosua
Lunakanawai.
Ruta ...
Samuela
Nalii...
Oihanaali
Ezera..
Nehemia.
Esetera
Ioba..
Halelu..
Solomona
Kekahuna
Mele a Solomona.
Isaia.....
Ieremia
Kanikau..
Ezekiela.
Daniela.
Hosea....
Ioela.
Amosa.
Obadia..
Iona..
Mika...
Nahuma.
Habakuka
Zepania.
Hagai.
Zekaria
Malaki..

NA BUKE O KE KAUOHA HOU.

Mat.
Mar..
Luk.
Ioa.
Oih...
Rom
I. Kor.
II. Kor..
Gal
Ер.
Pil
Kol..
I. Tes.
II. Tes
I. Tim..
II. Tim..
Tit..
Pilem
Heb..
Iak..
I. Pet
II. Pet
І. Іоа...
ІІ Іоа
III. Ioa..
Iud..
Hoik.

Mataio..
Mareko.
Luka
Ioane
Oihana..
Roma
I Korineto.
II. Korineto
Galatia..
Epeso.
Pilipi
Kolosa.
I. Tesalonike..
II Tesalonike
I. Timoteo
II. Timoteo..
Tito...
Pilemona..
Hebera..
Iakobo..
I Petero..
II. Petero.
I. Ioane...
II. Ioane
III. Ioane...
Iuda
Hoikeana.

mo..
pau..

mokuna.
pauku.

chapter.
verse.

4th EDITION.

[blocks in formation]

O ", .

[ocr errors]

с

18. 11 1.
ler. 23. 5.
mo. 22 42.
loa 7. 42.

d

e

e

13. 23.

&c.

&c.

9, &c.

[ocr errors]

& 17. 12.

&c.

cka mamó a Aberahama.

the son of Abraham. 2 « Na Aberahama o Isaaka; na

2 d Abraham begat Isaac; and · Isaaka o Iakoba; na 'Iakoba o Oih 2. 30. & Isaac begat Jacob; and 'Jacob beIuda a me kona poe hoahanau ;

Rom. 1. 3.

gat Judas and his brethren; 3 Na Iuda laua me Tamara o c Kin, 12. 3. & 3 And 5 Judas begat Phares and

22. 18. Paresa a me Zara; na Paresa o

Gal. 3. 16.

Zara of Thamar; and h Phares beHezerona; na Hezerona o Arama; u Kin. 21. 2, 3. gat Esrom; and Esrom begat Aram; 4 Na Arama o Aminadaba; na

e Kin. 25. 26. 4 And Aram begat Aminadab;

t Kin. 29. 35. Aminadaba o Nahasona, na Naha

and Aminadab begat Naasson; and

g Kin. 38. 27, sona o Salemona;

Naasson begat Salmon; 5 Na Salemona laua me Rahaba h Ruta 4. 18, 5 And Salmon begat Booz of Rao Boaza; na Boaza laua me Ruta 1 Oihlil 2. 5, chab; and Booz begat Obed of o Obeda; na Obeda. o lese;

Ruth; and Obed begat Jesse ; 6 Na 'Tese o Davida ke alii; na i 1 Sam. 16. 1.

6 And i Jesse begat David the k Davida na ke alii laua me ka wa

king; and David the king begat

k 2 Sam. 12. hine a Auria o Solomona ;

24.

Solomon of her that had been the

wife of Urias; 7 Na 'Solomona o Rehoboama; 1 Oihlii 3. 10, 7 And 'Solomon begat Roboam; na Rehoboama o Abia; na Abia

and Roboam begat Abia; and Abia o Asa;

begat Asa; 8 Na Asa o losapata; na Iosapata

8 And Asa begat Josaphat; and o Iorama; na Iorama o Ozia ;

Josaphat begat Joram; and Joram

begat Ozias; 9 Na Ozia o Iotama , na Iotama m Nalii 20. 21.

1 Oihlii 3.13.

9 And Ozias begat Joatham; and o Ahaza; na Ahaza o Hezekia; || Some read, Joatham begat Achaz; and Achaz

Josias begat begat Ezekias;

Jakim, and 10 Na Hezekia o Manase; na Jakım begat 10 And mEzekias begat Manas

Jechonias Manase o Amona; na Amona o

ses; and Manasses begat Amon;

n See 1 Ohlii Iosia :

and Amon begat Josias; 11 Na n Iosia o Iekonia a me kona 2 Nalii 24. 11 And il n Josias begat Jechonias

14, 15, 16. & poe hoahanau, i ka manawa o ka

and his brethren, aboui the time they

2 Oihlii 36. lawe ana i Babulona :

were carried away to Babylon : 12 A mahope mai o ka lawe ana i

12 And after they were brought Babulona, na Iekonia o Salatiela;

15, 28, 29, 30. to Babylon, p Jechonias begat Sana Salatiela o 9 Zerubabela;

Dan. 1. 2. lathiel; and Salathiel begat 9 Zo-
P1 Oihlii 3.17,

robabel ; 13 Na Zerubabela o Abiuda ; na 9 Ezera 3. 2.

13 And Zorobabel begat Abiud;

& 5. 2. Abiuda o Eliakima; na Eliakima

and Abiud begat Eliakim; and Eli

Neh. 12. 1. o Azora ,

Hag. 1. 1. akim begat Azor;

m

3. 13, 16.

[ocr errors]

25. 11.

[ocr errors]

10, 20,
ler. 27. 20. &
39. 9. & 52. 11,

19.

271889

r Luk. 1. 27.
s Luk. 1. 35.

14 Na Azora o Sadoka; na Sadoka

14 And Azor begat Sadoc; and o Akima; na Akima o Eliuda;

Sadoc begat Achim; and Achim

begat Eliud ; 15 Na Eliuda o Eleazara; na Ele

15 And Eliud begat Eleazar; and azara o Mahatana; na Mahatana

Eleazar begat Matthan; and Mato lakoba;

than begat Jacob; 16 Na lakoba o Iosepa ke kane a

16 And Jacob begat Joseph the Maria nana i hanau o lesu, i iia'e

husband of Mary, of whom was o ka Mesia.

born Jesus, who is called Christ. 17 O na hanauna a pau mai ia

17 So all the generations from Aberahama mai a hiki ia Davida,

Abraham to David are fourteen he umi ia hanauna a me kumama

generations; and from David until ha; a mai ia Davida mai a hiki i

the carrying away into Babylon are ka lawe ana i Babulona, he umi ia

fourteen generations; and from the hanauna a me kumamaha; a mai

carrying away into Babylon unto ka lawe ana aku i Babulona mai,

Christ are fourteen generations. a hiki i ka Mesia, he umi ia hanauna a me kumamaha. 18 Penei hoi ka "hanau ana o

18 | Now the birth of Jesus Iesu Kristo: I hoopalau e ia kona

Christ was on this wise: When as makuwahine o Maria na Iosepa ;

his mother Mary was espoused to aole nae laua i pili, a ikea oia, ua

Joseph, before they came together, hapai na ka * Uhane Hemolele.

she was found with child of the

Holy Ghost. 19 Aka, he kanaka pono kana ka

19 Then Joseph her husband, bene o Iosepa, aole ia i makemake e

ing a just man, and not willing to thoino ia ia ma ke akea; manao t Kan. 24. 1. make her a public example, was iho la ia e kipaku malu ia ia.

minded to put her away privily. 20 A i kona manao ana ma ia

20 But while he thought on these mau mea, aia hoi, ikeia’ku ka ane

things, behold, the angel of the la a ka Haku e ia ma ka moe, i

Lord appeared unto him in a mai la, E Iosepa, e ka mamo a Da

dream, saying, Joseph, thou son of vida, mai makau oe ke lawe ia Ma

David, fear not to take unto thee ria i wahine nau; no ka mea, ua

Mary thy wife : u for that which is uhapai oia na ka Úhane Hemoléle. u Luk. 1. 35. t conceived in her is of the Holy

+ Gr. begotten. Ghost. 21 A e * hanau ana oia i keikika-Luk. 1. 31. 21 *And she shall bring forth a ne, a e kapa aku oe i kona inoa o

son, and thou shalt call his name

SAVIOUR. IESU; no ka mea, e y hoola ia i

11 JESUS: for " he shall save his kona poe kanaka mai ko lakou 5, 31. & 13. people from their sins.

23, 38. hewa. 22 Ma ia mau mea i ko ai ka

22 Now all this was done, that mea a ka Haku i olelo mai ai ma

it might be fulfilled which was ke kaula, i ka i ana mai,

spoken of the Lord by the prophct,

saying, 23 2 Aia hoi, e hapai ana kekahiz Is. 7 14. 23 - Behold, a virgin shall be with wahine puupaa, a e hanau mai ia

child, and shall bring forth a son, i keikikane, a e kapaia kona inoa o 11 Or, his name and they shall call his name EmEMANUELA; o ke ano keia, o ke

manuel, which being interpreted is, Akua me kakou.

God with us. 24 A ala ae la o Iosepa mai ka

24 Then Joseph being raised from hiamoe ana, hana aku la ia e like

sleep did as the angel of the Lord

That is,

y Oih. 4. 12. &

shall be
called.

me ka ka anela a ka Haku i kauo

had bidden him, and took unto him ha mai ai ia ia, a lawe mai la ia i

his wife : kana wahine; 25 Aole nae i moe aku ia ia, a

25 And knew her not till she had hiki i ka wa i hanau ai oia i a kana

brought forth a her firstborn son: makahiapo kane, a kapa aku la ia

and he called his name JESUS.

Luk. 2. 7, 21. i kona inoa o IESU.

a Pak. 13. 2.

M

[ocr errors]

& 25. 6.

Is. 60. 3.

14.
f 2 Oihlii 34
13.

MOKUNA II.

CHAPTER II. AHOPE iho o a ka hanau ana

TOW when a Jesus was born in o lesu ma Betelehema i Iu

Bethlehem of Judea in the days daia, i ke kau ia Herode ke alii,

of Herod the king, behold, there aia hoi, hele mai la na magoi mai

came wise men from the east to b ka aina hikina mai a Ierusalema, a Luk. 2. 4, 6. Jerusalem,

7. 2 Ninau mai la, Ai la ihea ka

b Kin. 10. 30.

2 Saying, "Where is he that is mea i hanau iho nei i alii no ka

born King of the Jews ? for we

I Nalii 4. 30. poe Iudaio ? No ka mea, ua ike

have seen his star in the east,

c Luk. 2. 11. makou ma ka aina hikina i d kona Nah. 24. 17. and are come to worship him. hoku, a ua hele mai nei makou e kukuli hoomaikai ia ia. 3 A lohe ae la o Herode ke alii,

3 When Herod the king had heard apoapo ae la kona oili, oia a me ko

these things, he was troubled, and Ierusalema a pau.

all Jerusalem with him. 4 Alaila, houluulu ae la ia i ka

4 And when he had gathered all poe kahuna nui a me ka 'poe ka- e 2 Oihlii 36. the chief priests and fscribes of kauolelo a na kanaka, 5 ninau mai

the people together, she demanded la oia ia lakou, Ai la ihea kahi e

of them where Christ should be hanau ai o ka Mesia ?

& Mal. 2. 7. born. 5 Hai aku la lakou ia ia, Aia i

5 And they said unto him, In BethBetelehema i Iudaia nei ; no ka

lehem of Judea : for thus it is writmea, ua palapalaia e ke kaula pe

ten by the prophet, nei, he Betelehema, i ka aina h Mik. 5. 2.

6 h And thou Bethlehem, in the o luda, aole no oe ka mea uuku loa

loa. 7. 42.

land of Juda, art not the least iwaena o ko Iuda poe kulanakau

among the princes of Juda: for hale alii ; no ka mea, mailoko mai

out of thee shall come a Governor, ou e hele mai ana kekahi alii, ina- i Hoik. 2. 27.

i that shall Il rule my people Israel. na e hoomalu i ko’u poe kanaka o 11 Or, feed. ka Iseraela. 7 Alaila, kii malu aku la o He

7 Then Herod, when he had privrode i ua mau magoi la, ninau po

ily called the wise men, inquired no aku la ia lakou i maopopo ai ka

of them diligently what time the manawa i ikea aku ai ua hoku la.

star appeared. 8 Hoouna aku la oia ia lakou i

8 And he sent them to Bethlehem, Betelehema, i aku la, Ou haele ou

and said, Go and search diligently kou, e imi pono aku i ua keiki la,

for the young child; and when ye a loaa hoi, alaila e hai mai ia’u, i

have found him, bring me word hele aku hoi au e kukuli hoomai.

again, that I may come and workai ia ia.

ship him also. 9 A lohe ae la i ka ke alii, haele

9 When they had heard the king, aku la lakou; aia hoi, ka hoku a

they departed; and, lo, the star,

60 oe,

Is. 60. 6.

lakou i ike ai ma ka aina hikina,

which they saw in the east, went lele e aku la ia imua o lakou, a

before them, till it came and stood hele aku la, a kau iho la maluna

over where the young child was. pono o kahi e noho ana o ua keiki la. 10 A ike aku lakou i ua hoku la,

10 When they saw the star, they hauoli nui loa ae la lakou.

rejoiced with exceeding great joy. 11 | Komo lakou iloko o ka hale, a

11 | And when they were come ike aku la i ua keiki la a me kona

into the house, they saw the young makuwahine o Maria, moe iho la

child with Mary his mother, and lakou, hoomaikai aku la ia ia; a

fell down, and worshipped him: wehe ae la klakou i ko lakou wai- k Hal. 72. 10. and when they had opened their hona waiwai, haawi aku la lakou

treasures, kthey presented unto

|| Or, offered. nana i ke gula, a me ka libano, a

him gifts; gold, and frankincense, me ka mura.

and myrrh. 12 A ma ka 'moeuhane, papaia 1 mo. 1. 20, 12 And being warned of God 'in mai lakou, aole e hoi hou aku io

a dream that they should not reHerode la, a ma kekahi alanui e ae

turn to Herod, they departed into i hoi aku ai lakou i ko lakou

their own country another way. aina. 13 A hala aku la lakou, aia hoi,

13 And when they were departike aku la ka anela a ka Haku e

ed, behold, the angel of the Lord apIosepa i ka moeuhane, i mai la, E

peareth to Joseph in a dream, sayala, e lawe i ke keiki a me kona

ing, Arise, and take the young child makuwahine, a holo aku i Aigupi

and his mother, and flee into Egypt, ta; malaila e noho ai, a olelo hou

and be thou there until I bring aku au ia oe; no ka mea, e imi

thee word : for Herod will seek the mai ana o Herode i ke keiki, e pe

young child to destroy him. pehi ia ia. 14 Ala ae la ia, lawe ae la i ke

14 When he arose, he took the keiki a me kona makuwahine i ka

young child and his mother by po, a holo aku la i Aigupita ;

night, and departed into Egypt: 15 Malaila ia i noho ai a make o

15 And was there until the death Herode. Nolaila, ko ae la ka olelo

of Herod : that it might be fulfilled a ka Haku ma ke kaula, i ka i ana

which was spoken of the Lord by mai, Ua hoihoi mai au í ka’u keiki

the prophet, saying, mOut of Egypt mmai Aigupita mai.

have I called my son. 16 | Alaila, ike ae la o Herode,

16 | Then Herod, when he saw ua hoohokaia oia e ka poe magoi,

that he was mocked of the wise ukiuki loa iho la ia, kena aku la

men, was exceeding wroth, and sent ia, a luku aku la i na keikikane a

forth, and slew all the children that pau o Betelehema, a o na wahi a

were in Bethlehem, and in all the puni e kokoke ana,

coasts thereof, from two years old makahiki a hala ilalo i ka manawa

and under, according to the time i ninau pono aku ai ia i ka poe

which he had diligently inquired magoi.

of the wise men. 17 Alaila, ko ae la ka olelo a ke

17 Then was fulfilled that which kaula a " Ieremia, i i mai ai,

was spoken by n Jeremy the proph

et, saying, 18 Ua lohea ka leo ma Rama, he

18 In Rama was there a voice pihe, he uwe ana, a me ke kanikau

heard, lamentation, and weeping, nui; e uwe ana o Rahela no kana

and great mourning, Rachel weep

m Hos. 11. 1.

ka poe elua

n ler. 31. 15.

« PreviousContinue »