Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

התורה אשר שם משה לפני בני ישראל

הם

חמשה חומשי חומשי תורה

חמשה

מדויקים בטיב דקה מן הדקה

בקרי וכתיב •

חסרות ויתרות ע"פ בעלי המסורת והושם עינא פקיחא על כל קוץ וקוץ ע"פ אנשי שם • הבקיאים במלאכת

הנחה !

גם הצנתי בסוף כל ספר וספר •

סדר ההפטורת כנהוג וסדר הברכות

לפניהם ואחריהם :

[graphic][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]
« PreviousContinue »