Page images
PDF
EPUB

Α. D. 32.

LUKE X. 20---27.

A, D, 32.

θέν σου.

abomination, or maketh a lie : but (But blessed are your eyes, for they they which are written in the Lamb's see; and your ears, for they hear, book of life, xxi. 27.

Matt. xiii. 16.]

* See on Matt. xiii. ver. 16. VER. 21.

VER. 24. 'Εν αυτή τη ώρα ήγαλλιάσατο τω πνεύ. ματι ο Ιησούς, και είπεν: Εξομολογούμαι | και βασιλείς ηθέλησαν ιδείν & υμείς βλέ

Λέγω γάρ υμίν, ότι πολλοί προφήται σοι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης,

πετε, και ουκ είδον· και ακούσαι και ακούετε, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συ

και ουκ ήκουσαν. νετών, και απεκάλυψας αυτά νηπίοις· ναι ο Πατήρ, ότι ούτω γεγένετο ευδοκία έμπροσ

For a I tell you, that muny prophets

and kings have desired to see those things In that hour Jesus a rejoiced in spirit, and to hear those things which ye heur,

which

ye see, and have not seen them ; and said, I thank thee, O Father, Lord

and have not heard them. of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent,

[For verily I say unto you, That and hast revealed them unto babes : eren many prophets and righteous men so, Father ; for so it seemed good in thy have desired to see those things which sight.

ye see, and have not seen them; and [At that time Jesus answered and have not heard them, Matt. xiii. 17.]

to hear those things which ye hear, and said, I thank thee, O Father, Lord of

a See on Matt. xiii. ver. 17. heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and

VER. 25. prudent, and hast revealed them unto Και ιδού, νομικός τις ανέστη, εμπειράbabes. Even 80, Father : for s0 it Τζων αυτών, και λέγων· Διδάσκαλε, τί ποίηseemed good in thy sight, Matt. xi. σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 25, 26.]

a And, behold, a certain lawyer stood a See on Matt. xi. ver. 25. 26.

up, and tempted him, saying, Master, VER. 22.

what shall I do to inherit eternal life? Πάντα παρεδόθη μοι υπό του πατρός

a See on Matt. xix. ver. 16. μου και ουδείς γινώσκει τις έστιν ο υιός,

VER. 26. ει μη ο πατήρ και τις έστιν ο πατήρ, ει ο δε είπε προς αυτόν· 'Εν τω νόμω τι μη ο υιός, και ώ εαν βούληται ο υιός απο- γέγραπται και πώς αναγινώσκεις; καλύψαι.

He said unto him, a What is written 2 * All things are delivered to me of my in the law ? how readest thou? Father: and no man knoweth who the Son is , but the Father ; and who the Fa- if they speak not according to this

à To the law and to the testimony: ther is, but the Son, and he to whom the word, it is because there is no light in Son will reveal him.

them, Isa. viii. 20. Now we know, * Many ancient copies add, And that what things soever the law saith, turning to his disciples, he said,

it saith to them who are under the [All things are delivered unto me law; that every mouth may be stopof my Father : and no man knoweth ped, and all the world may become the Son but the Father ; neither guilty before God, Rom. iii. 19. For knoweth any man the Father, save Moses describeth the righteousness the Son, and he to whomsoever the which is of the law, That the man Son will reveal him, Matt. xi. 27.] which doeth those things shall live by a See on Matt. xi. ver. 27.

them, x. 5. And the law is not of

faith : but, The man that doeth them VER. 23.

shall live in them, Gal. iii. 12. Και στραφείς προς τους μαθητές, κατ'

VER. 27. ιδίαν είπε: Mακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέσοντες και βλέπετε

ο δε αποκριθείς, είπεν· 'Aγαπήσεις Κύ

ριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, And he turned him into his disciples, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης and said privately, a Blessed are the eyes και της ισχύος σου, και εξ όλης της διανοίας which see the things that ye see :

σου και τον πλησίον σου ως σεαυτόν.

[ocr errors]

A. D. 32.

LUKE X. 27-32.

A. D. 32.

And he answering said, a Thou shalt at the place, came and looked on him, love the Lord thy God with all thy heart, and passed by on the other side. and with all thy soul, and with all thy a Bring the tribe of Levi near, and, strength, and with all thy mind ; and present them before Aaron the priest, thy neighbour as thyself.

that they may minister unto him. And . See on Matt. xxii. ver. 37, 39. they shall keep his charge, and the

charge of the whole congregation beVER. 28.

fore the tabernacle of the congregation, Είπε δε αυτώ ορθώς απεκρίθης· τούτο | to do the service of the tabernacle. Trobes, xai Zhon.

And they shall keep all the instru

ments of the tabernacle of the congreAnd he said unto him, a Thou hast gation, and the charge of the children answered right: this do, and thou shalt of Israel, to do the service of the talive.

bernacle. And thou shalt give the a See on Matt. xix. ver. 17. clause 2. Levites unto Aaron, and to his sons :

they are wholly given unto him out of VER. 29.

the children of Israel, Numb. iii. 6–9. “ο δε, θέλων δικαιούν εαυτόν, είτε προς | And I have taken the Levites for all τον Ιησούν και τις εστί μου πλησίον; the first-born of the children of Israel.

But he, a willing to justify himself, And I have given the Levites as a gift said unto Jesus, And who is my neigh the children of Israel, to do the service

to Aaron and to his sons from among bour ?

of the children of Israel in the tabera And he said unto them, Ye are

nacle of the congregation, and to make they which justify yourselves before an atonement for the children of Israel : men ; but God knoweth your hearts, that there be no plague among the Luke xvi. 15. For they being igno- children of Israel, when the children rant of God's righteousness, and go- of Israel come nigh unto the sanctuary. ing about to establish their own righ- And Moses, and Aaron, and all the teousness, have not submitted them congregation of the children of Israel, selves unto the righteousness of God, did to the Levites according unto all

that the LORD commanded Moses VER. 30.

concerning the Levites, so did the rmonaßer dè ó ’Inooữs, ETTEV"Av@po- children of Israel unto them. And πός τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις | the Levites were purifed, and they Lepoxa, nai Anotais neplémecevoi sal washed their clothes; and Aaron of εκδύσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, fered them as an offering before the απήλθον, αφέντες ημιθανή τυγχάνοντα.

LORD; and Aaron made an atonement

for them to cleanse them. And after And Jesus answering said, A certain that went the Levites in to do their man went down from Jerusalem to Je- service in the tabernacle of the congrericho, and fell among thieves, which gation before Aaron, and before his strippe of his raiment, and wou ed

sons: as the LORD had commanded him, and departed, leaving him half dead. Moses concerning the Levites, so did VER. 31.

they unto them. And the LORD spake

unto Moses, saying, This is it that beΚατά συγκυρίαν δε ξερεύς τις κατέβαινεν | longeth unto the Levites: from twenty en Theodo éxsivne nai idāv avrò, årtintag and five years old and upward they Sey.

shall go in to wait upon the service of And by chance there came down a cer- the tabernacle of the congregation : tain a Priest that way: and when he and from the age of fifty years they Suw him, he passed by on the other side. shall cease waiting upon the service a See on Matt. ii. ver. 4. clause 1.

thereof, and shall serve no more: But

shall minister with their brethren in VER. 32.

the tabernacle of the congregation, to Ομοίως δε και λευίτης, γενόμενος κατά | vice. Thus shalt thou do unto the

keep the charge, and shall do no serτον τόπον, ελθών και ιδών, αντιπαρήλθεν.

Levites touching their charge, Numb. And likewise a a Levite, when he was ' viii, 18-26.

Rom. X. S.

Α. D. 32.

LUKE x. 33-42.

Α. D. 32.

gave them

VER. 33.

Mary and her sister Martha. (It was Σαμαρείτης δέ τις οδεύων, ήλθε κατ' | that Mary which anointed the Lord αυτόν, και ιδών αυτών, εσπλαγχνίσθη:

with ointment, and wiped his feet with

her hair, whose brother Lazarus was But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was : and when he sick.) John xi. 1, 2. saw him, he had compassion on him,

VER. 39.
VER. 34.

Και τήδε ήν αδελφή καλουμένη Μαρία, και Και προσελθών κατέδησε τα τραύματα

και παρακαθίσασα παρά τους σόδας του αυτού, επιχέων έλαιον και οίνον» επιβιβάσаς | Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. δε αυτόν επί το ίδιον κτήνος, ήγαγεν αυτόν

And she had a sister called Mary, εις πανδοχείον, και επεμελήθη αυτού. which also sat at Jesus' feet, and heard

And went to him, and bound up his his word. wounds, pouring in oil and wine, and set

VER. 40. him on his own beast, and brought him to

“Η δε Μάρθα περιεσσάτο περί πολλών an inn, and took care of him.

διακονίαν επιστάσα δε είπε Κύριε, ου μέVER. 35.

λει σοι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέΚαι επί την αύριον εξελθών, εκβαλών λιπε διακονείν και είπε ούν αυτή ένα μοι συν

αντιλάζηται. δύο δηνάρια έδωκε τω πανδοχεί, και είπεν αυτώ: 'Επιμελήθητι αυτού, και ό, τι αν

But Martha was cumbered about much προσδαπανήσης, εγώ εν τώ επανέρχεσθαι serving, and came to him and said, Lord, με αποδώσω σοι.

dost thou not care that my sister hath left And on the morrow when he departed, she help me.

me to serve alone ? bid her therefore that he took out two * pence, and to the host, and said unto him, Take

VER. 41. cure of him; and whatsoever thou spend

'Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς: est more, when I come again, I will repay | Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη thee. * See Matt. xx. ver. 2. margin.

περί πολλά

And Jesus answered and said unto her, VER. 36.

Martha, Martha, a thou art careful and Τίς ούν τούτων των τριών δοκεί σοι πλη

bo troubled about many things: σίον γεγονέναι του εμπεσόντος εις τους λη

a But I would have you without στάς και

carefulness, 1 Cor. vii. 32. Be careWhich now of these three, thinkest ful for nothing; but in every thing by thou, was neighbour unto him that fell prayer and supplication with thanksamong the thieves ?

giving let your requests be made

known unto God, Phil. iv. 6. VER. 37.

b See on Matt. vi. ver. 25. ο δε είπεν: Ο ποιήσας το έλεος μετ'

VER. 42. αυτού. Είπεν ούν αυτω ο Ιησούς: Πορεύου, και συ ποίει ομοίως.

“Ενός δέ εστι χρεία: Μαρία δε την αγαAnd he said, He that shewed mercy

θην μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήon him. Then said Jesus unto him, aGo,

σεται απ' αυτής. and do thou likewise.

But a one thing is needful: and Mary a See on Matt. v. ver. 44. clause 2.

hath b chosen that good part, C which shall

not be taken away from her, VER. 38.

a One thing have I desired of the 'Εγένετο δε εν τω πορεύεσθαι αυτούς, και | LORD, that will I seek after; that I αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά γυνή δέ τις may dwell in the house of the LORD ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον | all the days of my life, to behold the οίκον αυτής.

beauty of the LORD, and to enquire in Now it a came to pass, as they went, his temple, Psal. xxvii. 4. Let us hear that he entered into a certain village : the conclusion of the whole matter: and a certain woman named Martha re Fear God, and keep his commandceived him into her house.

ments: for this is the whole duty of a Now a certain man was sick, nam man, Eccl. xii. 13. And this is life ed Lazarus, of Bethany, the town of l'eternal, that they might know thee the

Α. D. 33.

LUKE XI. 1-10.

Α. D. 33,

before me,

only true God, and Jesus Christ whom a And forgive us our sins; for we also thou hast sent, John xvii. 3.

forgive every one that is indebted to us. b I call heaven and earth to record And lead us not into temptation ; but dethis day against you, that I have set liver us from evil. before you life and death, blessing and a See on Matt. vi. ver. 12 and 13, cursing: therefore choose life, that clauses 1, 2. both thou and thy seed may live,

VER. 5. Deut. XXX. 19. And if it seem evil anto you to serve the LORD, choose | φίλον, και πορεύσεται προς αυτόν μεσονυκ

Και είπε προς αυτούς: Τίς εξ υμών έξει you this day whom ye will serve; τίου, και είπη αυτώ φίλε, χρήσόν μου whether the gods which your

fathers served, that were on the other side of

τρείς άρτους: the flood, or the gods of the Amorites, shall have a friend, and shall go unto

And he said unto them, Which of you in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the LORD, Friend, lend me three loaves ;

him at midnight, and say unto him, Josh. xxiv. 15. I have chosen the way of truth : thy judgments have I laid

VER. 6.
Psal. cxix. 30.

'Επειδή φίλος μου παρεγένετο εξ οδού «See on Matt. vi. ver. 20.

προς με, και ουκ έχω και παραθήσω αυτώ

For a friend of mine * in his journey CHAP. XI. VER. 1.

is come to me, and I have nothing to set Και εγένετο εν τω είναι αυτόν εν τόπο | before him. τινή προσευχόμενον, ως επαύσατο, είσε τις

* Or, out of his way. των μαθητών αυτού προς αυτόν· Κύριε, δί

VER. 7. δαξον ημάς προσεύχεσθαι, καθώς και Ιωάν. της εδίδαξε τους μαθητές αυτού.

Κάκείνος έσωθεν αποκριθείς είπη: Μη μου

κόπους πάρεχε ήδη η θύρα κέκλεισται, και And it came to pass, that as a he was praying in a certain place, when he | εισίν ου δύναμαι αναστάς δούναι σοι.

τα παιδία μου, μετ' εμού εις την κοίτην ceased, one of his disciples said unto him,

And he from within shall answer and Lord, teach us to pray, as John also tuught his disciples.

say, Trouble ine not; the door is now

shut, und my children are with me in a See on Matt. iv. ver. 6. clause 1.

bed; I cannot rise and give thee. VER. 2.

VER. 8. Είπε δε αύτοϊς: “Όταν προσεύχησθε, λέγετε: Πατερ ημών και εν τοις ουρανούς,

Λέγω υμίν, ει και του δώσει αυτό αναστας, διά το είναι αυτού φίλον, διά

γε αγιασθήτω το όνομά σου ελθέτω η βασι

την λεία σου γενηθήτω το θέλημά σου, ώς εν αναίδειαν αυτού εγερθείς δώσει αυτό ίσων ουρανώ, και επί της γης.

χρήζει.

1 And he said unto them, When ye and give him because he is his friend, yet

say unto you, though he will not rise pray, say, bOur Father which art in

because of his importunity he will rise heaven, Hallowed be thy, name: Thy and give him as many as he needeth. kingdom come: Thy will be done, as in heaven, so in earth.

VER. 9. a See on Matt. vi. ver. 5. clause 1. Καγώ υμίν λέγω" Αιτείτε, και δοθήσεται b See on Matt. vi. ver. 9, 10. υμίν ζητείτε, και ευρήσετε: κρούετε, και VER. 3.

άνοιγήσεται υμίν.

And I say unto you, a Ask, and it shall Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δίδου ημίν be given you ; seek, and ye shall find ;

knock, and it shall be opened unto you. a Give us * day by day our daily bread :

a See on Matt. vii. ver. 7. * Or, for the day.

VER. 10. a See on Matt. vi. ver. 11.

Πάς γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών VER. 4.

ευρίσκει και τα κρούοντι άνοιγήσεται. Και άφες ημίν τας αμαρτίας ημών» και a For every one that asketh receiveth ; γάρ αυτοί αφίεμεν παντί οφείλοντι ήμεϊν | αnd he that seeketll findeth ; and to him και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, that knockeil. it shall be opened. αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

a See on Matt. vii. ver. 8. VOL. II.

Η

το καθ' ημέραν.

A. D. 33.

LUKE XI. 11-13.

A. D. 33.

[ocr errors]

• Gr. give.

[ocr errors]

a

VER. 11.

commandments unto the apostles Tiva ipão tòn hatiga althca é viòs whom he had chosen, Acts i. 2. But äptor, ren Nidov étoidúcii aitw; e xai Peter said, Ananias, why hath Satan ιχθύν, μη αντί ιχθύος όφιν επιδώσει αυτό; filled thine heart to lie to the Holy a If u son shall ask bread of any of price of the land ? 'Thou bast not lied

Ghost, and to keep back part of the you that is a futher, will he give him a

unto men, but unto God, v. 3, 4. And stone? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent?

we are his witnesses of these things; a See on Matt. vii. ver. 9, 10.

and so is also the Holy Ghost, whom

God hath given to them that obey
VER. 12.

him, v. 32. Ye stiffnecked, and un"H xai éàv aithon ásòv, men for deres av. circumcised in heart and ears, ye do το σκορπίον;

always resist the Holy Ghost: as your Or if he shall ask an egg, will he fathers did, so do ye, vii. 11.

As they * offer him a scorpion ?

ministered to the Lord, and fasted,
the Holy Ghost said, Separate me

Barnabas and Saul, for the work
VER. 13.

whereunto I bave called them, xiii. 2. Εί ούν υμείς πονηροί υπάρχοντες, οίδατε For it seemed good to the Holy Ghost, αγαθά δόματα διδόναι τοίς τέκνοις υμών, and to us, to lay upon you no greater πόσω μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού, δώσει | burden than these necessary things, Πνεύμα άγιον τοϊς αιτούσιν αυτόν; xv. 28. Now when they had gone

a If ye then, being evil, know how to give throughout Phrygia and the region of good gifts unto your children, how much Galatia, and were forbidden of the more shall your heavenly Father give the Holy Ghost to preach the word in b Holy Spirit to them that ask him? Asia, After they were come to Mysia, a See on Matt. vii. ver. 11.

they assayed to go into Bithynia : but b Wherefore I say unto you, all the Spirit suffered them not, xvi. 6,7. manner of sin and blasphemy shall be Save that the Holy Ghost witnesseth forgiven unto men : but the blasphemy in every city, saying that bonds and against the Holy Ghost shall not be afflictions abide me, xx. 23. Take forgiven unto men, Matt. xii. 31. Go heed therefore unto yourselves, and to ye, therefore, and teach all nations, all the fock, over the which the Holy baptizing them in the name of the Ghost hath made you overseers, 28. Father, and of the Son, and of the And when he was come unto us, he Holy Ghost, xxviii. 19. For David took Paul's girdle, and bound his own himself said by the Holy Ghost, The hands and feet, and said, Thus saith LORD said to my Lord, Sit thou on my the Holy Ghost, So shall the Jews at right hand, till I make thine enemies Jerusalem bind the man that owneth thy footstool, Mark xii. 36. But what this girdle, and shall deliver him into soever shall be given you in that hour, the hands of the Gentiles, xxi. 11. that speak ye: for it is not ye that Well spake the Holy Ghost by Esaias speak, but the Holy Ghost, xiii. 11. the prophet, xxviii. 25. Which things And it was revealed unto him by the also we speak, not in the words which Holy Ghost, that he should not see man's wisdom teacheth, but which the death before he had seen the Lord's Holy Ghost teacheth; comparing spiChrist, Luke ii. 26. And the Holy ritual things with spiritual, 1 Cor. ii. Ghost descended in a bodily_shape 13. In whom also after that ye

belike a dove upon him, iii. 22. For the lieved, ye were sealed with that holy Holy Ghost shall teach you in the Spirit of promise, Eph. i. 13. And same hour what ye ought to say, xii. grieve not the Holy Spirit of God, 12. But the Comforter, which is the whereby ye are sealed unto the day of Holy Ghost, whom the Father will redemption, iv. 30. Whereof the Holy send in my name, he shall teach you Ghost also is a witness to us : for all things, and bring all things to your after that he had said before, Heb. x. remembrance, whatsoever I have said 15. For the prophecy came not in old unto you, John xiv. 26. Until the day time by the will of man: but holy men in which he was taken up, after that of God spake us they were moved by he through the Holy Ghost had given the Holy Ghost, 2 Pet. i. 21.

« PreviousContinue »