Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται· καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

a He shall be great, and shall be callGa-ed the Sonof the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:

And in the sixth month the angel briel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,

VER. 27.

Πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου, Μαριάμ.

a To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary.

[Now the birth of Jesus Christ was on this wise: when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost, Matt. i. 18.] a See on Matt. i. ver. 18. clause 1.

VER. 28.

Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν, εἶπε· Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.

And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.

a For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb, ver. 15. John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, iii. 16. I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire, Matt. iii. 11. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall con

:

demn it for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here, xii. 42. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in * Or, graciously accepted, or, much heaven and in earth, xxviii. 18. Wheregraced. See ver. 30.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

fore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name : That at the name of Je in heaven, and things in earth, and sus every knee should bow, of things things under the earth; And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father, Phil. ii. 9, 11.

b See on Matt. v. ver. 9. clause 2 c See on Matt. xiv. ver. 33. clause 2. and vii. ver. 21. clause 4.

d See on Matt. i. ver. 1. clause 2.

VER. 33.

Καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 11

a And he shall reign over the house of

[blocks in formation]

Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.

A. M. 3999.

tempted like as we are, yet without sin, Heb. iv. 15. For such an High a And in the days of these kings Priest became us, who is holy, harmshall the God of heaven set up a king-less, undefiled, separate from sinners, dom, which shall never be destroyed: and made higher than the heavens, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever, Dan. ii. 44.

Isaw in the night visions, and, behold,

:

one like the Son of man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of days, and they brought him near before him. And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, and nations, and languages, should serve him his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed, vii. 13, 14. And the LORD shall reign over them in Mount Zion from henceforth, even for ever, Mic. iv. 7. But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever, Heb. i. 8. And the seventh angel sounded and there were great voices in heaven, saying, The Kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever, Rev. xi.

15.

VER. 34.

Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω ;

Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? VER. 35.

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος, εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σε, καὶ δύναμις υψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.

And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also b that holy thing which shall be born of thee shall be called The Son of God.

a Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost, Matt. i. 20.

b How can he be clean that is born of a woman? Job xxv. 4. For we have not an High Priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points

[ocr errors]

vii. 26.

c See on Matt. xiv. ver. 33. clause 2.

VER. 36.

Καὶ ἰδοὺ, Ελισάβετ ἡ συγγενής σου, καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρᾳ αὐτῆς· καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρα.

And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among wo

men; a and blessed is the fruit of thy

womb.

a

Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest, xix. 38. His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed, Psal. lxxii. 17. VER. 43.

Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με,

And whence is this to me, that the mother of a my Lord should come to me? a And David himself saith in the book of Psalms, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies thy footstool. David therefore calleth him Lord, how is he then his son? xx. 42-44. The LORD said unto my Lord, sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool, Psal. cx. 1. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God, John xx. 28. Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, Phil. iii. 8.

VER. 44.

Ἰδοὺ γὰς, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπαquoũ cou sic và ârá now, toxiprncer év ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

[blocks in formation]

VER. 46.

A. M. 3999.

Καὶ εἶπε Μαριάμ• Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον

And Mary said, aMy soul doth mag

nify the Lord,

[blocks in formation]

Καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ
Torpí peov,

And my spirit hath rejoiced in a God my Saviour

:

a Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid for the LORD JEHOVAH is my strength and tion, Isa. xii. 2. There is no God else my song; he also is become my salvabeside me; a just God and a Saviour; there is none beside me, xlv. 21. Paul commandment of God our Saviour, an apostle of Jesus Christ by the and Lord Jesus Christ, which is our hope, 1 Tim. i. 1. Not purloining, but shewing all good fidelity; that they Saviour in all things, Tit. ii. 10. But may adorn the doctrine of God our after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared, iii. 4. See also on Matt. i. ver. 21. clause 3.

VER. 48.

δούλης αὑτοῦ· ἰδοὺ γὰρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακα Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς ριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί,

a For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

b

a He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer, Psal. cii. 17. He raiseth up the needy out of the dunghil; that he poor out of the dust, and lifteth the may set him with princes, even with the princes of his people, cxiii. 7, 8.For ye see your calling, brethren, how flesh, not many mighty, not many that not many wise men after the noble, are called: But God hath cho sen the foolish things of the world, to confound the wise; and God hath

[blocks in formation]

chosen the weak things of the world, to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are; That no flesh should glory in his presence, 1 Cor. i. 26-29. Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? James ii. 5.

And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked, Luke xi. 27.

VER. 49.

Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

For he that is mighty hath done to me great things; band holy is his name.

a Who is this King of glory? The LonD strong and mighty, the LORD mighty in battle, Psal. xxiv. 8. Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people, lxxxix. 19. Therefore saith the Lord, the LORD of Hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies, Isa. i. 24. Who is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save, lxiii. 1. Forasmuch as there is none like unto thee, O LORD; thou art great, and thy name is great in might, Jer. x. 6.

Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders, Exod. xv. 11. There is none holy as the LORD: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God, 1 Sam. ii. 2. Let them praise thy great and terrible name; for it is holy, Psal. xcix. 3. Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy, 9. He sent redemption unto his people: he hath commanded

A. M. 3999.

his covenant for ever: holy and reverend is his name, cxi. 9. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD of Hosts: the whole earth is full of his glory, Isa. vi. 3. For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy, lvii. 15. And they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was, and is, and is to come,' Rev. iv. 8. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy, xv. 4.

VER. 50.

Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεάς γενεῶν τοῖς polovμévois AŬTÓV.

a And his mercy is on them that fear him from generation to generation.

aAnd shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments, Exod. xx. 6. And the LORD passed by before him, and proclaimed, The LORD, The LORD God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, xxxiv. 6, 7. Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men, Psal. xxxi. 19. Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land, lxxxv. 9. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him, ciii. 11. But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, 17. He will bless them that fear the LORD, both small and great, cxv. 13. Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever, cxviii. 4. He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them, cxlv. 19. The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy, cxlvii. 11. Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remem.

[blocks in formation]

a

Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest, xix. 38. His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed, Psal. lxxii. 17. VER. 43.

Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;

And whence is this to me, that the mother of a my Lord should come to me?

a And David himself saith in the book of Psalms, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies thy footstool. David therefore calleth him Lord, how is he then his son? xx. 42-44. The LORD said unto my Lord, sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool, Psal. cx. 1. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God, John xx. 28. Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, Phil. iii. 8.

VER. 44.

Ἰδοὺ γὰς, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπαquoũ cou siç rà úrá μa, oxiptnoer iv ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μουσ

For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

[blocks in formation]

|

VER. 46.

A. M. 3999.

Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον·

And Mary said, aMy soul doth magnify the Lord,

My heart rejoiceth in the LORD, mine a And Hannah prayed, and said, horn is exalted in the LORD, my mouth is enlarged over mine enemies; because I rejoice in thy salvation, 1 Sam. ii. 1.

VER. 47.

Καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ wrñpi mov,

And my spirit hath rejoiced in a God my Saviour.

a Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid for the LORD JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation, Isa. xii. 2. There is no God else beside me; a just God and a Saviour; there is none beside me, xlv. 21. Paul an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope, 1 Tim. i. 1. Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things, Tit. ii. 10. But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared, iii. 4. See also on Matt. i. ver. 21. clause 3.

VER. 48.

δούλης αὑτοῦ· ἰδοὺ γὰρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μαπαὍτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς ριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί,

a For he hath regarded the low estateTM of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

a He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer, Psal. cii. 17. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill; that he may set him with princes, even with the princes of his people, cxiii. 7, 8.For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called: But God hath cho sen the foolish things of the world, o confound the wise; and God hath

« PreviousContinue »