Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Εἰπών· Οτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ удалματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

a Saying, the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and Chief Priests and Scribes, and be slain, and be raised the third day.

[From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and Chief Priests and Scribes, and be killed, and be raised again the third day, Matt. xvi. 21. And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the Chief Priests, and Scribes, and be killed, and after three days rise again, Mark viii. 31.]

a See on Matt. xvi. ver. 21.

VER. 23.

Ελεγε δὲ πρὸς πάντας· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ καθ ̓ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

[Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me, Matt. xvi. 24. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me, Mark viii. 34.]

VER. 24.

Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτὴν· ὃς δ ̓ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτ τήν.

For whosoever will save his life shall lose it but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.

A. D. 32.

pel's, the same shall save it, Mark viii. 35.]

a See on Matt. x. ver. 39.

VER. 25.

Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας, ἢ nμwels;

a For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?

[For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? Matt. xvi. 26. For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Mark viii. 36, 37.]

a See on Matt. xvi. ver. 26.

VER. 26.

Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὑτοῦ, καὶ τοῦ πατρὸς, καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων.

a For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, bwhen he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels.

[For the Son of man shall come in the glory of his father with his angels; and then he shall reward every man according to his works, Matt. xvi. 27. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels, Mark viii. 38.]

a See on Matt. x. ver. 33.
b See on Matt. xvi. ver. 27.

VER. 27.

Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσονται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

But I tell you of a truth, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.

[For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it, Matt. xvi. 25. For whosoever will save his -life shall lose it: but whosoever shall lose his life for my sake and the Gos-xvi. 28.]

[Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom, Matt.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

A. D. 32.

βαρημένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.

him were heavy with sleep: and when But Peter and they that were with they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.

a And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, John i. 14. For we have not when we made known unto you the followed cunningly devised fables, Christ, but were eyewitnesses of his and coming of our Lord Jesus majesty. For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from

power

the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard, when we were with

Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν, him in the holy mount, 2 Pet. i. 16-18. τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.

And as he prayed, a the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering.

[And was transfgured before them : and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light, Matt. xvii. 2. And he was transfigured before them. And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them, Mark ix. 2, 3.]

a See on Matt. xvii. ver. 2.

[blocks in formation]

VER. 33.

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀφ ̓ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Επιστάτα, καλόν ἔστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοι, καὶ Μωσεί μίαν, καὶ μίαν Ἠλίᾳ· μὴ εἰδὼς ὅ λéye..

And it came to pass, as they departed from him, a Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

[Then answered Peter, and said be here: if thou wilt, let us make unto Jesus, Lord, it is good for us to here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias, Matt. xvii. 4. And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. For he wist not what to say; for they were sore afraid, Mark ix. 5, 6.] a See on Matt. xvii. ver. 4.

VER. 34.

Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη, καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς· ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην.

a While he thus spake, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.

[While he yet spake, behold, 2

[blocks in formation]

VER. 35. Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς · μου ὁ ἀγαπητὸς, αὐτοῦ ἀκούετε.

* And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.

[And behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him, Matt. xvii. 5. And a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him, Mark ix. 7.]

a See on Matt. xvii. ver. 5. clauses

2-4.

VER. 36.

Καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν, εὑρέθη ὁ Ἰησοῦς μόνος· καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν.

And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen.

[And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only, Matt. xvii. 8. And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. And they kept that saying with themselves, Mark ix. 8. 10.]

VER. 37.

[blocks in formation]

A. D. 32.

[There came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, Lord, have mercy on my son, Matt. xvii. 14, 15. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee, my son, Mark ix. 17.]

VER. 39.

Καὶ ἰδοὺ, πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν, καὶ ἐξαίφνης κράζει· καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ ̓ αὐτ τοῦ, συντρίβον αὐτόν.

aAnd, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again; and bruising him hardly departeth from him.

[For he is lunatic, and sore vexed; for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water, Matt. xvii. 15. Which hath a dumb spirit; And wheresoever he taketh him, he teareth him and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away, Mark ix. 17, 18.]

[ocr errors]

a See on Matt. iv. ver. 24. clause 4.

VER. 40.

Καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου, ἵνα ἐκβάλλωσιν αὐτὸ, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.

| And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.

[And I brought him to thy disciples, and they could not cure him, Matt. xvii. 16. And I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not, Mark ix. 18.]

VER. 41.

̓Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν· Ω γενεά ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν ; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου.

And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.

[Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me, Matt. xvii. 17. He answereth him, and saith, Ο faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me, Mark ix. 19.]

VER. 42.

Ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔῤῥηξεν

[blocks in formation]

αὐτὸν τὸ δαιμόνιον, καὶ συνεσπάραξεν ἐπετίμησε δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ánadáρræ, nai lácaro ròv waïda, xal ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.

And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare him. a And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.

A. D. 32.

delivered into the hands of men, and they shall kill him ; and after that he is killed, he shall rise the third day, Mark ix. 30, 31.]

a See on Matt. xvi. ver. 21.

VER. 45.

Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν πα ρακεκαλυμμένον ἀπ' αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσ θωνται αὐτό· καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.

and it was hid from them, that they pera But they understood not this saying, ceived it not and they feared to ask

[But they understood not that say -Mark ix. 32.] ing, and were afraid to ask him,

a See on Mark ix. ver. 10.

[And Jesus rebuked the devil ; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour, Matt. xvii. 18. And they brought him unto him: and when he saw him, straight-him of that saying. way the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand, and lifted him and he arose, Mark ix. 20. 25-27.]

a See on Matt. ix. ver. 32.

VER. 43.

up;

Εξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὑτοῦ·

And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples, a See on Matt. ix. ver. 33.

VER. 44.

Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους· ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.

Let these sayings sink down into your ears: a for the Son of man shall be delivered into the hands of men.

[ocr errors]

[And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men: And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry, Matt. xvii. 22, 23. And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it. For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is

VER. 46.

Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ, τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῷν.

a Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.

[At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? Matt. xviii. 1. And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way? But they held their peace : for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest, Mark ix. 33, 34.]

a See on Matt. xviii.ver.1. clause 2.

VER. 47.

Ὁ δὲ Ἰησοῦς, ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου, ἔστ τησεν αὐτὸ παρ ̓ ἑαυτῷ,

And Jesus, perceiving the thought of their heart, took & child, and set him by him,

[And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, Matt. xviii. 2. And he took a child, and set him in the midst of them and when he had taken him in his arms, he said unto them, Mark ix. 36.]

a See on Matt. ix. ver. 4. clause 1.

VER. 48.

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶ σιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτος ἔσται μέγας.

[blocks in formation]

a And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me re

ceiveth him that sent me : for he that is least among you all, the same shall be great.

[And whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me, Matt. xviii. 5. Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me. And whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me. If any man desire to be first, the same shall be last of all,

and servant of all, Mark ix. 27. 35.]

a See on Matt. xviii. ver. 5.
b See on Matt. x. ver. 40.

VER. 49.

̓Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης, εἶπεν· Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα τὰ δαιμόνια· καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτὸν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ ̓ ἡμῶν.

a And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.

[And John answered him, saying, Master, we saw one casting out de' vils in thy name, and he followeth not us and we forbad him, because he followeth not us, Mark ix. 38.]

a See on Mark ix. ver. 38.

VER. 50.

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· Μὴ κω, λύετε· ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ ̓ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν.

a And Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.

[But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me. For he that is not against us is on our part, Mark ix. 39, 40.]

a See on Mark ix. ver. 39.

VER. 51.

Εγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐστήριξε τοῦ πορεύεσθαι εἰς ̔Ιερουσαλήμ.

And it came to pass, when the time was come that he should be a received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem,

a See on Mark xvi. ver. 19. clause 2.

|

VER. 52.

A. D. 32.

[blocks in formation]

Ιδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, εἶπον· Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πως καταθῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀναλῶσαι αὐτοὺς, ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησε ;

And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, a wilt thou that we command fire to come down from heaven, und consume them, b even as Elias did?

a And the king called the Gibeonites, and said unto them; (now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites; and the children of Israel had sworn unto them; and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah ;) 2 Sam. xxi. 2.

b Then the king sent unto him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him; (and, behold, he sat on the top of an hill;) and he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down. And Elijah answered and said to the captain of fifty, If I be a man of God, then let fire come down from heaven, and consume thee and thy fifty. And there came down fire from heaven, and consumed him and his fifty. Again also he sent unto him another captain of fifty with his fifty. And he answered and said unto him, O man of God, thus hath the king said, Come down quickly. And Elijah answered

« PreviousContinue »