Page images
PDF
EPUB

A. D. 31.

LUKE VIJ. 28–34.

A. D. 31.

1

σατε.

γυναικών προφήτης Ιωάννου του βαπτισ- λην του Θεού ήθέτησαν εις εαυτούς, μη του ουδείς έστιν· ο δε μικρότερος εν τη βα- βαπτισθέντες υπ' αυτού. σιλεία του Θεού, μείζων αυτού έστι.

But the a Pharisees and Lawyers * rea For I say unto you, Among those jected the counsel of God against that are born of women there is not a themselves, being not baptizeil of him. greater prophet than John the Baptist :

* Or, frustraterl. but he that is leust in the kingdom of

+ Or, within themselves. God is greater than he. [Verily I say unto you, Among

a See on Matt. iii. ver. 7. clause 1. them that are born of women there

VER. 31. hath not risen a greater than John the Baptist : notwithstanding, he that

Είπε δε ο Κύριος· Τίνι ούν ομοιώσω τους is least in the kingdom of heaven is | ανθρώπους της γενεάς ταύτης και και τίνα greater than he, Matt. xi. 11.]

εισίν όμοιοι και a See on Matt. xi. ver. 11.

a And the Lord said, IVhereunto then

shall I liken the men of this generation ? VER. 29.

and to what are they like? Και πάς ο λαός ακούσας και οι τελώναι (But whereunto shall I liken this édinaiwan Tòv osov, BATTIRÉVTES Tò generation ? Matt. xi. 16.] βάπτισμα Ιωάννου.

a See on Matt. xi. ver. 16. And all the people that heard him,

VER. 32. and the a publicans, bjustified God, Cbeing baptized with the baptism of John.

Ομοιοί είσι παιδίοις τοις εν αγορά κα4 See on Μatt. v. ver. 46. clause 2.1 θημένοις, και προσφωνούσιν αλλήλοις, και

b Against thee, thee only, have 1 λέγουσινΗυλήσαμεν υμίν, και ουκ ώρχήsinned, and done this evil in thy sight;

σασθε έθρηνήσαμεν υμίν, και ουκ εκλαύthat thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou

a They are like unto children sitting judgest, Psal. li. 4. For what, if in the marketplace, and calling one to some did not believe? shall their un- another, and saying, We have piped belief make the faith of God without unto you, and ye have not danced; we effect? God forbid : yea, let God be have mourned to you, and ye have not true, but every man à liar; as it is wept. written, That thou mightest be justi.

[It is like unto children sitting in fied in thy sayings, and mightest the markets, and calling unto their overcome when thou art judged. But fellows, And saying, We have piped if our unrighteousness commend the unto you, and ye have not danced ; righteousness of God, what shall we we have mourned unto you, and ye say? Is God unrighteous who taketh have not lamented, Matt. xi. 16, 17.] vengeance ? (I speak as a man.) God a See on Matt. xi. ver. 16, 17. forbid : for then how shall God judge the world ? Rom. iii. 3—6.

VER. 33. c Then came also Publicans to be 'Ελήλυθε γάρ Ιωάννης ο βαπτιστής baptized, and said unto him, Master, rente äptov čo tiwv, pýte vivon Trivar xai what shall we do? Luke iii. 12. Jesus Néyete: Aaspórov čxel. saith unto them, Verily I say unto a For John the Baptist came neither you, That the Publicans and the har- eating bread nor drinking wine; and ye lots go into the kingdom of God be- say, He hath a devil. fore you. For John came unto you [For John came neither eating nor in the way of righteousness, and ye drinking; and they say, He hath a believed him not ; but the Publicans devil, Matt. xi. 18.) and the harlots believed him : and a See on Matt. xi. ver. 18. ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him,

VER. 34. Matt. xxi. 31, 32.

'Ελήλυθεν ο υιός του ανθρώπου εσθίων

και πίνων και λέγετε: ιδού, άνθρωπος VER. 30.

φάγος και οινοπότης, τελωνών φίλος και Οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί την βου- | αμαρτωλών.

A. D. 31.

LUKE vil. 34-40.

A. D. 31.

a The Son of man is come eating and looked up, and saw him, and said drinking; and ye say, Behold u glut- unto him, Zaccheus, make haste, and tonous man,

and a winebibber, a friend come down; for to-day I must abide of Publicans and sinners !

at thy house, Luke xix. 2–5. And [The Son of man came eating and when they saw it, they all murmured, drinking; and they say, Behold a

saying, That he was gone to be guest

with a man that is a sinner, 7. man gluttonous, and a winebibber, a friend of Publicans and sinners, Matt.

b There came unto him a woman xi. 19.)

having an alabaster box of very a See on Matt. xi. ver. 19.

precious ointment, and poured it on

his head as he sat at meal, Matt. VER. 35.

xxvi. 7. and Mark xiv. 3. Και εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων

VER. 38. αυτής πάντων.

Και στάσα παρά τους πόδας αυτού a But wisdom is justified of all her | oπίσω, κλαίουσα, ήρξατο βρέχειν τους πόchildren.

δας αυτού τοϊς δάκρυσι, και ταϊς θριξί της [But wisdom is justified of her | κεφαλής αυτής εξέμασσε, και κατεφίλει children, Matt. xi. 19. ]

τους πόδας αυτού, και ήλειφε το μύρω. a See on Matt. xi. ver. 19. clause 3. And stood at his feet behind him weep

ing, and began to wash a his feet with VER. 36.

tears, and did wipe them with the hairs Hpéta dé tis autò Tūv Dapiralov, iva of her head, und kissed his feet, and φάγη μετ' αυτού και εισελθών εις την οι- anointed them with the ointment. κίαν του Φαρισαίου, ανεκλίθη.

a Let a little water, I pray you, be a And one of the Pharisees desired fetched, and wash your feet, and rest him that he would eat with him. And yourselves under the tree, Gen.xviii. 4. he went into the Pharisee's house, and He riseth from supper, and laid aside sat down to meat.

his garments; and took a towel, and a And as he spake, a certain Pha- girded himself : After that, he pourrisee besought him to dine with him : eth water into a bason, and began to and he went in, and sat down to meat, them with the towel wherewith he

wash the disciples' feet, and to wipe Luke xi. 37. And it came to pass, as he went into the house of one of the

was girded, John xiii. 4, 5. chief Pharisees to eat bread on the

VER. 39. sabbath day, that they watched him, xiv. 1.

ιδών δε ο Φαρισαίος και καλέσας αυτόν, VER. 37.

είπεν εν εαυτώ, λέγων· Ούτος, ει ήν προ

φήτης, εγίνωσκεν άν τις και ποταπή και Και ιδού, γυνή εν τη πόλει, ήτις ήν αμαρ- γυνή ήτις άπτεται αυτού· ότι αμαρτωλός τωλός, επιγνούσα ότι ανάκειται εν τη οικία | έστι. του Φαρισαίου, κομίσασα αλάβαστρον μύρου,

Now when the Pharisee which had And, behold, a woman in the city, self, saying, This man, if he were a pro

bidden him saw it, he spake within himwhich was a a sinner, when she knew that Jesus sat ut meat in the Pharisee's phet, would have known who and what house, brought an b alabaster box of him: for a she is a sinner.

manner of woman this is that toucheth ointment, And, behold, there was a man nam

a See on ver. 37. clause 1. ed Zaccheus, which was the chief

VER. 40. among the Publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus

Και αποκριθείς ο Ιησους, είπε προς αυwho he was ; and could not for the τον Σίμων, έχω σοι τι είπεϊν. ο δέ φησι:

Διδάσκαλε, είπε. press, because he was little of stature. And he ran before, and climbed And Jesus a answering said unto him, up into a sycamore-tree to see him ; Simon, I have somewhat to sny unto for he was to pass that way. And thee. And he saith, Master, say on. when Jesus came to the place, he

a See on Matt. ix. ver. 4. clause 1.

:

a

a

Α. D. 31,

LUKE VΙΙ. 41--50.

A, D. 3Ι.

[ocr errors]

| judgment. So Absalom stole the VER. 41.

hearts of the men of Israel, 2 Sam. Δύο χρεωφειλέται ήσαν δανειστη τινι: xv. 4-6. And all the people went ο είς ώφειλε δηνάρια πεντακόσια, ο δε έτε- over Jordan.

And when the king ρος πεντήκοντα.

was come over, the king kissed BarThere was a certain creditor which zillai, and blessed him, and he rehad two debtors: the one owed five hun- turned unto his own place, xix. 39. dred * pence, and the other fifiy. Now he that betrayed him gave them * See margin of Matt. xviii. 28.

a sign, saying, Whomsoever I shall

kiss, that same is he: hold him fast, VER. 42.

ΧΧνι. 48.

VER. 46. Μη εχόντων δε αυτών αποδούναι, αμφοτέροις έχαρίσατο. Τίς ούν αυτών, είπε,

'Ελαίω την κεφαλήν μου ουκ ήλειψας πλείον αυτόν αγαπήσει και

αύτη δε μύρω ήλειψε μου τους πόδας. And when they had nothing to pay,

a My head with oil thou didst not he frankly forgave them both. Tell me anoint: but this woman hath anointed my therefore, which of them will love him feet with ointment. most?

* Let thy garments be always white; VER. 43.

and let thy head lack no ointment, 'Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπεν. Υπολαμ- Eccl. ix. 8. But thou, when thou βάνω ότι και το πλείον έχαρίσατο. ο δε εί- fastest, anoint thine head, and wash πεν αυτω· 'ορθώς έκρινας,

thy face, Matt. vi. 17. Simon answered and said, I suppose

VER. 47. that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. | τίαι αυτής αι πολλαι, ότι ηγάπησε πολύ

ου χάριν, λέγω σοι, αφέωνται αι αμαρVER. 44.

δε ολίγον αφίεται, ολίγον αγαπά. Και στραφείς προς την γυναίκα, τω Σί- Wherefore I say unto thee, a Her sins, μωνι έφη: Βλέπεις ταύτην την γυναίκα και υhich are many, αre forgiven ; for she εισήλθόν σου εις την οικίαν, ύδωρ επί τους | loved much : but to whom little is forπόδας μου ουκ έδωκας αύτη δε τοίς δάκ-| given, the same loveth little. ρυσιν έβρεξε μου τους πόδας, και ταϊς θριξη a See on Matt. vi. ver. 12. clause 1. της κεφαλής αυτής εξίμαξε.

VER. 48. And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman?

Είπε δε αυτή 'Αφέωνταί σου αι αμαρ

τίαι. I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath

And he said unto her, Thy sins are washed my feet with tears, and wiped forgiven.

VER. 49. them with the hairs of her head.

Και ήρξαντο οι συνανακείμενοι λέγειν εν VER. 45.

εαυτοίς· Τίς ούτός έστιν ός και αμαρτίας Φίλημά μοι ουκ έδωκας αύτη δε, αφ' αφίησιν και ης εισήλθον, ου διέλιπε καταφιλούσα μου τους πόδας.

And they that sat at meat with him

began to say within themselves, a Who is Thou a gavest me no kiss : but this this that forgiveth sins also? 10onman,

since the time I came in hath a See on Mark ii. ver. 7. not ceased to kiss my feet.

VER. 50. a Absalom said moreover, Oh that I were made judge in the land, that | σέσωκέ σε πορεύoυ εις ειρήνην.

Είπε δε προς την γυναίκα: “Η πίστις σου every man which hath any suit or cause might come unto me, and I

And he said to the woman, a Thy would do him justice! And it was so, faith hath saved thee; bgo in peace. that when any man came nigh to him

a See on Matt. xv. ver. 28. clause 2. to do bim obeisance, he put forth bis b Therefore being justified by faith, hand, and took him, and kissed him. we have peace with God, through our And on this manner did Absalom to Lord Jesus Christ: By whom also we all Israel that came to the king for have access by faith into this grace

[ocr errors]

A. D. 31.

LUKE VII. 50.-VIII. 1-7.

A. D. 31.

φαγεν αυτό.

с

[ocr errors]

wherein we stand, and rejoice in hope sea ; and the whole multitude was by of the glory of God, Rom. v. 1, 2. the sea on the land. And he taught CHAP. VIII.-VER. 1.

them many things by parables, and

said unto them in his doctrine, Mark Και εγένετο εν τω καθεξής, και αυτός | iv. 1, 9.] διώδευε κατά πόλιν και κώμην, κηρύσσων a See on Matt. xiii. ver. 2, 3. και ευαγγελιζόμενος την βασιλείας του Θεού και οι δώδεκα συν αυτώ.

VER. 5. And it came to pass afterward, that

“Εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον * he went throughout every city and oil- | σπόρον αυτού και εν τω σπείρειν αυτόν, και lage, preaching and shewing the glad μεν έπεσε απαρά την οδον, και κατεπαtidings of the kingdom of God: αnd τήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατίd the twelve were with him.

a See on Matt. iv. ver. 23. clause 1. a A sower went out to sow his seed : See on chap. ii. ver. 10. clause 1. and as he sowed, some fell by the way c See on Matt. iii. ver. 2. clause 2. side ; and it was trodden down, and the See on Matt. X. ver. 2-4. fowls of the air devoured it.

[Behold, a sower went forth to sow: VER. 2.

And when he sowed, some seeds fell Και γυναϊκές τινες, αι ήσαν τεθεραπευ- by the way side, and the fowls came uévar ÅTrò veupé Tour Tomgãy, val dobe and devoured them up, Matt. xiii. Vesãv, Magia ý xadovnévn Maydaanys, aq' 3,4. Hearken; Behold, there went ης δαιμόνια επτά εξεληλύθει,

out a sower to sow: And it came to 8 And certain women, which had been pass, as he sowed, some fell by the healed of evil spirits and infirmities, way side, and the fowls of the air Mary called Magdalene, out of whom came and devoured it up, Mark iv. went seven devils,

3, 4.] a See on Matt. xxvii. ver. 55, 56. a See on Matt. xiii. ver. 3, 4. VER. 3.

VER. 6. Και Ιωάννα γυνή Χουζα επιτρόπου Ηρώ- Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και δου, και Σουσάννα, και έτεραι πολλαϊ, αϊ- | φυέν έξηράνθη, διά το μή έχειν ικμάδα. τινες διηκόνουν αυτώ από των υπαρχόντων a And some fell upon a rock; and us αυταίς.

soon as it wus sprung up, it withered And Joanna the wife of Chuza He- away, because it lacked moisture. rod's steward, and Susanna, and many [Some fell upon stony places, where others, which ministered unto him of they had not much earth; and forththeir substance.

with they sprung up, because they VER. 4.

had no deepness of earth, Matt. xiii. Συνιόντος δε όχλου πολλού, και των where it had not much earth; and

5. And some fell on stony ground, κατά πόλιν επισορευομένων προς αυτόν, immediately it sprang up, because it είπε δια παραβολής

had no depth of earth, Mark iv. 5.] a And when much people were ga- a See on Matt. xiii. ver. 5, 6. thered together, and were come to him

VER. 7. out of every city, he spake by a parable:

Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών,

και συμφυείσαι αι άκανθει απέπνιξαν [The same day went Jesus out of

αυτό. the house, and sat by the sea-side. And great multitudes were gathered

a And some fell among thorns; and together unto him, so that he went the thorns sprang up with it, and choked

it. into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore. And [And some fell among thorns; and he spake many things unto them in the thorns sprung up, and choked parables, Matt. xiii. 1-3. And he them, Matt. xiii. 7. And some fell began again to teach by the sea- among thorns; and the thorns grew side: and there was gathered unto up and choked it, and it yielded no him a great multitude, so that he fruit, Matt. iv. 7.] entered into a ship, and sat in the a See on Mark xiii. ver. 7.

a

A. D. 31.

LUKE VIII. 8–13.

A.D. 31.

are without all these things are done VER. 8.

in parables : That seeing they may Kai ÉTepov ĚTEC EV É me thy gño thu, aga see, and not perceive; and hearing Dhv, xai què étroinos raznòv nativta- they may hear, and not understand ; πλασίονα. Ταύτα λέγων, έφώνει» ο έχων | lest at any time they should be conώτα ακούειν, άκουέτω.

verted, and their sins should be fora And other fell on good ground, and given them, Mark iv. 11, 12.]

a See on Matt. xiii. ver. 11, 12. sprang up, and bure fruit an hundredfold. And when he had said these things,

VER. 11. he cried, He that hath ears to hear, let him heur.

"Έστι δε αύτη ή παραβολή: Ο σπόρος, (But other fell into good ground, and totiv • đóyos toữ QEOÜ. brought forth fruit, some an hundred- Now the parable is this: a The seed is fold, some sixty-fold, some thirty- the word of God. fold. Who hath ears to hear, let him [Hear ye therefore the parable of hear, Matt. xiii. 8, 9. And other fell the sower, Matt. xiii. 18. The sower on good ground, and did yield fruit soweth the word, Mark iv. 14.] that sprang up and increased, and a See on Mark iv. ver. 14. brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred. And he

VER. 12. said unto them, He that hath ears to Οι δε παρά την οδον, εισίν οι ακούοντες: hear, let him hear, Mark iv. 8, 9.] είτα έρχεται ο διάβολος, και αίρει τον λόa See on Matt. xiii. ver. 8, 9. γον από της καρδίας αυτών, ίνα μη πιστεύ

σαντες σωθώσιν. VER. 9. 'Eanpóstwv dè avròy oi pabnyai aitoû, hear; then cometh the devil, and taketh

a Those by the way side are they that λέγοντες, τις εΐη η παραβολή αυτη;

away the word out of their hearts, lest And his disciples asked him, saying, they should believe and be suved. What might this purable be?

(When any one heareth the word [And the disciples came, and said of the kingdom, and understandeth it unto him, Why speakest thou unto not, then cometh the wicked one, and them in parables? Matt. xiii. 10. And catcheth away that which was sown when he was alone, they that were in his heart. This is he which reabout him with the twelve asked of ceived seed by the way side, Matt. him the parable, Mark iv. 10.] xiii. 19. And these are they by the

way side, where the word is sown; VER. 10.

but when they have heard, Satan 'O dè el tey'Yuãy sidotas wävai tà cometh immediately, and taketh away Murthpla tñs Barselas ToŨ Q£Qữ• Tois de the word that was sown in their hearts, λοιπούς εν παραβολαίς: ένα βλέποντες μη | Mark iv. 15.] βλέπωσι, και ακούοντες μη συνιώσιν. a See on Matt. xiii. ver. 19. a And he said, Unto you it is given to

VER. 13. know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that

Οι δε επί της πέτρας, ου, όταν ακούseeing they might not see, and hearing σωσι, μετά χαράς δέχονται τον λόγον they might not understand.

και ούτοι ρίζαν ουκ έχουσιν, οι πρός καιρόν [He answered and said unto them, πιστεύουσι, και εν καιρώ πειρασμού αφίBecause it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of hea

a They on the rock are they, which, ven, but to them it is not given. when they hear, receive the word with Therefore speak I to them in para- joy; and these have no root, which for a bles: because they seeing, see not; while believe, and in time of temptation and hearing, they hear not; neither fall away. do they understand, Matt. xiii. 11, 12. (But he that received the seed into And he said unto them, Unto you it stony places, the same is he that hearis given to know the mystery of the eth the word, and anon with joy rekingdom of God: but unto them that ceiveth it: Yet hath he not root in

στανται.

[ocr errors]
« PreviousContinue »