Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

VER. 45.

Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θη- | σαυροῦ τῆς καρδίας αὑτοῦ προφερει τὸ ἀγαθόν· καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὑτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.

A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.

[How can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things, Matt. xii. 34, 35.]

a See on Matt. xii. ver. 34, 35.

VER. 46.

Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, Κύριε· καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω ;

And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?

a Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And

A. D. 31.

then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity, Matt. vii. 21-23. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not, xxv. 11, 12.

VER. 47.

Πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με, καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων, καὶ ποιῶν αὐτοὺς, ὑπο δείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος.

Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like:

[Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, Matt. vii. 24.]

VER. 48.

Ομοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε, καὶ ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρας δὲ γενομένης, προσέῤῥηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.

a He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.

[I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock : And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not : for it was founded upon a rock, Matt. vii. 24, 25.]

a See on Matt. vii. ver. 24, 25.

VER. 49.

Ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποίησας, ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου· η προσέῤῥηξεν ὁ ποταμός· καὶ εὐθέως ἔπεσε, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.

aBut he that heareth, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.

[And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand :

A. D. 31.

LUKE VI. 49.-VII. 1-9.

A. D. 31.

And the rain descended, and the foods | φίλους, λέγων αὐτῷ· Κύριε, μὴ σκύλλου· came, and the winds blew, and beat | οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου upon that house; and it fell: and great was the fall of it, Matt. vii. 26, 27.]

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

εἰσέλθης.

And

Then Jesus went with them. when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, a Lord, trouble not thyself: for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof:

[And Jesus saith unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, Matt. viii. 7, 8.]

a See on Matt. viii. ver. 8. clause 1.

VER. 7.

Διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν· ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μov.

Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee: abut say in a word, and my servant shall be healed.

[But speak the word only, and my servant shall be healed, Matt. viii. 8.] a See on Matt. viii. ver. 3. clause 2.

VER. 8.

Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ ̓ ἐμαυτὸν στρατιώ τας· καὶ λέγω τούτῳ· Πορεύθητε, καὶ που ρεύεται· καὶ ἄλλῳ· Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δούλῳ μου· Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

a For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto *one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it. * Gr. this man.

[For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh ; and to my servant, Do this, and he doeth it, Matt. viii. 9.]

a See on Matt. viii. ver. 9.
VER. 9.

̓Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς, ἐθαύμα σεν αὐτόν· καὶ στραφεῖς, τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε· Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.

a When Jesus heard these things, he marvelled at him, and turned him about,

Ι

Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. Ἤδη | and said unto the people that followed δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς | him, I say unto you, I have not found οἰκίας, ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος | so great faith, no, not in Israel.

VOL. II.

F

A. D. 31.

LUKE VII. 9-19.

A. D. 31.

[When Jesus heard it, he marvelled, \ and they that bare him stood still. And and said to them that followed, Verily he said, Young man, I say unto thee, I say unto you, I have not found so Arise. great faith, no, not in Israel, Matt. viii. 10.]

• See on Matt. viii. ver. 10.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

• Or, coffin.

a See on Matt. viii. ver. 3. clause 2

[blocks in formation]

VER. 19.

μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης, ἔπεμψε πρὸς Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν τὸν Ἰησοῦν, λέγων· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν ;

*And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

said unto him, Art thou he that should [He sent two of his disciples, And come, or do we look for another? Matt. xi. 2, 3.]

a See on Matt. xi. ver. 2, 3.

[blocks in formation]

VER. 20. Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον· Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν ;

When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

VER. 21.

(Εν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρα ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν.)

And in the same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were bblind he gave sight.

a See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. b See on Matt. xi. ver. 5. clause 1.

VER. 22.

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννη ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται,

aThen Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard ; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the Gospel is preached.

[Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the Gospel preached to them, Matt. xi. 4, 5.]

a See on Matt. xi. ver. 5.

VER. 23.

Καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

a And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

[And blessed is he, whosoever shall not be offended in me, Matt. xi. 6.] a See on Matt. xi. ver. 6.

VER. 24.

̓Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάν

A. D. 31.

νου· Τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον θεά σασθαι ; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John, What went ye out into the wilderness for to see? a reed shaken with the wind?

[And, as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? a reed shaken with the wind? Matt. xi. 7.] a See on Matt. xi. ver. 7.

VER. 25.

̓Αλλα τί έξεληλύθατε ἰδεῖν ; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ; ἰδοὺ, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρ χοντες, ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν.

a But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled, and live delicately, are in kings courts.

[But what went ye out for to see ? a man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses, Matt. xi. 8.]

a See on Matt. iii. ver. 4. clause 1.

VER. 26.

̓Αλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην ; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. a But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.

[But what went ye out for to see? a prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet, Matt. xi. 9.] a See on Matt. xi. ver. 9.

VER. 27.

Οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδοὺ, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προς σώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

hold, I send my messenger before thy aThis is he, of whom it is written, Beface, which shall prepare thy way be"fore thee."

[For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee, Matt. xi. 10.]

a See on Matt. xi. ver. 10.

VER. 28.

Λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς

A. D. 31.

LUKE VII. 28-34.

γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, μείζων αὐτοῦ ἐστι.

For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.

[Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he, Matt. xi. 11.]

a See on Matt. xi. ver. 11.

VER. 29.

Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεὸν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ιωάννου.

And all the people that heard him, and the a Publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.

4 See on Matt. v. ver. 46. clause 2. b Against thee, thee only, have i sinned and done this evil in thy sight; that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest, Psal. li. 4. For what, if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man.) God forbid for then how shall God judge the world? Rom. iii. 3-6.

Then came also Publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do? Luke iii. 12. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the Publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the Publicans and the harlots believed him and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him, Matt. xxi. 31, 32.

VER. 30.

A. D. 31. λὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτοὺς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ ̓ αὐτοῦ.

But the a Pharisees and Lawyers * rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. * Or, frustrated.

+ Or, within themselves.

a See on Matt. iii. ver. 7. clause 1. VER. 31.

Εἶπε δὲ ὁ Κύριος· Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης; καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι ;

a And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?

[But whereunto shall I liken this generation? Matt. xi. 16.]

a See on Matt. xi. ver. 16.

[blocks in formation]

a

They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.

[It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented, Matt. xi. 16, 17.] a See on Matt. xi. ver. 16, 17.

VER. 33.

Ελήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μήτε ἄρτον ἐσθίων, μήτε οἶνον πίνων· καὶ AéyETE Aαiμóviov EXEL.

a For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.

[For John came neither eating nor drinking; and they say, He hath a devil, Matt.xi. 18.]

a See on Matt. xi. ver. 18.

VER. 34.

Ελήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων· καὶ λέγετε· Ἰδοὺ, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βου- ἁμαρτωλῶν.

« PreviousContinue »