Page images
PDF
EPUB

Α. D. 31.

Α. D. 31.

LUKE VI. 35-43.

he maketh his sun to rise on the evil

VER. 40. and on the good, and sendeth rain on Ουκ έστι μαθητής υπέρ τον διδάσκαλον, the just and on the unjust, Μatt. | αυτού· κατηρτισμένος δε πάς έσται ως ο V. 45.]

διδάσκαλος αυτού. a See on Matt. 1. ver. 44.

a The disciple is not above his master: VER. 36.

bbut every one that is perfect shall be

as his master. Γίνεσθε ούν οικτίρμονες, καθώς και ο

* Or, shall be perfected as his master. πατήρ υμών οικτίρμων εστί.

a See on Matt. x. ver. 24. Be ye therefore merciful, a us your b See on Matt. v. ver. 48. clause 1. Father also is merciful. [Be ye therefore perfect, even as

VER. 41. your Father which is in heaven is Τί δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφperfect, Matt. v. 48.]

θαλμώ του αδελφού σου, την δε δοκών, την aSee on Μatt. vi. ver. 12. clause 1. εν τω ιδίω οφθαλμώ, ού κατανοείς;

a And why beholdest thou the mote VER. 37.

that is in thy brother's eye, but perceivΚαι μη κρίνετε, και ου μη κριθήτε: μη | est not the beam that is in thine own καταδικάζετε, και ου μη καταδικασθήτα | eye? απολύετε, και απολυθήσεσθε,

[And why beholdest thou the mote a Judge not; and ye shall not be judg- that is in thy brother's eye, but coned: condemn not, and ye shall not be siderest not the beam that is in thine condemned: b forgive, and ye shall be

own eye ? Matt. vii. 3.] forgiven:

a See on Matt. vii. ver. 3. (Judge not, that ye be not judged,

VER. 42. Matt. vii. 1.]

Ε πώς δύνασαι λέγειν τώ αδελφώ σου" A See on Matt. vii. ver. 1.

'Αδελφέ, άφες εκβάλω το κάρφος, το εν τω bSee on Μatt. vi. ver. 12. clause 3. ( οφθαλμώ σου, αυτός την εν τω οφθαλμώ

σου δοκών ου βλέπων ; Υποκριτά, έκβαλε VER. 38.

πρώτον την δοκών εκ του οφθαλμού σου, Δίδοτε, και δοθήσεται υμϊν μέτρον και τότε διαβλέψεις έκβαλεϊν το κάρφος καλόν, πεπιεσμένος και σεσαλευμένος και το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου. υπερεκχυνόμενον δώσουσιν εις τον κόλπον

a Either how canst thou say to thy broυμών» τω γαρ αυτώ μέτρα και μετρείτε, | ther, Brother, let me pull out the mote αντιμετρηθήσεται υμίν.

that is in thine eye, when thou thyself * Give, and it shall be given unto you; beholdest not the beum that is in thine good measure, pressed down, and shaken own eye? Thou hypocrite, cast out first together, and running over, shall men the beam out of thine own eye, and then give into your bosom.b For with the shalt thou see clearly to pull out the same measure that ye mete withal it shall mote that is in thy brother's eye. be measured to you again.

[Or how wilt thou say to thy bro(For with what judgment ye judge, ther, Let me pull out the mote out of ye shall be judged : and with what thine eye; and, behold, a beam is in measure ye mete, it shall be measured thine own eye; Thou hypocrite, first to you again, Matt. vii. 2.]

cast out the beam out of thine own a See on Matt. v. ver. 42. clause 1. eye ; and then shalt thou see clearly See on Matt. vii. ver. 2.

to cast out the mote out of thy bro

ther's eye, Matt. vii. 4, 5.) VER. 39.

a See on Matt. vii. ver. 5. Είπε δε παραβολήν αυτοίς: Μήτι δύνα

VER. 43. ται τυφλός τυφλόν οδηγείν ; ουχί άμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται ;

Ου γάρ έστι δένδρον καλόν, ποιούν καρ

πόν σαπρόν» ουδε δένδρον σαπρόν, ποιούν And he spoke a parable unto them, καρπόν καλόν. a Can the blind lead the blind? shall

a For a good tree bringeth not forth. they not both fall into the ditch ? corrupt fruit; neither doth a corrupt See on Matt. xv. ver. 14.

tree bring forth good fruit.

Α. D. 31.

LUKE VI. 43--49.

Α. D. 31.

. Gr. a grape.

[A good tree cannot bring forth then will I profess unto them, I never evil fruit, neither can a corrupt tree knew you : depart from me, ye that bring forth good fruit, Matt. vii. 18.] work iniquity, Matt. vii. 21—23. a See on Matt. vii. ver. 18.

Afterward came also the other vir

gins, saying, Lord, Lord, open to us. VER. 44.

But he answered and said, Verily I “Έκαστον γαρ δένδρον εκ του ιδίου καρ- say unto you, I know you not, ΧΧν. που γινώσκεται· ου γαρ εξ ακανθών συλ- | 11, 19. λέγουσι σύκα, ουδε εκ βάτου τρυγώσι

VER. 47. σταφυλήν.

Πάς ο ερχόμενος πρός με, και ακούων a For every tree is known by his own

μου των λόγων, και ποιών αυτούς, υποfruit. For of thorns men do not gather | δείξω υμίν τίνι έστιν όμοιος. figs, nor of a bramble bush gather they Whosoever cometh to me, and heareth. *grapes.

my sayings, and doeth them, I will shew

you to whom he is like : [Ye shall know them by their fruits. (Therefore whosoever heareth these Do men gather grapes of thorns, or sayings of mine, and doeth them, figs of thistles ? Matt. vii. 16.) Matt. vii. 24.] a See on Matt. vii. ver. 16.

VER. 48.
VER. 45.

Ομοιός έστιν ανθρώπων οικοδομούντι “ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θη- | οικίαν, ός έσκαψε και έβάθυνε, και έθηκε σαυρού της καρδίας αυτού προφερει το άγα- | θεμέλιον επι την πέτραν πλημμύρας δε θόν και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού γενομένης, προσέρρηξεν ο ποταμός τη οικία θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το εκείνη, και ουκ ίσχυσε σαλεύσαι αυτήν πονηρόν εκ γαρ του περισσεύματος της | τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν. καρδίας λαλεί το στόμα αυτού.

a He is like a man which built an house, a A good mun out of the good treasure and digged deep, and laid the foundation of his heart bringeth forth that which is on a rock : and when the flood arose, the good; and an evil man out of the evil streum beat vehemently upon that house, treasure of his heart bringeth forth that and could not shake it: for it was foundwhich is evil: for of the abundance of ed upon a rock. the heart his mouth speaketh.

[I will liken him unto a wise man, (How can ye, being evil, speak which built his house upon a rock : good things? for out of the abundance | And the rain descended, and the of the heart the mouth speaketh. A foods came, and the winds blew, and good man out of the good treasure of beat upon that house; and it fell not : the heart bringeth forth good things : for it was founded upon a rock, Matt. and an evil man out of the evil trea- vii. 24, 25.] sure bringeth forth evil things, Matt. a See on Matt. vii. ver. 24, 25. xii. 34, 35.] a See on Matt. xii. ver. 34, 35.

VER. 49.

ο δε ακούσας και μη ποίησας, όμοιός VER. 46.

έστιν ανθρώπων οικοδομήσαντι οικίαν επί Τί δέ με καλείτε, Κύριε, Κύριε» και ου την γήν χωρίς θεμελίου και προσέρρηξεν ο ποιείτε και λέγω;

ποταμός και ευθέως έπεσε, και εγένετο το And why call ye me, Lord, Lord, | ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα. and do not the things which I say? a But he that heareth, and doeth not, a Not every one that saith unto me,

is like a man that without u foundution Lord, Lord, shall enter into the king- built an house upon the earih; against dom of heaven; but he that doeth the which the stream did beat vehemently, will of my Father which is in heaven. and immediately fell ; and the ruin Many will say to me in that day, of that house was great. Lord, Lord, have we not prophesied (And every one that heareth these in thy name? and in thy name have sayings of mine, and doeth them not, cast out devils ? and in thy name shall be likened unto a foolish man, done many wonderful works? And which built his house upon the sand :

a

Α. D. 31.

LUKE VI. 49.-VΙΙ. 1-9.

Α. D. 31.

μας.

And the rain descended, and the foods | φίλους, λέγων αυτώ· Κύριε, μη σκύλλου: came, and the winds blew, and beat | ου γάρ ειμι ικανός να υπό την στέγην μου upon that house; and it fell: and sicérons. great was the fall of it, Matt. vii. Then Jesus went with them. And 26, 27.]

when he was now not far from the house, a See on Matt. vii. ver. 26, 27.

the centurion sent friends to hiin, saying

unto him, a Lord, trouble not thyself": CHAP. VII.-VER. 1.

for I am not worthy that thou shouldest

Ι Επει δε επλήρωσε πάντα τα βήματα | enter under my roof: αυτού εις τας ακοάς του λαού, εισήλθεν εις

[And Jesus saith unto him, I will Καπερναούμ.

come and heal him. The centurion Now when he had ended all his say- answered and said, Lord, I am not ings in the audience of the people, he en- worthy that thou shouldest come tered into Capernaum.

under my roof, Matt. viii. 7, 8.]

a See on Matt. viii. ver. 8. clause 1. VER. 2. Εκατοντάρχου δε τινος δούλος κακώς

VER. 7. έχoν, έμελλε τελευταν, ός ήν αυτώ έντι- Διο ουδε εμαυτόν ήξίωσα πρός σε ελθεϊν:

αλλά είπε λόγω, και ιαθήσεται και παίς And a certain centurion's servant, poł. who was dear unto him, was sick, and Wherefore neither thought I myself

Ι ready to die.

worthy to come unto thee: a but say in a (And when Jesus was entered into word, and my servant shall be healed. Capernaum, there came unto him a [But speak the word only, and my centurion, beseeching him, And say- servant shall be healed, Matt. viii. 8.] ing, Lord, my servant lieth at home a See on Matt. viii. ver. 3. clause 2. sick of the palsy, grievously tormented, Matt. viii. 5, 6.]

VER. 8. a See on Matt. viii. ver. 5, 6.

Και γαρ εγώ άνθρωπός είμι υπό εξουσίαν

τασσόμενος, έχων υπ' έμαυτόν στρατιώVER. 3.

τας και λέγω τούτω Πορεύθητε, και ποΑκούσας δε περί του Ιησού, απέστειλε | ρεύεται και άλλα: "Ερχου, και έρχεται προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, και τα δούλα μου: Ποίησον τούτο, και έρωτών αυτών, όπως ελθών διασώση τον ποιεί. δούλου αυτού.

a For I also am a man set under auAnd when he heard of Jesus, he sent thority, having under me soldiers, and I unto him the elders of the Jews, beseech. say unto *one, Go, und he goeth ; and ing him that he would come and heal his

to another, Come, and he cometh ; und to my servant, Do this, and he doeth it.

* Gr. this mun. VER. 4. Οι δε παραγενόμενοι προς τον Ιησούν, [For I am a man under authority, παρεκάλουν αυτόν σπουδαίως, λέγοντες· | having soldiers under me: and I say "Οτι άξιός έστιν ώ παρέξει τούτο

man,

Go, and he goeth; and

to another, Come, and he cometh ; And when they came to Jesus, they and to my servant, Do this, and he besought him instantly, saying, That he doeth it, Matt. viii. 9.] was worthy for whom he should do this :

a See on Matt. viii. ver. 9. VER. 5.

VER. 9. 'Αγαπά γάρ το έθνος ημών, και την συνα- 'Ακούσας δε ταύτα δ' Ιησούς, εθαύμαγωγήν αυτός ώκοδόμησεν ημίν.

σεν αυτόν και στραφείς, τώ ακολουθουντι For he loveth our nation, and he hath | αυτώ όχλω είπε: Λέγω υμίν, ουδε εν τω

Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον.

a When Jesus heard these things, he VER. 6.

marvelled at him, und turned him about, ο δε Ιησούς επορεύετο συν αυτοίς. "Ηδη | and said unto the people that followed δε αυτού του μακράν απέχοντος από της | him, I say unto you, I have not found οικίας, έπεμψε προς αυτόν και εκατόνταρχος | so great faith, no, not in Israel. VOL. ΙΙ.

F

servant.

to this

built us a synagogue.

Α. D. 31.
LUKE VΙΙ. 9-19.

Α. D. 31.
(When Jesus heard it, he marvelled, and they that bare him stood still. And
and said to them that followed, Verily he said, Young man, a1 say unto thee,
I

say unto you, I have not found so Arise. great faith, no, not in Israel, Matt.

• Or, cofin. vii. 10.]

a See on Matt. viii. ver. 3. clause 2 See on Matt. viii. ver. 10.

VER. 15.
VER. 10.

Και ανεκάθισεν ο νεκρός, και ήρξατο
Και υποστρέψαντες οι πεμφθέντες εις λαλείν και έδωκεν αυτόν τη μητρι αυτού.
τον οίκον, εύρον τον ασθενούντα δούλον υγι-
αίνοντα,

& And he that was dead sat up, and

began to speak. And he delivered him * And they that were sent, returning to his mother. to the house, found the servant whole

& See on Matt. xi. ver. 5. clause 5. that had been sick. [And his servant was healed in the

VER. 16. self-same hour, Matt. viii. 13.] "Έλαβε δε φόβος άπαντας, και εδόξαζον a See on Matt. viii. ver. 13. τον Θεόν, λέγοντες· "οτι προφήτης μέγας

εγήγερται εν ημίν, και ότι έπεσκέψατο και VER. 11.

Θεός τον λαόν αυτού. Και εγένετο εν τη εξής, επορεύετο εις a And there came a fear on all : and πόλιν καλουμένην Ναϊν» και συνεπορεύοντο | they glorified God, saying, That a great aurã oi paintai autoū iravel, Kai o xaos prophet is risen up among us; and, That πολύς.

God hath b visited his people. And it came to pass the day after,

a See on Matt. ix. ver. 8. that he went into a city called Nain ; b See on chap. i. ver. 68. clause 1. and many of his disciples went with him, and much people.

VER. 17. [And it came to pass, when Jesus

Και εξήλθεν ο λόγος ούτος εν όλη τη had made an end of commanding his | 'Ιουδαία περί αυτού, και εν πάση τη περιtwelve disciples, he departed thence,

χώρω. to teach and to preach in their cities,

a And this rumour of him went forth Matt. xi. 1.]

throughout all Judæa, and throughout

all the region round about. VER. 12.

a See on Matt. iv, ver. 24. clause 1. “Ως δε ήγγισε τη πύλη της πόλεως, και ίδου εξεκομίζετο τεθνηκώς, υιός μονογενής

VER. 18. τη μητρί αυτού, και αυτή χήρα και όχ- Και απήγγειλαν 'Ιωάννη οι μαθηται λος της πόλεως έκανός ην συν αυτή. αυτού περί πάντων τούτων.

Now when he came nigh to the gate of And the disciples of John shewed him
the city, behold, there was a dead man of all these things.
carried out, the only son of his mother, [Now when John had heard in the
and she was a widow; and much peo- prison the works of Christ, Matt.
ple of the city was with her.

VER. 19.
VER. 13.
Και ιδών αυτήν ο Κύριος, έσπλαγχνίσθη | μαθητών αυτού και Ιωάννης, έπεμψε προς

Και προσκαλεσάμενος δύο τινάς των επ' αυτή, και είπεν αυτή: Μη κλαίει τον Ιησούν, λέγων· Συ εί ο ερχόμενος, η

And when the Lord saw her, she had | άλλον προσδοκώμεν ; compassion on her, and said unto her,

a And John calling unto him two of Weep not.

his disciples sent them to Jesus, saying, a See on Matt. xiv. ver. 14.

Art thou he that should come? or look

we for another? VER. 14. Και προσελθών ήψατο της σορού (οι δε | said unto him, Art thou he that should

[He sent two of his disciples, And βαστάζοντες έστησαν,) και είπε: Νεανίσκε, | come, or do we look for another ? σοι λίγω, εγέρθητι.

Μatt. xi. 2, 3.]
And he came and touched the *bier : a See on Matt, xi. ver. 2, 3.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Α. D. 31.

LUKE VII. 20--28.

Α. D. 31.

gave sight.

VER. 20.

νου: Τί εξεληλύθατε εις την έρημον θεάΠαραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες σασθαι και κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμεείπαν: Ιωάννης ο βαπτιστής απέσταλκεν νον και ημάς πρός σε, λέγων· Συ εί ο ερχόμενος, 2 And when the messengers of John και άλλον προσδοκώμεν;

were departed, he began to speak unto the When the men were come unto him, people concerning John, What went ye they said, John Baptist hath sent us

out into the wilderness for to see ? a reed unto thee, saying, Art thou he that shaken with the wind? should come? or look we for another? [And, as they departed, Jesus be

gan to say unto the multitudes con. VER. 21.

cerning John, What went ye out into (Εν αύτη δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς the wilderness to see? a reed shaken από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων | with the wind ? Μatt. xi. 7.] πονηρών, και τυφλούς πολλούς έχαρίσατο a See on Matt. xi. ver. 7. το βλέπειν.)

VER. 25. And in the same hour he cured many 'Αλλα τι εξεληλύθατε ιδείν και άνθρωπον of their infirmities and plagues, and of | έν μαλακούς ιματίοις ήμφιεσμένον και ιδού, a evil spirits; and unto many that were

οι εν ιματισμώ ενδόξν και τρυφή υπάρbblind he

χοντες, εν τοίς βασιλείοις εισίν. a See on Matt. iv. ver. 24. clause 4.

a But what went ye out for to see ? A See on Matt. xi. ver. 5. clause 1.

man clothed in soft raiment? Behold, VER. 22.

they which are gorgeously apparelled,

and live delicately, ure in kings' courts. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς: Πορευθέντες απαγγείλατε 'Ιωάννη & είδετε [But what went ye out for to see ? και ηκούσατε· ότι τυφλοί αναβλέπουσι, a man clothed in soft raiment? Beχαλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, hold, they that wear soft clothing are κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί | in kings' houses, Μatt. xi. 8.] ευαγγελίζονται,

a See on Matt. iii. ver. 4. clause 1. a Then Jesus answering said unto them,

VER. 26. Go your way, and tell John what things

'Αλλά τι εξεληλύθατε ιδείν και προφήτης και με have seen and heard; how that the | ναι λέγω υμίν, και περισσότερον προφήτου. blind see, the lame walk, the lepers are

a But what went ye out for to see ? A cleansed, the deaf heur, the dead are raised, to the poor the Gospel is preached. prophet? Yea, I say unto you, und much

more than a prophet. (Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those

[But what went ye out for to see ?

a prophet ? yea, say things which ye do hear and see: The

and blind receive their sight, and the lame

more than a prophet, Μatt. xi. 9.]

a See on Matt. xi. ver. 9. walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up,

VER. 27. and the poor have the Gospel preach- Ουτός έστι περί ου γέγραπται· 'Ιδού, ed to them, Matt. xi. 4,5.]

εγώ αποστέλλω τον άγγελός μου προ προa See on Matt. xi. ver. 5.

δς κατασκευάσει την οδόν σου

έμπροσθέν σου. VER. 23. Και μακάριός έστιν δς εάν μη σκανδα- | ιold, I send my messenger before thg

a This is he, of whom it is written, Beλισθη εν εμοί.

face, which shall prepare thy way bea And blessed is he, whosoever shall not fore thee. be offended in me

[For this is he of whom it is written, [And blessed is he, whosoever shall Behold, I send my messenger before not be offended in me, Matt. xi. 6.] thy face, which shall prepare thy way a See on Matt. xi. ver. 6.

before thee, Matt. xi. 10.]

a See on Matt. xi. ver. 10. VER. 24. 'Απελθόντων δε των αγγέλων Ιωάννου,

VER. 28. ήρξατο λέγειν προς τους όχλους περί 'Ιωάν- Λέγω γαρ υμίν, μείζων εν γεννητούς

[ocr errors]

unto you,

σώπου σου,

« PreviousContinue »