Page images
PDF
EPUB

A. D. 31.

LUKE VI. 23, 24.

A. D. 31.

τῷ οὐρανῷ· κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς | the candle of the wicked put out? and προφήταις οι πατέρες αὐτῶν.

a Rejoice ye in that day, and leap for joy for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.

a See on Matt. v. ver.12.

VER. 24.

how oft cometh their destruction upon
them? God distributeth sorrows in his
anger. They are as stubble before
the wind, and as chaff that the storm
carrieth away. God layeth up his ini-
quity for his children: he rewardeth
him, and he shall know it. His eyes
shall see his destruction, and he shall

Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις· ὅτι ἀέ- drink of the wrath of the Almighty. χετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.

But a woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.

And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness; for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will 1 do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool! this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided? So is he that lay eth up treasure for himself, and is not rich towards God, Luke xii. 15-21. Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power? Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes. Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them. Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf. They send forth their little ones like a flock, and their children dance. They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ. They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave. Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways. What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him? Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me. How oft is

For what pleasure hath he in his house
after him, when the number of his
months is cut off in the midst? Job
xxi. 7-21. For the turning away of
the simple shall slay them, and the
prosperity of fools shall destroy them,
Prov. i. 32. Woe to them that are at
ease in Zion, and trust in the moun-
tain of Samaria, which are named chief
of the nations, to whom the house of
Israel came! Pass ye unto Calneh,
and see; and from thence go ye to
Hamath the great: then go down to
Gath of the Philistines: be they bet-
ter than these kingdoms? or their bor-
der greater than your border? Ye that
put far away the evil day, and cause
the seat of violence to come near;
That lie upon beds of ivory, and stretch
themselves upon their couches, and
eat the lambs out of the flock, and
the calves out of the midst of the stall;
That chant to the sound of the viol,
and invent to themselves instruments
of music, like David: That drink
wine in bowls, and anoint themselves
with the chief ointments; but they
are not grieved for the affliction of Jo-
seph. Therefore now shall they go
captive with the first that go captive,
and the banquet of them that stretched
themselves shall be removed, Amos
vi. 1-7. Go to now, ye rich men,
weep and howl for your miseries that
shall come upon you. Your riches are
corrupted, and your garments are
moth-eaten. Your gold and silver is
cankered; and the rust of them shall
be a witness against you, and shall
eat your flesh as it were fire. Ye have
heaped treasure together for the last
days, James v. 1—3.

b There was a certain rich man,
which was clothed in purple and fine
linen, and fared sumptuously every
day: And there was a certain beggar
named Lazarus, which was laid at
his gate, full of sores, And desiring
to be fed with the crumbs which fell

1

[blocks in formation]

from the rich man's table: moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom : the rich man also died, and was buried; And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom: And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy life-time receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented, Luke xvi. 19-25.

VER. 25.

Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι· ὅτι πεινάσετε. Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν· ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

b

a Woe unto you that are full! for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.

a And they shall pass through it hardly bestead and hungry and it shall come to pass, that, when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse their king and their God, and look upward. And they shall look unto the earth, and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness, Isa. viii. 21, 22. And he shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied, ix. 20. Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry: behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed, lxv. 13. b When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are; Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets. But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are; depart from me, all ye workers of iniquity. There shall be weeping and

A. D. 31.

gnashing of teeth, when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. Luke xiii. 25-28. Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth, That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment? Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds; Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he? He shall fly away as a dream, and shall not be found; yea, he shall be chased away as a vision of the night. The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him. His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods. His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust. Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue; Though he spare it, and forsake it not, but keep it still within his mouth; Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him. He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again : God shall cast them out of his belly, Job xx. 4-15. He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through. It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall : terrors are upon him. All darkness shall be hid in his secret places; a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle. The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him. The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath. This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God, 24-29. My heart panted, fearfulness affrighted me: the night of my pleasure hath he turned into fear unto me, Isa. xxi. 4. Behold, the LORD maketh the earth empty; and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with

[blocks in formation]

his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him. The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled; for the LORD hath spoken this word. The earth mourneth, and fadeth away: the world languisheth, and fadeth away; the haughty people of the earth do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate

therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. The new wine mourneth, the vine languish eth, all the merry-hearted do sigh. The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth. They shall not drink wine with a song; strong drink

shall be bitter to them that drink it.

The city of confusion is broken down; every house is shut up, that no man may come in. There is a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the land is gone. In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction, xxiv. 1-12. The LORD hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works. Shall not the land tremble for this, and every

one mourn that dwelleth therein ? and it shall rise up wholly as a flood;

A. D. 31.

a Woe unto you, when all men shall speak well of you! for so did their fathers to the false prophets.

and falsehood do lie, saying, I will a If a man, walking in the spirit prophesy unto thee of wine, and of strong drink; he shall even be the If ye were of the world, the world prophet of this people, Mic. ii. 11. would love his own: but because ye are not of the world, but I have choworld hateth you, John xv. 19. Ye sen you out of the world, therefore the adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is fore will be a friend of the world, is enmity with God? whosoever therethe enemy of God, James iv. 4. They are of the world: therefore speak they them. We are of God: he that knowof the world, and the world heareth eth God, heareth us; he that is not of God, heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error, 1 John iv. 5, 6.

b Then the king of Israel gathered dred men, and said unto them, Shall the prophets together, about four hun

I

go against Ramoth-gilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up; for the LORD shall deliver it inshaphat said, Is there not here a proto the hand of the king. And Jehophet of the LORD besides, that we might enquire of him? And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, Micaiah the son of Imlah, by whom we may enquire of the LORD; but I hate him; for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, Let not the king say so, 1 Kings xxii. 6-8. And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying, Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with one mouth: let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good, 13. Which say to the seers, See not; and to the prophets, Prophesy not unto us right things; speak unto us smooth things, prophesy deceits, Isa. xxx. 10. The prophets prophesy falsely, and Οὐαὶ ὑμῖν ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι the priests bear rule by their means; πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ ταῦτα γὰρ | and my people love to have it so: and ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες | what will ye do in the end thereof ? Jer. v. 31. But there were false pro

and it shall be cast out and drowned, as by the flood of Egypt. And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day: and I will turn your feasts into mourning, and your songs into lamentation: and I will bring upsackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day, Amos viii. 7-10.

all

αὐτῶν.

VER. 26.

[blocks in formation]

Εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν· καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. VER. 49.

Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην· καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ και λύσης.

a And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other ; and him that taketh away thy cloak forbid not to take thy coat also.

[But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also, Matt. v. 39, 40.]

[ocr errors]

VER. 51.

A. D. 31.

Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. a And as ye would that men should do to you, do also to them likewise. ye [Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the Law and the Prophets, Matt. vii. 12.] a See on Matt. vii. ver. 12.

VER. 32.

Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρ τωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.

a For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.

[For if ye love them which love you, what reward have ye? do not

even the Publicans the same? Matt. ν. 46.]

a See on Matt. v. ver. 46.

VER. 33.

Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί ; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.

And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.

VER. 34.

Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ ̓ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.

And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.

VER. 35.

Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε, μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου· ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ

a See on Matt. v. vér. 39, 40. VER. 30. Παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε, δίδου· καὶ ἀπὸ πονηρούς. τοῦ αἴροντος τὰ σὰ, μὴ ἀπαίτει.

a Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.

[Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away, Matt. v. 42.] a See on Matt. v. ver. 42.

a But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.

[That ye may be the children of your Father which is in heaven: for

[blocks in formation]

Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε,

Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:

[Judge not, that ye be not judged, Matt. vii. 1.]

See on Matt. vii. ver. 1.

[ocr errors]
[ocr errors]

VER. 40.

A. D. 31.

Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὑτοῦ· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.

aThe disciple is not above his master: bbut every one that is perfect shall be

as his master.

* Or, shall be perfected as his master. a See on Matt. x. ver. 24.

b See on Matt. v. ver. 48. clause 1.

VER. 41.

Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφε θαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν, τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ, οὐ κατανοεῖς ;

a And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine oun eye?

[And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Matt. vii. 3.]

a See on Matt. vii. ver. 3.

VER. 42.

Ε πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου· ̓Αδελφὲ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος, τὸ ἐν τῷ

bSee on Matt. vi. ver. 12. clause 3. ὀφθαλμῶ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ

VER. 38.

Δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον καλὸν, πεπιεσμένον καὶ σεσαλευμένον καὶ ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ὦ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.

a Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.

[For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured you again, Matt. vii. 2.]

to

a See on Matt. v. ver. 42. clause 1. b See on Matt. vii. ver. 2.

VER. 39.

Εἶπε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς· Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται;

And he spake a parable unto them, a Can the blind lead the blind? shall they not both fall into the ditch? La See on Matt. xv. ver. 14.

σου δοκὸν οὐ βλέπων; Υποκριτὰ, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

a Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that in thine eye, when thou thyself beholdest not the beum that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.

[Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye; Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye, Matt. vii. 4, 5.]

a See on Matt. vii. ver. 5.

VER. 43.

[ocr errors]

Οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν, ποιοῦν καρ πὸν σαπρόν· οὐδὲ δένδρον σαπρὸν, ποιοῦν καρπὸν καλόν.

a For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit.

« PreviousContinue »