Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

a

Φιμώθητι, και έξελθε εξ αυτού. Και ρίψαν | Andrew, with James and John. But αυτόν το δαιμόνιον εις το μέσον, εξήλθεν | Simon's wife's nother lay sick of a απ' αυτού, μηδεν βλάψαν αυτόν.

fever, and anon they tell him of her, a And Jesus rebuked him, saying, Hold Mark i. 29, 30.] thy peace, and come out of him. bAnd

a See on Matt. viii. ver. 14, 15. when the devil had thrown him in the

VER. 39. midst, he came out of him, and hurt him Και επιστας επάνω αυτής, επετίμησε not.

τώ πυρετώ, και αφήκεν αυτήν· παραχρήμα a See on Mark i. ver. 25.

δε αναστάσα διηκόνει αυτούς. b See on Mark i. ver. 26.

a And he stood over her, and rebuked VER. 36.

the fever ; and it left her : and imme

diately she arose and ministered unto Και εγένετο θάμβος επί πάντας και η hem. συνελάλουν προς αλλήλους, λέγοντες· Τίς και λόγος ούτος, ότι εν εξουσία και δυνάμει fever left her 3 and she arose, and

[And he touched her hand, and the επιτάσσει τοϊς ακαθάρτους πνεύμασι, και

ministered unto them, Matt. viii. 15. εξέρχονται και

And he came and took her by the a And they were all amazed, and spake hand, and lifted her up; and immeamong themselves, saying, What a word diately the fever left her, and she is this! for with authority and power he ministered unto them, Mark i. 31.] commandeth the unclean spirits, and they a See on Matt. viii. ver. 15. come out.

VER. 40. [And they were all amazed, insomuch that they questioned among ασθενούντας νόσοις ποικίλαις, ήγαγον αυ

Δύνοντος δε του ηλίου, πάντες όσοι είχαν themselves, saying, What thing is this ? what new doctrine is this ? for Toùç Tapos autóv ó dè évi éxéctw airão with authority commandeth he even

τας χείρας επιθείς, εθεράπευσεν αυτούς. the unclean spirits, and they do obey

a Now when the sun was setting, all him, Mark i. 27.]

they that had any sick with divers disa See on Mark i. ver. 27.

eases brought them unto him; and he

laid his hands on every one of them, and VER. 37.

healed them. Και εξεπορεύετο ήχος περί αυτού εις [When the even was come, they πάντα τόσον της περιχώρου.

brought unto him many that were posa And the fame of him went out into sessed with devils : and he cast out every place of the country round about. the spirits with his word, and healed

[And immediately his fame spread all that were sick, Matt. viii. 16. And abroad throughout all the region round

at even, when the sun did set, they about Galilee, Mark i. 28.]

brought unto him all that were disa See on Matt. iv. ver. 24. clause 1. eased, and them that were possessed

with devils. And all the city was VER. 38.

gathered together at the door. And 'Αναστάς δε εκ της συναγωγής, εισήλθεν | he healed many that were sick of εις την οικίαν Σίμωνος: η πενθερά δε του Σί- divers diseases, and cast out many mavos hy ouvexouévn Tugetõ jegánw. xai devils ; and suffered not the devils to ήρώτησαν αυτόν περί αυτής.

speak, because they knew him, Mark

i. 32–34.]
a And he arose out of the synagogue, a See on Matt. viii. ver. 16.
and entered into Simon's house. And
Simon's wife's mother was taken with a

VER. 41. great fever; and they besought him for 'Εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών, her.

κράζοντα και λέγοντα. "Οτι σύ εί ο Χριστός [And when Jesus was come into | ο υιός του Θεού. Και επιτιμών ούκ εία Peter's house, he saw his wife's mo

αυτά λαλείν, ότι ή δεισαν τον Χριστόν αυther laid, and sick of a fever, Matt. Tèv sivas. viii. 14. And forthwith, when they

And devils also came out of many, were come out of the synagogue, they crying out, and saying, a Thou art Christ entered into the house of Simon and the Son of God, b And he rebuking

a

A. D. 31.

LUKE iv. 41-44.-7.1-4.

A. D. 31.

them, suffered them not to *speak : for of God, he stood by the blake of Genthey knew that he was Christ.

nesaret, *Or, to say that they knew him to be a And Jesus said, Who touched me? Christ.

When all denied, Peter, and they a See on Matt. viii. ver. 29.

that were with him, said, Master, the See on Mark i. ver. 25.

multitude throng thee and press thee,

and sayest thou, Who touched me? VER. 42.

Luke viii. 45. In the mean time, Γενομένης δε ημέρας, έξελθών επορεύθη | when there were gathered together εις έρημον τόπον, και οι όχλοι εζήτουν αυ- an innumerable multitude of people, τον, και ήλθον έως αυτού, και κατείχον αυ- insomuch that they trode one upon τον του μη πορεύεσθαι απ' αυτών. another, he began to say unto his disAnd when it was day, he departed çiples first of all

, Beware ye of the and went into a desert place: and the leaven of the Pharisees, which is hypeople sought him, and came unto him, pocrisy, xii. 1. And he spake to his und stayed him, that he should not de disciples, that a small ship should

wait on him because of the multitude, part from them.

lest they should throng him, Mark [And in the morning, rising up a

iii. 9. And Jesus went with him s great while before day, he went out, and much people followed him, and and departed into a solitary place, thronged him, v. 24. and there prayed. And Simon and

b And the coast shall go down from they that were with him followed Shepham to Riblah, on the east side after him. And when they had found of Ain ; and the border shall descend, him, they said unto him, All men seek and shall reach unto the side of the for thee, Mark i. 35–37.].

sea of Chinnereth eastward, Numb. ? See on Mark i. ver. 35.

xxxiy, 11. VER. 43.

VER. 2. ο δε είπε προς αυτούς: Οτι και ταϊς

Και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την ετέραις πόλεσιν ευαγγελίσασθαι με δεί την λίμνην· οι δε αλιείς αποζάντες απ' αυτών, βασιλείας του Θεού» ότι εις τούτο απέσ.. | απέπλυναν τα δίκτυα. ταλμαι.

And saw two ships standing by the a And he said unto them, I must preach lake: but the fishermen were gone out of the kingdom of God to other cities also : them, and were washing their nets. for therefore am I sent.

VER. S. [And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach

'Εμβάς δε εις έν των πλοίων και ήν του there also: for therefore came forth, Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γής έπα

ναγαγείν ολίγον και καθίσας εδίδασκεν εν a See on Mark i. ver. 38.

του πλοίου τους όχλους.

And he entered into one of the ships, VER. 44.

a which was Simon's, and prayed him Και ήν κηρύσσων εν ταϊς συναγωγαίς | that he would thrust out a little from της Γαλιλαίας.

the land. b And he sat down, and taught "And he preached in the synagogues the people out of the ship. of Galilee.

a And Jesus, walking by the sea of [And he preached in their syna, called Peter, and Andrew his brother,

Galilee, saw two brethren, Simon gogues throughout all Galilee, and cast out devils, Mark i. 39.]

casting a net into the sea : for they a See on Matt. iv. yer. 23. clauses

were fishers, Matt. iv. 18. 1, 2.

b See on Matt. xiii. ver. 1, 2. CHAP. V. VER. 1.

VER. 4. 'Εγένετο δε εν τώ τον όχλον επικείσθαι “Ως δε επαύσατο λαλών, είπε προς τον αυτά του ακούειν τον λόγον του Θεού, και Σίμωνα: Επανάγαγε εις το βάθος, και χααυτός ήνέστως παρά την λίμνην Γεννησαρέτ: λάσατε τα δίκτυα υμών εις άγραν. And it came to pass, that, a as the

Now when he had left speaking, he people pressed upon him to hear the word said unto Simon, Launch out into the

E

Mark i. 38.]

VOL. II.

Α. D. 31.

[blocks in formation]

before me,

catch men.

deep, and let down your nets for a spake, and said unto him that stood draught.

O my lord, by the vision VER. 5.

my sorrows are turned upon me, and Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτώ I have retained no strength. For 'Επιστάτα, δι' όλης της νυκτός κοπιά- | how can the servant of this

my

lord σαντες, ουδέν ελάβομεν επί δε τω ρήματα | talk with this my lord ? for as for σου χαλάσω το δίκτυον.

me, straightway there remained no And Simon answering said unto him, strength in me, neither is there breath Master, we have toiled all the night, and left in me, Dan. x. 16, 17. have taken nothing: nevertheless at thy

VER. 9. word I will let down the net.

Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν, και πάνVER. 6.

τας τους συν αυτώ επί τη άγρα των ιχΚαι τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν ίχ

θύων ή συνέλαβαν. θύων πλήθος πολύ διερρήγνυτο δε το δίκ- For he was astonished, and all that τυον αυτών

were with him, at the draught of the And when they had this done, they in- fishes which they had taken ; closed a great multitude of fishes : and

VER. 10. their net brake.

Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννης, VER. 7.

υιούς Ζεβεδαίου, οι ήσαν κοινωνοί τω ΣίΚαι κατένευσαν τους μετόχους τοίς εν | μανι. Και είπε προς τον Σίμωνα και την τώ ετέρω πλοίω, του ελθόντας συλλαβέσ-σούς: Μη φοβούαπό το νύν ανθρώπους θαι αυτούς και ήλθον, και έπλησαν αμφό- έση ζωγρών. τερα τα πλοία, ώστε βυθίζεσθαι αυτά. a And so was ulso James, and John, the And they beckoned unto their part

sons of Zebedee, which were partners ners, which were in the other ship, that with Simon. And Jesus said unto Simon, they should come and help them.' And Fear not ; bfrom henceforth thou shalt they came, and filled both the ships, so that they began to sink.

& And going on from thence, be

saw other two brethren, James the VER. 8.

son of Zebedee, and John his brother, ιδών δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσε τοϊς | in a ship with Zebedee their father, γόνασι του Ιησού, λέγων· "Εξελθε απ’ | mending their nets ; and he called έμου, ότι ανήρ αμαρτωλός είμι, Κύριε them, Matt. iv. 21. When Simon Peter saw it, a he fell

b See on Matt. iv. ver. 19. down at Jesus' knees, b saying, Depart

I VER. 11. from me; for I am a sinful man, O Lord.

Και καταγαγόντες τα πλοία επί την a See on Matt. ii. ver. 2. clause 3.

γήν, αφέντες άπαντα, ήκολούθησαν αυτώ. b And they said unto Moses, Speak

a And when they had brought their thou with us, and we will hear: but ships to land, they forsook all, and follet not God speak with us, lest we

lowed him. die, Exod. xx. 19. And Manoah said [And he saith unto them, Follow unto his wife, We shall surely die, me, and I will make you fishers of because we have seen God, Judg. men. And they straightway left their xiii. 22. And the men of Beth-she- nets, and followed him, Matt. iv. mesh said, Who is able to stand be- 19, 20.] fore this holy LORD God? and to

a See on Matt. iv. ver. 20. whom shall he go up from us? And

VER. 19. they sent messengers to the inhabitants of Kirjath-jearim, saying, The

Και εγένετο εν τω είναι αυτόν εν μια Philistines have brought again the | των πόλεων, και ιδού, ανήρ πλήρης λέπark of the LoRD ;"come ye down, Γρας και ιδών τον Ιησούν, πεσών επί πρόand fetch it up to you, 1 Sam. vi. 90, σωπόν, έδεήθη αυτού, λέγων· Κύριε, εάν 21. And, behold, one Ηke the simili | θέλης δύνασαι,

με καθαρίσαι. tude of the sons of men touched my a And it came to pass, when he was lips: then I opened my mouth and in a certain city, behold a man full of

b

A.D.31.

LUKE V. 12-19.

A. D. 31.

[ocr errors]

I will;

leprosy; who seeing Jesus, fell on his a But so much the more went there a face, and besought him, saying, Lord, fame abroad of him: band great mulif thou wilt, thou canst make me clean. titudes came together to hear, and to be

[And, behold, there came a leper healed by him of their infirn ies. and worshipped him, saying, Lord, if [But he went out, and began to thou wilt, thou canst make me clean. publish it much, and to blaze abroad And Jesus put forth his hand, and the matter, insomuch that Jesus could touched him, saying, I will ; be thou no more openly enter into the city, clean : And immediately his leprosy but was without in desert places : was cleansed. And Jesus saith unto and they came to him from every him, See thou tell no man ; but go quarter, Mark i. 45.] thy way, shew thyself to the priest, a See on Matt. ix. ver. 31. and offer the gift that Moses com- b See on Matt. iv. ver. 24. manded, for a testimony unto them, Matt. viii. 2-4. And there came a

VER. 16. leper to him, beseeching him, and Αυτός δε ήν υποχωρών εν ταϊς ερήμοις, kneeling down to him, and saying xai nepoo európavos. unto him, If thou wilt, thou canst And a he withdrew himself into the make me clean. And Jesus, moved wilderness, and prayed. with compassion, put forth his hand, a See on Mark i, ver. 35. and touched him, and saith unto him, be thou clean. And as soon

VER. 17. as he had spoken, immediately the

Και εγένετο εν μιά των ημερών, και αυleprosy departed from him, and he τος ήν διδάσκων: και ήσαν καθήμενοι Φα was cleansed. And hestraitly charged ρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, οι ήσαν εληλυhim, and forthwith sent him θότες εκ πάσης κώμης της Γαλιλαίας, και

away; And he saith unto him, See thou say Kupiou By Ric cò lãodas aýtoùs.

Ιουδαίας, και Ιερουσαλήμ και δύναμις nothing to any man : but go thy way, shew thyself to the priest, and offer And it came to pass on a certain day, for thy cleansing those things which as he was teaching, that there were Moses commanded, for a testimony a Pharisees and doctors of the luw sitinto them, Mark i. 40–44.]

ting by, which were come out of every a See on Matt. viii. ver. 2-4. town of Galilee, and Judæa, and Je

rusalem : band the power of the Lord VER. 13.

was present to heal them.. Και εκτείνας την χείρα, ήψατο αυτού, a See on Matt. iii. ver. 7. clause 1. είπών: Θέλω, καθαρίσθητι. Και ευθέως

b See on Matt. iv. ver. 23. clause 4. ή λέπρα απήλθεν απ' αυτού.

VER. 18. And he put forth his hand, and touched him, saying, I will : be thou clean, Spanov ôc Mv mapansiuje évoça rai izņrowy

Και ιδού, άνδρες φέροντες επί κλίνης άνAnd immediately the leprosy departed | αυτόν εισενεγκεϊν, και θεϊναι ενώπιον αυτού. from him. VER. 14.

a And, behold, men brought in a bed Και αυτός παρήγγειλεν αυτώ μηδενί εί

a man which was taken with a palsy : πείν αλλά απελθών δείξον σεαυτόν τώ | αnd they sought means to bring him in, ιερεί, και προσενεγκε περί του καθαρισμού | αnd to tay him before him. σου, καθώς προσέταξε Μωσής, εις μαρτύ- [And, behold, they brought to him ριον αυτοϊς.

aman sick of the palsy, lying on a bed, And he charged him to tell no man:

Matt. ix. 2. And they come unto him, but go, and shew, thyself to the Priest, bringing one sick of the palsy, which and offer for thy cleansing, according was borne of four, Mark ii. 3.j as Moses commanded, for a testimony

a See on Matt. ix. ver. 2. clause 1. unto them.

VER. 19.
VER. 15.

Και μη ευρόντες διά ποίας εισενέγκωσιν Διήρχετο δε μάλλον ο λόγος περί αυτού· αυτόν, διά τον όχλον, αναβάντες επί το και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν, και δώμα, διά τών κεράμων καθήκαν αυτόν συν θεραπεύεσθαι υπ' αυτού από των ασθενειών τώ κλινιδίω εις το μέσον έμπροσθεν του αυτών.

'Ιησού.

[ocr errors]
[ocr errors]

A. D. 31.

LUKE v. 19-25.

A. D. 31.

1

And when they could not find' by what thoughts, he answering said unto them, way they might bring him in because of What reason ye in your hearts ? the multitude, a they went upon the

[And Jesus knowing their thoughts, housetop, and let him down through the said, Wherefore think ye evil in your tiling, with his couch, into the midst be hearts, Matt.ix. 4. And immediately, fore Jesus.

when Jesus perceived in his spirit [And when they could not come that they so reasoned within themnigh unto him for the press, they un- selves, he said unto them, Why reason covered the roof where he was: and ye these things in your hearts? Mark when they had broken it up, they let ii. 8.] down the bed wherein the sick of the a See on Matt. ix, ver. 4. palsy lay, Mark ii. 4.] a When thou buildest a new house,

VER. 23. then thou shalt make a battlement for Τί έστιν ευκοπώτερον, είπεϊν· 'Αφέωνται the roof, that thou bring not blood σοι αι αμαρτίαι σου είπεϊν· "Έγειραι και upon thine house, if any man fall from reportátel; thence, Deut. xxii. 8.

a Whether is easier, to say, Thy sins VER. 20.

be forgiven thee; or to suy, Rise up and Και ιδών την πίστιν αυτών, είπεν αυτώ | walk? "Ανθρωπε, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου. [For whether is easier, to say, Thy

a And when he saw their faith, he said sins be forgiven thee; or to say, unto him, Man, thy sins are forgiven Arise, and walk ? Matt. ix. 5. Whethee.

ther is it easier to say to the sick of [And Jesus seeing their faith, said the palsy, Thy sins be forgiven thee; or unto the sick of the palsy, Son, be of to say, Arise, and take up thy bed, and good cheer ; thy sins be forgiven thee, walk ? Mark ii. 9.] Matt. ix. 2. When Jesus saw their

a See on Matt. ix. ver. 5.
faith, he said unto the sick of the

VER. 24.
palsy, Son, thy sins be forgiven thee,
Mark ii. 5.]

“Ινα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός a See on Matt.ix. ver. 2. clauses 2–4. TOű áv@pámou éni vñs vñs ápiéval åpape

τίας, (είπε τω παραλελυμένω) Σου λέγω, VER. 21.

"Εγειραι, και άρας το κλινίδιόν σου, ποΚαι ήρξαντο διαλογίζεσθαι οι Γραμμα- ρεύoυ εις τον οίκόν σου. τείς και οι Φαρισαίοι, λέγοντες· Τίς έστιν a But that ye may know that the Son ούτος δς λαλεί βλασφημίας και τις δύναται | of man hath power upon earth to forαφιέναι αμαρτίας ει μή μόνος ο Θεός ; give sins, (he said unto the sick of the

a And the Scribes and the Pharisees palsy,) I say unto thee, Arise, and take began to reason, saying, Who is this up thy couch, and go unto thine house. which speaketh blasphemies? b Who can (But that ye may know that the forgive sins, but God alone ?

Son of man bath power on earth to [And, behold, certain of the Scribes forgive sins, (then saith he to the sick said within themselves, This man blas- of the palsy,) Arise, take up thy bed, phemeth, Matt. ix. 3. But there were and go unto thine house, Matt. ix. 6. certain of the Scribes sitting there, But that ye may know that the Son and reasoning in their hearts, Why of man hath power on earth to fordoth this man thus speak blasphe- give sins, (he saith to the sick of mies? who can forgive sins but God the palsy,) I say unto thee, Arise, only? Mark ii. 6, 7.]

and take up thy bed, and go thy way a See on Matt. ix. ver, 3.

into thine house, Mark ii. 10, 11.] b See on Mark ii, ver. 7.

a See on Matt. ix. ver. 2. clause 4. VER. 22.

VER. 25. 'Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς Και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυαυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς· Τί | τών, άρας εφ' ώ κατέκειτο, απήλθεν εις τον διαλογίζεσθε εν ταίς καρδίαις υμών και οίκον αυτού, δοξάζων τον Θεόν.

a But when Jesus perceived their And immediately he rose up before

b

« PreviousContinue »