Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Πνεῦμα Κυρίου ἐπ ̓ ἐμὲ, οὗ ἔνεκεν ἔχρισέ με· εὐαγγελίζεσθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν,

a The Spirit of the Lord is upon me, because he hath banointed me to preach the Gospel to the poor; dhe hath sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and frecovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

a The Spirit of the Lord God is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound; To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn, Isa. lxi. 1, 2. And the Spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD; xi. 1, 2. Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth: I have put my spirit upon him; he shall bring forth judgment to the Gentiles, xlii. 1.

The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, Psal. ii. 2. Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows, xlv. 7. and Heb. i. 8, 9. Seventy weeks are determined upon-to anoint the most Holy, Dan. ix. 24.

[ocr errors]

A. D. 30.

We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ,* John i. 41. For of a truth, against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together, Acts iv. 27. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil: for God was with him,

x. 38.

* Marg. the anointed.

c See on Matt. xi. ver. 5. clause 6.

d Because thine heart was tender,

and thou didst humble thyself before God when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humblest thyclothes, and weep before me; I have self before me, and didst rend thy even heard thee also, saith the LORD, 2 Chron. xxxiv. 27. The LORD is

The

nigh unto them that are of a broken heart: and saveth such as be of a contrite spirit, Psal. xxxiv. 18. sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise, li. 17. healeth the broken in heart, and bindHe eth up their wounds, cxlvii. 3. For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones, Isa. lvii. 15. For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the LORD: but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word, lxvi. 2.

e For he hath looked down from the height of his sanctuary; from heaven did the LORD behold the earth; To hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death, Psal. cii. 19, 20. I the LORD have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles : To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison

A. D. 30. house, Isa. xlii. 6, 7. Thus saith the LORD, In an acceptable time have heard thee, and in a day of salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages: That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Shew yourselves: they shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places, xlix. 8, 9. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? But thus saith the LORD, Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered: for I will contend with him that contendeth with

LUKE IV. 18-22.

thee, and I will save thy children. And I will feed them that oppress thee with their own flesh; and they shall be drunken with their own blood,

as with sweet wine: and all flesh shall know that I the LORD am thy Saviour, and thy Redeemer, the Mighty One of Jacob, 24-26. Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion. For thus saith the LORD, Ye have sold yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money, lii. 2, 3. As for thee also, by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water. Turn you to the strong hold, ye prisoners of hope: even to-day do I declare, that I will render double unto thee, Zech. ix. 11, 12. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son, Col. i. 13.

iSee on Matt. ix. ver. 30. clause 1.

VER. 19.

Κηρύξαι αἰχμαλώτοῖς ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.

aTo preach the acceptable year of the Lord.

a And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace!

A. D. 30.

but now they are hid from thine eyes, Luke xix. 41, 42. For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeemed is come, Isa. lxiii. 4. We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. (For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured thee behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation), 2 Cor. vi. 1, 2.

VER. 20.

Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.

And he closed the book, and he

gave

it

again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

VER. 21.

Ηρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτούς· Ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς iv iμav.

And he began to say unto them, a This day is this scripture fulfilled in your ears.

aAnd he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see: For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them, Luke x. 23, 24.

VER. 22.

Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύ‐ μαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος, τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ ;

And all bare him witness, and awondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son?

a Thou art fairer than the children of men grace is poured into thy lips : therefore God hath blessed thee for ever, Psal. xlv. 2. The lips of the righteous know what is acceptable : but the mouth of the wicked speaketh frowardness, Prov. x. 32. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver, xxv. 11.

A. D. 30.

VER. 23.

LUKE IV. 23-27.

[blocks in formation]

Επ ̓ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ, χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραὴλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἓξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν·

But I tell you of a truth, Many widows were in Israel in the days of Elias, a when the heaven was shut up three years and six months, when great famine was throughout all the land;

a And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the LORD God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word, 1 Kings xvii. 1. And it came to pass, after many days, that the word of the LORD came to Elijah in the third year, saying, Go, shew thyself unto Ahab; And I will send rain upon the earth. And Elijah went to shew himself unto Ahab. And there was a sore famine in Samaria, xviii. 1, 2. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain; and it rained not on the earth by the space of three years and six months, Jam. v. 17.

VER. 26.

Καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος, πρὸς γυναῖκα χήραν.

a But unto none of them was Elias

[ocr errors][ocr errors]

A. D. 30.

sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow.

a In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight, Luke x. 21. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? Matt. xx. 15. For he saith to Moses,

I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion, Rom. ix. 15.

bArise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there : behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose, and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks : and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink, 1 Kings xvii. 9, 10.

VER. 27.

Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ Ελισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος.

And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet; and none of them was cleansed, a saving Naaman the Syrian.

a Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable; bedeliverance unto Syria: he was also cause by him the LORD had given leper, 2 Kings v. 1. a mighty man in valour; but he was a So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a wash in Jordan seven times, and thy messenger unto him, saying, Go and flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean, 9, 10. Then went he down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God : and his fesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean, 14.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναούμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας· καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς cállası.

And came down to Capernaum, α city of Galilee, and taught them on the sabbath days.

[And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; The people which sat in darkness saw

A. D. 30.

great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up. From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand, Matt. iv. 13-17. And they went into Capernaum: and straightway on the sabbath day he entered into the And they synagogue, and taught. were astonished at his doctrine: for

he taught them as one that had authority, and not as the scribes, Mark i. 21, 22.]

a See on Matt. iv. ver. 13.

VER. 32.

Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδάχῃ αὐτοῦ· ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.

a And they were astonished at his doctrine: for his word was with power. a See on Matt. vii. ver. 28, 29.

VER. 33.

Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξε pov μɛyáλṛ,

a

And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

[And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out, Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him, Mark i. 23-26.]

a See on Matt. iv. ver. 24. clause 4.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.

[blocks in formation]

Καὶ ῥίψαν | Andrew, with James and John. But αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον, ἐξῆλθεν | Simon's wife's mother lay sick of a ἀπ ̓ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν. fever, and anon they tell him of her, Mark i. 29, 30.]

* And Jesus rebuked him, saying, Hold | thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him

not.

a See on Mark i. ver. 25. b See on Mark i. ver. 26.

VER. 36.

Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας· καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες· Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ ἐξέρχονται ;

a And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

[And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him, Mark i. 27.]

a See on Mark i. ver. 27.

[blocks in formation]

a See on Matt. viii. ver. 14, 15.

VER. 39.

Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρήμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.

a And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

fever left her: and she arose, and [And he touched her hand, and the

ministered unto them, Matt. viii. 15. And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them, Mark i. 31.]

a See on Matt. viii. ver. 15.

VER. 40.

ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις, ἤγαγον αὐ Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες ὅσοι εἶχον τοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς, ἐθεράπευσεν αὐτούς.

aNow when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

[When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick, Matt. viii. 16. And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils. And all the city was gathered together at the door. And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils ; and suffered not the devils to speak, because they knew him, Mark i. 32-34.]

a See on Matt. viii. ver. 16.
VER. 41.

Εξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα. Ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτ τὸν εἶναι.

And devils also came out of many, crying out, and saying, a Thou art Christ the Son of God. And he rebuking

« PreviousContinue »