Page images
PDF
EPUB

Α. D. 33.

JOHN XX. 3–16.

Α. D. 33.

Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.

VER. 11.

Μαρία δε ειστήκει προς το μνημείον VER. 4.

κλαίουσα έξω. Ως ούν έκλαιε, σαρέκυψεν "Ετρεχον δε οι δύο ομού, και ο άλλος μα- εις το μνημείον θητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου, και ήλθε πρώτος εις το μνημείον.

But Mary stood without at the se

pulchre weeping : and as she wept, she So they ran both together: and the stooped down, and looked into the soother disciple did outrun Peter, "and pulchre, came first to the sepulchre.

VER. 19.
VER. 5.

Και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκούς,

καθεζομένους, ένα προς τη κεφαλή, και Και παρακύψας βλέπει κείμενα τα ένα προς τους ποσίν, όπου έκειτο το σώμα οθονια· ου μέντοι εισήλθεν.

του Ιησού. And he stooping down, and looking And seeth two angels in white sitting, in, saw the linen clothes lying; yet went the one at the head, and the other at the he not in.

feet, where the body of Jesus had lain. VER. 6.

VER. 13. "Ερχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών Και λέγουσιν αυτή, εκείνος: Γύναι, τι αυτώ, και εισήλθεν εις το μνημείον, και κλαίεις και λέγει αυτοϊς: “Οτι ήραν τον Κύριόν θεωρεί τα οθόνια κείμενα,

μου, και ουκ οίδα που έθηκαν αυτόν. Then cometh Simon Peter following And they say unto her, Woman, why him, and went into the sepulchre, and weepest thou? She saith unto them, Beseeth the linen clothes lie,

cause they have taken away my Lord,

and I know not where they huve laid VER. 7.

him. Και το σουδάριον, δ ήν επί της κεφαλής

VER. 14. αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενον, αλλά Και ταύτα ειπούσα, εστράφη εις τα χωρίς, εντετυλιγμένον εις ένα τόσον.

οπίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και And the napkin, that was about his | ουκ ήδει ότι ο Ιησούς έσαι. head, not lying with the linen clothes, And when she had thus said, a she but wrapped together in a place by itself. turned herself back, and saw Jesus stand

ing, and knew not that it was Jesus. VER. 8.

a Now when Jesus was risen early Τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής | the first day of the week, he appeared ο ελθών πρώτος εις το μνημείον, και είδε, | irst to Mary Magdalene, out of whom και επίστευσεν.

he had cast seven devils, Mark xvi. 9. Then went in also that other disciple,

VER. 15. which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.

Λέγει αυτή ο Ιησούς: Γύναι, τί κλαίεις;

τίνα ζητείς; Εκείνη, δοκούσα ότι ο κηπουVER. 9.

ρός έστι, λέγει αυτώ Κύριε, ει συ εβάσταΟυδέπω γαρ ήδεισαν την γραφήν, ότι σας αυτόν, είπέ μοι που αυτόν έθηκας, δεί αυτόν εκ νεκρών αναστήναι.

καγώ αυτόν αρώ. For as yet they knew not a the Scrip

Jesus saith unto her, Woman, why ture, that he must rise again from the weepest thou? whom seekest thou ? She, dead.

supposing him to be the gardener, saith a See on Matt. xvi. ver. 21.

unto him, Sir, if thou have borne him

hence, tell me where thou hast laid him, VER. 10.

and I will take him away. , 'Απήλθον ούν πάλιν προς εαυτούς οι

VER. 16. μαθηταί.

Λέγει αυτή ο Ιησούς: Μαρία.

ΣτραThen the disciples went away again | φείσα εκείνη λέγει αυτό. Ραζβουνά, λέ unto their own home. VOL. II.

γεται, διδάσκαλε.

A. D. 33.
JOHN XX. 16-19.

A. 0. 33. Jesus saith unto her, Mary. She pass; that in all the land, saith the turned herself, and 'sdith unto him, Rab- Lord, two parts therein shal be cut Boni; which is to say, Master.

off, and die; but the third shall be VER. 17.

left therein. And I will bring the nézet avrõ ó 'incoûçMh Mov öntbui third part through the fire, and will OTwo yep drafélnica mpos toy matiga refine them as silver is refined, and uove mopeúdo de mogos Toùg ádeapous pous will try them as gold is tried they waitini aütsie 'Atalaivo mopós rdv pred shall call on my name, and I will τέρα μου και πατέρα υμών, και Θεόν μου

hear them ; I will say, It is my και Θεόν υμών.

people; and they shall say,

The Jesus saith unto her, Touch me not ;

LORD is my God, Zech. xii. 7-9. for I am not yet uscended to my Father: But now they desire a better country, but go to a my brethren, and say unto

that is, an heavenly : wherefore God them, I'ascend unto c my Father, d and is not ashamed to be called their your Father; and to my God, and God; for he hath prepared for them your God.

a city, Heb. xi. 16. a See on Matt. xii. ver. 50. clause 2.

VER. 18. See on chap. vii. ver. 33.

"Ερχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγc See on Matt. vii.ver. 21. clause 4. réanovra pois jcontažç öts éúgaxe còn 4 See on Matt. v. ver. 16. clause 3. Kúgsov, xai Taūta citevairs,

Blessed be the God and Father of a Mary Magdalene came and told the our Lord Jesus Christ, who hath bles. disciples that she had seen the Lord, and sed us with all spiritual blessings in that he had spoken these things unto heavenly places in Christ, Eph. i. 3. her. The God of our Lord Jesus Christ, the a Now when Jesus was risen early Father of glory, 17. Thou hast loved the first day of the week, he appeared righteousness, and hated iniquity; first to Mary Magdalene, out of whom therefore God, even thy God, hath he had cast seven devils. And she anointed thee with the oil of glad went and told them that had been ness above thy fellows, Heb. 1. 9. with him, as they mourned and wept, Then said 1, Lo, I come (in the vo- Mark xvi. 9, 10. lume of the book it is written of me)

VER. 19. to do thy will, O God, a. 7. (Fear thou not; for I am with thee;

Ούσης ούν οψίας, τη ημέρα εκείνη τη μια be not dismayed, for I am thy God: 1 tay cablátor, rai' rão Supão MEXXELS. will strengthen thee 3 yea, I will help μένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά

I thee; yea, I will uphold thee with Tò póßor rāv 'lovdalar, ha.Dev 'incos the right hand of my righteousness,

και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτούς Isa. xli. 10. But this shall be the co

Ειρήνη υμίν. venant that I will make with the a Then the same day at evening, being house of Israel; after those days, the first day of the week, when the doors saith the LORD, I will put my law in were shut where the disciples were astheir inward parts, and write it in sembled for fear of the Jews, came Jestes their hearts ; and will be their God, and stood in the midst, and saith unto and they shall be my people, Jer. xxxi. them, 6 Peace be unto you. 33. and Heb. viii. 10. And they shall a And they rose up the same hour, be my people, and I will be their and returned to Jerusalem, and found God, xxxii. 38. And ye shall dwell the eleven gathered together, and in the land that I gave to your fa- them that were with them, Saying, thers; and ye shall be my people, The Lord is risen indeed, and hath and I will be your God, Ezek. xxxvi. appeared to Simon. And they told 28. and xxxvii

. 27. Awake, O sword, what things were done in the way, and against my Shepherd, and against how he was known of them in breakthe man that is my fellow, saith the ing of bread. And as they thus spake, LORD of hosts : smite the Shepherd, Jesus himself stood in the midst of and the sheep shall be scattered; them, and saith unto them, Peace be and I will turn mine hand upon the unto you, Luke xxiv. 33-56. little ones.

And it shall come to b See on chap. xiv. vet. 27.

Α. D. 33.

JOHN XX. 20-28.

Α. D. 33.

came.

VER. 20.

But Thomas, one of the twelve, called Και τούτο είπών, έδειξεν αυτοίς τας

Didymus, was not with them when Jesus χείρας και την πλευράν αυτού. Έχάρησαν

VER. 25. ούν οι μαθηται ιδόντες τον Κύριον.

"Έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί a And when he had so said, he shewed | Εωράκαμεν τον Κύριον. ο δε είπεν αυunto them his hands and his side. b Then tocs: 'Eày new ide. Év Taís Xepoiv avtoũ TÒI were the disciples glad when they saw τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου the Lord.

εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρά * And when he had thus spoken, he | μου εις την πλευράν αυτού, ου μή πιστεύσω. shewed them his hands and his feet. And while they yet believed not for

The other disciples therefore said unto joy, and wondered, Luke xxiv. 40, 41. him, We have seen a the Lord. But he bVerily, verily, I say unto you,

said unto them, Except I shall see in his That ye shall weer

and lament, but

hands the print of the nails, and put my the world shall rejoice: and ye shall finger into the print of the nails, and

thrust

my

hand into his side, I will not be sorrowful, but your sorrow shall

believe. be turned into joy. A woman when she is in travail hath sorrow,

because a See on Luke ii. ver. 11. clause 3. her hour is come : but as soon as she is delivered of the child, she remem

VER. 96. bereth no more the anguish, for joy Και μεθ' ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω that a man is born into the world. | οι μαθηταί αυτού, και Θώμας μετ' αυτών: And ye now therefore have sorrow: | έρχεται ο Ιησούς, των θυρών κεκλεισμένων, but I will see you again, and your και έστη εις το μέσον, και είπεν: Ειρήνη heart shall rejoice, and your joy ipiv. no man taketh from you, John xvi. 20-22.

a And after eight days again his disVER. 21.

ciples were within, and Thomas with

them: then came Jesus, the doors being Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν: Ειρήνη | shut, and stood in the midst, and said, υμίν» καθώς απέσταλκέ με ο πατής, b Peace be unto you. κάγώ πέμπω υμάς. Then said Jesus to them again, Peace eleven as they sat at meat, and up,

a Afterward he appeared unto the be unto you : 2 as my Father hath sent braided them with their unbelief and me, b even so send I you.

hardness of heart, because they bea See on chap. viii. ver. 42. clause 3.

lieved not them which had seen him b See on Matt. xxiii.ver. 34. clause 1. after he was risen, Mark xvi. 14. VER. 22.

b See on chap. xiv. ver. 27. Και τούτο είπών, ενεφύσησε, και λέγει

VER. 27. αυτοϊςΛάβετε Πνεύμα άγιον: And when he had said this, he breath-λόν σου ώδε, και ίδε τας χείράς μου και

Είτα λέγει τω Θωμά: Φέρε τον δακτυed on them, and saith unto them, a Re

φέρε την χείρά σου, και βάλε εις την ceivë ye the Holy Ghost :

πλευράν μου και μη γίνου άπιστος, αλλά *See on chap. xiv. ver. 26. clause 2. πιστός. VER. 23.

Then said he to Thomas, Reach hither "Αν τινων αφήστε τας αμαρτίας, αφίενται | thy finger, and behold my hands ; and αυτοϊς άν τινων κρατήσε, κεκράτηνται. reach hither thy hand, and thrust it into

aWhose soever sins ye remit, they are my side : and be not faithless, but beremitted unto them; and whose soever lieving. sins ye retain, they are retained.

VER. 28. a See on Matt. xviii. ver. 18.

Και απεκρίθη ο Θωμάς, και είπεν αυτώ

ο Κύριός μου και ο Θεός μου. VER. 24,

And Thomus answered and said unto Θωμάς δε, είς εκ των δώδεκα, ο λεγό

my

God. Κένος Δίδυμος, ουκ ήν μετ' αυτών ότε | him, 2 My Lord and ήλθεν ο Ιησούς.

a See on chap. i. ver. 1. clause 4.

[ocr errors]

Α. D. 33.

JOHN XX. 29-31.-xxl. 1--5.

A. D, 33.

seen,

ther, and was manifested unto us ;) VER. 29.

That which we have seen and heard λέγει αυτώ ο Ιησούς: “Ότι εώρακάς με, declare we unto you, that ye also Θώμα, πεπίστευκας και μακάριοι οι μη | may have fellowship with us ; and ιδόντες, και πιστεύσαντες.

truly our fellowship is with the FaJesus saith unto him, Thomas, be ther, and with his Son Jesus Christ. cause thou hast seen me, thou hast be- And these things write we unto you, lieved : blessed are they that have not that your joy may be full, 1 John i.

2-4.
and
yet
have helieved.

b See on Luke iv. ver. 18. clause 2. VER. 30.

c See on Matt. xiv. ver. 33. clause 2.

d See on Mark xvi. ver. 16. clause 1. Πολλά μέν ούν και άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, e See on chap. vi. ver. 51. clause 5. και ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλία CHAP. XXI.–VER 1. τούτω

Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο a And many other signs truly did | Ιησούς τους μαθηταίς επί της θαλάσσης Jesus in the presence of his disciples, της Τιβεριάδος: εφανέρωσε δε ούτως which are not written in this book :

After these things Jesus shewed hima And there are also many other self again to the disciples a at the sea of things which Jesus did, the which if Tiberias; and on this wise shewed he they should be written every one, I himself. suppose that even the world itself

a But after I am risen again, I will could not contain the books that should

go before you into Galilee, Matt. be written. Amen, John xxi. 25.

Χxvi. 39.
VER. 31.

VER. 2.

*Ησαν ομού Σίμων Πέτρος, και Θωμάς Ταύτα δε γέγραπται, ένα πιστεύσητε | ο λεγόμενος Δίδυμος, και Ναθαναήλ και από ότι ο Ιησούς έστιν ο Χριστός, ο υιός του

Κανά της Γαλιλαίας, και οι του Ζεβεδαίου, Θεού, και να πιστεύοντες ζωήν έχητε εν και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. τα ονόματι αυτού. a But these are written, that ye might Thomas called Didymus, and Nathanael

There were together Simon Peter, and helieve bthat Jesus is the Christ, the of Cana in Galilee, and the sons of ZeSon of God; dand that believing ye bedee, and two other of his disciples. might e have life through his name.

VER. 3. a For whatsoever things were written aforetime were written for our αλιεύειν. Λέγουσιν αυτώ. Ερχόμεθα και

Λέγει αυτούς Σίμων ΠέτροςΥμάγω learning, that we through patience ήμεϊς συν σοί. Εξήλθον, και ανέβησαν εις and comfort of the Scriptures might το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη τη νυκτί have hope, Rom. xv. 4. Now all

επίασαν ουδέν. these things happened unto them for ensamples : and they are written for

Simon Peter saith unto them, I go our admonition, upon whom the ends fishing. They say unto him, We also of the world are come, 1 Cor. 1. 11. go with thee. They went forth, and And that from a child thou hast entered into a ship immediately; and known the holy Scriptures, which are thut night they caught nothing. able to make thee wise unto salvation

VER. 4. through faith that is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration | εις τον αιγιαλόν· ου μέντοι ήδεισαν οι μα

Πρωτας δε ήδη γενομένης έστη ο Ιησούς of God, and is profitable for doctrine, | Θηται ότι Ιησούς έστι. for reproof, for correction, for instruc

But when the morning was now come, tion in righteousness; That the man

Jesus stood on the shore: but the disof God

inay

be perfect, throughly furnished unto all good works, 2 Tim. ciples knew not that it was Jesus. iii. 15-17. (For the Life was ma

VER. 5. nifested, and we have seen it, and Λέγει ούν αυτοίς ο Ιησούς: Παιδία, με bear witness, and shew'unto you that τι προσφάγιον έχετε ; 'Απεκρίθησαν αυeternal Life, which was with the Fa- Ι τω: Ού.

[ocr errors]
[ocr errors]

Α. D. 33.

JOHN XXI. 5--15.

Α. D. 33.

:

σατε.

Then Jesus saith unto them, * Chil- γάλων εκατόν πεντηκοντατριών και τοdren, have ye any meat ? They answer- σούτων όντων ουκ έσχίσθη το δίκτυον. ed him, No. * Or, Sirs.

Simon Peter went up, and drew the

net to land full of great fishes, an hunVER. 6.

dred and fifty and three: and for all ο δε είπεν αυτοίς: Βάλετε εις τα δεξιά | there were so many, yet was not the net μέρη του πλοίου το δίκτυον, και ευρήσετε. | broken. *Εβαλον ούν, και ούκ έτι αυτό έλκύσαι

VER. 19. ίσχυσαν από του πλήθους των ιχθύων. Λέγει αυτούς ο Ιησούς: Δεύτε, άριστη

And he said unto them, Cast the net Ουδείς δε ετόλμα των μαθητών on the right side gf the ship, and ye shall | εξετάσαι αυτόν. Συ τις ει; ειδότες ότι ο find. They cast therefore, and now Κύριός εστιν. they were not able to draw it for the Jesus saith unto them, Come and dine, multitude of fishes.

And none of the disciples durst ask him, VER. 7.

Who art thou ? knowing that it was the

Lord. Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος δν ηγάπα και

VER. 13. Ιησούς, τα πέτρω: ο Κύριός έστι: Σίμων ούν πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριός έστι, τον "Ερχεται ούν ο Ιησούς, και λαμβάνει και επενδύτην διεζώσατο, (ήν γάρ γυμνός) και τον άρτον, και δίδωσιν αυτοίς, και το οψάέβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν.

ριον ομοίως. Therefore a that disciple whom Jesus

Jesus then cometh, and taketh bread, loved saith unto Peter, b'It is the Lord. and giveth them, and fish likewise. Now when Simon Peter heard that it

VER. 14. was the Lord, he girt his fisher's cout unto him, (for he was naked,) and did

Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς cast himself into the sea.

τους μαθηταίς αυτού, εγερθείς έν νεκρών.

a This is now the third time that Jesus * See on chap. xiii. ver. 23. clause 2. b See on Luke ii. ver. 11. clause 3.

shewed himself to his disciples, after that

he was risen from the dead. VER. 8. Οι δέ άλλοι μαθηται τα πλοιαρίων | ing the first day of the week, when

a Then the same day at evening, beήλθον (ού γάρ ήσαν μακράν από της γής, the doors were shut where the disαλλ' ώς από πηχών διακοσίων,) σύροντες το ciples were assembled for fear of the δίκτυον των ιχθύων.

Jews, came Jesus and stood in the And the other disciples came in a little midst, and saith unto them, Peace be ship ; (for they were not far from land, unto you, John xx. 19. And after eight but as it were two hundred cubits) drug- days again his disciples were within, ging the net with fishes.

and Thomas with them. Then came

Jesus, the doors being shut, and stood VER. 9.

in the midst, and said, Peace be unto Ως ούν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην, και οψάριον επικείμε

VER. 13. νον, και άρτον.

"Οτε ούν ήρίστησαν, λέγει τω Σίμωνι As soon tlien as they were come to Πέτρο ο Ιησούς: Σίμων Ιώνα, αγαπάς με land, they saw a fire of coals there, and | πλείον τούτων και Λέγει αυτώ: Ναι Κύριε fish laid thereon, and bread.

σύ οίδας ότι φιλώ σε. Λέγει αυτώ: Βόσκε

τα αρνία μου. VER. 10. Λέγει αυτούς ο Ιησούς: 'Eνέγκατε από So when they hud dined, Jesus saith των οψαρίων ών επιάσατε νύν.

to Simon Peter, Simon, son of Jonas, Jesus saith unto them, Bring of the a lovest thou me more than these ; He fish which ye have now cuught.

saith unto him, Yea, Lord; thou know

est that I love thee. He saith unto him, VER. 11.

b Feed cmy lambs. Ανέβη Σίμων Πέτρος, και είλκυσε το a Peter answered and said unto δίκτυον επί της γης, μεστον ιχθύων με- | him, Though all men shall be offended

[ocr errors]

you, 26.

a

« PreviousContinue »