Page images
PDF
EPUB

A. M. 4001,

LUKE 11. 21-24.

A.M. 4001,

a

VER. 23.
VER. 21.

(Καθώς γέγραπται εν νόμω Κυρίου· “οτι Και ότε επλήσθησαν ημέραι οκτώ του

πάν άρσεν διανοίγον μήτραν, άγιον τω Κυ

ρίω κληθήσεται) περιτεμεΐν το παιδίον, και εκλήθη το όνομα αυτου Ιησούς, το κληθέν υπό του αγγέλου a (As it is written in the law of the προ του συλληφθήναι αυτόν εν τη κοιλία.

Lord; Every male that openeth the

womb shall be called holy to the Lord ;) And a when eight days were accomplished for the circumcising of the child, whatsoever openeth the womb among

a Sanctify unto me all the first-born, his name was called bJESÙS, which the children of Israel, both of man and was so named of the angel before he was conceived in the womb.

of beast : it is mine, Exod. xiii. 2.

That thou shalt set apart unto the a See on chap. 1. ver. 59.

LORD all that openeth the matrix,and b See on Matt. i. ver. 21.

every firstling that cometh of a beast c And, behold, thou shalt conceive which thou hast; the males shall be in thy womb, and bring forth a son,

the Lord's. And every firstling of an and shalt call his name JESUS, Luke ass thou shalt redeem with a lamb; i. 31. And she shall bring forth a son, and if thou wilt not redeem it, then and thou shalt call his name JESUS : thou shalt break his neck; and all the for he shall save his people from their first-born of man among thy children sins, Matt. i. 21.

shalt thou redeem. And it shall be,

when thy son asketh thee in time to VER. 22.

come, saying, What is this ? that thou shalt

say unto him, By strength of Και ότι επλήσθησαν αι ημέραι του κα- hand the LORD brought us out from θαρισμού αυτών, κατά τον νόμον Μωσέως, Egypt, from the house of bondage: ανήγαγοναύτε νοις Ιεροσόλυμα, παραστή- | And it came to pass, when Pharaoh σαι τώ Κυρίως

would hardly let us go, that the LORD a And when the days of her purifica- slew all the first-born in the land of tion according to the law of Moses were Egypt, both the first-born of man, accomplished, they brought him to Jeru- and the first-born of beast: therefore salem, to present him to the Lord;

I sacrifice to the Lord all that open

eth the matrix, being males; but all a Speak unto the children of Israel, the first-born of my children I redeem.

If a woman have conceived And it shall be for a token upon thine i born a man-child, then she hand, and for frontlets between thine inclean seven days; accord-. eyes : for by strength of hand the

days of the separation for LORD brought us forth out of Egypt. nity shall she be unclean. 12–16. Thou shalt not delay to offer

the eighth day the flesh of his the first of thy ripe fruits, and of thy ivreskin shall be circumcised. And liquors: the first-born of thy sons she shall then continue in the blood of shalt thou give unto me, xxii. 29. All her purifying three and thirty days : that openeth the matrix is mine, and she shall touch no hallowed thing, nor every firstling among thy cattle, whecome into the sanctuary, until the ther ox or sheep, that is male, xxxiv, 19. days of her purifying be fulfilled. But

VER. 24. if she bear a maid-child, then she shall be unclean two weeks, as in her

Και του δούναι θυσίαν, κατά το είseparation : and she shall continue in ρημένον εν νόμω Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων, και the blood of her purifying threescore

δύο νεοσσούς περιστερών. and six days. And when the days of a And to offer a sacrifice according to her purifying are fulfilled, for a son, or

that which is said in the law of the Lord, for a daughter, she shall bring a lamb A pair of turtledoves, or two young of the first year for a burnt-offering, pigeons. and a young pigeon, or a turtle-dove, a And when the days of her purifyfor a sin-offering, unto the door of the ing are fulfilled, for a son, or for a tabernacle of the congregation, unto daughter, she shall bring a lamb of the priest, Lev. xii. 2–6.

the first year for a burnt-offering, and

:

A.M. 4000,
LUKE 11. 14–20.

A. M. 4000. Peace I leave with you, my peace I l only-begotten Son into the world, that give unto you: not as the world giv- , we might live through him. Herein eth, give I unto you. Let not your is love, not that we loved God, but that heart be troubled, neither let it be he loved us, and sent his Son to be the afraid, John xiv. 27. The word which propitiation for our sins, 1 John iv. 9, God sent unto the children of Israel, 10. preaching peace by Jesus Christ ; (he

VER. 15. is Lord of all ;) Acts x. 36. Therefore being justified by faith, we have peace τον ουρανόν οι άγγελοι, και οι άνθρωποι, οι

Και εγένετο ως απήλθον απ' αυτών εις with God, through our Lord Jesus Christ, Rom. v. 1. And all things are

ποιμένες, είπον προς αλλήλους: Διέλθωμεν of God, who hath reconciled us to him- | το γεγονός, και ο Κύριος έγνώρισεν ημίν.

δη έως Βηθλεέμ, και ίδωμεν το ρήμα τούτο self by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation ;

And it came to pass, as the angels were To wit, that God was in Christ, recon- gone away from them into heaven, * the ciling the world unto himself, not im- shepherds said one to another, Let us now puting their trespasses unto them: and ! go even unto Bethlehem, and see this hath committed unto us the word of thing which is come to pass, which the reconciliation. Now then we are am

Lord hath made known unto us. bassadors for Christ, as though God * Gr. the men the shepherds. did beseech you by us : we pray you

VER. 16. in Christ's stead, Be ye reconciled to God, 2 Cor. v. 18—20. For he is our Και ήλθον σπεύσαντες, και ανεύρον την peace, who hath made both one, and τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ, και το βρέφος hath broken down the middle wall of κείμενον έν τη φάτνη. partition between us; Having abolish

And they came with haste, and found ed in his flesh the enmity, even the Mary, and Joseph, and the babe lying law of commandments contained in or

in a manger. dinances; for to make in himself of

VER. 17. twain one new man, so making peace; And that he might reconcile both unto του λαληθέντος αυτούς περί του παιδίου

ιδόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος God in one body by the cross, having roúrou. slain the enmity thereby; And came

And when they had seen it, they made and preached peace to you which

known abroad the saying which was told were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have

them concerning this child. access by one Spirit unto the Father,

VER. 18. Eph. ii. 14—18. And, having made Και πάντες οι ακούσαντες peace through the blood of his cross, περί των λαληθέντων υπό το ποιμένων by him to reconcile all things unto topòs avtoús. himself; by him, I say, whether they And all they that heard it wondered at bethings in earth, or things in heaven. those things which were told them by the And you, that were sometime alienat- shepherds. ed, and enemies in your mind by wick

VER. 19. ed works, yet now hath he reconciled,

“Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήCol. i. 20, 21. But after that the kindness and love of God our Saviour to

ματα ταύτα, συμβάλλουσα εν τη καρδία

αυτής. ward man appeared, Not by works of righteousness which we have done, But Mary kept all these things, and but according to his mercy he saved pondered them in her heart. us, by the washing of regeneration,

VER, 20. and renewing of the Holy Ghost , Which he shed on us abundantly) και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οίς ήκουσαν

Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες through Jesus Christ our Saviour; That, being justified by his grace, we

και είδον, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. should be made heirs according to the And the shepherds returned, glorify- hope of eternal life, Tit. iii. 47. In ing and praising God for all the things this was manifested the love of God that they had heard and seen, as it was toward us, because that God sent his told unto them.

A. M. 4001,

LUKE 11. 21-24.

A.M. 4001,

a

:

VER. 23.
VER. 21.

(Καθώς γέγραπται εν νόμω Κυρίου· “οτι Και ότε επλήσθησαν ημέραι οκτώ του

πάν άρσεν διανοίγον μήτραν, άγιον τω Κυ

ρίω κληθήσεται) περιτεμεΐν το παιδίον, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό του αγγέλου a (As it is written in the law of the προ του συλληφθήναι αυτόν εν τη κοιλία.

Lord; Every male that openeth the

womb shall be called holy to the Lord ;) And a when eight days were accomplished for the circumcising of the child,

a Sanctify unto me all the first-born, his name was called bJESUS, « which the children of Israel, both of man and

whatsoever openeth the womb among was so named of the angel before he was

of beast : it is mine, Exod. xiii. 2. conceived in the womb.

That thou shalt set apart unto the a See on chap. 1. ver. 59.

LORD all that openeth the matrix,and b See on Matt. i. ver. 21.

every firstling that cometh of a beast c And, behold, thou shalt conceive which thou hast; the males shall be in thy womb, and bring forth a son, the Lord's. And every firstling of an and shalt call his name JESUS, Luke ass thou shalt redeem with a lamb; i. 31. And she shall bring forth a son,

and if thou wilt not redeem it, then and thou shalt call his name JESUS : thou shalt break his neck; and all the for he shall save his people from their first-born of man among thy children sins, Matt. i. 21.

shalt thou redeem. And it shall be,

when thy son asketh thee in time to VER. 22.

come, saying, What is this ? that thou

shalt say unto him, By strength of Και ότι επλήσθησαν αι ημέραι του κα- hand the Lord brought us out from θαρισμού αυτών, κατά τον νόμον Μωσέως, | Egypt, from the house of bondage: ανήγαγοναύτε νοις Ιεροσόλυμα, παραστή- | And it came to pass, when Pharaoh σαι τώ Κυρίως

would hardly let us go, that the LORD * And when the days of her purifica- slew all the first-born in the land of tion according to the law of Moses were Egypt, both the first-born of man, accomplished, they brought him to Jeru- and the first-born of beast : therefore salem, to present him to the Lord ;

I sacrifice to the LORD all that open

eth the matrix, being males; but all a Speak unto the children of Israel, the first-born of my children I redeem.

If a woman have conceived And it shall be for a token upon thine i born a man-child, then she hand, and for frontlets between thine inclean seven days; accord- eyes : for by strength of hand the

days of the separation for LORD brought us forth out of Egypt. nity shall she be unclean. 12—16. Thou shalt not delay to offer

the eighth day the flesh of his the first of thy ripe fruits, and of thy ivieskin shall be circumcised. And liquors: the first-born of thy sons she shall then continue in the blood of shalt thou give unto me, xxii. 29. All her purifying three and thirty days : that openeth the matrix is mine, and she shall touch no hallowed thing, nor every firstling among thy cattle, whecome into the sanctuary, until the ther ox or sheep, that is male, xxxiv, 19. days of her purifying be fulfilled. But

VER. 24. if she bear a maid-child, then she shall be unclean two weeks, as in her

Και του δούναι θυσίαν, κατά το είseparation : and she shall continue τηρημένον εν νόμω Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων, και the blood of her purifying threescore

δύο νεοσσούς περιστερών. and six days. And when the days of

a And to offer a sacrifice according to her purifying are fulfilled, for a son, or

that which is said in the law of the Lord, for a daughter, she shall bring a lamb A pair of turtledoves, or two young of the first year for a burnt-offering, pigeons. and a young pigeon, or a turtle-dove, a And when the days of her purifyfor a sin-offering, unto the door of the ing are fulfilled, for a son, or for a tabernacle of the congregation, unto daughter, she shall bring a lamb of the priest, Lev. xii. 2-6.

the first year for a burnt-offering, and

:

[ocr errors]

A. M.4001.

LUKE II. 24-30.

A. M. 4001.

[ocr errors]
[ocr errors]

a young pigeon, or a turtledove, for

VER. 28. a sin-offering, unto the door of the Και αυτός εδέξατο αυτό εις τας αγκάλας tabernacle of the Congregation, unto αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν, και είπε: the priest : Who shall offer it before the LORD, and make an atonement for blessed God, and said,

Then took he him up in his arms, and her, and she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for

VER. 29. her that hath born a male or a female.

Νυν απολύεις τον δούλόν σου, δέσποτα, And if she be not able to bring a lamb, κατά το ρημά σου, εν ειρήνη then she shall bring two turtles, or Lord, a now lettest thou thy servant detwo young pigeons, the one for the part in peace, baccording to thy word : burnt-offering, and the other for a sin

a Mark the perfect man, and behold offering : and the priest shall make the upright: for the end of that man an atonement for her, and she shall is peace, Psal. xxxvii. 37. The righbe clean, Lev. xii. 6—8.

teous perisheth, and no man layeth it VER. 25.

to heart; and merciful men are taken Και ιδού, ήν άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, away, none considering that the righο όνομα Συμεών» και ο άνθρωπος ούτος δί. teous is taken away from the evil to xalos za suncens, mpoo de xóuevos Tapé- come. He shall enter into peace ; they κληση του Ισραήλ και πνεύμα άγιον ήν shall rest in their beds, each one walkR'ditóv.

ing in his uprightness, Isa. Ivii. 1, 2. And, behold, there was a man in Je- b And it was revealed unto him by rusalem, whose name was Simeon ; and the Holy Ghost, that he should not see the same man was ajust and devout, death, before he had seen the Lord's bwaiting for the consolation of Israel : Christ, ver. 26. and the Holy Ghost was upon him.

VER. 30. a See on Matt. i. ver. 19. clause 1. "Οτι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν,

b And it shall be said in that day, ou Lo, this is our God; we have waited

For amine eyes have seen thy salvation, for him, and he will save us ; this is the LORD; we have waited for him,

a And all flesh shall see the salvawe will be glad and rejoice in his sal- tion of God, Luke iii. 6. I have waited vation, Isa. xxv. 9. Joseph of Ari- for thy salvation, O Lord! Gen. xlix mathea, an honourable counsellor, 18. And he said, It is a light thing which also waited for the kingdom of that thou shouldest'be my servant, to God, came and went in boldly unto raise up the tribes of Jacob, and to Pilate, and craved the body of Jesus, restore the preserved of Israel ; I will Mark X. 43.

also give thee for a light to the GenVER. 26.

tiles, that thou mayest be my salvaΚαι ήν αυτώ κεχρηματισμένον υπό του | tion unto the end of the earth, Isa. xlix. Πνεύματος του αγίου, μη ιδείν θάνατον | 6. The LORD hath made bare his holy πρίν η ίδη τον Χριστόν Κυρίου.

arm in the eyes of all the nations; and And it was revealed unto him by the salvation of our God, lii. 10. Be it

all the ends of the earth shall see the Holy Ghost, that he should not see death, known unto you all, and to all the before he had seen the a Lord's Christ.

people of Israel, that by the name of a See on ver. 11. clause 2.

Jesus Christ of Nazareth, whom ye VER. 27.

crucified, whom God raised from the Και ήλθεν εν τω πνεύματι εις το ιερόν» | dead, ευει by him doth this man stand και εν τω εισαγαγείν τους γονείς το σαι- here before you whole, This is the δίον Ιησούν, του ποιήσαι αυτούς κατά το | stone which was set at nought of you είθισμένος του νόμου περί αυτού,

builders, which is become the head of And he came aby the Spirit into the the corner. Neither is there salvation temple: and when the parents brought in any other : for there is none other in the child. Jesus, b to do for him after name under heaven given among men the custom of the law,

whereby we must be saved, Acts iv. a See on Matt. iv. ver. 1. clause 2. 10-12. See also on Matt. i. ver. 21. b See on ver, 23.

clause 3.

[ocr errors]
[ocr errors]

A, M. 4001.
LUKB II. 31–34.

A. M. 4001.
VER. 31.

a And he shall be for a sanctuary ; “ο ήτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων | but for a stone of stumbling, and for

a rock of offence, to both the houses των λαών» a Which thou hast prepared before the of Israel; for a gin and for a snare

to the inhabitants of Jerusalem. And face of all people ;

many among them shall stumble, and a O sing unto the Lord a new song; fall, and be broken, and be snared, sing unto the Lord all the earth. Sing and be taken, Isa. viii. 14, 15. And unto the Lord, bless his name: shew whosoever shall fall on this stone shall forth his salvation from day to day be broken : but on whomsoever it Declare his glory among the heathen, shall fall, it will grind him to powder, his wonders among all people, Psal. | Matt. xxi. 44. Wherefore ? Because xcvi. 1—3. The Lord hath made they sought it not by faith, but as it known his salvation : his righteous- were by the works of the law : for ness hath he openly shewed in the they stumbled at that stumblingsight of the heathen. He hath remem

stone; As it is written, Behold, Ilay bered his mercy and his truth toward in Sion a stumbling-stone and rock the house of Israel : all the ends of of offence: and whosoever believeth the earth have seen the salvation of

on him shall not be ashamed, Rom. our God, xcviii. 2, 3.

ix. 32, 33. But we preach Christ VER. 32.

crucified, unto the Jews a stumblingΦώς είς αποκάλυψιν εθνών, και δόξαν | block, and unto the Greeks foolishλαού σου Ισραήλ.

ness,
1 Cor. i. 23. Unto

you

therea A light to lighten the b Gentiles, and fore which believe, he is precious: but

unto them which be disobedient, the Cthe glory of thy people Israel.

stone which the builders disallowed, a See on Matt. iv. ver. 16. clause 1.

the same is made the head of the b See on Matt. viii. ver. 11. clause 1.

corner, And a stone of stumbling, and c The sun shall be no more thy light a rock of offence, even to them which by day; neither for brightness shall stumble at the word, being disobethe moon give light unto thee : but dient: whereunto also they were apthe LORD shall be unto thee an ever- pointed, 1 Pet. ii. 7, 8. lasting light, and thy God thy glory ; b Now when they heard this, they Thy sun shall no more go down ; nei- were pricked in their heart, and said ther shall thy moon withdraw itself : unto Peter and to the rest of the for the LORD shall be thine everlast- apostles, Men and brethren, what ing light, and the days of thy mourn- shall we do? Then Peter said unto ing shall be ended, Isa. lx. 19, 20. them, Repent, and be baptized every That, according as it is written, He one of you in the name of Jesus that glorieth, let him glory in the Christ, for the remission of sins; Lord, 1 Cor. i. 31.

and
ye

shall receive the gift of VER. 33.

the Holy Ghost. For the promise is Και ήν 'Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού θαυ

unto you, and to your children, and to all

that are afar off, even as many μάζοντες επί τούς λαλούμένοις περί αυτού. And Joseph und his mother marvelled ii. 37–39.

as the Lord our God shall call, Acts at those things which were spoken of having raised up his Son Jesus, sent

Unto you first God, him.

him to bless you, in turning away VER. 34. Kai eúdóynos aútous Eupaav, sal eine üi. 26. See also Acts ix. 1—20.

every one of you from his iniquities, προς Μαριάμ την μητέρα αυτού Ιδού, ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν | the LORD hath given me, are for

c Behold, I, and the children whom πολλών εν τώ Ισραήλ, και εις σημεϊον άν- | signs and for wonders in Israel from τιλεγόμενον

the LORD of hosts, which dwelleth in And Simeon blessed them, and said mount Zion, Isa. viii. 18. The Son unto Mary his mother, Behold, this child of man came eating and drinking; is set for a the fall and brising again of and they say, Behold a man gluttonmany in Israel; and for a csign which ous, and a wine-bibber, a friend of shall be spoken against ;

Publicans and sinners. But Wisdom

:

с

[ocr errors]
« PreviousContinue »