Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τὴν τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτό;

a Wherefore then gavest not thou my money into the bank, that at my | coming I might have required mine own with usury?

[Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury, Matt. XXV. 27.]

a See on Matt. xxv. ver. 27.

VER. 94.

Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν· "Αρατε ἀπ ̓ αὐτοῦ τὴν μναν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι.

And he said unto them that stood by, Take from him the pound, and give it

to him that hath ten pounds.

[Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents, Matt. xxv. 28.]

VER. 25.

Καὶ εἶπον αὐτῷ· Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. (And they said unto him, Lord, he hath ten pounds.)

VER. 26.

Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ ̓ αὐτοῦ.

For I say unto you, That unto every one which hath shall be given; and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him.

[For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath, Matt. xxv. 29.]

a See on Matt. xiii. ver. 12.

VER. 27.

Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ ̓ αὐτοὺς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε ἔμπροσθέν μου.

2 But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me.

[And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A. D. 33.

be weeping and gnashing of teeth, Matt. xxv. 30.]

a See on Matt. iii. ver. 10. clauses

1. 4.

VER. 48.

Καὶ εἰσὰν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσ Ξεν, ἀναβαίνων εἰς ̔Ιεροσόλυμα.

And when he had thus spoken, he went before, ascending up to Jerusalem.

VER. 29.

Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν, εἰς Βηθφαγή καὶ Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ελαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὑτοῦ,

And it came to pass, when he was come nigh to Bethphage and Bethany, Olives, he sent two of his disciples, a at the mount called the Mount of

Jerusalem, and were come to Beth[And when they drew nigh_unto phage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples, Matt. xxi. 1. And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples, Mark xi. 1.] a See on Matt. xxi. ver. 1. clause 2.

VER. 50.

Εἰπών· Υπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην· ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ ̓ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

Saying, Go ye into the village over against you; in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither.

[Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her : loose them, and bring them unto me, Matt. xxi. 2. And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him, Mark xi. 2.]

VER. 31.

Καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ· Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ, Ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.

a And if any man ask you, Why do ye loose him? thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν· καὶ ἐπιῤῥίψαντες ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τον Ἰησοῦν.

And they brought him to Jesus: a and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon.

[And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon, Matt. xxi. 7. And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him, Mark xi. 7. And Jesus, when he had found a young

VOL. II.

A. D:33.

ass, sat thereon; as it is written, John xii. 14.]

a Then they hasted, and took every man his garment, and put it under him on the top of the stairs, and blew with trumpets, saying, Jehu is king, 2 Kings ix. 13.

VER. 36.

Πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὑτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.

And as they went, they spread their clothes in the way.

[And a very great multitude spread down branches from the trees, and their garments in the way; others cut

strawed them in the

Matt. xxi. 8. way, the way: and others cut down branches And many spread their garments in off the trees, and strawed them in the way, Mark xi. 9.]

VER. 37.

Εγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες, αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλη περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,

And when he was come nigh, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God that they had seen; with a loud voice for all the mighty works

[And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Matt. xxi. 9. And they that went before, and they that followed, cried, saying, Mark xi. 9. On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm-trees, and went forth to meet him, and cried, John xii. 12, 13.]

a See on Matt. xxi. ver. 1. clause 2. VER. 38. Λέγοντος· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βα8 σιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου· εἰρήνη ἐν οὐρανῷ, naì dóka év v↓íoraS.

a Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.

[Hosanna to the Son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest! Matt. xxi. 9. Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord, Mark xi. 9. Hosanna! Blessed

L

[blocks in formation]

is the King of Israel, that cometh in the name of the Lord! John xii. 15.] a See on Matt. xxi. ver. 5. 9.

VER. 39.

Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.

And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples.

a LORD, when thy hand is lifted up, they will not see: but they shall see, and be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of thine enemies shall devour them, Isa. xxvi. 11.

VER, 40.

Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λιθοι κεκράξονται.

And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry

out.

VER. 41.

Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ ̓ αὐτῇ,

And when he was come near, he beheld the city, and a wept over it,

Jesus wept, John xi. 35.

VER. 42.

Λέγων· Ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σὺ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου,

Saying, If thou hadst known, even thou, bat least in this thy day, the things which belong unto thy peace! c but now they are hid from thine eyes.

O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for

ever! Deut. v. 29. Oh that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end! xxxii. 29.

b See on ver. 44. clause 2.

[blocks in formation]

A. D. 33.

a See on Matt. xxii. ver. 7. clause 2. VER. 44.

ἐν

Καὶ ἐδαφιοῦσί σε, καὶ τὰ τέκνα σου σοί· καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθω· ἀνθ ̓ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπι· σκοπῆς σου.

| And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not bthe time of thy visitation.

a See on Matt. xxiv. ver. 2.

b For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not Seek ye the LoRD while he may be come nigh unto him, Psal. xxxii. 6. found, call ye upon him while he is

(For

near, Isa. lv. 6. Blessed be the Lord God of Israel: for he hath visited and redeemed his people, Luke i. 68. Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you; for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them, John xii. 85, 86. We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured thee: behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation), 2 Cor. vi. 1, 2. Wherefore (as the Holy Ghost saith, To-day, if ye will hear his voice, your hearts, as in the provocation, in the day of temptation thers tempted me, proved me, and in the wilderness; When your fasaw my works forty years. Wherefore I was grieved with that gene-. ration, and said, They do alway err in their heart and they have not known my ways. So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called To-day; lest any of you be hardened through the deceit

Harden not

[blocks in formation]

And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought;

[And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold | and bought in the temple and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold doves, Matt. xxi. 12. And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves, Mark xi. 15.]

a See on Matt. xxi. ver. 12.

VER. 46.

Λέγων αὐτοῖς· Γέγραπται· Ὁ οἶκός μοῦ οἶκος προσευχῆς ἐστιν· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

* Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer: but ye have made it a den of thieves.

[And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves, Matt. xxi. 13. And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves, Mark

xi. 17.]

a See on Matt. xxi. ver. 13.

[blocks in formation]

VER. 48.

A. D. 33.

λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. Καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν· ὁ a And could not find what they might for all the people *were very atten

do:

tive to hear him.

* Or, hanged on him, Acts xvi. 14. [And the Scribes and Chief Priests heard it, and sought how they might destroy him : for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine, Mark xi. 18.]

a See on Matt. xiv. ver. 5. clause 1.

CHAP. XX.-VER. 1.

διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ̓Αρχιερεῖς καὶ οἱ Γραμματεῖς σὺν τοῖς Πρεσβυτέροις,

And it came to pass, that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the Gospel, the him with the elders, Chief Priests and the Scribes came upon

[And when he was come into the temple, the Chief Priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, Matt. xxi. 23. And they come again to Jerusalem : there come to him the Chief Priests, and as he was walking in the temple, and the Scribes, and the elders, Mark xi. 27.]

VER. 2.

Καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν, λέγοντες· Εἶπε ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσα ταύτα ποιεῖς, ἡ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ;

And spake unto him, saying, Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?

[And said, By what authority doest thee this authority? Matt. xxi. 23. thou these things? and who gave And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things? Mark xi. 28.]

VER. 3.

̓Αποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἐρω τήσω ὑμὰς καγὼ ἕνα λόγον· καὶ εἶπατέ

μοι

a And he answered and said unto them,

I will also ask you one thing; and answer me:

[And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

A. D. 33.

a And they answered, that they could not tell whence it was.

[And they answered Jesus, and said, We cannot tell, Matt. xxi. 27. And they answered and said unto Jesus, We cannot tell, Mark xi. 33.]

a See on Matt. xxi. ver. 27.

VER. 8.

Καὶ ̓Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

And Jesus said unto them, Neither things. tell I you by what authority I do these

[And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things, Matt. xxi. 27. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things, Mark xi. 33.]

VER. 9.

Ηρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν πα βαβολὴν ταύτην· "Ανθρωπός τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς·

a Then began he to speak to the people this parable; A certain man planted a vineyard, and let it forth to husbandmen, and went into a far country for a long time.

[Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a wine-press in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country, Matt. xxi. 33. And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the wine-fat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country, Mark xii. 1.]

a See on Matt. xxi. ver. 33.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »