Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

̓Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· “Εξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

And the ruler of the synagogue a answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work : in them | therefore come and be healed, and not on the sabbath day.

a Woe unto you, Scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisee! cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Woe unto you, Scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited | sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity,

Matt. xxiii. 25-28.

VER. 15.

̓Απεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ εἶπεν· Υποκριτὰ, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὑτοῦ, ἡ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;

The Lord then answered him, and said, Thou hypocrite, b doth not each one of you on the sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering ?

a See on Matt. vi. ver. 2. clause 2. b See on Matt. xii. ver. 11.

*VER. 16.

Ταύτην δὲ, θυγατέρα ̓Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ

[ocr errors]

A. D. 33. ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τού του τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ;

And ought not this womun, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

VER. 17.

Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατησχύ νοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ ̓ αὐτοῦ.

And when he had said these things, 2 all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

a See on Matt. xxii. ver. 46.

VER. 18.

Ελεγε δέ· Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ; καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;

a Then said he, Unto what is the kingdom of God like? and whereunto shall I resemble it?

[And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God, or with what comparison shall we compare it? Mark iv. 30.]

a See on Mark iv. ver. 30.

VER. 19.

Ὁμοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ· καὶ ἤνξησε, καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

a It is like a grain of mustard-seed, which a man took, and cast into his garden; and it grew, and waxed a great tree; and the fowls of the air lodged in the branches of it.

[Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven Which a man took and sowed in his is like to a grain of mustard seed,

field: Which indeed is the least of all seeds : but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof, Matt. xiii. 31, 32. It is like a grain of mustard-seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth: But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches ; so

[blocks in formation]

that the fowls of the air may lodge under the shadow of it, Mark iv. 31, 32.]

a See on Matt. xiii. ver. 31, 32.

VER. 20.

Καὶ πάλιν εἶπε· Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ;

And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?

VER. 21.

Ομοία ἐστὶ ζύμη, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

a It is like leaven, which a woman took and hid in three * measures of meal, till the whole was leavened.

A. D. 33.

set at nought all my counsel, and would none of my reproof; I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you; Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me, Prov. i. 24-28. And when ye spread forth your hands I will hide mine eyes from you ; yea, when ye make many prayers I will not hear your hands are full of blood, Isa. i. 15. Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God: they ask of me the ordinances of justice; they take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all your labours. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness: ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high, Isa. Ïviii. 2-4. Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come, John vii. 34. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and Εἶπε δέ τις αὐτῷ· Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ shall die in your sins : whither I go, σωζόμενοι ; ̔Ο δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς·

*See Matt. xiii. ver. 33. margin. [Another parable spake he unto them: The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened, Matt. xiii. 33.]

a See on Matt. xiii. ver. 33.

VER. 22.

Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς ̔Ιερουσαλήμ.

And he went through the cities and vil lages, teaching, and journeying toward Jerusalem.

VER. 23.

[blocks in formation]
[ocr errors]

ye cannot come, viii. 21. But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law: for they stumbled at that stumblingstone; As it is written, Behold, I lay in Sion a stumbling-stone and rock of offence and whosoever believeth on

a Strive to enter in at the strait gate:him shall not be ashamed, Rom.ix. bfor many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able.

a And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force, Matt. xi. 12. See also on Matt. vii. ver. 13. clause

1. and ver. 14.

b Because I have called, and ye refused, I have stretched out my hand, and no man regarded; But ye have

|

31-33.

VER. 25.

̓Αφ ̓ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης, καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι, καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες· Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν· Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

a When once the master of the house risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VER. 31.

A. D. 33.

Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες αὐτῷ· Εξελθε, καὶ που ρεύου ἐντεῦθεν· ὅτι Ηρώδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.

The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out, and depart hence: for Herod will kill thee.

VER. 32.

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· Ἰδοὺ, ἐκβάλλω δαιμόνια, καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.

And he said unto them, Go ye, and tell that a for, Behold, b I cast out devils, and I do cures to-day and to-morrow, and the third day 1 shall be perfected.

a See on Matt. iii. ver. 7. clause 2. b See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. c See on Matt. iv. ver. 23. clause 4.

VER. 33.

Πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένη πορεύεσθαι· ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προς φήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ιερουσαλήμ.

Nevertheless a I must walk to-day and to-morrow, and the day following: for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem.

a Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest, John iv. 34, 35. I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work, ix. 4.

VER. 34.

Ιερουσαλήμ, ̔Ιερουσαλὴμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολούσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὑτὴν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρό πον ὅρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε;

a O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under her wings, ye would not!

and

[O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often

A. D. 33.

LUKE XIII. 34, 35.—χιν. 1-11.

του σαββάτου;

A. D. 33.

would I have gathered thy children | οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! Matt. xxiii. 37.]

a See on Matt. xxiii. ver. 37.

VER. 35.

Ἰδοὺ, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος· ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μή με ἴδητε ἕως ἂν ἕξῃ ὅτε εἴπητε· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

a Behold, your house is left unto you desolate: and verily I say unto you, Ye shall not see me, until the time come when ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

[Behold your house is left unto you desolate. For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord, Matt. xxiii. 38, 39.]

a See on Matt. xxiii. ver. 38, 39.

CHAP. XIV.-VER. 1.

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαβ

a And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?

a See on Matt. xii. ver. 11.

VER. 6.

Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ πρὸς ταῦτα.

And they could not answer him again to these things.

VER. 7.

Ελεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παρα βολὴν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,

And he put forth a a parable to those which were bidden, when he marked how b they chose out the chief rooms; saying unto them,

a See on Matt. xiii. ver. 3. clause 1. b See on Matt. xxiii. ver. 6.

VER. 8.

Ὅταν κληθῆς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῆς εἰς τὴν προτοκλισίαν· μήποτε

βάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρα- ἐντιμότερός σου ᾗ κεκλημένος ὑπ ̓ αὐτοῦ·

τηρούμενοι αὐτόν.

[blocks in formation]

When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him ;

[blocks in formation]

A. D. 33.

LUKE XIV. 14—14.

a For whosoever exatteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

a See on Matt. xxiii. ver. 12.

VER. 12.

Ελεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτὸν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα.

Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours, lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.

VER. 13.

̓Αλλ ̓ ὅταν ποιῇς δοχὴν, κάλει πτωχοὺς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς.

But when thou makest a feast, a call the poor, the maimed, the lame, the blind:

a See on Matt. v. ver. 42. clause 1.

VER. 14.

Καὶ μακάριος ἔσῃ· ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν

τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

a And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.

a Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him: because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto, Deut. xv. 10. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble. The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness, Psal. xli. 1-3. A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the LORD. His heart is established, he shall not

A. D. 33. be afraid, until he see his desire upon his enemies. He hath dispersed: he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever: his horn shall be exalted with honour, cxii. 5-9. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lokr; and that which he hath given will he pay him again, Prov. xix. 17. He that hath a bountiful eye shall be blessed ; for he giveth of his bread to the poor, xxii. 9. Is not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own fesh ? Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily; and thy righteousness shall go before thee: the glory of the LORD shall be thy rere-ward. Then shalt thou call, and the LORD shall answer: thou shalt cry, and he shall If thou take away say, Here I am. from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity: and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noon-day: and the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not, Isa. lviii. 6-11. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward, Matt. x. 42. Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: For I was an hungered, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: Naked, and ye clothed me : I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hun

« PreviousContinue »