Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· Ἐν Βεελζεβούλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαι μόνια.

3 But some of them said, He casteth out devils through * Beelzebub the chief

of the devils.

* Gr. Beelzebul, and so ver. 18, 19, a See on Matt. xii. ver. 24.

VER. 16.

A. D. 33.

a And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges. a See on Matt. xii. ver. 27.

VER. 20.

Εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαι· μόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία

τοῦ Θεοῦ.

a But if I with the finger of God cust out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.

a See on Matt. xii. ver. 28.

VER. 21.

Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυ λάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλὴν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·

a When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace :

a And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his

Ετεροι δὲ πειράζοντες, σημεῖον παρ' will, & Tim. ii. ver. 26. αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ.

• And others, tempting him, sought of him a sign from heaven.

* See on Matt. xii. ver. 38. clause 3.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VER. 22.

Επὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήση αὐτὸν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει, ἐφ ̓ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.

a But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour uherein he trusted, and divideth his spoils. a See on Matt. xii. ver. 29..

VER. 23.

Ὁ μὴ ὢν μετ ̓ ἐμοῦ, κατ ̓ ἐμοῦ ἐστι· καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ ̓ ἐμοῦ σκορπίζει.

a He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me, scattereth.

a See on Matt. xii. ver, 30.

VER. 24.

Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ̓ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον, λέγει. Υποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου, ὅθεν ἐξῆλθον.

a When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest ; and finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out.

a See on Matt. xii. ver. 43, 44. Η Σ

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· Ἡ γενεὰ αὕτη πονηρά ἐστι· σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.

And when the people were gathered thick together, he began to say, a This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonas the prophet.

a See on Matt. xii. ver. 39.

VER. 30.

A. D. 33. Νινευίταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.

a For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.

a See on Matt. xii. ver. 40.

VER. 31.

κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος· καὶ ἰδοὺ, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.

a The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon ; and, behold, a greater than Solomon is here. a See on Matt. xii. ver. 42.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

VER. 34.

Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλ μός, ὅταν οὖν δ ̓ ὀφθαλμός σοῦ ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστίν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκάτεινόν.

a The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy

Καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς | whole body also is full of light; but

A. D. 33.

LUKE XI. 35, 36.

A. D. 33.

when thine eye is evil, thy body also is ishness with God: for it is written, full of darkness.

a See on Matt. vi. ver. 22, 23.

VER. 35.

Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς, τὸ ἐν σοὶ, σκότος ἐστίν.

a Take heed therefore that the light

which is in thee be not darkness.

a There is a way that seemeth right unto a man; but the end thereof are the ways of death, Prov. xvi. 25. Seest thou a man wise in his own conceit? there is more hope of a fool than of him, xxvi. 12. Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter! Woe unto them that are wise in their own

eyes, and prudent in their own sight! Isa. v. 20, 21. How do ye say, We are wise, and the law of the LORD is with us? Lo, certainly in vain made heit; the pen of the scribes is in vain. The wise men are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom is in them? Jer. viii. 8, 9. And Jesus said, For judgment I am come into this world; that they which see not might see, and that they which see might be made blind. And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also? John ix. 39, 40. Professing themselves to be wise, they became fools, And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things, Rom. i. 22, 23. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe, 1 Cor. i. 19-21. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is fool

He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain, iii. 18-20. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked: I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eye-salve, that thou mayest see, Rev. iii. 17, 18.

VER. 36.

Εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινὸν, μὴ ἔχον τὶ μέρος σκοτεινὸν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωTin σE

a If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the right shining of a candle doth give thee light.

Gr. A candle by it's bright shining.

a how love I thy law! it is my meditation all the day. Thou, through thy commandments, hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancients; because I keep thy precepts. I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me. How sweet are thy words unto my taste! yeu, sweeter than honey to my mouth! Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path, Psal. cxix. 97-105. A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels, Prov. i. 5. My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee; so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding; yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding: If thou seek

[blocks in formation]

est her as silver, and searchest for her as for hid treasures; then shalt thou understand the fear of the LoRD, and find the knowledge of God. For | the LoRD giveth wisdom: out of his | mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path. When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee; to deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things, ii. 1-12. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day, iv. 18. Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth, Hos. vi. 3. Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. Then said he unto them, Therefore every Scribe which is instructed unto the kingdom of heaven,

is like unto a man that is an house

holder, which bringeth forth out of his treasure things new and old, Matt. xiii. 51, 52. For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath, Mark iv. 25.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

VER. 39.

A. D. 33.

Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν· Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε· τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.

a And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter: but your inward part is full of ravening and

[ocr errors]
[ocr errors]

wickedness.

a See on Matt. xxiii. ver. 25.
VER. 40.

Αφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν, καὶ To σwley Eπoinσe;

Ye fools! did not he that made that which is without, make that which is within also?

VER. 41.

Πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.

*

But rather a give alms of such things as ye have, and, behold, ball things are clean unto you.

*Or, as you are able.

a See on Matt. v. ver. 42. clause 1. b I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that eshim it is unclean. But if thy brother teemeth any thing to be unclean, to be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ: is acceptable to God and approved of men, Rom. xiv. 14—18. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving for it is sanctified by the word of God and prayer, 1 Tim. iv. 4, 5. Unto the pure all things are pure; but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled, Tit. i. 15.

VER. 42.

Αλλ ̓ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι | ἀποδεκατοῦσε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεου· ταῦτα ἔδει ποιῆσαι. κακεῖνα μὴ ἀφιέναι.

A. D. 33.

LUKE XI. 42-49.

But a uoe unto you Pharisees, for ye | tithe mint and rue, and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done,

and not to leave the other undone.

A. D. 33.

βάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.

And he said, Woe unto you also ye Lawyers! for ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves [Woe unto you, Scribes and Pha-touch not the burdens with one of your risees, hypocrites! for ye pay tithe fingers. of mint, and anise, and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone, Matt. xxiii. 23.]

a See on Matt. xxiii. ver. 23.

[blocks in formation]

Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.

Woe unto you, Scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.

[Woe unto you, Scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness, Matt. xxiii. 27.]

a See on Matt. xxiii. ver. 27.

VER. 45.

̓Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν, λέγει αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.

Then answered one of the Lawyers, and said unto him, Master, thus saying, thou reproachest us also.

VER. 46.

̔Ο δὲ εἶπε· Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαὶ, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσ

[For they bind heavy burdens, and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers, Matt. xxiii. 4.]

a See on Matt. xxiii. ver. 4.

VER. 47.

Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.

Woe unto you! for ye build the sepulchres of the prophets; and your fathers killed them.

[Woe unto you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets, Matt. xxiii. 29, 30.] a See on Matt. xxi. ver. 35.

VER. 48.

Αρα μαρτυρεῖτε, καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε avtav Tà μmuɛĩa.

Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers: for they indeed killed them, and ye build their sepulchres.

[Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets, Matt. xxiii. 31.]

VER. 49.

Διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν· ̓Αποστέλῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας, καὶ ἀποσ τόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν

God, I will send them prophets and aTherefore also said the wisdom of apostles, and some of them they shall slay and persecute;

[Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and Scribes : and some of them ye shall

« PreviousContinue »