Page images
PDF
EPUB

A. D. 33.

JOHN XIV. 8–13.

A. D. 33.

VER. 8.

VER. 12. Λέγει αυτο Φίλιππος: Κύριε, δείξουν 'Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις ημίν τον πατέρα, και αρκεί ημίν.

έμε, τα έργα και εγώ ποιώ, κακείνος ποιήσει,

και μείζονα τούτων ποιήσει ότι εγώ προς Philip saith unto him, Lord, shew als the Father, and it sufficeth us.

τον πατέρα μου πορεύομαι. .

Verily, verily, I suy unto you, a He
VER. 9.

that believeth on me, the works that I
Akyai avto 'Incoīç TOGŪTCV XPÓvov do shall he do also ; and greater works
pesa' ipeão sijus, sal oix iyvanás pé, oi than these shall he do ; b because I go urlo
λιππε; ο έωρακώς εμέ, εώρακε τον πατέρα | my Father.
και πώς σύ λέγεις: Δείξον ημίν τον πα a See on Matt. xvii. ver. 20.
τέρα;

b See on chap. vii. ver. 39. clause 2. Jesus saith unto him, Have I been so

VER. 13. long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? a he that huth

Και ό, τι αν αιτήσητε εν τω ονόματί μου, seen me hath seen the Father; and how toŰTo Foshow. i'va dotacon o ratię tó sayest thou then, Shew us the Father ? vião. a See on chap. X. ver. 30.

a And whatsoever ye shall ask bin my

name, that will cI do, that d the Fa VER. 10.

ther may be glorified in the Son. Ου πιστεύεις, ότι εγώ εν τω πατρί, και a See on Matt. vii. ver. 7, 8. ο πατήρ εν εμοί εστι και τα βήματα και εγώ

b For through him we both bare acλαλώ υμίν, απ' έμαυτού ου λαλώ· ο δε cess by one Spirit unto the Father, πατήρ ο εν εμοί μένων, αυτός ποιεί τα Εph. ii. 18. According to the eternal ipya.

purpose which he purposed in Christ a Believest thou not that I am in the Jesus our Lord : In whom we have Futher, and the Father in me? b the boldness and access with confidence words that I speak unto you I speak out by the faith of him, iii. 11, 12. Unto of myself: cbut the Father that dwelleth him be glory in the church by Christ in me, he doeth the works.

Jesus, throughout' all ages, world

without end. Amen, 21. Giving * See on chap. x. ver. 30.

thanks always for all things unto God See on chap. v. ver. 19. clause 1. and the Father, in the name of our c And the Word was made flesh, Lord Jesus Christ, v. 20. And whatand dwelt among us, John i. 14. To

soever ye do in word or deed, do all wit, that God was in Christ, recon- in the name of the Lord Jesus, giving ciling the world unto himself, not im- thanks to God and the Father by him, puting their trespasses unto them ; Col. iii. 17. For there is one God, and bath committed unto us the word and one mediator between God and of reconciliation, 2 Cor. v. 19. For men, the man Christ Jesus, 1 Tim. it pleased the Father that in him ii. 5. Wherefore he is able also to should all fulness dwell, Col. i. 19. save them to the uttermost that come For in him dwelleth all the fulness of unto God by him, seeing he ever liveth the Godhead bodily, ii. 9.

to make intercession for them, Heb. See on chap. v. ver. 36. clause 2. vii. 25. By him therefore let us offer

the sacrifice of praise to God conVER. 11.

tinually, that is, the fruit of our lips, Πιστεύετε μοι ότι εγώ εν τω πατρί, και | giving thanks to his name, iii. 15. • garip in iudo si di mis, dià Tà ipya av- Ye also, as lively stones, are built up τα πιστεύετέ μοι. .

a spiritual house, an holy priesthood, a Believe me that I am in the Father, ceptable to God by Jesus Christ,

to offer up spiritual sacrifices, acand the Father in me : Dor else believe 1 Pet. ii. 5.

У me for the very works' sake.

c Jesus answered and said unto * See on chap. x. ver. SO.

her, If thou knewest the gift of God, See on chap. v. ver. 36. clause 2. and who it is that saith to thee, Give

* See also. Inet. 3:18. feb4 8:34.

[ocr errors]
[ocr errors]

reprove the

unto

A. D. 33.
JOHN XIV. 13-16.

A. D. 33. me to drink; thou wouldest have ask- the Father, Jesus Christ the righed of him, and he would have given teous, John ii. 1. thee living water, John iv. 10. But b But the Comforter, which is the whosoever drinketh of the water that Holy Ghost, whom the Father will I shall give him, shall never thirst, send in my name, he shall teach you but the water that I shall give him all things, and bring all things to your shall be in him a well of water spring. remembrance, whatsoever I have

said ing up into everlasting life, 14. For unto you, ver. 26. But when the Comthis thing I besought the Lord thrice, forter is come, whom I will send unto that it might depart from me. And you from the Father, even the Spirit he said unto me, My grace is sufficient of truth, which proceedeth from the for thee: for my strength is made Father, he shall testify of me, xv. 26. perfect in weakness. Most gladly Nevertheless I tell you the truth ; It therefore will I rather glory in my in. is expedient for you that I go away: firmities, that the power of Christ for if I go not away, the Comforter may rest upon me. Therefore I take will not come unto you ; but if I depleasure in infirmities, in reproaches, part, I will send him unto you. And in necessities, in persecutions, in dis- when he is come, he will tresses for Christ's sake : for when I world of sin, and of righteousness, am weak, then am I strong, 2 Cor. and of judgment: Of sin, because xii. 8—10. I can do all things through they believe not on me; Of righChrist which strengtheneth me, Phil. teousness, because I go to my Faiv. 13.

ther, and ye see me no more : Of See on chap. xii.ver. 31. clause 2. judgment, because the prince of this

world is judged. I have yet many VER. 14.

things to
say you,

but

ye cannot 'Eáy ti aithonte ev rõ óvópatí pov, bear them now. Howbeit when he, εγώ ποιήσω.

the Spirit of truth, is come, he will If ye shall ask any thing in my nume, guide you into all truth : for he shall I will do it.

not speak of himself; but whatsoever

he shall hear, that shall he speak : VER. 15.

and he will shew you things to come. 'Eày ảyarãte Mt, Tas évtonàs tas He shall glorify me : for he shall reipàs mnghoats.

ceive of mine, and shall shew it unto If ye love me, * keep my command you. All things that the Father hath

are mine : therefore said I, that he

shall take of mine, and shall shew it a See on Matt. vii. ver. 21. clause 3. unto you, xvi. 7—15. Then had the

churches rest throughout all Judæa VER. 16.

and Galilee and Samaria, and were Και εγώ ερωτήσω τον πατέρα, και άλλον | edited; and walking in the fear of the παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ' | Lord, and in the comfort of the Holy υμών εις τον αιώνα: .

Ghost, were multiplied, Acts ix. 3i. And a I will pray the Father, and he and the disciples were filled with joy, shall give you another o Comforter, that and with the Holy Ghost, xiii. 52. he may abide with you for ever ;

And hope maketh not ashamed; be

cause the love of God is shed abroad a Who is he that condemneth? It is in our hearts by the Holy Ghost, Christ that died, yea, rather, that is which is given unto us, Rom. v. 5. risen again, who is even at the right for ye have not received the spirit of hand of God, who also maketh inter bondage again to fear ; but ye have cession for us, Rom. viii. 34. Where- received the Spirit of adoption, wherefore he is able also to save them to by we cry, Abba, Father. The Spirit the uttermost that come unto God by itself beareth witness with our spirit, him, seeing he ever liveth to make in that we are the children of God, viii. tercession for them, Heb. vii. 25. My 15, 16. For the kingdom of God is little children, these things write f not meat and drink; but righteousunto you, that ye sin not. And if any ness, and peace, and joy in the Holy man sin, we have an advocate with Gbost, xiv. 17. Now the God of

ments.

A. D. 33.

JOHN XIV. 16-20.

A. D. 33.

hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope,

VER. 18. through the power of the Holy Ghost, Ουκ εφήσω υμάς ορφανούς έρχομαι xv. 13. But the fruit of the Spirit is regàs ipãs. love, joy, peace, longsuffering, gentle I will not leave you comfortless : a I ness, goodness, faith, Gal. v. 22. If will come to you. there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any

* Or, orphans. fellowship of the Spirit, if any bowels * And if I go and prepare a place and mercies, Phil. ii. 1.

for you, I will come again, and re• Teaching them to observe all things ceive you unto myself; that where I whatsoever I have commanded you : am, there ye may be also, ver. 3. I and, lo, I am with you alway, even in them, and thou in me, that they unto the end of the world. Amen, | may be made perfect in one; and that Matt. xxviii. 20. See also on chap. the world may know that thou hast iv. ver. 14. clause 2.

sent me, and hast loved them as thou

hast loved me, xvii. 23. For where VER. 17.

two or three are gathered together in Tò mõua rñc åandeias, ó ó nóduos oủ my name, there am I in the midst of dúvatat na beir. ÖTE OÙ Semiges aury, oudè them, Matt. xviii. 20. Lo, I am with γινώσκει αυτό» υμείς δε γινώσκετε αυτό, you alway, even unto the end of the ότι παρ' υμϊν μένει, και εν υμίν έσται. world. Amen, xxviii. 20. And if

a Even the Spirit of truth ; whom the Christ be in you, the body is dead beworld cannot receive, because it seeth him cause of sin; but the Spirit is life benot, neither knoweth him: but ye know cause of righteousness, Rom. viii. 10. him ; for he dwelleth with you, and Examine yourselves, whether ye be shall be in you.

in the faith ; prove your own selves. a But when the Comforter is come, that Jesus Christ is in you, except ye

Know ye' not your own selves, how whom I will send unto you from the be reprobates ? 2 Cor. siji. 5. To Father, even the Spirit of truth, which whom God would make known what proceedeth from the Father, he shall is the riches of the glory of this mystestify of me, John xv. 26. Howbeit tery among the Gentiles; which is when he, the Spirit of truth, is come, Christ in you, the hope of glory, he will guide you into al truth, Col. i. 27. See also on chap. vi. xvi. 13.

ver. 56. For it is not ye that speak, but the

VER. 19. Spirit of your Father, which speaketh in you, Matt. 2. 20. But ye are not

"Ετι μικρόν, και ο κόσμος με ουκ έτι in the flesh, but in the Spirit, if so be sempeño ipers di Seagairé pe bydd Lä, that the Spirit of God dwell in you.

και υμείς ζήσεσθε. . Now if any man have not the Spirit a Yet a little while, and the world of Christ, he is none of his. And if seeth me no more; but ye see me: bbeChrist be in you, the body is dead cause I live, ye shall live ulso. because of sin; but the Spirit is life because of righteousness. But if the

a See on chap. vii.ver. 33. clause 1. Spirit of him, that raised

When Christ, who is our life, shall up

Jesus from the dead, dwell in you, he that with him in glory, Col. iii. 4. See

appear, then shall ye also appear raised up Christ from the dead shall also on chap. x. ver. 20. clause 2. also quicken your mortal bodies by bis Spirit that dwelleth in you, Rom.

VER. 20. viii. 11. And because ye are song, God hath sent forth the Spirit of his εγώ εν τω πατρί μου, και υμείς εν εμοί,

PEx Ixelon rri mpépg gócto et üpsis or Sou into your hearts, crying, Abba, Father, Gal. iv. 6. Ye are of God,

xaya iv univ. little children, and have overcome

At that day ye shall know that I thom : because greater is he that is am in my Father, band ye in me, and in you, than he that is in the world, I in you. John iv. 4.

a See on chap. 3. ver. 30.

A. D. 33.

JOHN XIV. 20-23.

A. D. 33,

See on chap. vi. ver. 56.

words: and my Father will love him, See on ver. 18.

and we will come unto him, and

make our abode with him, ver. 23. VER. 21.

If any man serve me, let him follow ο έχων τας εντολάς μου, και τηρών | me; and where I am, there shall also avràs, incīvó, lotu ó åyatã pe o 8d my servant be : If any man serve me, αγαπών με, αγαπηθήσεται υπό του πατ. him will my Father honour, xii. 26. ρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν, και For the Father himself loveth you, εμφανίσω αυτό έμαυτόν. .

because ye have loved me, and have a He that hath my commandments,

believed that I came out from God, and keepeth them, he it is that loveth me:

xvi. 27. Now our Lord Jesus Christ band he that loveth me shall be loved of himself, and God even our Father, my Father, and I will love him, and which hath loved us, and hath given will manifest myself to him.

us everlasting consolation and good

hope through grace, Comfort your a If ye love me, keep my command: hearts, and stablish you in every good ments, ver. 15. Jesus answered and word and work, 2 Thess. i. 16, 17. said unto him, If a man love me, he Behold, what manner of love the Fawill keep my words: He that lov- ther hath bestowed upon us, that we eth me not keepeth not my sayings, should be called the sons of God! 23, 24, Ye are my friends if ye do therefore the world knoweth us not, whatsoever I command you, xv. 14. because it knew him not. Beloved, For the love of Christ constraineth now are we the sons of God; and it us; because we thus judge, that if doth not yet appear what we shall one died for all, then were all dead : be: but we know that, when he shall And that he died for all, that they appear, we shall be like him; for we which live should not henceforth live shall see him as he is, 1 John iii. 1,2. unto themselves, but unto him which died for them, and rose again, 2 Cor.

VER. 22. 3, 14, 15, My little children, let us

Λέγει αυτώ Ιούδας" (ούχ ο Ισκαριώτης) not love in word, neither in tongue ; Κύριε, τι γέγονεν ότι ημϊν μέλλεις έμφαbut in deed and in truth. And here- vienY CEPUTÒY, nal oixi to zbou.ro; by we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before a Judas saith unto him, not Iscariot, him. For if our heart condemn us, Lord, how is it that thou 'wilt manifest God is greater than our heart, and thyself unto us, and not unto the world? knoweth all things. Beloved, if our a Jude, the servant of Jesus Christ, heart condemn us not, then have we and brother of James, to them that confidence toward God: And what

are sanctified by God the Father, soever we ask, we receive of him, be- and preserved in Jesus Christ, and cause we keep his commandments, called, Jude 1. and do those things that are pleasing in his sight. And this is his com

VER. 23. mandment, That we should believe on 'Απεκρίθη ο Ιησούς, και είπεν αυτώ. Εάν the name of his Son Jesus Christ, and | τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει και love one another, as he gave us com ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυmandment. And he that keepeth his | τον έλευσόμεθα, και μονήν παρ' αυτώ ποιήcommandments dwelleth in him, and copsy. he in him. And hereby we know

Jesus answered and said unto him, alf that be abideth in us, by the Spirit which he hath given us, 1 John iii. band my Father will love him, and

a man love me, he will keep my words: 18-24. By this we know that we

cwe d will come unto him, and muke our love the children of God, when we

e abode with him. love God, and keep his commandments. For this is the love of God, a See on ver. 21. clause 1. that we keep his commandments, v. b See on ver. 21. clause 2. 2, 3.

«See on chap. v. ver. 17. clause 2. b Jesus answered and said unto him, See on ver. 18. and chap. vi. ver. If a man love me, he will keep my | 56.

A. D. 33.

JOHN XIV. 23-26.

A. D. 33.

e And I will dwell among the chil- | he shall give you another

Comforter, dren of Israel, and will be their God, ver. 16. But when the Comforter is Exod. xxix. 45. And I will set my come, whom I will send unto you tabernacle among you : and my soul from the Father, even the Spirit of shall not abhor you. And I will walk truth, which proceedeth from the Faamong you, and will be your God, ther, he shall testify of me, xv. 26. and ye shall be my people, Lev. xxvi. Nevertheless I tell you the truth; It 11912. But if the Spirit of him, that is expedient for you that I go away; raised up Jesus from the dead, dwell for if I go not away, the Comforter in you, he that raised up Christ from will not come unto you; but if I dethe dead, shall also quicken your part, I will send him unto you, wi. mortal bodies by his Spirit that 7. And, behold, I send the promise dwelleth in you, Rom. viii. 11. What! of my Father upon you ; but tarry ye know ye not that your body is the in the city of Jerusalem, until ye be temple of the Holy Ghost which is in endued with power from on high, you, which ye have of God, and ye Luke xxiv. 49. And being assembled are not your own ? 1 Cor. vi. 19. And together with them, commanded them what agreement hath the temple of that they should not depart from Jeru. God with idols? for ye are the tem- salem, but wait for the promise of the ple of the living God; as God hath Father, which, saith he, Ye bave heard said, I will dwell in them, and walk of me, Acts i. 4. And they were all in them; and I will be their God, and filled with the Holy Ghost, and bethey shall be my people, 2 Cor. vi, 16. gan to speak with other tongues, as God is love; and he that dwelleth in the Spirit gave them utterance, ü. 4. love dwelleth in God, and God in him, But this is that which was spoken by 1 John iv. 16.

the prophet Joel; And it shall come

to pass in the last days (saith God.) VER. 24.

I will pour out of my Spirit upon all 'o un dyarão us, tous aóyous pou où Aesh : and your sons and your daughimpeño xal dózes ēr åxovett, vix toto ters shall prophesy, and your young έμος, αλλά του πέμψαντός με πατρός. men shall see visions, and your old He that loveth me not

veth not my

men shall dream dreams : And on my sayings: a and the word which ye hear servants, and on my hand-maidens Í

will is not mine, but the Father's bwhich sent pour out, in those days, of my

Spirit ; and they shall prophesy,

16–18. Therefore being by the a See on chap. vii. ver. 16.

right hand of God exalted, and havb See on chap.viii. ver.42. clause 3. ing received of the Father the promise VER. 25.

of the Holy Ghost, he hath shed forth

this, which ye now see and bear, 33. Ταύτα λελάληκα υμίν, παρ' υμίν μέ c But

ye

have an unction from the

Holy One, and ye know all things, These things have I spoken unto you,

1 John ii. 20. But the anointing being yet present with you.

which ye have received of him abid.

eth in you : and ye need not that any VER. 26.

man teach you : but as the same 'o dà wapéranta, tò mūpa sò äynov, anointing teacheth, you of all things, o wipe tas o Tatùp iv T óvóua ti pov, érsia and is truth, and is no lie, and even νος υμάς διδάξει πάντα, και υπομνήσει as it hath taught you, ye shal abide υμάς πάντα και είπον υμίν.

in him, 27. See also on chap. vi.

ver. 45. clauses 1, 2. But a the Comforter, which is the d When therefore he was risen from Holy Ghost, bwhom the Father will send the dead, his disciples remembered in my name, che shall teach you all that he had said this unto them ; and things, d and bring all things to your re. they believed the Scripture, and the membrance, whatsoever I have said unto word which Jesus had said, John ii. you.

22. These things understood not his a See on ver. 16. clause 2.

discipl the first : but when Jesus b And I will pray the Father and was glorified, then remembered they

me.

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »