Page images
PDF
EPUB

Α. D. 33.

LUKE XVI. 26-31.-ΧΥΤΥ. 1-4.

Α. D. 33.

you

μου

ομών χάσμα μέγα έστηρικται, όπως οι | instruction in righteousness, 2 Tim" θέλοντες διαβήναι εντεύθεν προς υμάς, μη | iii. 16. δύνωνται, μηδέ οι εκείθεν προς ημάς δια

VER. 30. περώσιν.

ο δε είπεν: Ούχι, πάτερ 'Αβραάμ And beside all this, between us and | αλλ' εάν τις από νεκρών πορευθή προς αυ9ου there is a great gulf fied: so that τους, μετανοήσουσιν. they which would pass from hence to cannot ; neither can they pass to us, that but if one went unto them from the dead,

And he said, Nay, father Abraham : would come from thence.

they will a repent. VER. 27.

a See on Matt. iii. ver. 2. clause 1. Είπε δέ. Ερωτώ ούν σε, πάτερ, ένα

VER. 31. πέμψης αυτόν εις τον οίκον του πατρός

Είπε δε αυτώ Ει Μωσέως και των προ

φητών ουκ ακούουσιν, ουδε εάν τις εκ νεκThen he said, I pray thee therefore, Γρών αναστή, πεισθήσονται. father, that thou wouldest send him to

And he said unto him, If they hear my father's house :

not Moses and the prophets, neither will VER. 28.

they be persuaded, though one rose from

the dead. "Εχω γαρ πέντε αδελφούς όπως διαμαρτύρηται αυτούς, ένα μη και αυτοι έλ CHAP. XVII._VER. 1. θωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου.

Είπε δε προς τους μαθητάς: 'Ανένδεκτόν For I have five brethren; that he may έστι του μη ελθεϊν τα σκάνδαλα ουαι δε testify unto them, lest they also come into δι' ου έρχεται. a this place of torment.

Then said he unto the disciples, a It a See on Matt. xxv.ver. 46. clause 1. is impossible but that offences will come :

but woe unto him, through whom they VER. 29.

come! !
Λέγει αυτώ Αβραάμ: "Εχουσι Μωσέα, a See on Matt. xviii. ver. 7.
και τους πρωφήτας: ακουσάτωσαν αυτών.

VER. 2.
Abraham saith unto him, a They have
Moses and the prophets; let them hear

Λυσιτελεί αυτώ, ει μύλος ονικός περίthem.

κειται περί τον τράχηλον αυτού, και έρριπ.

ται εις την θάλασσαν, και ένα σκανδαλίση a Therefore shall ye lay up these | ένα των μικρών τούτων. my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon

a It were hetter

for him that a millstone your band, that they may be as front- were hanged about his neck, and he cast lets between your eyes.

shall

into the sea, than that he should offend teach them your children, speaking

one of these little ones. of them when thou sittest in thine a See on Matt. xviii. ver. 6. house, and when thou walkest by the

VER. 3. way, when thou liest down, and when thou risest up, Deut. xi. 18, 19. This Προσέχετε εαυτοίς: Εάν δε αμάρτη εις books of the law shall not depart out σε ο αδελφός σου, επιτίμησον αυτώ και of thy mouth ; butthou shaltmeditate | εάν μετανοήση, άφες αυτώ. therein day and night, that thou may a Take heed to yourselves : If thy broest observe to do according to all that ther trespass against thee, rebuke him ; is written therein : for then thou shalt and if he repent, forgive him. make thy way prosperous, and then

a See on Matt. xviii. ver. 15. thou shalt have good success, Josh. i. 8. For the commandment is a lamp,

VER. 4. and the law is light; and reproofs of

Και εάν επτάκις της ημέρας αμάρτη εις instruction ατe the way of life, Ρτον. |, και επτάκις της ημέρας επιστρέψη. vi. 23. All Scripture is given by inspi- επί σε, λέγων· Μετανοώ αφήσεις αυτώ. ration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for a And if he trespass against thee seven

K VOL. II.

And ye

thine own,

A. D. 33.
LUKE XVII. 4-12.

A. D. 33. times in a day, and seven times in a day | done all those things which are commandturn again to thee, saying, I repent; ed you, say, We are unprofitable servants : thou shalt forgive hin.

we have done thut which was our duty to do. a See on Matt. xviii. ver. 22.

a But who am I, and what is my

people, that we should be able to offer VER. 5.

so willingly after this sort? for all Και είπον οι απόστολοι τω Κυρίω Πρόσ- things come of thee, and of thine own θες ημϊν πίστιν:

have we given thee. For we are And the apostles said unto the Lord, strangers before thee, and sojourners, Increase our faith.

as were all our fathers : our days on

the earth are as a shadow, and there VER. 6.

is none abiding. O LORD our God, Είπε δε ο Κύριος: Εί είχετε πίστιν ώς all this store that we have prepared, κόκκον σινάπεως, ελέγετε αν τη συκαμίνω to build thee an house for thine holy Taútmu ’Expozásenti, xai qutELONTI V name, cometh of thine hand, and is all

1 Chron. xxix. 14-16. θαλάσσης και υπήκουσεν αν υμίν. .

Can a man be profitable unto God, as a And the Lord said, If ye have faith he that is wise may be profitable unto as a grain of mustard seed, ye might say himself? Is it any pleasure to the unto this sycamine tree, Be thou plucked Almighty, that thou art righteous? or up by the root, and be thou planted in is it gain to him, that thou makest thy the sea ; and it should obey you.

ways perfect? Will he reprove thee * See on Matt. xvii. ver. 20.

for fear of thee? will be enter with

thee into judgment ? Job xxii. 244. VER. 7.

Look unto the heavens, and see; Τίς δε εξ υμών δούλον έχων άροτριώντα, and behold the clouds which are higher A Foopaiverta, ôs sioeagórzi és tov kypoã than thou. If thou sinnest, what έρεί ευθέως: Παρελθών ανάπεσαι;

doest thou against him? or if thy But which of you, having a servant

transgressions be multiplied, what

doest thou unto him ? If thou be righploughing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from receiveth he of thine hand ? xxxv. 5

teous, what givest thou him? or what the field, Go and sit down to meat ?

-7. Or who hath first given to him, VER. 8.

and it shall be recompensed unto him 'Ana' cuxi épsī aito 'Etoipacoy ri again? For of him, and through him, deitvnow, nai nepifwrápisvos dsaxóvei jos, and to him, are all things : to whom les péyw sai niwe xai Metà Taūta páo be glory for ever, Amen. Rom. xi. 35, γεσαι και πίεσαι σύ; ;

36. But by the grace of God I am And will not rather say unto him, bestowed upon me was not in vain ; but

what I am: and his grace which was Make ready wherewith I may sup, and I laboured more abundantly than they gird thyself, and serve me, till I have all : yet not I, but the grace of God eaten and drunken, and afterward thou which was with me, 1 Cor. xv. 10. shalt eat and drink?

VER. 11.
VER. 9.
Μη χάριν έχει το δούλων εκείνω, ότι

Και εγένετο εν τω πορεύεσθαι αυτόν εις έποίησε τα διαταχθέντα αυτό και ου δοκώ.

Ιερουσαλήμ, και αυτός διήρχετο διά μέ

σου Σαμαρείας και Γαλιλαίας. . Doth he thank that servant because he did the things that were commanded And it came to pass, as he went to Jehim? I trow not.

rusalem, that he passed through the midst

of Samaria and Galilee.
VER. 10.
Ούτω και υμείς, όταν ποιήσητε πάντα

VER. 12. τα διαταχθέντα υμίν, λέγετε: ότι δούλοι Και εισερχομένου αυτού είς τινα κώμην, , αχρείοί εσμεν ότι οφείλομεν ποιήσαι, απήντησαν αυτα δέκα λεπροί άνδρες, οι πεποιήκαμεν.

έστησαν σόρρωθεν So likewise ye, a when ye shall have And as he entered into a certain vil

Α. D. 33.

LUKE XVII. 12-24.

Α. D. 33.

[ocr errors]

lage, there met him len men that were * lepers, which stood ufar off :

VER. 20. * See on Matt. viii. ver. 2. clause 2. 'Επερωτηθείς δε υπό τών Φαρισαίων

πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεVER. 13.

κρίθη αυτοίς, και είπεν: Ουκ έρχεται και Και αυτοί ήραν φωνήν, λέγοντες· 'Ιησού | βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως επιστάτω, ελέησον ημάς.

And when he was demanded of the And they lifted up their voices, and Pharisees, when the kingdom of God said, Jesus, Master, have mercy on us.

should come, he answered them and said,

The kingdom of God cometh not with VER. 14.

* observation: Και ιδών είπεν αυτοίς: Πορευθέντες επι

*Or, outward show. δείξατε εαυτούς τους ιερεύσι. Και εγένετο

a See on Matt. iii. ver. 2. clause 2. εν τω υπάγειν αυτούς, εκαθαρίσθησαν. And when he saw them, he said into

VER. 21. them, a Go shew yourselves unto the Θυδε έρoύσιν· 'Ιδού ώδε, ή, ιδού εκεί Priests. And it came to pass, that, as | Ιδού γαρ, η βασιλεία του Θεού εντός υμών they went, they were cleansed.

έστιν. b See on Matt. viii. ver. 4. clause 2. Neither shall they say, Lo here! or,

lo there! for, behold, & the kingdom of VER. 15.

God is * within you. Είς δε εξ αυτών, ιδών ότι λάθη, υπέ

* Or, among you. στρεψε, μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον

For the kingdom of God is not Θεόν.

meat and drink; but righteousness, And one of them, when he saw that and peace, and joy in the Holy Ghost, he was healed, turned back, and with a Rom. xiv. 17. loud voice, a glorified God.

VER. 92. * See on Matt. ix. ver. 8. clause 2.

Είπε δε προς τους μαθητές. 'ΕλεύσονVER. 16.

ται ημέραι, ότι επιθυμήσετε μίαν τών Και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους ημερών του υιού του ανθρώπου ιδεϊν, και ουκ πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών και αυτός | όψεσθε. ήν Σαμαρείτης.

And he said unto the disciples, The And fell down on his face at his feet, days will come, when ye shall desire to see giving him thanks : and he was a á sa one of the days of the Son of man, and maritan.

ye shall not see it. a See on Matt. x. ver. 5. clause 3.

VER. 23.
VER. 17.

Και έρoύσιν υμίν. Ιδού ώδε, ή, ιδού εκεί.

Μη απέλθητε, μηδε διώξατε. 'Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν: Ούχι και δέκα εκαθαρίσθησαν, οι δε εννέα που ;

And they shall say to you, See here;

or, see there: go not after them, nor And Jesus answering said, Were there

where are the not ten cleansed ?

follow them.

[Then if any man shall say unto VER. 18.

you, Lo, here is Christ, or there ; bepix siphonoar iwoo Tpéfarteç doīvai lieve it not, Matt. xxiv. 23.] δόξαν τω Θεώ, ει μή ο αλλογενής σύσος.

VER. 24. There are not found that returned "Ωσπερ γαρ ή αστραπή ή αστράπτουσα to give glory to God, save this stranger. έκ της υπ' ουρανόν, εις την υπ' ουρανόν λάμ

πει» ούτως έσται και ο υιός του ανθρώπου VER. 19.

εν τη ημέρα αυτού. Και είπεν αυτώ 'Αναστάς πορεύου ή πίστις σου σέσωκέ σε.

For as the lightning, that lighteneth

out of the one part under heuven, shineth a And he said unto him, Arise, go thy unto the other part under heaven; so way: thy faith hath made thee whole.

shall also the Son of man be in his day. * See on Matt. xv. ver. 28. clause 2. (For as the lightning cometh out of

nine ?

man.

A. D. 33..
LUKE XVII. 24–28.

A. D. 33. the east, and shineth even unto the him all the plain of Jordan; and Lot west; so shall also the coming of journeyed east; and they separated the Son of man be, Matt. xxiv. 27.] themselves the one from the other.

Abram dwelled in the land of CaVER. 25.

naan, and Lot dwelled in the cities TęãTOV dè del aÜTÖV Fordà a Seiv, xai of the plain, and pitched his tent to. αποδοκιμασθήναι από της γενεάς ταύτης: ward Sodom. But the men of Sodom

a But first must he suffer many things, were wicked, and sinners before the and be rejected of this generation. LORD exceedingly, Gen. xiii. 10–13. a See on Matt. xvi, ver. 21. And the Lord said, Because the cry

of Sodom and Gomorrah is great, and VER, 26.

because their sin is very grievous ; Και καθώς εγένετο εν ταις ημέραις του I will go down now, and see whether Νώε, ούτως έσται και εν ταις ημέραις του they have done altogether according υιού του ανθρώπου. .

to the cry of it, which is come unto a And as it was in the days of Noe, so

me; and if not, I will know, xviii. shall it be also in the days of the Son of 20, 21:, And Abraham drew near,

and said, Wilt thou also destroy the

righteous with the wicked? Perad(But as the days of Noe were, so venture there be fifty righteous with. shall also the coming of the Son of in the city: wilt thou also destroy man be, Matt. xxiv. 37.)

and not spare the place for the fifty a See on Matt. xxiv. ver. S7.

righteous that are therein ? That be

far from thee to do after this manVER. 27.

ner; to slay the righteous with the "Holder, fmivcy, iyápiour, içeyapeiforto, wicked : and that the righteous should äxpo ñç npaépas, sionate Nõe els try now be as the wicked, that be far from Tôv, xai adsy • xataxaur uds, rai lam thee. Shall not the Judge of all the λεσεν άπαντας. .

earth do right? And the LORD said, They did eat, they drank, they mar. If I find in Sodom fifty righteous withried wives, they were given in murriage, in the city, then I will spare all the until the day that Noe entered into the place for their sakes. And Abraham ark, and the flood came, and destroyed answered and said, Behold now, I them all.

have taken upon me to speak unto fore the flood they were eating and five of the fifty righteous : wilt thou (For as in the days that were be the Lord, which am but dust and

ashes. Peradventure there shall lack drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered destroy all the city for lack of five ? into the ark, And knew not, until And he said, If I find there forty the flood came and took them all and five, I will not destroy it. And away ; so shall also the coming of the said, Peradventure there shall be

he spake unto him yet again, and Son of man be, Matt. xxiv. 38, 39.]

forty found there. And he said, I VER. 28.

will not do it for forty's sake. And Ομοίως και ως εγένετο εν ταϊς ημέραις | Lomb be angry, and I will speak :

he said unto him, Oh let not the nesto bolsoy, inivor, hyópaCor, émánov, Peradventure there shall thirty be έφύτευον, ακοδόμουν:

found there. And he said, I will not Likewise a also as it was in the days of do it if I find thirty there. And he Lot ; they did eat, they drank, they said, Behold now, I have taken upon bought, they sold, they planted, they me to speak unto the LORD: Peradbuilded;

venture there shall be twenty found a And Lot lifted up his eyes, and there. And he said, I will not debeheld all the plain of Jordan, that it stroy it for twenty's sake. And he said, was well watered every where, before Oh let not the LORD be angry, and the LORD destroyed Sodom and Go. I will speak yet but this once : Per. morrah, even as the garden of the adventure ten shall be found there. Lord, like the land of Egypt, as thou And he said, I will not destroy it for comest unto Zoar. Then Lot chose ten's sake. And the Lord went his

A. D. 33.

LUKE XVII. 28–31.

A. D. 33.

way, as soon as he had left commun- destroy it. And Lot went out, and ing with Abraham : and Abraham re- spake unto his sons-in-law, which turned unto his place, 23–33. And married his daughters, and said, Up, there came two angels to Sodom at get ye out of this place ; for the LORD even; and Lot sat in the gate of So, will destroy this city. But he seemed dom : and Lot, seeing them, rose up as one that mocked unto his sons-into meet them; and he bowed himself law. And when the morning arose, with his face toward the ground; And then the angels hastened Lot, saying, he said, Behold now, my lords, tum Arise, take thy wife, and thy two in, I pray you, into your servant's daughters, which are here ; lest thou house, and tarry all night, and wash be consumed in the iniquity of the your feet, and ye shall rise up early, city, xix. 1—15. and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street

VER. 29. all night. And he pressed upon them "Η δε ημέρα εξήλθε Λώτ από Σοδόμων, greatly; and they turned in unto him, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού, και απώand entered into his house : and he acky arartas. made them a feast, and did bake un. leavened bread, and they did eat. But out of Sodom it rained fore and brim

a But the same day that Lot went before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, com

stone from heaven, and destroyed them

all. passed the house round, both old and young, all the people from every

a Then the LORD rained upon Soquarter : And they called unto Lot, dom, and upon Gomorrah, brimstone and said unto him, Where are the men and fire from the LORD out of heaven ; which came in to thee this night? And he overthrew those cities, and all bring them out unto us, that we may the plain, and all the inhabitants of know them. And Lot went out at

the cities, and that which grew upon the door unto them, and shut the the ground, Gen. xix. 24, 25. And door after him, and said, I pray you, turning the cities of Sodom and Gobrethren, do not so wickedly. Be- morrha into ashes, condemned them hold now, I have two daughters which with an overthrow, making them an have not known man ; let me, I pray ensample unto those that after should you, bring them out unto you, and do live ungodly; And delivered just Lot, ye to them as is good in your eyes : vexed with the filthy conversation of only unto these men do nothing: for the wicked : (For that righteous man therefore came they under the shadow dwelling among them, in seeing and of my roof. And they said, Stand hearing, vexed his righteous soul from back. And they said again, This one day to day with their unlawful deeds :) fellow came in to sojourn, and he will 2 Pet. ii. 6—8. Even as Sodom and needs be a judge : now will we deal Gomorrha, and the cities about them, worse with thee than with them. And in like manner giving themselves over they pressed sore upon the man,

to fornication, and going after strange even Lot, and came near to break the flesh, are set forth for an example, sufdoor. But the men put forth their fering the vengeance of eternal fire, hand, and pulled Lot unto the house Jude 7. to them, and shut to the door. And

VER. 30. they smote the men that were at the Κατά ταύτα έσται η ημέρα ο υιός του door of the house with blindness, both dvpónov a'TOXANÚTTETA.. small and great; so that they wearied a Even thus shall it be in the day when themselves to find the door. And the the Son of

man is revealed. men said unto Lot, Hast thou here

a See on Matt. xxiv. ver. 42. any besides ? son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and wbatso

VER. 31. ever thou hast in the city, bring them 'Εν εκείνη την ημέρα, δς έσται επί του out of this place: For we will destroy | δώματος, και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, this place, because the cry of them is μη καταβάτω άραι αυτά και ο εν τω waxen great before the face of the | αγρώ, ομοίως μη επιστρεψάτω εις τα LORD; and the Lord hath sent us to lóxisw.

« PreviousContinue »