Page images
PDF
EPUB

ரன

ச அவர்கள இயேசுவினிடத்திற போய் அவரை மிகவும் வேண்டிக்கொண்டு பின்பு சொன்னது அவன நமமுடைய தேசததாரில அனபாயிருந்து எங்களுக்காகவொரு செப ஆலய ததையுங்கட்டினான.

ரு ஆகையால் உமமுடைய தயவுக்கு அவன பாத யிருக் கிறானெனறார்கள.

சு இயேசுவானவர் அவர்களுடனே கூடசசெனருர். வீட டுககுசசமீபமாயப்போனபொழுது அநதத் தலைவன சிநே தொைநோக கி (நீங்கள் அவரிடத்திறபோய) ஆணடவரே நீர் என் வீட்டுவாசலுக்குட்பிரவேசிக்கிறதற்கு நானபாத்தி

ரனலல,

எ அதினாலே நான் தானே யுமமிடத்தில் வருகிறதற்கும என்னைய பாத்திரனெனறெண்ணினேன. ஆகையால் நீர்வரு த்தப்படாதிரும்.

அ அல்லாமலும நான அதிகாரத்துக்குக் கீழப்பட்டவ னாயிருந்தும் எனக்குக் கீழிருக் கிறசேவகரிலொருவனைப்போ வெனனப்போகிறான மற்றொருவனை வாவெனன வருகிறான எனவேலைக்காரனைநோக்கி இதைசசெயயெனனசசெய்கிறா ன. ஆகையால் நீர் ஒருவார் தடையை மாத்திரஞ் சொன்னால் எனவேலைக்காரன சொஸ்தம அடைவா னனறு சொல்லு ஙகளெனறு அனுப்

பினான. கூ இயேசுவானவர் அதைக் கேட்டு அவனைக குறித்து ஆசசரியப்பட்டு ததிருமபிக் கொண்டு தமக்குப் பினசெலலு நசனங்களை நோக்கி இப்ப டிப்பட்ட விசுவாசததை நான் ஸ்ரவேலருக்குளளுஙகாணவிலலையென றுங்களுக்குசசொ லலுகிறேனெனறார்.

ய அனுப்பப்பட்டவர்கள் திரும்ப வீட்டுக்கு வருகிறபொ ழுது வியாதியாயிருந்த வேலைக்காரன ஆரோக்கியம் அடை நதிருககிறதைககணடார்கள. யக மறு நாளிலே அவர் நாயீனென னுமூருக்குப்போனார். அவருடை டய சீஷர் அநேகரும் மற்ற நகசனங்களும் அவரு டனே கூடப்போனார்கள்.

wஉ அவர் ஊரினவாசலுக்குச் சமீபமான பொழுது ஒரு கைம்பெண்ணுடைய ஒரேகுமாரன றநது போய வெளி யே கொண்டுவரப்பட்டான. ஊராரில் அநேக சனங்களும அவளுடனே கூடவந்தார்கள் .

க கர்ததர் அவளைபடார்தது அவள மேல உருககமாய இரங்கி நீ அழவேண்டாமெனறுசொலலிக கிட்டப்போகை யிற்பாடைபைச் சுமக்கிறவர்கள் நின்றார்கள். யச உடனேயவர் அதைத் தொட

வாலிபனே எழுந்திரு

[ocr errors]

15 And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

16 And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

17 And this rumour of him went forth throughout all Judea, and throughout all the region round about.

18 And the disciples of John shewed him of all these things.

19 And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

20 When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another? 21 And in the same hour he cured

many

of their infirmities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were blind he gave sight.

22 Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

23 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

24 | And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning john, What went ye out into the wilderness for to see ? A reed sbaken with the wind ?

25 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled, and live delicately, are in kings' courts.

லரு அப்பொழுது மரித்தவன எழுந்து உளுக்கார்ந்து பேசத்தொடங்கினான. அவனையவர் தாய்க்கு ஒப்புக்கொ டுத்தார்.

யசு எல்லாரும் பயமடைந்து மகா தீர்க்கதரிசி நமக்குள ளேதோனறி யிருக்கிறாரெனறும

தமமுடைய சனங்களைசசநதித்துப்பார்த்தாரெனறுஞ சொலலிப் பராப ரனைப்புகழந்தார்கள.

யாஎ அல்லாமலும் இந்தச் சங்கதி யூதேயா நாடு முழுவதி லுஞ சுற்றியிருக்கிற தேசங்கள் யாவற்றிலும் பிரசித்தமாயி

பராபரன

யஅ இவை யெல்லாவற்றையும் யோவானுடைய சீஷர் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள் .

யாக அப்பொழுது யோவான தன சீஷரிலி ரண்டுபேரை யழைதது நீங்கள் இயேசுவினிடததிறபோயவருவாரென று சொல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லது வேறொருவர் வரக்கார

பாத திருக்கவேண்டுமாவென்று கேளுங்களெனறு சொல்லியனுப் பினான.

உய அந்தப்படியவர்கள் அவரிடத்திற்போய் வருவாரெ னறுசொல்லப்பட்டவர் நீரா அல்லது வேறொருவர் வரக்கா ததிருக்கவேண்டுமாவென்று கேட்குமபடிக்கு யோவானஸ் தானன் எஙகளையுமமிடத்திற்கனு பினானென்றார்கள.

உக அவவேளையிலே அவர் வியாதிகளையுமவேதனைகளை புமபொலலாத ஆவிகளையுமுடைய அநேகமபேரைககுண மாக்கிககுருடர் அநேகருக்குப்பார்வையையருளினார்.

உஉ அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவர்களுக்குச் சொ னனது. குருடர் பார்வையையடைகிறார்கள். சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள். குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள். செவி டர்கேட்கிறார்கள. மரிததோர் எழுப்பப்படுகிறார்கள, தரித திரருககுசசுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டுவருகினது. இப் படி நீங்களபார்க்கிறவைகளையுங்கேட்கிறவைகளையும யோ வானுக்குப்போய அறிவியுங்கள் .

உக அலலாமலும எனனாலே லசசையடையாமலிருக கிறவனபாக்கியவானென்றார்.

உச யோவானுடைய தூதர்கள் போனபினபு அவர் யோ வானைக் குறித்துச சனஙகளுடனேசொனனது. காற்றினால அசைக்கப்படுகிற நாணலையா நோக்கிப்பார்க்குமபடிக வனாநதரததிறகுப்போனீர்கள.

உரு அல்லது மெல்லிய வஸ்திரங்களைத் தரித்திருக்கிற மனிதனையா பார்க்கும்படிக்குப் புறப்பட்டீர்கள். மகிமை யான உடுப்போடுஞ செல்வததோடுமிருக்கிறவர்கள் அரச

6

ககு

26 But what went ye out for to see! A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.

27 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

28 For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.

29 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.

30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.

31 And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation ? and to what are they like?

32 They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, we have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.

33 For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.

34 The Son of man is coming eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners !

35 But wisdom is justified of all her children.

36 And one of the Pharisees disired him that he would eat with bim. And he went into the Pharisee's house, and sat down to meat.

37 And, behold, a woman in the city, which was

வன

.

உக அல்லது ஒருதீர்க்கதரிசியை

இயையா பார்கள்

ககுமபடிக்கு பபுறப்பட்டீர்கள. ஒரு தீர்க்கதரிசியிலும அதிகமான வனை யே (பார்த்தீர்களெனறு) உங்களுக்குசசொலலுகிறேன.

உஎ இதோ நான என னுடைய தூதனை உமககுமுனபா கஅனுப்புகிறேன. அவன உமக்கு முன நடந்து உமக்காக மார்க்கததைத் திருத்துவானெனறு ஒருவனைக் குறிதது எழு தியிருககினறதே அவன தான.

உஅ ஆசையால நான உங்களுக்குசசொலலுகிறதாவது ஸ்திரிகளிடத்திறபிறந்தவர்களில் யோவான ஸ நான்னிலும் பெரிய தீர் தரிசி யொருவனுமில்லை. ஆம் லும் பராபரனு டைய இராசசியத்திலே சிறிய

யவனானவன அவனிலும் பெரி யவனாயிருக்கி

றன. உக அனறியும (யோவானுடைய உபதேசததைக) கே டட சகலசனங்களும ஆயக்காரரும அவனாலே ஞானஸ் நான சதைபபெறறுப பராபரன நீதிபர் பானறு அறிககை யிடடார்கள.

நய பரிசேயரும் நியாயசாஸ்திரிகளுமானவர்கள மாத்தி ரம அவனாலே ஞானஸ நான ததைப் பெறாமல தஙகளைக் குறி ததுப் பராபரனுடைய ஆலோசனையைத் தள்ளினார்கள.

நக அப்படியிருக்க இந்தத் தலைமுறையின் மனிதரை நா னயாருசகு நிகர் சொல்வேன. இவர்களயாருககொபபாயிரு ககிறார்கள்.

• உ ச நதையிலுளுககார்ந்து ஒருவரையொருவர் நோககி உங்களுக்காக ஊதிC நீங்கள் கூத்தாடவில்லை . ளுக்காகப்புல மபினோம். நீங்கள் அழவிலலையெனறு எதிர்க கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுச கொபபாயிருக்கிறார்கள்.

உங்க

மதுபானப

நந எப்படியெனில் யோவான ஸ் நானன் வந்து அபபம பொசியாமலுந திராட்ச இரசங்குடியாமலுமிருநதான. அதினாலே யவன பேய்கொணடவனென கிறீர்கள.

மனித னுடையகுமாரனவந்து போசனபான மபண ணு கிறான. அதினாலே இதோ போசனப்பிரியன பிரியன ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்குஞ சிநேகிதன என கிறீர்கள.

நரு ஆனாலும் ஞான மானது தனனையடைந்தவர்களாலே நீதிய

யாககபபடுகினறதென்றார். கூசு பரிசேயரிலொருவன தன னுடனே போசன மபண ணு மபடிக்கு அவரைவேணடிக கொணடான. அந்தப்படி அவர் பரிசேயனுடைய வீட்டுக்குப்போயப்ப நதியிருந்தார்.

« PreviousContinue »