Page images
PDF
EPUB

உ அவர்களுடனே பரிசேயரிற்சிலர் ஓய்வு நாட்களிற் செ ய்யத் தகாத்தை நீங்கள செயயவேணடுவதெனனவெனறார்

கள.

க அவர்களுக்கு மா றுத்தரமாக இயேசுவானவர் சொன னது. தாவீதும அவனோடிருநதவர்களும பசியாயிருந்த பாழுது அவன தேவாலயத்திற்பிரவேசித்து,

ச ஆசாரியர்மாததிரமேயனறி மற்றொருவருமபொசிக்க ததகாத தேவசமுகத்தட்பங்களை யெடுததுப பொசிததுப் பினபு தனனோடிருநதவர்களுக்கு கொடுததாாென று நீங களவாசிக்கவில்லையாவென றுசொலலி,

ரு பினபு மனிதனுடைய குமாரன ஓய்வு நாளை குறித்து ம ஆணடவராயிருக்கிறாரெனறு அவர்களுடனேசொனனார்.

• மற்றொரு ஓய்வு நாளிலே அவர் செப ஆலயததிற் பிர வேசித் துபதேசித்தார். அங்கே சூம பின்வலதுகையையுடை ய ஒருமனிதனிருநதான.

எ அபபொழுது வேதபாரகரும பரிசேயரும அவரிடத திற்குற்றங்காணுமபடிககு ஓய்வு நாளிலும் குண்மாககுவா ராவென்று எண்ணி அவரை நோக்கிக்காத்திருந்தார்கள் .

அ அவர்களுடைய யோசனைகளையவர் அறிந்து சூம்பின கையையுடையவனைநோககி, நீ யெழுந்து நடுவே நில்லென றார். அந்தப்படியவன எழுந்து நின்றான.

க அபபொழுது இயேசுவானவர் அவர்களை ேநாககி நா ன உங்களிடத்தில் ஒனறுகேட்கிறேன. ஓய்வு நாட்களில் நன்மை செய்கிறதோ தீமை செய்கிறதோ சீவனைக்காககிற தோ அழிககிறதோ எது நியாயமென றுசொலலி,

ய அவர்களெல்லாரையுஞ சுற்றிப்பார்தது அந்தமனித னைநோககி உனகையை நீட்டென்றார்.

டன்றார் . அவன அப்படிச செயதான. உடனே அவனுடையகை மறுகையைப்போல சசொஸ்தமாயிற்று. யாக பினபு அவர்கள மதியில்லாமையால் நிறையப்பட்டு நத இயேசுவையெனன செய்யலாமென றுஒருவரோடொ ருவர்பேசிககொணடார்கள.

யஉ அனறியும அந்நாட்களில் அவர் செபமபணணும படிக்கு மலைக்குப்போய் இராத்திரி முழுவதும பராபரனை நோககிசசெபமபணணிககொணடு,

5

14 Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,

15 Matthew and Thomas, James the son of Alpheus, and Simon called Zelotes,

16 And Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.

17 And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases ;

18 And they that were vexed with unclean spirits : and they were healed.

19 And the whole multitude sought to touch him: for there went virtue out of him, and healed them all.

20 q And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed be ye poor : for your's is the kingdom of God.

21 Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled. Blessed are ye

that
weep now : for

ye shall laugh.

22 Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.

23 Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.

24 But woe unto you that are rich! for have received your consolation.

ye

யசு அவர்களிறபேதுருவென று தாமபேரிட்ட சீமோனை யும அவனுடைய சகோதரனாகிய அநதிரேயாவையும யாக கோபையும் யோவானையும் பிலிப்புவையும பர் ததொலொ மேயுவையும்,

யாரு மததேயுவையு நதோ மாவையும் அல்பேயுவினுடை யகுமாரனாகிய யாக்கோபையும வைராக்கியனெனனப் ட சீமோனையும்,

யசு யாககோபின சகோதரனாகிய யூதாவையும் பின்புதம மைக காட்டிக்கொடுத்த இஸ்காரியோததூ ரானாகிய யூதா வையும இப்படிப்பனனிரணடுபேரையு ந தெரிந்து காண்டு அவர்களை அப்போஸ்தலரென றுபேர் சொலலி,

யஎ பினபு அவர்களுடனே கூட இறங்கிச் சமனான இடத்திலே நின்றார். அங்கே அவருடைய சீஷீரில் அநேகம பேர் அவருடைய உபதேசத்தைக் கேட்டுத்தங்கள வியா திக ளினினறு குணமாக்கப்படுமபடிக்கு யூதேயா நாட்டின திசை களயாவற்றிலும எருசலே - நகரததிலுத தீருசீதோனபட டினஙகளுள்ள கடலோர் ததிலுமிருந்து அநேக சனங்களும் வநதிருநதார்கள.

யஅ அசுததமான அவிகளால் வாதிககபபடடவர்களும் கூடிவ நதிருந்து ஆரோக்கியம அடைநதார்கள.

பச வல்லமையவரிலிருந்து புறப்பட்டு எல்லாரையுங் குண மாக்கினபடியினாலே சனங்களெல்லாரும் அவரைத்தொடப் பார்ததார்கள.

உய அபபொழுது அவர் தமமுடைய சீஷர்களைநோக்கிய பார்த்துச் சொனன தாவது. தரித்திரராகிய நீங்கள பராபர னுடைய இராசசியததையுடையவர்களாகையால நீங்கள பாககியவானகள.

உக இப்பொழுது பசியாயிருக்கிற நீங்கள் (இனித) திர் ப்தி யடைவீர்களாகையால் நீங்கள் பாக்கியவானகள். பொழுது அழுகிற நீங்கள் (இனி) நகைப்பீர்களாகையால் நீங களபாககிய

மனிதனுடைய குமாரனிமித்தமாகச் சனங்கள உங் களைப் பகைத்து உங்களை விலக்கி நிநதைப்படுத்தி உங்கள் நாமததைப பொலலாத்தெனறு தளளிப்போடு மபொழுது நீங்கள் பாக்கிய ராயிருப்பீர்கள.

உங பரமண்டலத்திலே யுங்கள் பலன மிகுதியாயிருப்ப தால அக்காலத்திலே நீங்கள சநதோஷப்பட்டுக்களி கூருங

அவர்களுடைய பிதாககள தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்ப டியே செய்தார்கள.

உச ஐசுவரியவானகளாகிய நீங்கள் ஙகள நனமைகளை

யவானகள.

உஉ

கள.

[ocr errors]

25 Woe unto you that are full! for ye

shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.

26 Woe unto you, when all men shall speak well of you ! for so did their fathers to the Malse prophets.

27 But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,

28 Bless them that curse you, and pray for them which despitfully use you.

29 And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.

30 Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.

31 And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

32 For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.

33 And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.

34 And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ve? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.

35 But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest; for he is kind unto the unthankful and ta the evil.

36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.

[ocr errors]

ககள.

உரு திர்ப்தியுள்ளவர்களாகிய நீங்கள் பசியையடைவீர்க ளாகையால ஐயோ உங்களுக்குவேதனைவரும் இப பழுது நகைக்கிற நீங்கள் (இனித) துக்கப் படுவீர்க ளாகையால ஐயோ உங்களுக்குவேதனைவரும்.

உகா எல்லா மனிதர்களும் உங்களைக்குறித்துப் புகழச்சி யாயப்பேசுமபொழுது ஐயோ உங்களுக்கு வேதனை வரும். அவர்களுடைய பிதாககள களளத் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும அப படியே செயதார்கள.

உஎ அனறியும (எனக்குச) செவிகொடுககிற உங்களுக்கு நான கட்டளையிடுகிறதாவது, உங்கள் சத்துருக்கள்

ககளில் அன்பு கூர்ந்து உங்களைப்பகைக்கிறவர்களுக்கு நனமை சயது,

உஅ உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை யாசீர்வதித்து உங்களை வருத்தப்படுத்துகிறவர்களுக்காகச் செபமபண

உக உன் கனனத்திலே அறைகிறவ னுககு மறுகன்னத தையுங்கொடு உனவஸ்திர ததையெடுததுககொளளுகிறவனு ககு உன அங்கியையும எடுத்துக்கொளளத தடைபணணாதி பபாயாக. நய உன்னை வேண்டிக்கொளளுகிற யாவனுக்குங்கொடுப்

உன னுடையதை ஒருவன துககொணடால அவனிடத்தில் அதைத்திருமபக்கேளாதிருப்பாயாக,

நக சனங்கள உங்களுக்குசசெயயுமபடி நீங்கள் விரும்பு கிறதெப்படியோ அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்குச்செ யயக்கடவீர்கள.

கஉ உங்களைச சிநேகிககிறவர்களை (மாததிரம) நீஙகள சிநேகித்தால் உங்களுக எனனபலனவரும் பாவிகளுந தங களைசசிநேகிக்கிறவர்களைசசிநேகிக்கிறார்களே. நக உங்களுக்கு நனமைசெயகிறவர்களுக்கு (மாததிரம) ஙகள நனமைசெய்தால் உங்களுக்கு எனன

பாயாக.

எடு

பலன்

கச பாவிகளும அபபடிசசெய்கிறார்களே. திருமபககொ டுப்பார்களெனறு நீங்கள் நமபி அப்படிச் செய்பவர்களுக்கு (மாத்திரங்) கடனகொடுத்தால உங்களுக்கு எனனபலனவரு ம். பாவிகளுஞ சரியாயத திருமப அடைந்து கொளளுமபடி யாய (மற்றப்) பாவிகளுக்குக்கடனகொடுக்கிறார்களே. நரு ஆகையால உங்கள சத்துருக்களைச் சிநேகித்து

நன மை செய்து கை மாறெணணாமற கடன கொடுங்கள. அப் பொழுது உங்கள் பலன மிகுதியாயிருககும. அலலாமலும நனறியறியாதவர்களமேலும பொலலாதவர்களமேலு ந தய வாயிருககிற உனனதமானவருக்குப்பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள.

நசு ஆகையால உங்கள பிதா இரக்கமுளளவராயிருக்கிற

« PreviousContinue »