Page images
PDF
EPUB

3

6. Rewrite the following words with vowel-points, and give their

, تتق , مذور , هدر ,قسوت , ساطور ,هوام , زبده -: literal meaings

. ایثار and , تفت , برزخ , رقود , فالق , مرقع , سنجق

7. (a) Give in English an explanatory translation of the following 12

verses:

و

چون بر زمین طليعة شب گشت آشکار آفاق ساخت کسوت عباسیان شعار پیدا شد از کنار میدان آسمان شکل هال چون سر چوگان شهریار دیدم ز زر پخته برین لوح لاجورد نون که گوئيا بقلم کرد زرنگار یا همچو یونس آمده بیرون ز بطن حوت افتاده برکنار دریا نحيف ر زار یا بر مثال ماهي يونس میان آب آهنگ در کشیدن او کرده در کنار در معرض خلاف جهاني زمرد و زن قومیش در نظارة و خلقی در انتظار من با خود به حجر خلوت شتافتم گفتم که ای نتيجة الطاں کردار ان شاهد از کجاست که این چرخ شوخ چشم از گوش او برون کند این نغز گوشوار گردون ز بازوي که کشودست این طراز گیتی ز ساعد که ربودست این سوار گفت آنچه برشمردي از آن جمله هیچ نیست

چیست با تو بگویم باختصار نعل سمند شاه جهان است کاسمان هر ماه بر سرش نهد از بهر

دان

که

6

6

21

(6) Sketch in Persian an account of the Abbasides, with their genealogy.

(c) State the story of Jonas referred to in the fourth and fifth baits. 8. Translate into Persian :

We have now reached the final stage of a controversy that has been going on for nearly five years; and we are about to pass into law a Bill which is intended to have, and which I believe will have, a profound effect apon the future of the Indian people. It might be thought that there is no matter opon which public opinion onght to be more unanimous than reform in education. The subject is so tremendous, 8o vital, I may almost say so sacred ; and yet experience shows that there is no sabject in all countries apon which thoughtful and patriotic men are more sharply divided, and that education shares with theology the distinction of provoking passions and recrimination almost beyond any other human concern. Such has, to some extent, been our fate in India in respect of this Bill. A great many hard and some bitter things have been said of the Government in the discussion of the last few years. I wish at this final stage to pass the sponge over these.

PERSIAN.

FOURTH HONOUR PAPER.

Paper set by~{

SHAMS-UL-ULAMA AHMAD.
SHAMS-UL-ULAMA SHAIKH MAHMUD GILANI.

Examiner-SHAMS-UL-ULAMA MIRZA ASHRUF ALI.

The figures in the margin indicate full marks.

[ocr errors]

(Candidates are requested to use separate books for their answers to the first and second halves of the paper, and to write on the cover · First Half' or 'Second Half,' as the case may be.]

FIRST HALF.

1. (a) Translate into English, adding notes where necessary :-

13

که

بود از اعادة

ضمير مستتر به برج اجوف متصل شده

جرك
نقب که

و برجي بود بحذف مضاف يعني باروت ناقص گشت بسقوط سنگها مثال نون ثقيله معتل شده محیح و سالم گشت بلکه مضاعف .

. محذوف بتاکيد تمام به مجرد تعدیه فوج بآنجا که رسیدن لزم است ثاني بان

گشنه نحوي صرف میگردد

مزید
و گوله و حقه از تیر و تفنگ

[ocr errors]

: مصدر

[ocr errors]

که باب فتح يفتح شان میشود و ضرب يضرب مطرد هک را متعدي ما حصل آن مهمانان میزبان قضا رضيوف داعی با دانستیم - بموجب إذا دعيتم فادخلوا لمحه بر خوان

الوان مصیبت و مائدة بيفائدة معنت حاضر شدند

و و بمحض نمک چشي از جان سیر شده بحكم اذا طعمتم فانتشروا از هم پاشیدند - شیلانچي اجل بهریک صلا زنان که ذق انک انت العزيز الكريم - و آبدار تیغ همه را ندا کنان که وسقوا ماء حميمة ،

[merged small][ocr errors]

(6) Explain fully the Arabic grammatical terms that occur in the above extract.

(c) Who is addressed by God in the verse State how it is explained by the commentators.

2. (a) Explain in Persian, using yonr own words :

? دق انت العزيز الكريم

11

و چون سابقا برای کوچانيدن ایل افشار ارومي و تدارک ایشان صد هزار تومان نزد محصلان موجود بود . بعد از وقوع این سانحه کوچانیدن افشار به و الوار فيلي و اكراد اردلان را بسبب اینکه کار در سمت عراق اتفاق افتاده تخلية حدود از ایلات و احشام بمقتضی مقام و مناسب وقت و هنگام نبود . بدعویق انداخته عازم همدان و در بسیت و دوم ماه صفر وارد أن خطة نزهت بنیان گشتند - و معادل دویست هزار تومان براي تجديد اوضاع و جر نقصان سغر دسته بدنه و جرقه بجرقه

بجنود مسعود از خزانه احسان و اکرام مکرمت گشته » أن خطة b) Parse the above extract from the beginning down to)

.using the technical terms of Persian grammar ,نزهت بنیان کشتند

.

[merged small][ocr errors]

تاریخ نادري

(c) Write out in Persian a short account of the author of with dates, and give bis name.

3. Rewrite the following words with vowel.points, and give their

3

. استیصال and , بدران , متكانر , مجری , تصادم . استحاله -: meanings

SECOND HALF.

12

1. Translate the following into your own Persinn :-

تفتيح

چون در آنزمان که شگافتی برج منيع استحالة خرق فلک نمود و نزلزل زمین بتاویل ( آن زلزلة الساعة شيئ عظيم ) لب انشقاق گشود تراكم اجزاي ارضي و تصادم اجرام سفلي دهن نقب را از سخن فنم بست و دو روز سرکه اعتراض بجهت

آن مجری بکار رفت تاسد مذکور بانفتاح پیوست ازین گشایش طباع را انبساطي وافر حاصل آمد و قلوب اشباع و اتباع را نشاط متکاثر شامل گشت چنانچه طبیعت که ملک ملک بدنست در یوم الباحور توجه بر مجادله مرض مزمن میآورد وجميع قوی و ارواح و اخلاط و اعضارا بسعي وجر بمدافعت مرض میگمارد حضرت پادشاه هفت کشور خديو فلک سریر خورشید افسر موسس قواعد صاحبقراني مشید مباني جهانباني ثالث شيخين خلافت اقتدار (ثاني اثنين اذ هما في الغار ) خود بذات نقدس آیات باهمه اعیان دولت ابد ثبات سوار شده متوجه تسخير قلعه راستیصال ابو الحسن قبيع صفات گشتند بنام ایزد چه جاه و جلال بود که جام جم را حلقه چشم حیرت میساخت و ساغر جمشید را لبریز بادة حسرت میکرد کاوس کي چنين صوالتي بخواب بیند اگر بر آسمان رفته باشد نمرود خود را پشه شمارد اگر خیال آن عظمت بدماغش در آید آسمان از گرد لشكر چشم کوکب مي مالید و زمین از نقش نعل مرکب دام همای سعادت بافيد دائرة چتر هالة بدر شده پرچم علم شقه ابر خفتگان تحت الثری از صدمه ستم سواران بیدار شدند که ( اذا بعثر ما القبور ) و ساکنان ملاء اعلا از هم پاشیدند ( ذلک یوم النشور ) *

مي

[ocr errors]

.سكة a) Give the root and diacritical points of) .2

8

(6) Give the singular of qub, and the different forms of plaral

thereof.

الباحور c) What do you understand by the expression)

To ? يوم

what part of speech does it belong ?

ثالث شيخين خلافت شعار Explain the allasions contained in (2)

ثاني اثنين اذ هما في الغار and

(e) To what language does gids belong? What is its literal meaning ?

بنام ایزد Purse (3)
and name the ; بعشر and استیصال of تعليل Give the roots and (9)

.to which they belong باب

6

3. Give the singnlars or plurals, as the case may be, of the following words, with the root of each :

[ocr errors]
[ocr errors]

.

. ملگ. تراكم - ارض - نقب - مجري - سده - اشياع - اتباع موسس . ذات . آیات - حلقه - صولت . دماغ - نعل

*

8

4. Give the Persian eqnivalents for the following phrases :

(a) As you sow so will you reap.
(6) You cannot gather figs from thistles.
(c) Cross question and crooked answe
(d) Every man to his trade.
(e) Out of the fallness of the heart the mouth speaketh.

(f) Out of the frying-pan into the fire. 5. (a) Translate into English :

12

الحاصل ابو الحسن همه چیز را همچو قباحت نمي فهمد هرگاه دکاکین و اسواق و قری و کوه و دشت و صحرا بالتمام در تصرف اولیای دولت عظيم الاحتشام در آمد و يوما فيومة حکام ضابط وناسق و نظام رائق و فائق بنظم و نسق مهمات توابع و لواحق منصوب و مامور شدند و بعطای خلع فاخره و مراحم رافره مبتهج و مسرور کاري مبهم نیفتاده و امري ملتوي نمانده امضای رسوم عرفيه و اجرای احکام شرعيه همگي از همت والا نهمت مزین اورنگ سلطنت رافع سرير

تمام بفعل آمد کفایت خان که در امور ملک و ملت از قوت

رسیدنش از حسن صباح بيش است دهقانان ده را

ملكي

« PreviousContinue »