Page images
PDF
EPUB

سهر و خطای بنده گرش نیست اعتبار معنى عفو و رحمت آمرزکار چیست زاهد شراب کوثر رحافظ پیاله خواست تا در میانه خواسته کردگار چیست

روضۂ ارم and آب زندگي a) Comment upon)

و

2

2

[ocr errors]

2

(6) What meanings has the word wys ? Quote passages, if you can, in illustration,

(c) Explain the Sofistic allnsions in this extract. 3. Translate into English :

10

بادام زلف تو دل مبتلای خویشتنست بکش بغمزه که اورا سزای خویشتنست گرت ز دست براند مراد خاطر ما بدست باش که خیری بجای خویشتنست بجانت ای بت شیرین من که همچون شمع شبان تیره مرادم فنای خویشتنست چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل میگن که آن گل خود رو برای خویشتنست بمشک چین وچئل نیست بوی گل محتاج که نافهاش زبند قبای خویشتنست مرو بخانة ارباب بی مروت دهر که من عافيتت در سراي خويشتنست بسوخت خافظ و در شرط عشق و جانبازی

هنوز بر سر عهد و وفای خویشتنست -name its elements, and exem ; قافیه a) Explain what is meant by)

2

2

plify your answer from the above extract.

(0) Scan any one couplet and name the metre. 4. Translate into English :

10

[ocr errors]

نفر

آنکه جانب اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بالا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگربعضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
چوگفتمش که دل من نگاه دار چه گفت
ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد
سرو زر و دل و جانم فدای آن محبوب
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
صبا در آن سر زلف ار دل مرا بینی
ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي
فرشته ات بدر دست دعا نگه دراد
مبارزان و یان خواجه را نگه دارید
که همچو جان گرامي شما نگه دارد
غبار راه گذاری کجاست تا حافظ
بيادگار نسیم صبا نگه دارد

2

2

(a) Classify and name all the Izāfahs in the above extract, and explain in Persian the grammatical constructions of any one of them. (b) Derive the word j glavo, explaining clearly the steps by which

Mention any other words in use words of this form are built up. derived from this root-form, and give their English meaning.

5. Translate into English

10

دوش دیدم

که ملاگ

در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

خاک نشین بادۂ مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار بنام من دیوانه زدند

با من

شکر ایزد که میان من و او صلم افتاد حوریان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

ما بصد خرمن پندار زره چون نرویم چون ره آدم بیدار بیک دانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت در افسانه زدند آتش آن نیست که بر شعله او خندد شمع آتش آنست که در خرمن پروانه زدند نقطة عشق دل گوشه نشینان خون کرد همچو آن خال که

آن خال که بر عارض جانانه زدند

حان نکشيد از رخ اندیشه نقاب زلف عروسان سخن شانه زدند

کس چو

تا

2

(a) Explain the first couplet, and comment generally upon the meaning of this extract.

6. Translate into English :

10

[ocr errors]

بدان گونه دیدند گردان نيو . که نزد تو آید گرانمایه گیو بنزد تو آرد مر این نامه را به بداني بدور نیک این خامة را

نامه بخوانی بروز و شب * مکن داستان را کشاده درلب اگر دسته داری بدستت مبوی * یکے تیز کن مغز و بنماے روی وگر خفته زود برجه بپای * وگر خود بپائی زمانے میای مگر با سواران بسیار هوش • براني ز زابل برای خروش بران سان که گژ دهم از و یاد کرد + جز از تو نباشد ورا هم نبرد چوبر خواني این نامه را بیدرنگ • برآرای وبرکش سپه سوی جنگ نهان از برنامه مهره چو مير هز عنبر بر آمیخته وز عبير

*

آمد بداد + بگیر دلاور بکردار باد از و نامه بسند

اندر شتاب ۰ برفت و نجست ایچ آرام و خواب شب و روز تا زان چو باد دمان . نه پرواے آب و نه اندوه نان

*

*

نامه
جو

بمهر اندر آمد بداد *

خروش طلایه بدستان رسید چو نزدیکی زابلستان رسید

اندرش بار؛ ره نورد

بزبر که آمد سوارے ز ایران چو گرد تهمتن پذیره شدش باسیاه * نهادند بر سر بزرگان کلاه

هر آنکس که برزین بداز بیش و کم پیاده شدش گیر گردان بهم ز اسپ اندر امد گو نامدار از ایران بپرسید و از شهر بار

زمانے ببودند و دم بر زدند زره سوے ایوان رستم شدند *

[ocr errors]

2

18

(a) What is this metre, and why is it so called ? Draw the guils to which it belongs.

7. Translate into Persian :

When this man had got up on the wall, he found a watchman drank and fast asleep. Seizing him hand and foot he threw him down among the Saracens, who immediately cut him to pieces. Two other sentinels whom he found in the same condition, he stabbed with his dagger, and threw them down from the wall. He then let down his turban, and drew up the second, they two the third, till at last Dames was drawn up, who enjoined them to wait there in silence while he went and looked about him.

In this expedition he gained a sight of Youkinna, richly dressed, sitting apon a tapestry of scarlet silk flowered with gold, and a large company with him, eating and drinking and making merry. On his return he told his men that, because of the great inequality of their numbers, he did not think it advisable to fall upon them then, but thought it better to wait till break of day, at which time they might look for help from the main body.

PERSIAN.

SECOND HONOUR PAPER.

Paper set by-SHAMS-UL-ULAMA SHAIKH MAHMUD GILANI.

Examiner-SHAMS-UL-ULAMA MIRZA ASHRAF ALI.

The figures in the margin indicate full marks.

1. Translate into English :

16

حسن و جمال

سبحان الله خدای بی شبه و مثال کافروخت چو شاه آينه حسن کنهش زحد فكر برون عز و جل حرفش زخط عقل فزون جل جلال

دید باریک بینش اصطرلاب آفتاب ذات

ردل حق گزینش رصد خانه سمارات صفات نژاد بزرگ روی خوش خوی نیک پیشانی گشاده قامت معتدل نظرت عالي همت والا نیت مافي توكل بر دوام دانش بر کمال گرد آمدن گوناگون هنر حوصله فراخ آرام سترگ شجاعت شگرف رای درست تدبیر گزین بخشش بی محابا بخشایش بیکران افزایش عاطفت علم كل انبوهي

ملک فراواني ارباب اخلاص بسياري مبارزان یکجهت فزوني مال فراهم شد نفائس عالم صفائي ضمير پاكي از آلایش تعلق پیشوائي جهان معني آگهي دائمی چگونه در يکجای فراهم آید و چه سان يکتن بردوش همت بر دارد * سپهر دانش و بینش یگانه اکبرشاه

و که همچو صب بروی جهان گشاده جبین

که دید زاموزگار دل تعلیم شهي که یافته از مرشد خرد تلقين تبارک الله آفریدگار که طرازنده اورنگ شاهي را مظهر اسمای جمالي و جلالي گردانيده و دارنده لوای ظل الهي را مصدر نعوت مکارم و معالي ساخت * خضر سکندر منش چشمه زای قطب رصدبند مجسطي گشای مایه درويشي و شاهي درار * مخزن اسرار الهی دراو شاهان بتواناتري

* نامور دهر بداناتري تا شب و روز است شش روز باد * گوهر شاهین شب افروز باد اگر خویشتن را افتان و خیزان ببارگاه مدحت او نرساند گویائي زبان را سعادت نه بخشیده باشد و دانائي دل را فروغ حقيقت نداده و اگر با دست کوتاه بيذان و خامه شکافته زبان

« PreviousContinue »