Page images
PDF
EPUB

ابرها گلاب ندارند از نقش پای هرکس نشان آنچه در سر داشته برداشته و از اصطرلاب پيشاني ارتفاع آفتاب فطرتها گرفته اگر خورشید بتربيتش نتابد نه مشک ببوی رسد و نه لعل برنک و اگر مصلم بمصلحتش نباشد نه ملع کار سازد نه جنگ بادی که بر خلافش بر خیزد زودش بر خاک نشانند و آتشی که غضبش بر فروزد از آب روغن برآن ریزند ببازوی قدرت با شعنه قدر در پنجه گيري و با دست توانا از دستبرد قضا در سبقت پذیری در شفاعت سیاست بجا مهر دهشت بر دهان قضا خوان مرمتش را چین تنگی زمین سپر حمایتش را دامی فراخی آسمان برین از لالی بساط نيسان معروف بپاک گوهری و از اواني سماط خورشيد مشهور بکیمیاگری کیوان بجواهر حقه ثريا در سپند سوزی ایران رفعت عطارد بمنصب دوات داری چون قلم انگشت نمای اقلیم شهرت برق سنان افت خرمن آفتاب منير خفتان مریخ کتان مهتاب شمشیر سر تنک مغزان امانت گرز گران خدنگنش سالک مسالک راستي گزينان كمانش پشت و پناه چله نشینان ازین سبب که عالمگیري به تيغ مستلزم فتنه و فساد خونریزیمت باوازه مرحمت و مکرمت

و بصيت نصفت و عدالت توجه بتسخير جهان گماشته * 12 What is the rule ? كلاب is in the word افہانت a) What kind of) .2

? اضافه which governs such an

(6) What is meant by webemos? What language doos it come from ? Is it a simple or a compound word ?

(c) Derive and give the etymological meanings of the following, and say under what parts of speech you would classify them :

سياست . دهشت - نكهت - حمايت - منصب . ميت

(d) Explain the metaphor contained in the following passage :

برق - سنان . آفت . خرمی - آفتاب - منير - خفتان مربع - كتان - مهتاب - شمشيره

4

4

3. Name and enumerate the letters of the Persian alphabet, which under certain conditions become silent. Illustrate each by examples.

4. Name the months of the Persian Calendar in die order, giving their corresponding months in English.

6

,which are in common nae in Persian افعال المدح و الفم Name .5

giving an example of each.

6. Render the following lines into your own Persian :

14

در چهار دهم شوال در هنگامیکه خطة دلکشای شیراز مقر كوكبة ظفر طراز بود خسرو فلک اورنگ یعنی مهر منوچهر بایران حمل خرامیده برتخت جم سپهر بر آمد كوكبة سلطان باز بعزم جهانگیری نهضت نمود طفل غنچه از مشيمة گلبن قدم بعرصه ظهور گذاشته در مهد بستان از پستان دایه ابر بهاری شیر نوشین نوشید و برید صبا نرگس شهلا را از این مژده چشم روشنی گفت فساد پیشگان دی که رخنه گر باغ بودند بحكم قهرمان قضا از بندر هستی قلع گشتند و خاقان گیتی ستان قوای ربیعی بعزم داغستان لاله و شقايق يکران سبک خیز صبا و شمال را جولان داده و قلعة شماخي قلل شامخه را که آرامگاه جنود تطاول شباط بود بهجوم جنود خورداد مسخر ساخت و لشكر بهمن را از عرصه ملک چمن برانداخت جشن نوروزی ترتیب یافته هر یک از سران سپاه و اميران لشکر بخاع زرتاری آراسته پیکر و از شعش، لباس و خفتان با زربفت پوش آفتاب همدوش و همسر شدند چون از جانب احمد پاشا والی بغداد که بوعده در ماه برای آوردن وثيقة صلح از دولت عثماني استهمال کرده بود خبر صعيب و جواب صریح

نیامد و بوضوح پیوست

که اولیای آن دولت بسبب انقلاب فارس در امضای امر صلح و استقرار سنور بدفع الوقت میگذرانند لهذا قبض و بسط مهام خوزستان و بنادر فارس و کرمان را بطهماسپ قلی خان سردار موکول و اتمام مهام محمد بلوچ واحمد مدني را بار محول و ميرزا محمد تقي شيرازي را که تا آن زمان باستيفاي فارس

[ocr errors]

سرفرازي داشت به نیابت آنولایت سر بلندي داده خاطر از انتظام امور از سمت جمع کرد +

*

7

How signify in line 2 of the above extract ? 7. (a) What does is it termed in grammar? Quote some similar examples.

What does it mean?

? a simple or a compound word منوچهر Is (6) .Give an account of his life in Persian ? منوچهر

نوشین in

Who was

Give some other a part of the word or not? (c) Is examples of a similar nature.

8. Give the singalars or plurals, as the case may be, of the fol. lowing :

6

خطه - تخت - مشيمه . قلل - شامخه - عرصه - وثيقه - جواب اولیا - سنور - مناط - حقه - ثغر - كلب . ممکن - اجانب . كتائب مقراض

10

9. Translate into English :

شهریارا کامگارا از روزی که این در دولت جاوید مدت عهد یگانگي بسته و شاخهای گلبن يكرنگي بهم پیوسته است تا کنون بمیامی بختهای فیروز روزی نرفت که رشته درستي در دست الفت تابي نه بيند و گلشن يکجهتي از مشرب مفوت آبي خصوما در این اوان که عاليجاه میرزا باقر از حضرت سپهر بسطت مرحله پیمای طریق مراجعت گشته و از عرض مهربانی های کارگذاران آن درگاه و شرح الطاف آن فرو غ بخش مصابيع دولت و جاه ضيا افزای انجمن محبت گردید و الحمد لله از هردو جانب دقيقه از رسوم یکجهتي متروک نیست رگامی جز به نیروی عهود بانگی مسلوک نه کار گذاران دولت اگر ازین سو بر الواح ضمير نقش بندد صفحات خاطرها از آن مراتي مافيست و هوا خواهان شرکت از آن صوت اگر در بیان مهمی سخن رانند مصداق زبانها از بین جانب ترجمانی کافي و ازین

اتنه اقبال دوستان پاک است و منطق آمال دشمنان بر خاک بریدان و معتمدان این دولت در آنحضرت نسر آسا

و بخت سان سائر و عاكف اند و ایلچیان و آفيچالان آنحضرت

و درین دولت فلک نشان اقبال مثال دائر د واقف و در خدمات حضرتین فلک بسطت ثابت و مستقيم اند و در عین استقامت کاه راجع و گاه مقيم و السلام

5

18

10. Who was the fonnder of the Qājor dynasty ? What do you know of him ? State your answer in Persian.

11. Translate into Persian :

With the love of music is naturally connected the taste for poetry; and fortunately for the poets of Africa, they are in great measure exempted from that neglect and indigence which in more polished countries commonly attend the votaries of the Muses. They consist of two classegg; the most numerons are the singivg.men called jilli Kea, mentioned in a former part of my narrative. One or more of these may be found in every town. They sing extempore songs in honour of their chief men, or any other persons who are willing to give 'solid pudding for empty praise Bnt a nobler part of their office is to recite the historical events of their country; hence, in war they accompany the soldiers to the field, in order, by reciting the great actions of their ancestors, to awaken in them a spirit of glorious emulation. The other class are devotees of the Mohammadan faith, who travel about the country singing devout hymns, and performing religious ceremonies, co conciliate the Almighty, either in averting calamity or ensuring success to any enterprise. Both descriptions of these itinerant bards are much employed and respected by the people, and very liberal contributions are made for them.

PERSIAN.

First HONOUR PAPER.

Paper set by-LT.-Col. G. S. A. RANKING, M.D., I.M.S.

Eaanniner-ZAHADUR RAHIM ZAHID, Esq., M.A., B.L.

The figures in the margin indicate full marks.

1. Translate into English :

10

مبی دولت میدمد کو جام همچون آفتاب فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب خانه بي تشويش وسافی یار ومطرب بذله گوے

عيشت و دور ساغر و عہد شباب

موسم عيش معه ت

191

از پی تفریح طبع و زیور حسن طرب
خوش بود ترکیب زرین جام با لعل ۰ذاب
شاهد و مطرب بدست افشان و مستان پاے کوب
غمزة ساقی زچشم می پرستان برده خواب
خلوت خامست و جای امر و نزهتگاه انس
هر که این صحبت بیابد یابد او صد فتح باب

صل
از خيار لطف

مي

مشاطة چالاک طبع در ضمیر برگ گل خوش می کند پنهان گلاب تا شد آن مه مشتري در های حافظ را بجان میرسد هردم بگوش زهرا گلبانگ رباب

2

(a) Derive, and explain the etymology of the following words :

مشاطه - ضمير - صبح . شباب - مذاب . ساقې

10

16) Scan any one couplet, aud name the metre.

Translate into English :2.

پیوند

خوشتر زعيش و محبت باغ و بہار چیست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

د عمر بسته بمونیست هوش دار غمخوار خویش باش غم روزگار چیست معني آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار ومی خوشگوار چیست مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند ما دل بعشوه که دهيم اختيار چیست راز درون پرده چه داند فلک خموش ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

« PreviousContinue »