Page images
PDF
EPUB

CANONES SYNODI DORDRECHTANÆ.

THE CANONS OF THE SYNOD OF DORT.

A.D. 1618 AND 1619.

(We give first the fall Latin text of the Acts of the Synod of Dort (Dordrecht) on the five contro verted heads of doctrine, viz., the Preface, the Articles of Faith, the Errors Rejected, the Names of Subscribers, the Conclusion, the Sentence against the Remonstrants, and the Approval of the States-General, but distinguishing the several parts by different type. They were officially published May 6, 1619, and often since in Latin, Dutch, Germau, and English. The original is given in the Corpus et Syntagma Confess. ed. II. 1684, in the Oxford Sylloge Confess. (pp. 397-454), in Niemeyer's Collectio (pp. 690–728); the German in Beck's and Böckel's Collections. To the Latin text we append the English abridgment, as adopted by the Reformed Dutch Church in America.]

JUDICIUM SYNODI NATIONALIS REFORMATARUM ECCLESIARUM BELGICARUM,

Habitæ Dordrechti Anno MDCXVIII. et MDCXIX. Cui plurimi insignes Theologi Reformatarum Ecclesiarum Magno Bri. tannia, Germaniæ, Galliæ, interfuerunt, de Quinque Doctrina Capitibus in Ecclesiis Belgicis Controversis : promulgatum VI. Maii MDCXIX.

PRÆFatio.

IN NOMINE DOMINI ET SERVATORIS NOSTRI JESU CHRISTI.

AMEN.

Inter plurima, quæ Dominus et Servator noster Jesus Christus militanti suce Ecclesiæ in hac ærumnosa peregrinatione dedit solatia, merito celebratur illud, quod ei ad Patrem suum in cæleste sanctuarium abiturus reliquit: Ego, inquiens, sum vobiscum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Hujus suavissimæ promissionis veritas elucet in omnium temporum Ecclesia, quæ quuin non solum aperta inimicorum violentia, et hæreticorum impietate, sed etiam operta seductorum astutia inde ab initio fuerit oppugnata, sane, si unquam salutari promissæ suæ præsentiæ præsidio eam destituisset Dominus, pridem aut vi tyrannorum fuisset oppressa, aut fraude impostorum in exitium seducta. Sed bonus ille Pastor, qui gregem suum, pro quo animam suam posuit, constantissime diligit, persecutorum rabiem tempestive semper, et exserta sæpe dextera, miraculose repressit, et seductorum vias tortuosas, ac consilia fraudulenta detexit atque dissipavit, utroque se in Ecclesia sua præsentissimum esse demonstrans. Hujus rei illustre documentum exstat in historiis piorum imperatorum, regum, et principum, quos Filius Dei in subsidium Ecclesiæ suæ toties excitavit, sancto domus suæ zelo accendit, eorumque opera, non tantum tyrannorum furores compescuit, sed etiam Ecclesiæ cum falsis doctoribus religionem varie adulterantibus conflictanti, sanctarum synodorum remedia procuravit, in quibus fideles Christi servi conjunctis precibus, consiliis, et laboribus pro Ecclesia et veritate Dei fortiter steterunt, Satanæ ministris, licet in angelos lucis se transformantibus, intrepide se opposuerunt, errorum et discordiæ semina sustulerunt, Ecclesiam in religionis puræ concordia conservarunt, et sincerum Dei cultum ad posteritatem illibatum transmiserunt.

Simili beneficio fidelis noster Servator Ecclesiæ Belgicæ, annos aliquam multos afflictissima, gratiosam suam præsentiam hoc tempore testatus est. Hanc enim Ecclesiam a Romani antichristi tyrannide et horribili papatus idololatria potenti Dei manu vindicatam, in belli diuturni periculis toties miraculose custoditam, et in veræ doctrinæ atque disciplinæ concordia ad Dei sui laudem, admirabile reipub. incrementum, totiusque reformati orbis gaudium eflorescentem, JacoBUS ARMINIUS ejusque sectatores, nomen Remonstrantium præ se ferentes, rariis, tam veteribus, quam novis erroribus, primum tecte, deinde aperte tentarunt, et scandalosis dissensionibus ac schismatibus pertinaciter turbatam, in tantum discrimen adducerunt, ut florentissima Ecclesic, nisi Servatoris nostri miseratio opportune intervenisset, horribili dis

ARTICULI ARMINIANI SIVE REMONSTRANTIA.

THE FIVE ARMINIAN ARTICLES. A.D. 1610.

[The official Dutch text is taken from the first edition of 1612, as printed in De Remonstrantie en het Remonstrantisme. Historisch onderzoek door Dr. JOANNES TIDEMAN, Predikant bij de RemonstrantschGereformeerde Gemeente te Rotterdam (Te Haarlem, 1851), pp. 17-20. I procured a copy from my friend, Dr. J. J. van Oosterzee, of Utrecht. The Latin translation of Petrus Bertius was literally copied for me by another friend in Holland, Dr. M. Cohen Stuart, from the Scripta adversaria Collationis Hagiensis, Lugd. Batav. 1616. The English translation is made for this edition. An older English version, with the Latin (but with several omissions), is given by Peter Heylin, in his Historia Quinquarticularis, London, 1660, pp. 50–53. The Preface, the five negative Articles, and Conclusion (see Tidemay, pp. 8-27) are omitted.

Niemeyer excludes the Remonstrance from his Collection of Reformed Confessions, but it is necessary to the proper understanding of the Canons of the Synod of Dort. Böckel (pp. 545 sqq.) gives a German translation. Comp. Vol. I. $ 65, pp. 508 sqq.]

ART. I.
ART. I.

ART. I. Dat Godt door een eeu Deus æterno et immuta That God, by an eternal, wich, onveranderlyck besluyt, bili decreto in Christo Jesu unchangeable purpose in in JESU

CHRISTO, synen Filio suo, ante jacta mundi Jesus Christ his Son, beSoone, eer des werelts grondt fundamenta, statuit ex ge- fore the foundation of the gheleydt was, besloten heeft, nere humano in peccatum world, hath determined, uyt het ghevallene sondighe prolapso, e08 in Christo, out of the fallen, sinful Menschelyck geslachte, die propter Christum, et per race of men, to save in ghene in CHRISTO, Om CHRI- Christum salvare, qui per Christ, for Christ's sake, STUS wille, ende door CHRI- gratiam Spiritus Sancti in and through Christ, those stru salich te maecken, die eundem Filium suum credi- who, through the grace of door de ghenade des heyli- turi, inque ea ipsa fide et the Holy Ghost, shall beghen Gheestes, in den selven obedientia fidei, per eandem lieve on this his Son Jesus, synen Soone JESUM gheloo- gratiam, usque ad finem and shall persevere in this ten, ende in den selten ghe- essent perseveraturi; contra faith and obedience of loote, ende ghoorsaemheyt vero contumacio et incredu- faith, through this grace, des gheloofs, door de selde los, sub peccato et ira relin- even to the end; and, on ghenade, totten eynde toe quere et condemnare, tan- the other hand, to leave Tolherden souden : en daer quam a Christo alienos; the incorrigible and unbetegens, de onbekeerlycke, en juxta verbum Evangelii Joh. lieving in sin and under ongelovige in de sonde, en i. 36: Qui credit in Fili- wrath, and to condemn onder de toorne te laten, en um, habet vitam æternam, them alienate from te terdoemen, als vreemt van qui vero Filio non obtem- Christ, according to the CHRISTO: naer 't woordt des perat, non videbit vitam, sed word of the gospel in H. Evangelij by Johannem ira Dei manet super ipsum.' Jobn iii. 36: “He that beüži, 36: “Wie in den Sone

lieveth on the Son hath ghelooft, die heeft het eeuwi

everlasting life: and he ghe leven, ende wie den Soone

that believeth not the Son ongehoorsaem is, die en sall

shall not see life ; but the

as

het leven niet sien, maer de Cui alia quoque Scripturæ wrath of God abideth on toorne Gods blyft op hem,' dicta respondent.

him, and according to ende andere plaetsen der

other passages of Scriptschrifturen meer.

ure also.

ZUS

ART. II.
ART. II.

ART. II.
Dat desen volghende, JE Proinde Jesus Christus, That, agreeably thereto,

CHRISTUS de salich- Mundi Salvator, pro omni- Jesus Christ, the Saviour maecker des Werelts, voor alle bus et singulis hominibus of the world, died for all ende yeder Mensch ghestor- mortuus est, omnibusque per men and for every man, so den is: alsoo dat hyse alle mortem crucis promeritus that he has obtained for door den doodt des Cruyces, reconciliationem et remissio- them all, by his death on de versoeninghe ende ver- nem peccatorum; ita tamen the cross, redemption and ghevinghe der sonden ver- ut nemo remissionis illius the forgiveness of sins; worden heeft; alsoo nochtans reipsa particeps fiat, præter yet that no one actually dat niemandt deseloe verghe- credentes, idque etiam secun- enjoys this forgiveness of vinghe der sonden dadelyck dum verba Eoangelii Joan- sins except the believer, gheniet, dan de Gheloovighe: nis iii, 16: 'Ita Deus dilexit according to the word of mede naer 't Woort des Euan- Mundum, ut Filium suum the Gospel of John iii, 16: gely by Johannem, Cap. iii. unigenitum dederit, ut quis-God so loved the world 16: Soo lief heeft Godt de quis credit in eum, non pe- that he gave his only-beWerelt gehadt, dat hy synen reat, sed habeat vitam æter- gotten Son, that whosoever eenighen Soone ghegeven heeft, nam.' Et epistola priore believeth in him should not opdat al, die in hem ghelooft, Joannis, Cap. ii. v. 2: 'Ipsa perish, but have everlastniet en vergae, maer het eeu- est propitiatio pro peccatis ing life. And in the First wighe leven hebbe. Ende in nostris, nec pro nostris tan- Epistle of John i. 2: 'And den eersten Brief Johannis tum, sed etiam pro totius he is the propitiation for int ii, vers 2: 'Hy is de ver- Mundi peccatis.?

our sins; and not for ours soeninge voor onse sonden ;

only, but also for the sins en niet alleene voor onse,

of the whole world.' maer voor des gantsche Werelts sonden.

ART. III.
ART, III.

ART. III. Dat de Mensche 't salich Homo salvificam fidem That man has not saving maeckende Gheloove van hem non habet a se, neque ex grace of himself, nor of the selven niet en heeft; noch liberi arbitrii sui viribus, energy of his free will, inuyt cracht van synen vryen quandoquidem in statu apo- asmuch as he, in the state wille, alsoo hy in den stant stasia et peccati nihil boni of apostasy and sin, can der afwyckinghe ende der (quod quidem vere bonum of and by himself neither sonden niet goets, dat waer. sit, cujusmodi in primis est think, will, nor do ang lyck goet is (gelyck insonder- fides salvifica) ex se et a thing that is truly good heyt is het salichmaeckende se potest cogitare, velle aut (such as saving Faith emi

gheloove) uyt ende van hem facere; sed necessarium est|nently is); but that it is selten, can dencken, willen ut a Deo, in Christo, per needful that he be born ofte doen. Maar dat het van Spiritum ipsius Sunctum again of God in Christ, nodde is, dat hy van Godt, regeneretur atque renovetur, through his Holy Spirit, in CHRISTO; door synen hei- intellectu, affectibus seu 00- and renewed in underlighen Geest, werde herboren luntate, omnibusque viribus, standing, inclination, or en vernieut, in verstant, af- ut vere bonum recti possit will, and all his powers, fectie, oft wille, ende alle intelligere, meditari, velle at- in order that he may crachten, opdat hy het ware que proficere sicut scriptum rightly understand, think, goet te recht moge verstaen, est Joh. xy. 5: Sine me ni- will, and effect what is bedencken, willen, ende vol- hil potestis facere.'

truly good, according to brenghen, naer 't woordt

the Word of Christ, John CHRISTI, Johann. xiii. 5:

xv. 5: Without me ye Sonder my en condt ghy

can do nothing.' niet doen.'

ART. IV.
ART. IV.

ART. IV. Dat dese ghenade Godts Hæc Dei gratia est prin That this grace of God is het beginsel, de voort- cipium, progressus et compli- is the beginning, continuganck ende volbrenginghe mentum omnis boni; adeo ance, and accomplishment alles goets, cock 800 verre, quidem ut ne ipse quidem of all good, even to this dat de wedergeboren Mensche regenitus absque præcedente extent, that the regenersdfs, sonder dese voorgaende side præveniente ista, exci- ate man himself, without ofte toecommende, oprock-tante, prosequente et coope- prevenient or assisting, ende, volgende ende mede- rante gratia, bonum cogi- awakening, following and werckende ghenade, noch het tare, velle, aut peragere pos- co-operative grace, can neigoede dencken, willen ofte sit, ullisve ad malum ten-ther think, will, nor do doen can, noch oock eenighe tationibus resistere, ita ut good, nor withstand any tentatien ten quade weder- omnia bona opera actiones- temptations to evil; so staen : soodat alle goede da- que, quas quis cogitando po- that all good deeds or den, ofte werckinghen die test adsequi, gratiæ Dei in movements, that can be men bedencken kan de ghe- Christo adscribenda sint. conceived, must be nade. Godts in CHRISTO Cæterum, quod ad modum cribed to the grace of moeten toegeschreven worden. operationis ejus gratiæ atti- God in Christ. But as reMaer 800 vele de maniere net, non est ille irresistibilis, spects the mode of the van de werckinghe dersel- quandoquidem scriptum est operation of this grace, it ter ghenade aengaet, die en de multis, quod Spiritui is not irresistible, inasis niet onwederstandelyck : Sancto restiterint. Act. vii. much as it is written conwant daer staet van velen et alibi locis compluribus. cerning many, that they geschrecen, dat sy den hey

have resisted the Holy ligen Geest wederstaen heb

Ghost. Acts vii., and elseben. Aetor. vii. ende elders

where in many places. op vele plaetsen.

[ocr errors]

ART. V.
ART. V.

ART. V. Dat die JESU CHRISTO, Ei qui Christo vera fide That those who are indoor een ware gheloove syn insiti, ac per consequens vivi- corporated into Christ by inghelyft, ende oversulcx syns ficantis ejus Spiritus par- a true faith, and have levendighmaeckenden Ghees- ticipes facti sunt, abunde in- thereby become partakers tes deelachtig zyn ghewor-structi sunt viribus, quibus of his life-giving Spirit, den, overvloedighe cracht heb adversus Satanam, peccatum, have thereby full power ben, omme teghens den satan, Mundum, suamque carnem to strive against Satan, de sonde, de Werelt, ende possint pugnare, atque adeo sin, the world, and their haer eygen vleesche te stry- etiam victoriam ab iis re-own flesh, and to win the den, en de overwinninge te ferre; semper tamen (quod victory; it being well unvercrygen. Welderstaende al- cautum volumus) auxilio derstood that it is erer tydt, door den bystand van gratiæ Spiritus Sancti; et through the assisting grace de ghenade des heyligen Jesus Christus ipsis, per Spi- of the Holy Ghost; and Geestes : ende dat JESUS ritum suum, in omnibus ten- that Jesus Christ assists CHRISTUS haer door synen tationibus adsistit, manum them through his Spirit Gheest in alle tentatien by- porrigit, ac eosdem (si modo in all temptations, extends staet, de handt biet, ende, 80 ad pugnam ipsi parati sint, to them his hand, and if sy maer alleene ten stryde ejusque opem deposcant, si- only they are ready for bereyt zyn, ende syn hulpe bique ipsis non desint) fulcit the conflict, and desire his begeeren, ende in geenen ghe- ac confirmat, ita ut nulla help, and are not inactive, breke

zyn, staende hout, alsoo fraude aut vi Satanæ se- keeps them from falling, dat se door gheene listichheyt duci, aut ex Christi mani- so that they, by no craft or noch ghevoelt des Satans ver- bus eripi possint, juxta dic- power of Satan, can be leyt, oft uyt CHRISTI handen tum Christi Joh. x.: “Oves misled nor plucked out of connen ghetrocken worden, meas nemo rapiet ex manu Christ's hands, according naer 't woordt CHRISTI, Joh. mea. Cæterum, utrum iidem to the Word of Christ, x.: ‘Niemandt en salse pyt non possint per socordiam Jolin x. 28: “Neither shall myne handen rucken' Maer την αρχήν της υποστάσεως | any man pluck them out of de selve niet en connen, XPLOTOŨ caraleifelv,' et præ- of my hand.' But whether door naelaticheyt, het begin- sentem mundum iterum am- they are capable, through sel haers Wesens in CHRISTO plecti, a sancta doctrina ip- negligence, of forsaking verlaten; de teghenwoordighe sis semel tradita recedere, again the first beginnings Werelt wederom aennemen : bonam conscientiam amit- of their life in Christ, of tan de Heylighe Leere, hen tere, gratiamque negligere ; again returning to this eenmael ghegheven, afwycken: esset prius accuratius ex present evil world, of turnde goede conscientie verliesen : Sacra Scriptura inquiren- ing away from the holy de ghenade cerwaerloosen : dum quam nos illud posse- doctrine which was delitsoude eerst moeten naerder

ered them, of losing 3 uyt de Heylige Schriftuere)

good conscience, of be

· Heb. ii. 6, 14; 2 Pet. i. 10; Jude 3; 1 Tim. i. 19; Heb. xi. 13.

« PreviousContinue »