Page images
PDF
[merged small][merged small][graphic]

XHIBENTVR hoc in Volumine, celeberrinue Confeffiones Fidei ex optimis quibufque editionibus omni ex parte Integra. Non priuatum aut alicuius priuati fcriptum, fed publicum ad omnes & fingulos pertinens: in quo Eccleficz Dei audientiam Jibi fieri postulant, vt ex ipfarum vocibus dignofcatur carum doclrina: nihil enim, niji abfcondi veretur Religionis Veritas, ne damnetur ignorata. Fuerat quidem earum Harmonia, ante triginta annos edita: fed per varias fecliones interfecla. Nunc verb ilia tanquam corpus integrum, coiifpiciendce reprafentantur, & quam in ilia editione plurcs. Venuflihs autem & vtilihs cernitur ipfum corpus totum, quam partes eius diuulfa. Earum quoque nexus & harmonia facile deprehendetur vel ex Integra leclione, vel ex Concordantia per fingulos articulos hie illis annexa: quibus etiam in hoc Syntagmate adiungitur ex Sententiis veterum, qui Patres vocantur, Catholicus Coiifenfus: Anno quidem 1595 b me cditus, nunc rurfus multb locupletior faclus, ac quibufdam Articulis auclus: cuius inflitutum declarat quce in illo efl ad Illuflriffimum Principem prcefixa Epi/lola.

At verb cur illce Confeffwnes fidei conflitutce in diuerfiis Regnis & Nationibus, caufce fuere complures perquam neceffaria?, quce in ipfarum Pmfationibus declarantur. Nam per illas, tanquam ex Tabulis authenticis quid in Ecclefiis doceretur, manifeflum fuit, aduerfus calumnias & iniqua pr&iudicia: vude & in celeberrimis Conuentibus exhibits fuerunt

T 2

[graphic]

[Fac-simile of the title-page of the first edition of the Harmony of the Reformed Creeds.]

H A R M O N I A

CONFESSIONVM

FID EI,

Orthodoxarum, & Reformatarum Ecclefiarum, qua? in prajcipuis quibufque Europae Regnis, Nationibus, & Prouinciis, facram Euangelij dodtrinam purts profitentur: quarum catalogum & ordinem fequentes paginae indicabunt.

Addita funt ad calcem breuifsimce obferuationes: quibus, turn illujlrantur obfcura, turn qua; in fpeciem pugnare inter fe videripoffunt, perspicue, atque modeflifsime conciliantur: & Ji qucs adhuc controuerfa manent, fyncere indicantur.

Quaj omnia, Ecclefiarum Gallicarum, & Belgicarum nomine, fubiiciuntur libero & prudenti reliquarum omnium, iudicio.

[graphic][merged small]
[merged small][graphic]

PRAEFATIO NomiNe ECCLESIARVM GALLI

CARVM ET BELGICARVM, Q V JE
Reformationem Euangelicam
profitentur.

R JE C L A R JE quodam loco dicit Ambrojius, Inter feruos Chrifti contentio non debet effe, fed collatio. Quum enim Jit ca mentis humance Jubetudo in rebus prafertim diuinis, vt res alioqui maxime claras Jcepeperfpicere non pofsimus, quin ex mutua avZirriiau, & arnica fraternaqe dijceptatione plurimum lucis aj/cquamur, negarinullo modopotejl. ImprintJqtie illudvtile &ncccjfarium videtur alios ab aliis acui, vt qua'Jingulis Ecclejice membris priuatim Dominus contulit, ea adtotius corporis commodum commitnicentur, &, omni depofitoJinistro affeclu, Christus, qui cjlpalris Sapienlia, vnicus magister ac Ecclejice doctor audiatur: vtqe ejl pads princeps, ita Juo Jpiritti nojlros animos conglutinet, vt,Ji JieripoJJit, in Domino vnum idemque omnes Jentiamus. Contendere verb, rixari, & Jerociter acproterue digladiari, tantum abcjl vt deceat a Deo injlitutos homines, vt ne modejlis aut humanis quide coueniat. QuadJi in omnibus, vel etid minimis vitcz hu

* ij

[graphic]

ARTICULI SIVE CONCLTTSIONES LXVII. H. ZWINGLII.

A.D. 1523.

The Sixty-seven Articles Or Conclusions Of Iilrich Zwingli.

(These Theses of I'lrich Zwingli (14S4-1631) were publicly discussed nnd successfully defended at the religions conference in Zurich, Jan. 29,1523, nud prepared the way for the introduction of the Reformation in German Switzerland. They exhibit the first creed of the Reformed Churches (seven years older than the Lutheran Confession of Augsburg). Their form, consisting of brief, concise propositions, is mncn better adapted for a creed than the lengthy argumentative discussions of many later and more inthoritative confessions. They never acquired a strictly symbolical authority, not even in Zurich, but may justly claim a place in this Collection on the ground of their historical importance. We give the original in High-German, with some of the old readings in foot-notes, together with the Latin translation (instead of the less Intelligible Swiss dialect in which Zwingli wrote them, and which is reproduced bjSiemeyer, pp. 1 eqq.). For an abridgment In English, see the Zfwforj of Creeds, Vol. I. pp. 383 eqq.]

[ocr errors]

Elenchtjs Artictjlorum

In Disputationem Prim Am ProMtjlgatorum

An

HULDRICO ZWINGLIO.

I. Quicunque Evangelion nihil esse dicunt, nisi ecclesict calculus et adprobatio accedat, ewant, et Deum blaspliemant.

II. Summa Evangelii est, quod Christus Filius Dei vivi notefecit nobis voluntatem Patris ccelestis, et quod innocentia sua nos de morte ceterna redemit, et Deo reconciliavit.

III. Hinc sequitur Christum esse unicam viam ad salutem omnium, qui fuerunt, sunt et erunt.

IV. Quicunque aliud ostium vel

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

qucerit vel ostendit, errat; quin animarum latro est et f ur.

V. Quicunque ergo alias doctrinas Evangelio vel cequant vel prceferunt, errant, nec intettigunt quid sit Evangelion.

VI. Nam Christus Jesus dux est et imperator, a Deo toti generi humano et promissus et prceslitus:

VII. Ut sit ipse salus et caput omnium credentium, qui corpus eius sunt, quod quidem absque ipso mortuum est, et nihil potest.

VIII. Ex his sequitur, quod omnes, qui in isto capite vivunt, sunt membra et Filii Dei. Et hcec est ecclesia seu communio sanctorum, sponsa Christi, ecclesia catholica.

IX. Quemadmodum membra corporis sine administratione capitis nihil possunt, sic in corpore Christi nemo quidquam potest sine capite eius, Christo.

X. Quum membra absque capite aliquid operantur, ut, dum sese lacerant aut perdxmt, demens est homo: sic, dum membra Christi sine capite Christo aliquid tentant, insana sunt, sese gravant et perdunt imprudentibus legibus.

XI. Colligimus hinc Ecclesia

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »