Page images
PDF
[ocr errors]

quaiu lavacrutn illud regenerationis et renovationis Spiritus Sancti salvos nos facit Deus et operatur in nobis talem justitiam et purgationem a peccatis, ut, qui in eo fcedere et fiducia usque ad flnem perseverat, non pereat, sed babcat vitam seternam.

III. Omnes, qui in Christum Jesum baptizati sunt, in mortem ejus baptizati sunt, et per baptismum cum ipso in mortem ejus conscpulti sunt, et Christum induerunt.

IV. Baptismus est lavacrum illud regenerationis, propterea, quia in eo rcnascimur denuo et Spiritu adoptionis obsignamur ex gratia (sive gratis).

V. Nisi quis renatus merit ex aqua et Spiritu, non potest introire in regnum cceloruni. Casus tamen necessitatis hoc ipso non intenditur.

[ocr errors][merged small]

of the regeneration and renovation of the Holy Ghost, God saves us, and works in us such justice and purgation from our sins, that he who perseveres to the end in that covenant and hope does not perish, but has eternal life.

III. All who arc baptized in Jesus Christ are baptized in his death; and by baptism are buried with him in his death, and have put on Christ.

IV. Baptism is the bath of regeneration, because in it we are born again, and sealed by the Spirit of adoption through grace (or gratuitously).

V. Unless a person be born again of water and Spirit, he can not enter into the kingdom of heaven. This is not intended, however, for cases of necessity.

VI. Whatever is born of the flesh is flesh; and. by nature, all of us are children of divine wrath: because we are born of sinful seed, and we are all born, in sin.

[ocr errors][ocr errors]

Art. IV.

De Praedestinatione et JSterna Providentia Dei.

Pura et vera- doctrina rwstrarum eccletiarum de hoc articulo.

L Quod Christus pro omnibus hominibus mortuus

Art. IV.

On Predestination and the Eternal Providence of God.

The pure and true Doctrine of our Churches on this Article.

L That Christ died for all men, and, as the Lamb

sit, et ceu agnus Dei totius of God, took away the sins

mundi peccata sustulerit.

II. Quod Deus ncminem ad condemnationem condiderit, sed velit, ut omnes homines salvi flant et ad

of the whole world.

II. That God created no man for condemnation; but wills that all men should be saved and arrive at the

agnitioncm veritntis per-1 knowledge of truth. He veniant; propterea omni-; therefore commands all to bus mandat, ut Filium hear Christ, his Son, in the suum Christum in evange- gospel; and promises, by

lio audiant, et per hunc auditum promittit virtu

his hearing, the virtue and operation of the Holy

tern et operationem Spi- Ghost for conversion and ritus Sancti ad conversio-, salvation, nem et salutem.

III. Quod multi homines propria culpa pereant: alii,

III. That many men, by their own fault, perish:

qui evangelium de Christo some, who will not hear the nolunt audire, alii, qui ite- gospel concerning Christ; rum excidunt gratia, sive some, who again fall from per errores contra funda- grace, either by funda

mentum sive per peccata contra conscientiam.

IV. Quod omnes peccatores, pcenitentiam agentes, in gratiam recipiantur, et nemo excludatur, etsi peccata ejus rubeant ut sanguis; quandoquidem Dei misericordia major est quam peccata totius mundi, et Deus omnium suorum operum miseretur.

mental error, or by sins against conscience.

IV. That all sinners who repent will be received into favor; and none will be excluded, though his sins be red as blood; since the mercy of God is greater than the sins of the whole world, and God hath mercy on all his works.

[ocr errors]

Sequttur Falsa Et EbhoNea Doctrina Calvini

STARUM

De Sacra Ccena.

I. Quod supra posita verba Christi figurate intelligenda sint, et non secundum litteram, sicut sonant.

II. Quod in ccena tantum nuda signa sint, corpus autem Christi tam procul a pane, quam supremum ccelum a terra.

III. Quod Christus illic praesens sit tantum virtute et operatione sua, et non corpore suo. Quemadmodum sol splendore et operatione sua in terris praesens et efficax est, corpus autem solare superius in ccelo existit.

IV. Corpus Christi esse typicuni corpus, quod pane et vino tantum significctur et prseflguretur.

V. Quod sola fide, quae in co?lum se elevet, et non ore accipiatur.

VI. Quod soli digni illud accipiant; indigni autem, qui talem fidem evo1 an tern sursum in ccelos non habent, nihil prater pattern et vinum accipilant.

The False And Erroneous Doctrine Of The Calvikists

On the Lord's Supper.

I. That the before-cited words of Christ are to be understood figuratively, and not according to the letter, as they sound.

II. That bare signs only are in the Supper; but the body ot Christ is as far from the bread as the highest heaven from the earth.

III. That Christ is present therein, by his virtue and operation only, and not in his body; as the sun, by his splendor and operation, is present and effective on earth; but the body of the sun exists above in heaven.

IV. That the body of Christ is therein a typified body, which is only signified and prefigured by the bread and wine.

V. That the body is received by faith alone, which raiseth itself to heaven, and not by the mouth.

VI. That the worthy only receive it; that the unworthy, who have not the faith which ariscth to the heavens, receive nothing besides bread and wine.

[ocr errors][ocr errors]

Falsa Et Erhonea DoctrtNa Calvinistarum

De Persona Christi,

qua potmimum III. et IV. Articulo purioris doctrines repugnat.

I. Quod Deu9 Homo, et Homo Deus est, esse figuratam locutionem.

II. Quod huinana natura cum divina non in rc et veritate, sed tantum nomine et verbis communionem habeat.

IH. Quod Deo impossi'bile sit ex tota omnipotentia sua pnestare, ut corpus Christi naturale simul et instantc in pluribus quam in unico loco sit.

IV. Quod Christus secundum humanam naturam per exaltationem suam tantum creata dona et finitain potentiam acceperit, non omnia sciat aut possit.

V. Quod Christus secundum humanitatem absens regnet, sicut rex Hispania? novas insulas regit.

VI. Quod damnabilis idololatria sit, si fiducia et fides cordis in Christum non solum secundum divinam, sed etiam secundum humanam ipsius naturam collocetur, et honor adorationis ad utramque dirigatur.

Tite False Antjebrokeotjs Doctrine Of The Cal

VDflSTS

On the Person of Christ:

Which differs, in particular, from the Third and Fourth Article of the mere pure doctrine.

I. That God is man, aud man God, is a figurative mode of speech.

II. That human nature hath communion with the divine, not in fact and truth, but in name and words only.

III. That it is impossible to God, by all his omnipotence, to effect that the natural body of Christ, which is in one place, should, at the same time and instant, be in several.

IV. That, according to his human nature, Christ hath, by his exaltation, received only created good and finite power; and doth not know and can not do all things.

V. That, according to his humanity, Christ reigns, where he is absent, as the King of Spain governs his new islands.

VI. That it is a damnable idolatry to place the hope and faith of the heart in Christ, not only according to his divine, but also according to his human nature, and to direct the honor of adoration to both.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

Falsa Et Eruonea Doctri

NA Calvinibtahum

De Sacro Baptismo.

I. Baptismum esse externum laracrum aquae, per quod interna qua?dam ablutio a peccatis tantum signiflcetur.

II. Baptismum non operari neque conferre regenerationem, fidem, gratiam Dei et salutcm, sed tandum signiflcare et obsignare ista.

III. Non omnes, qui aqua baptizantur, conscqui eo ipso gratiam Christi aut donum fidei, sed tantum electos.

IV. Regenerationcm non fieri in vel cum baptismo, sed postea demum crescente state, imo et multis in senectute demum contingere.

V. Salutem non dependere a baptismo, atque ideo baptismum in casu necessitatis non permittendum esse in ecclesia, sed in defectu ordinarii ministri ecclesire permittendum esse, ut infans sine baptismo moriatur.

VI. Christianorum infantes iam ante baptismum esse sanctos, ab utero matris, imo adhuc in utero materno constitutos esse in foedere vitse seternee; cetc

The False Anderbokeot:s Doctrlne Op The Cal

VINI8T8

On Holy Baptism.

I. That Baptism is an external washing of water,by which a certain internal ablution from sin is merely signified.

II. That Baptism does not work nor confer regeneration, faith, the grace of God, and salvation, but only signifies and seals them.

III. That not all who are baptized in water, but the elect only, obtain by it the grace of Christ and the gifts of faith.

IV. That regeneration doth not take place in and with Baptism, but afterwards, at a more advanced age—yea, with many not before old age.

V. That salvation doth not depend on Baptism, and therefore in cases of necessity should not be required in the Church; but when the ordinary minister of the Church ia wanting, the infant should be permitted to die without Baptism.

VI. The infants of Christians are already holy before Baptism in the womb of the mother, and. even in the womb of the mother are received into the covenant of eternal life: otherwise the Sacrament of Bap

« PreviousContinue »