Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

Praeterea duo nec muta mihi valle reperti 4ο

Besides I have two kids, wbieb
I found in a dangerous : volley

NOTES.

*Ερμείη φίλον υιον, άφαρ τερατωπόν να των οκτώ θεών λόγιζονται είναι οι ιδέσθαι,

Μενδύσιοι' τους δε οκτώ θεούς τούτους Αίγιπόδης δικέρωνα, πολύκροτον, ηδυ- προτέρους των δυώδεκα θεων φασί γεγέλωτα,

«νέσθαι" γράφoυσι δε δή και γλύφούσι Φεύγε δ' αναίξας, λείπον δ' άρα παϊδα οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί, τιλήνη:

του Πανός, κατάπερ "Έλληνες, τώΔείσε γαρ ώς ίδoν όψιν αμείλιχον γαλμα αιγοπρόσωπον και τραγοσηυγένειον.

κελέα 'ναι ταούτον νομίζοντες είναιΤον δ' άιψ' “Ερμείας έριoύνιος εις χέρα μιν, αλλ' όμοιον τοϊσι άλλοισι θεοίσι: 9ηκε

όταν δε έινεκα τοιούτον γράφoυσι αυτόν, Δειξάμενος" χαίρεν δε νόω περιώσια ού μοι ήδειον εστί λέγειν' σέβονται σε δαίμου.

σάντας τους αιγας οι Μενδύσιοι, και Ρίμια δ' ες αθανάτων έδρας κιε, και μάλλον τους έρσενας των θηλεών και θα καλύψας

τούτων οι αιπόλοι τιμας μεζονας έχουΔέρμασιν εν συκινoίσιν όρεσκώοιο λα- σι· έκ δε τούτων είς μάλιστα, όστις γωού.

έπεαν αποθάνη, πένθος μέγα σαντι Παρ' δε Ζηνό κάθιζε και άλλοις αθα- το Μενδησίων νομώ τίθεται καλέεται νάτοισιν

δε ό τε τράγος και ο Παν Αίγυπλιστε Δείξε δε κούρον εόν πάντες. δ' άρα θύ- Μένδης" έγένετο δ' εν τω νομώ τούτω μον έτερφθεν

επ' έμε τούτο το τερας: γυναικί τρα"Αθάνατοι, σερίαλλα δ' και Βάκχειος γος: έμίσγέθο αναφανδόν δυτο ές επιΔιόνυσος.

δείξιν ανθρώπων απίκετο. In the fame Πανα δε μιν καλέεσκον ότι φρένα σά- book he tells us, that the Greeks έτερψε.

thought Pan to be the son of Penelope

by Mercury; Πανί δε τω εκ ΠηνεHerodotus, in his Euterpe, tells us, λόπης, εκ ταύτης γαρ και Έρμεω λέthat the people of Mendes in Egypt γεται γενέσθαι υπο Ελλήνων και Παν. esteemed Pan as one of the eight This indeed is not greatly to the hoDeities, whom they looked upon as nour of that lady, so famous for her prior to the twelves that they re- chaftity: much lefs is that, which presented him as having the face and has been related by some writers of legs of a goat: that they also wor a later date, that he was called IIov, Thip all goats, especially the males; because he was the son of Penelope that both Pan and a goat are called by all her woers.

Bochart will have Mendes in the Egyptian language; his name to be derived from the Heand that some abominable rites were brew 12.pan or 70 pun, which figused in this goat-worlhip. Tò IIő- nifies a great aftonifliment, because

such

σιν

sbeir skins are fported wirb Capreoli, sparfìs etiam nunc pellibus albo, wbite :

NOTES · fuch terrors are called panick. The « Inter se junctis nomen tenuise fame learned writer observes also that

puellae,” 710 is by some pronounced phun ; whence Faunus is another name for 35. Quid non faciebat Amyntas.] the same deity.

Here again Catrou will have Amyn. 32. Pan primus calamos, &c.] tas- to be one of Virgil's fupposed Thus he is mentioned by Bion, as scholars, Cebes, and that he here the inventor of the shepherd's pipe; ftirs up Alexander, or Alexis, to

emulate the ardour of Cebes in his Ως έυρε πλαγίαυλον ο Παν.

poetical studies.

36. Ef mihi difparibus, &c.] The fable of Pan being in love with Having represented the excellence the nymph Syrinx, who Aed from of musick, the thepherd now enhim till he came to a river that deavours to allure Alexis, by setting stopt her. flight, where she was forth the great value of the pipe -turned into reeds, is related in the which he possessed, and by a prefirst book of Ovid's. Metamorphoses. sent of two beautiful kids. This Poet tells us, that Pan grasp The shepherd's pipe was coming his arms full of reeds instead of posed of seven reeds, unequal in the nymph, stood fighing by the length, and of different tones, river fide; where obferving the joined together with wax. The fireeds, as they were moved by the gure of it is to be seen in feveral wind to make an agreeable found, monuments of antiquity. Theohe. cut some of them, and joining critus indeed mentions a pipe of nive

them together with wax, formed a reeds; , shepherd's pipe: “ Panaque cum prenfam fibi jam supoorv ftoínoz xocdia's. Jique is “Syringa putaret,

νεάφωνον, Corpore pro Nymphae calamos Λευκός καρόν έχουσαν, ίσον' κάτι, “ tenuiffe paluftres.

cov VW TEV: “ Dumque ibi fufpirat, motos in 66 arundine ventos

but seven was the usual number. 1.66 Effeciffe fonum tenuem, fimilem Cicutis.] Cicuta is commonly que querenti:

thought to be hemlock. It is not « Arte nova, vocisque Deum dul to be fupposed, that they ever made

their pipes of hemlock, which is ** Hoc mihi concilium tecum, dix- very offensive. It is probably used “ iffe, manebit.

for any hollow stalk in general. Sera * 4. Atque ita disparibus calamis.com- vius fays it means the space between pagine cerze

two joints of a reed; Cicuta au

[ocr errors]

“ cedine captum,

[ocr errors]

tem

Bina die siccant ovis ubera : quos tibi servo.

srbey drain the stvo dugs of a

foep every day. NOTES

66

[ocr errors]

** tem eft fpatium, quod eft inter " which he fings. Thus Cebes en cannarum nodos.'

“ vies Virgil the Aute which he had 37. Damoetas.]

Catrou is of received from Lucretius ; that is, opinion, that Virgil, under the " the glory of hexameter verse.” name of Damoetas, means the Poet Thus, according to this learned Lucretius, who was the reformer of Critick, Virgil, who had taken the hexameter verse. This flute, Cebes to instruct, and had fucceeded fays he, is a legacy, which Virgil so well therein, as to make him a had left him by Lucretius, 'who died good Poet, calls him a fool'for emu. the very day, that Virgil put on his lating his master; notwithstanding manly gown; that is, about the that four or five lines before he had

time when our author began his proposed him to Alexander, as wori moft early poems.

But Lucretius thy of his imitation. Besides, it is was not a writer of Bucolicks; and plain, 'that Dampetas bequeathed it cannot be fupposed, that Virgil, his pipe to Corydon with his dying at the age of fixteen or seventeen breath, and that Amyntas envied years, could be thought of conse- him the legacy at that very time; quence enough to be a successor to a Poet of so established a reputation as “ Et dixit moriens : te nunc habet Lucretius.

" ifta fecundum : To 39. Invidit ftaltus Amyntas,] Ser 66 Dixit Damoetas: invidit ftultus e vius, as he is quoted by Masvicius, Amyntas," To Says, that one Cornificius, who preintended to write against Virgil, is Therefore Cebes must have been

meant here:, " Amyntam Corni- present, when Lucretius bequeathed * ficium vult intelligere, quia co- his poëtical genius to Virgil

, and natus est contra Virgilium scri- have envied him for it:. Now is it " bere, vel, ideo ftultus, quia in- possible for any one to fuppose, that "vidit,” But Burman observes, Virgil, at the age of seventeen, 'could that this note is not to be found in be thought second to Lucretius, or any of the manuscripts or printed that he had then instructed a youth editions of that Commentator. so well in poetry, that he should '" Virgil.: intends hereby, says think of being his rival? " Catrou, to make Alexander un 40. Praeterea duo, &c.] Thus "derstand the progress that Cebes the Cyclops, in the thirteenth book

had made 'in poetry. - He was of Ovid's Metamorphosis ; come to such a height, as even to envy his master the first glory " Inveni geminos, qui tecum lu" in versification. The works çf

“ dere poffint, a Poet

are represented under the Inter fe fimiles; vix ut dignoscere fymbol of the instrument, to

TIKS poflis,
E

* Villofae

[ocr errors]

66 found upon

Theftylis bas already begged ebær Jampridem a me illos abbducere Thestylis orat: she may bave ibem;

NOT E Sonnensdeels • Villofae catulos in summis món Pierius found in a very ancient " tibus urfae.

manuscript sparfis etiam nunc pelli“ Inveni, et dixi, dominae serva- bus ; Ambo bina die, &c. Catrou * bimus iftos.”

prefers this reading, and bas adA rugged bears' rough twins I mitted it into the text. Burman

rejects it, because it is not coun * The mountain late, scarce from tenanced by the best manuscripts ; « each other known,

and he thinks ambo fuperfluous, fince For thee to play with : finding we have had duo already. these I laid

42. Die.] “ Virgil is wont to

56 ufe die for quotidie or uno die, "My mistress you shall serve."

" Ecl. III. 34. XI. Aen. 397. SANDYS.

" thus alfo Quintilian, X de Inft. Nec tuta .... valle.] He aug bo Orat. 3. Virgilium pauciffimas die ments the value of these kids, by « composuilse versus auctor est Va. telling Alexis, in what a dangerous rus. BURMAN. place he had found them. It was 43. Jampridem a me illos, &c.] in a valley, probably between two This is taken from the third Idylrocks, of difficult, and dangerous lium of Theocritus, access ; or perhaps expofed to wild beasts or robbers,

*Η μάν του λευκάν διδυματόκον αιγα Repertii] La Cerda understands this word to express, that these kids Tev ve xj à Mépuvuvos

. "Epifani's

φυλάσσω, had been loft, and found again. Dr Trapp is earnest! for this inter

μελανόχρως. pretation, becaufe he fays they must 'Astēs wy desow on, ési tò pou tvoriahave been stollen by Corydon, if .; Spútm. they had not been his own before; and therefore ought to be restored to “I have a pretty goata lovely the right owner. But we may fup to

.. whitex 220 STK pose them to have been wild kids She bears two kids, yet fills three and it is plain, that they were taken pails at nightotul from the dam; because they are put « This tawny Befs

. hath, Begged, to a sheep to nurse,

" and begg'd in vain , 2-41. Sparfis etiam nunc pellibus al

But now 'tis her's, fince you my be.] “Kids at first have white SF gifts disdain.” CREECH. • spots, which alter, and-lofe their 56 beauty afterwards. Therefore he Theftylist It is plain from this

“ fays I reserve two kidsofor_you, paffage, that Théstylis is het the sss, which have not yet lost the white mother of Corydon, as Catrou is foots out of their skins.” SE RVIUS. Imagines.

domoto,

Abducere

[ocr errors]
« PreviousContinue »