Page images
PDF
EPUB

18

κατ' εμέ πρόθυμον και υμίν τοίς εν Ρώμη ευαγγελί16 σασθαι. Ου γαρ έπαισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χρι

στου: δύναμις γαρ Θεού έστιν εις σωτηρίαν παντί τω 17 πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρώτος και Ελληνι. δικαιοσύνη

γαρ Θεού εν αυτώ αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς γέγραπται, “Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται.

'ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ γαρ οργή Θεού απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλή19 θειαν εν αδικία κατεχόντων. διότι το γνωστόν του Θεού

φανερόν έστιν εν αυτοίς: ο γαρ Θεός αυτούς εφανέ. 20 ρωσε τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τους

ποιήμασι νοούμενα καθοράται, ή τε αίδιος αυτού δύναμις 21 και θειότης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους. διότι

γνόντες τον Θεόν, ουχ ως Θεόν εδόξασαν ή ευχαρί

στησαν, αλλ' έματαιώθησαν εν τοις διαλογισμούς αυ22 των, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία: φάσκοντες 23 είναι σοφοί έμωράνθησαν, και ήλλαξαν την δόξαν του

άφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτου ανθρώ24 που και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. διο και

παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν ταις επιθυμίαις των καρ

διών αυτών εις ακαθαρσίαν, του ατιμάζεσθαι τα σώματα 25 αυτών εν εαυτοίς. Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν

του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευ

σαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα, ός έστιν ευλογητός 16 εις τους αιώνας. αμήν. διά τούτο παρέδωκεν αυτούς και

Θεός εις πάθη ατιμίας αϊ τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλ27 λαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως

τε και οι άρρενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας, εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την άσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, και

την αντιμισθίαν ήν έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς 28 απολαμβάνοντες. Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν

έχειν εν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδό29 κιμον νούν, ποιείν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση

[ocr errors]

16 του χριστου om. Α. 19 ο θεός γάρ tr. Α. 21 ηυχαρίστησαν Α. 24 διο παρέδωκεν Β. 27 ομοίως δε και C.

& 13. 26, 46. ch. 2. 9. g ch. 3. 21.

.

10. 38.

k Acts 14. 17.

much as in me is, I am ready to preach the gospel to 16 you that are at Rome also. For d I am not ashamed a Ps.40.9, 10.

of the gospel of Christ: for eit is the power of God 2 Tim. 1. 8.

unto salvation to every one that believeth; fto the & 15.1: 17 Jew first, and also to the Greek. For stherein is the f Luke 2. 30,

righteousness of God revealed from faith to faith: as 47. Acts 3.26.

it is written, h The just shall live by faith. 18 iFOR the wrath of God is revealed from heaven i Hab. 2. 4. against all ungodliness and unrighteousness of men, Gal

. 3. 11. 19 who hold the truth in unrighteousness; because k that Heb. 2.; which may be known of God is manifest 'in them; for i Acts 17: 30.

. 201God hath shewed it unto them. For m the invisible Col. 3. 6.

things of him from the creation of the world are clearly i John 1.9. seen, being understood by the things that are made, m P. 19:1; even his eternal

power and Godhead ; 2 so that they 17. & 17. 27. 21 are without excuse : because that, when they knew

God, they glorified him not as God, neither were

thankful; but n became vain in their imaginations, and n 2 Kings 17. 22 their foolish heart was darkened. °Professing them- Eph.4.17, 18. 23 selves to be wise, they became fools, and changed the Jer. 10. 14.

glory of the uncorruptible PGod into an image made p Deut. 4.

like to corruptible man, and to birds, and fourfooted Ps. 106. 20. 24 beasts, and creeping things. Wherefore God also Jer. 2.11. gave them

up to uncleanness through the lusts of their Acts 17. 29. own hearts, 'to dishonour their own bodies between Ps: 81, 12, 25 themselves: who changed the truth of God "into a Acts 7. 42. lie, and worshipped and served the creature 3 more than 19., 2 Thess

. 26 the Creator, who is blessed for ever. Amen. For this r 1 Cor. 6. 18.

cause God gave them up unto X vile affections: for 1 Pet. 4. 3.

even their women did change the natural use into that. Lex.18., 22. 27 which is against nature: and likewise also the men,

leaving the natural use of the woman, burned in their Jer. 10. 14. lust one toward another; men with men working that Amos 2.4.

which is unseemly, and receiving in themselves that 23. Eph. 5. 28 recompence of their error which was meet. y And even ... Jude io.

as they did not like 4 to retain God in their knowledge, 12, 13, &c.

God gave them over to Sa reprobate mind, to do those 29 things z which are not convenient; being filled with all z Eph. 5. 4.

Wisd. 12. 23.

t 1 Thess. 1.9. 1 John 5. 20. u Isai. 44. 20.

1 Or, to them. 2 Or, that they may be. 3 Or, rather. to acknowledge. 5 Or, a mind void of judgment.

4 Or,

αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία: μεστούς φθό30 νου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας ψιθυριστάς, κατα

λάλους, θεοστυγείς, υβριστας, υπερηφάνους, αλαζόνας, 31 εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυν32 θέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας: οίτινες το

δικαίωμα του Θεού επιγνόντες, ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισιν, ου μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά

και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι. 2 ΔΙΟ αναπολόγητος ει ώ άνθρωπε πας και κρίνων εν

ω γαρ κρίνεις τον έτερον, σεαυτόν κατακρίνεις τα γάρ 2 αυτά πράσσεις και κρίνων. οίδαμεν δε ότι το κρίμα του

Θεού έστι κατά αλήθειαν επί τους τα τοιαύτα πράσ3 σοντας. Λογίζη δε τούτο, ώ άνθρωπε ο κρίνων τους

τα τοιαύτα πράσσοντας και ποιών αυτά, ότι συ εκ4 φεύξη το κρίμα του Θεού; ή του πλούτου της χρηστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονείς, αγνοών ότι το χρηστών του Θεού εις μετά5 νοιάν σε άγει και κατά δε την σκληρότητά σου και αμετα

νόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτώ οργήν εν ημέρα 6 οργής και αποκαλύψεως δικαιοκρισίας του Θεού, ός απο7 δώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού τους μεν καθ' υπο

μονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμής και αφθαρσίαν 8 ζητούσι, ζωήν αιώνιον τοις δε εξ έριθείας, και απει

θούσι μεν τη αληθεία, πειθομένοις δε τη αδικία, θυμός 9 και οργή, θλίψις και στενοχωρία, επί πάσαν ψυχήν

ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίου τε το πρώτον και "Έλληνος» δόξα δε και τιμή και ειρήνη

παντί τω εργαζομένω το αγαθόν, Ιουδαίω τε πρώτον 11 και "Ελληνι. Ου γάρ έστι προσωποληψία παρά το 12 Θεώ. όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούν

ται· και όσοι εν νόμω ήμαρτον, δια νόμου κριθήσονται. 13 ου γαρ οι ακροαται του νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ,

31 ασπόνδους om. Β.

8 οργή και θυμός tr. C.

29 πορνεία om. Β. 13 του bis om. Β.

Ps. 5o. 18.

John 8.9.

unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness,

maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, 30 malignity; whisperers, backbiters, haters of God, de

spiteful, proud, boasters, inventors of evil things, dis31 obedient to parents, without understanding, covenant

breakers, without natural affection, implacable, un32 merciful: who aknowing the judgment of God, that a ch. a. a.

they which commit such things bare worthy of death, b ch. 6. 21. not only do the same, but 2chave pleasure in them Hos. 7:3.

that do them. 2

THEREFORE thou art a inexcusable, O man, a ch. 1. 20. whosoever thou art that judgest: bfor wherein thou b 2 Sam. 12. judgest another, thou condemnest thyself; for thou Matt.7. 1, 2. 2 that judgest doest the same things. But we are sure

that the judgment of God is according to truth against 3 them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, bosch: 9:23, and doest the same, that thou shalt escape the judg- & 3; 4; 7; 4 ment of God? Or despisest thou cthe riches of his e Ex. 34. 6. goodness and dforbearance and elongsuffering; f not, Pet. 3.,

knowing that the goodness of God leadeth thee to res, 5 pentance ? but after thy hardness and impenitent heart Jam. 5. 3. & treasurest up unto thyself wrath against the day of Ps.62.1;. wrath and revelation of the righteous judgment of Jer. 17. 10. 6 God; n who will render to every man according to his Matt. 16. 7 deeds: to them who by patient continuance in wellico: 1.8.

doing seek for glory and honour and immortality, eter-Revo.523. 8 nal life: but unto them that are contentious, and ido & 30. 12.

not obey the truth, but obey unrighteousness, indig- i Job 24. 13. 9 nation and wrath, tribulation and anguish, upon every : Thess

. 1.8 soul of man that doeth evil, of the Jew k first, and also L Amos 3.2: 10 of the 3 Gentile; 'but glory, honour, and peace, to 19. 1 Pet. 4.

every man that worketh good, to the Jew first, and 1 1 Pet. 1. 7. 11 also to the 4 Gentile : for mthere is no respect of per- 17. 2 Chron. 12 sons with God. For as many as have sinned without

law shall also perish without law: and as many as Eph. 6. 9.

have sinned in the law shall be judged by the law; Cpec.12.17. 13 (for n not the hearers of the law are just before God, 7 Matt. 7, 21.

g Deut. 32.34.

27.

m Deut. 1o.

19. 7. Job 34. 19. Acts 10. 34. Gal. 2.6. 17

1 Or, unsociable. 2 Or, consent with them.

Jam. 1. 22,

23, 25.

3 Gr. Greek.

i John 3. 7.

4 Gr. Greek.

14 αλλ' οι ποιηται του νόμου δικαιωθήσονται. "Όταν γαρ

έθνη τα μη νόμον έχοντα φύσει τα του νόμου ποιή, ούτοι 15 νόμον μη έχοντες, εαυτοίς εισι νόμος: οίτινες ενδείκνυν

ται το έργον του νόμου γραπτών εν ταις καρδίαις αυτών, συμμαρτυρούσης αυτών της συνειδήσεως, και μεταξύ άλλή

λων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων 16 εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν μου, διά Ιησού Χριστού.

"Ίδε συ Ιουδαίος επονομάζη, και επαναπαύη των νόμω, 18 και καυχάσαι εν Θεώ, και γινώσκεις το θέλημα, και

δοκιμάζεις τα διαφέροντα, κατηχούμενος εκ του νόμου 19 πέπoιθάς τε σεαυτόν οδηγόν είναι τυφλών, φως των εν 20 σκότει, παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, έχοντα

την μόρφωσιν της γνώσεως και της αληθείας εν τω 21 νόμων και ούν διδάσκων έτερον, σεαυτόν ου διδάσκεις; 22 ο κηρύσσων μη κλέπτειν, κλέπτεις; ο λέγων μη μοι

χεύειν, μοιχεύεις και ο βδελυσσόμενος τα είδωλα, ιεροσυ23 λείς ; ος εν νόμω καυχάσαι, διά της παραβάσεως του 24 νόμου τον Θεόν ατιμάζεις και το γαρ όνομα του Θεού δι'

υμάς βλασφημείται εν τοις έθνεσι, καθώς γέγραπται. 25 Περιτομή μεν γαρ ωφελεί, εάν νόμον πράσσης: έαν δε

παραβάτης νόμου ής, ή περιτομή σου ακροβυστία γέ26 γονεν. εάν ούν ή ακροβυστία τα δικαιώματα του νόμου

φυλάσση, ουχί η ακροβυστία αυτού είς περιτομήν λο27 γισθήσεται ; και κρινει η εκ φύσεως ακροβυστία τον

νόμον τελούσα, σε τον διά γράμματος και περιτομής 28 παραβάτης νόμου; ου γαρ ο εν τω φανερή Ιουδαϊός έστιν, 29 ουδε ή εν τω φανερώ εν σαρκί περιτομή αλλ' ο εν τω

κρυπτώ Ιουδαίος, και περιτομή καρδίας εν πνεύματι, ου γράμματα: ου ο έπαινος ουκ εξ ανθρώπων, αλλ' εκ του Θεού.

17 Ει δε συ ιουδ. Β.

επαναπαύη νόμω Β.

« PreviousContinue »