Page images
PDF
EPUB

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.

Ι ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως ΙΗΣΟΥ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ 2 ̓Αβραάμ. ̓Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ· Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ· Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ 3 τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θαμάρ Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν 4 Εσρώμ. Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Αράμ· ̓Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Αμιναδάβ. ̓Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασ5 σών· Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών. Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ· Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ. Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ιεσσαί· 6 ̓ Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαβὶδ τὸν βασιλέα. Δαβὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου. 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ. Ροβοὰμ δὲ ἐγέν8 νησε τὸν ̓Αβιά· ̓Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Ασά. ̓Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ· Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰω9 ράμ. Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν· Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ. Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓́Αχαζ· ̓́Αχαζ δὲ το ἐγέννησε τὸν Εζεκίαν. Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ· Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Αμών. ̓Αμὼν δὲ κι ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν· Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ. Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ· 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Αβιούδ. ̓Αβιοὺδ δὲ ἐγέν νησε τὸν ̓Ελιακείμ· Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Αζώρ. 14 ̓ Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν 15 ̓Αχείμ. ̓Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ· Ἐλιοὺδ δὲ

ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ. Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματ16 θάν· Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ. Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ΙΗΣΟΥΣ ὁ λεγόμενος Χριστός.

19

Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ̓Αβραὰμ ἕως Δαβὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες· καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυ6 σολομῶνα Α.

I δαυΐδ C.

2

THE GOSPEL

ACCORDING TO

S. MATTHEW.

e

b Ps. 132. 11.

Is. 11. 1.

Jer. 23. 5.

John 7. 42.

& 23.

с

d 21. 2,3.

I THE book of the generation of Jesus Christ, bthe a Luke 3. 23. Son of David, the son of Abraham. Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and fJacob begat ch. 22. 42. 3 Judas and his brethren; and Judas begat Phares Acts 2. 30. and Zara of Thamar; and h Phares begat Esrom; Rom. 1. 3. 4 and Esrom begat Aram; and Aram begat Amina- & 22. 18. dab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson Gal. 3. 16. 5 begat Salmon; and Salmon begat Booz of Rachab; e Gen. 25. 26. and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat & Gen. 38. 27. 6 Jesse; and Jesse begat David the king; and David &c. 1 Chron. the king begat Solomon of her that had been the wife i 1 Sam. 16. 1. 7 of Urias; and 1Solomon begat Roboam; and Roboam k 2 Sam. 12. 8 begat Abia; and Abia begat Asa; and Asa begat 11 Chron. 3. Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram 10, &c.

9 begat Ozias; and Ozias begat Joatham; and Joatham

[ocr errors]

II

Gen. 29. 35.

h Ruth 4. 18,

2. 5, 9, &c.

& 17. 12.

24.

21. 1 Chron.

3. 15, 16.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

10 begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; and mEze- m 2 Kings 20. kias begat Manasses; and Manasses begat Amon ; 3. 13. 11 and Amon begat Josias; and in Josias begat Jecho- n See 1 Chro. nias and his brethren, about the time they were car- o 2 Kings 24. 12 ried away to Babylon: and after they were brought & 25. 11. to Babylon, PJechonias begat Salathiel; and Salathiel 13 begat 9Zorobabel; and Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; 15, 28, 29, 30. 14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; p1 Chron. 3. 15 and Achim begat Eliud; and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Ja16 cob; and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. 17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations;

1 Some read, Josias begat Jakim, and Jakim begat Jechonias.

[blocks in formation]

λῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες· καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 18 ΤΟΥ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσὴφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος 19 ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. 2ο ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαβὶδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ 21 γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ἁγίου. τέξεται δὲ υἱὸν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν 22 λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ 23 προφήτου λέγοντος, Ἰδοὺ, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ· 24ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, μεθ ̓ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου· καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὖ25 τοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν, ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον. καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἸΗ

2

ΣΟΥΝ.

ΤΟΥ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατο2λῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 3 ̓Ακούσας δὲ Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη, καὶ πᾶσα 4 Ἱεροσόλυμα μετ ̓ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ ̓ αὐτῶν, 5 ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ 6 τῆς Ἰουδαίας. οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου, Καὶ σὺ Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις

18 ἰησοῦ om. D. ἡ γένεσις Β.
22 ὑπὸ κυρίου D.

19 αὐτὴν δειγματίσαι D.

and from the carrying away into Babylon unto Christ

are fourteen generations.

18 ¶ NOW the birth of Jesus Christ was on this wiser Luke 1. 27. When as his mother Mary was espoused to Joseph,

before they came together, she was found with child

19% of the Holy Ghost. Then Joseph her husband, being s Luke 1. 35. a just man, and not willing to make her a publickt Deut. 24. 1. 20 example, was minded to put her away privily. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: "for that which is conceived in her u Luke 1. 35. 21 is of the Holy Ghost. And she shall bring forth ax Luke 1.31. son, and thou shalt call his name 2JESUS: for y he y Acts 4. 12. & 5. 31. & 13. 22 shall save his people from their sins. Now all this 23, 38. was done, that it might be fulfilled which was spoken 23 of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin z Is. 7. 14. shall be with child, and shall bring forth a son, and 3 they shall call his name Emmanuel, which being in24 terpreted is, God with us. Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden 25 him, and took unto him his wife: and knew her not

2

Luke 2. 7, 21.

till she had brought forth her firstborn son: and he a Exod. 13. 2. called his name JESUS.

6, 7.

& 25. 6.

Kin. 4. 30.

c Luke 2. II. Num. 24.17.

d

60. 3.

NOW when a Jesus was born in Bethlehem of Ju- a Luke 2. 4, dæa in the days of Herod the king, behold, there 2 came wise men bfrom the east to Jerusalem, saying, b Gen. 10. 30. Where is he that is born King of the Jews? for wei have seen his star in the east, and are come to wor3 ship him. When Herod the king had heard these Is. things, he was troubled, and all Jerusalem with him. 4 And when he had gathered all the chief priests and e 2 Chron. 36. fscribes of the people together, she demanded of them 2 Chron. 34. 5 where Christ should be born. And they said unto 13: Mac. 5. him, In Bethlehem of Judæa: for thus it is written & Mal. 2. 7. 6 by the prophet, h And thou Bethlehem, in the land of h Mic. 5. 2. Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall 4 rule i Rev. 2. 27.

[blocks in formation]

14.

f

42. & 7. 12.

g

John 7.42.

· ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. Τότε Ἡρώδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσε παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον 8 τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε, Πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσ9 κυνήσω αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως, ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν 10 αὐτοὺς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. ἰδόντες 11 δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα· καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εὗρον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν, προσήνεγκαν αὐτῷ 12 δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. καὶ χρηματισθέντες κατ ̓ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ηρώδην, δι ̓ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

13 ̓Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ ̓ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί· μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν 14 τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησεν 15 εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέ16 γοντος, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε Ηρώδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, 17 κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. τότε

ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος, 18 Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολὺς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς· καὶ οὐκ ἤθελε 19 παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ ̓ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ

8 ἐξετάσατε ἀκριβῶς tr. D. τὸ Α. 15 ὑπὸ κυρίου D. om. B.

9 ἐλθὼν ἐστάθη D. 17 pne. dià iep. D.

11 οἶκ. εἶδον 18 θρῆνος καὶ

« PreviousContinue »