Page images
PDF
EPUB

Α. D. 33.

MARK XII. 14--27.

Α. D. 33.

α

regardest not the person of men, but teach Now there were seven brethren: and est the way of God in truth: Is it lawful the first took a wife, and dying left no to give tribute to Cæsar, or not?

seed.

VER. 21.
VER. 15.
“ο δε, ειδώς αυτών την υπόκρισιν, είπεν

Και ο δεύτερος έλαβεν αυτών, και απέθανε, αυτοίς· Τί με πειράζετε; φέρετέ μου

και ουδε αυτός αφήκε σπέρμα και και δηνάριον, ένα ίδω:

τρίτος ώσαύτως. Shall we give, or shall we not give ?

And the second took her, and died, But he, knowing their hypocrisy, said neither left he any seed : and the third unto them, Why tempt ye me? bring me

likewise.

VER. 22.
penny, that I may see it.
* Valuing of our money seven pence

Και έλαβον αυτήν οι επτά, και ουκ αφήhalfpenny, as Matt. xviii. 28. καν σπέρμα εσχάτη πάντων απέθανε και

η γυνή. VER. 16.

And the seven had her, and left no Οι δε ήνεγκαν. Και λέγει αυτούς· Τί- | seed: Iast of all the woman died also. νος και εικών αύτη και η επιγραφή και οι δε είπον αυτώ Καίσαρος.

VER. 23. And they brought it. And he saith 'Εν τη ούν αναστάσει, όταν αναστώσι, ττιto them, whose is this image and su- τίνος αυτών έσται γυνή και οι γάρ επτα έσο perscription ? And they said unto him, χον αυτην γυναίκα. Cæsar's.

In the resurrection therefore, when they VER. 17.

shall rise, whose wife shall she be of them? και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς· for the seven had her to wife. 'Απόδοτε τα Καίσαρος, Καίσαρι και τα του Θεού, τω Θεώ, Και εθαύμασαν επ' αυ

VER. 24. τω.

Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς: And Jesus answering said into them, ου διά τούτο πλανάσθε, μη ειδότες τας Render to Cesar the things that are Ce- γραφάς, μηδε την δύναμιν του Θεού και sar's, and to God the things that are And Jesus answering said unto them, God's. And they marvelled at him. Do ye not therefore err, because ye know

not the Scriptures, neither the power of VER. 18.

God? Και έρχονται Σαδδουκαίοι προς αυτόν,

VER. 95. οίτινες λέγουσιν ανάστασιν μή είναι και επηρώτησαν αυτόν, λέγοντες:

“Όταν γαρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε a Then come unto him the Sadducees, άγγελοι οι εν τοις ουρανούς.

γαμούσιν, ούτε γαμίσκονται, αλλ' εισίν ως which

say there is no resurrection ; and they asked him, saying,

For when they shall rise from the dead, a See on Matt. xxii. ver. 23-32.

they neither marry, nor are given in mar

riage; but are as the angels which are VER. 19.

in heaven. Διδάσκαλε, Μωσής έγραψεν ημίν, ότι

VER. 96. εάν τινος αδελφός αποθάνη, και καταλίπη Περί δε τών νεκρών, ότι εγείρονται, ουκ γυναίκα, και τέκνα μη αφή, ένα λάβη και ανέγνωσε εν τη βίβλω Μωσέως, επί της βα: άδελφος αυτού την γυναίκα αυτού, και του ως είπεν αυτώ ο Θεός, λέγων· 'Εγώ και εξαναστήση σπέρμα τώ αδελφώ αυτού. Θεός 'Αβραάμ, και ο Θεός Ισαάκ, και ο Master, Moses wrote unto us, If a

Θεός Ιακώς ; man's brother die, and leave his wife And as touching the dead, that they behind him, and leave no children, that rise: have ye not read in the book of Mohis brother should take his wife, and ses, how in the bush God spake unto him, raise up seed unto his brother.

saying, I am the God of Abraham, and

the God of Isaac, and the God of Jacob?. VER. 20. “Επτά αδελφοί ήσαν» Και ο πρώτος

VER. 27. έλαβε γυναίκα, και αποθνήσκων ουκ άφηκε

Ουκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός σπέρμα.

ζώντων υμείς ούν πολύ πλανάσθε.

[ocr errors]

Α. D. 33.

Α. D. 33.

MARK XII. 27–38.

a

He is not the God of the dead, but the Master, thou hast said the truth : for God of the living : ye therefore do great- there is one God; and there is none other ly err.

but he: VER. 28.

VER. 33. Και προσελθών είς των Γραμματέων,

Και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρακούσας αυτών συζητούντων, ειδώς ότι κα

δίας, και εξ όλης της συνέσεως, και εξ όλης λώς αυτούς απεκρίθη, επηρώτησεν αυτόν της ψυχής, και εξ όλης της ισχύος, και το Ποία εστί πρώτη πασών εντολή και

αγαπάν τον πλησίον ως εαυτόν, πλείον έστι a And one of the Scribes came, and haυ- πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυing heard them reasoning together, and Grāv. perceiving that he had answered them And to love him with all the heart, and well, asked him, Which is the first com

with all the understanding, and with all mandment of all?

the soul, and with all the strength, and a Then one of them which was a Law.

to love his neighbour as himself,a is more
yer, asked him a question tempting than all whole burntofferings and sacri-
him, and saying, Master, which is fices.
the great commandment in the law ? a See on Matt. ix. ver. 13. clause 2.
Μatt. xxii. 35, 36.

VER. 34.
VER. 29.

Και ο Ιησούς, ιδών αυτών ότι νουνεχώς

απεκρίθη, είπεν αυτώ Ου μακράν εί από ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτώ: “Οτι πρώ- της βασιλείας του Θεού. Και ουδείς ουκέτη πασών των εντολών: "Ακουε Ισραήλ,

τι ετόλμα αυτόν επερωτήσαι. Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είς έστι.

And when Jesus saw that he answered And Jesus answered him, The first of discreetly, he said unto him, Thou art all the commandments is, a Hear, o ls- not far from the kingdom of God. And rael; The Lord our God is one Lord: no man after that durst ask him any

Hear, O Israel : the LORD our question. God is one Lord : and thou shalt love

a See on Matt. xxii. ver, 46. the LORD thy God with all thine heart,

VER. 35. and with all thy soul, and with all thy Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε, διδάσκων might, Deut. vi, 4, 5.

εν τώ ιερών Πως λέγουσιν οι γραμματείς,

ότι ο Χριστός υιός έστι Δαβίδ ; VER. 30.

a And Jesus answered and said, while Και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ | he taught in the temple, Hoυ say the όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυ- | Scribes that Christ is the son of David ? χής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και

a See on Matt. xxii. ver. 41--45. εξ όλης της ισχύος σου. Αύτη πρώτη εντολή.

VER. 36. a And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy τώ αγίω

. Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου"

Αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν τω Πνεύματι soul, and with all thy mind, and with all thy strength : this is the first command- θρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.

Κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θα τους έχment. a See on Matt. xxii. ver. 37-40.

For David himself said by the Holy

Ghost, The LORD said to my Lord, Sit
VER. 31.

thou on my right hand, till I make thine
Και δευτέρα ομοία, αύτη: 'Aγαπήσεις | enemies thy footstool.
τον πλησίον σου ως σεαυτόν: μείζων τού-

VER. 37.
των άλλη εντολή ουκ έστι.
And the second is like, namely, this, πόθεν υιός αυτού έστι ; Και ο πολύς όχλος,

Αυτός ούν Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον· και
Thou shalt love thy neighbour as thyself. | ήκουεν αυτού ήδέως.
There is none other commandment greater
than these.

David therefore himself calleth himn

and whence is he then his son ? VER. 32. Και είπεν αυτώ ο Γραμματεύς: Καλώς, | And the common people heard him gladly.

a See on Matt. xi. ver. 5. clause 5.
διδάσκαλε, επ' αληθείας είπας, ότι είς έστι
Θεός, και ουκ έστιν άλλος πλήν αυτού

VER. 38.
And the Scribe said unto him, Well, Και έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυτού

[ocr errors]

Lord;

Α. D. 33.

MARK XII. 38-44.-ΧΙΙ. 1-5.

Α. D. 33.

Βλέπετε από των γραμματέων, των θε- αυτού, λέγει αυτούς 'Αμήν λέγω υμίν, ότι λόντων έν στολαΐς περιπατείν, και άσπασε η χήρα αύτη ή πτωχή πλείον πάντων βέμούς εν ταίς αγοραίς,

βληκε των βαλόντων εις το γαζοφυλάκιον. And he said unto them in his doc And he called unto him his disciples, trine, a Beware of the Scribes, which and suith unto them, Verily I say unto love to go in long clothing, and love you, That this poor widow hath cast more salutations in the market-places, in, than all they which have cast into the a See on Matt. xxiii. ver. 5-7.

treasury:

VER. 44.
VER. 39.

Πάντες γαρ εκ του περισσεύοντος αυτούς
Και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγω- | έβαλον αύτη δε εκ της υστερήσεως αυτής
γαϊς, και πρωτοκλισίας εν τοις δείπνους" πάντα όσα είχεν έβαλεν, όλον τον βίον αυτής.
And the chief seats in the synagogues,

For all they did cast in of their abunand the uppermost rooms at feasts : dance: but she of her want did cast in

all that she had, even all her living. VER. 40. Οι κατεσθίοντες τας οικίας των χωρών,

CHAP. XIII.-VER. 1. και προφάσει μακρά προσευχόμενοι ούτοι Και εκπορευομένου αυτού εκ του ιερού, λήψονται περισσότερον κρίμα.

λέγει αυτώ εις των μαθητών αυτού• Διδάσa Which devour widows' houses, and | καλε, ίδε ποταποί λίθοι, και ποταται οιfor a pretence make long prayers: these vodoucí. shall receive greater damnation.

a And as he went out of the temple, a See on Matt. xxiii. ver. 14. one of his disciples saith unto him,

Master, see what manner of stones and
VER. 41.

what buildings are here!
Και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι του γα a See on Matt. xxiv. ver. 1—9.
ζοφυλακίου, έθεώρει πώς ο όχλος βάλλει
χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον» και πολλοί

VER. 2.
πλούσιοι έβαλλον πολλά.

Και ο Ιησούς αποκριθείς, είπεν αυτώ a And Jesus sat over against the | Βλέπεις ταύτας τας μεγάλες οικοδομές; treasury, and beheld how the people cast ου μή αφεθή λίθος επί λίθω, δς ου μή καmoney into the treasury: and

many

ταλυθή. that were rich cast in much.

And Jesus answering said unto him, * A piece of brass money: See Matt. x.

Seest thou these great buildings ? there 9.

shall not be left one stone upon another, a And he looked up, and saw the that shall not be thrown down. rich men casting their gifts into the

VER. 3. treasury. And he saw also a certain

Και καθημένου αυτού εις το όρος των poor widow casting in thither two mites. And he said, Of a truth I say | κατ' ιδίαν Πέτρος, και Ιάκωβος, και Ικά

έλαιών κατέναντι του ξηρού, επηρώτων αυτή unto

you, that this poor widow hath cast in more than they all : For all

νης, και Ανδρέας these have of their abundance cast in

And as he sat upon the mount of unto the offerings of God: but she of Olives over against the temple, Peter her penury hath cast in all the living and James and John and Andrew asked that she had, Luke xxi. 1--4.

him privately, VER. 42.

VER. 4. Και ελθούσα μία χήρα πτωχή έβαλε Είπε ημϊν πότε ταύτα έσται, και τι το λεστα δύο, 8 έστι καδράντης.

σημείον όταν μέλλη πάντα ταύτα συντε: And there came a certain poor widow,

λείσθαι; and she threw in two * mites, which make

when shall these things be? a farthing.

and what shall be the sign when all
* It is the seventh part of one piece these things shall be fulfilled?
of that brass money.

VER. 5.
VER. 43.

ο δε Ιησούς αποκριθείς αυτούς ήρξατο Και προσκαλεσάμενος τους μαθητές Γ λέγειν· Βλέπετε με τις υμάς πλανήση.

[ocr errors]

Tell us,

Α. D. 33.
MARK xυ. 5-16.

Α. D. 33. And Jesus answering them began to | ώρα, τούτο λαλείτε: ου γάρ έστε υμείς οι say, Take heed lest any man deceive λαλούντες, αλλά το πνεύμα το άγιον, you :

a But when they shall lead you, und VER. 6.

deliver you up, take no thought beforeΠολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματι | hand what ye shall speak, neither do ye μου, λέγοντες· “Οτι εγώ είμι και πολλούς | premeditate : but whatsoever shall be πλανήσουσιν.

given you in that hour, that speak ye : For many shall come in my name, for it is not ye that speak, but the Holy saying, I am Christ; and shalí deceive Ghost. many.

a See on Matt. x. ver. 19-22. VER. 7. “Οταν δε ακούσητε πολέμους και ακοάς

VER. 12. πολέμων, μη θροείσθε δεϊ γαρ γενέσθαι:

Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάαλλ' ούπω το τέλος.

νατον, και πατήρ τέκνον και επαναστήAnd when ye shall hear of wars and

σονται τέκνα επί γονείς, και θανατώσουσιν

αυτούς. rumours of wars, be ye not troubled : for such things must needs be; but the

Now the brother shall betray the broend shall not be yet.

ther to death, and the father the son ;

and children shall rise up against their VER. 8.

parents, and shall cause them to be put 'Εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος, και το death. βασιλεία επί βασιλείαν· και έσονται σεισ

VER. 13. μοί κατά τόπους, και έσονται λιμοι και Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια ταραχαί.

το όνομά μου· ο δε υπομείνας είς τέλος, For nation shall rise against nation, CÚTOG OWOńcetas. and kingdom against kingdom: and And ye shall be hated of all men for there shall be earthquakes in divers my Name's sake : but he that shall enplaces, and there shall be famines and düre unto the end, the same shall be troubles: these are the beginnings of saved.

VER. 14. *Gr. the pains of a woman in travail. “Οταν δε ίδητε το βδέλυγμα της ερημώVER. 9.

σεως, το ρηθέν υπό Δανιήλ του προφήτου,

εστος όπου ου δεϊ· (ο αναγινώσκων νοείτω") 'Αρχαι ωδίνων ταύτα. Βλέπετε δε υμείς | τότε οι έν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα εαυτους παραδώσουσι γάρ υμάς εις συνέ

όρη: δρια, και εις συναγωγάς δαρήσεσθε, και επί

a But when he shall see the abominaηγεμόνων και βασιλέων σταθήσεσθε ένεκεν έμου, εις μαρτύριον αυτοϊς.

tion of desolation, spoken of by Daniel

the prophet, standing where it ought not, a But take heed to yourselves : for (let him that readeth understand,) then they shall deliver you up to councils ; let them that be in Judæu flee to the and in the synagogues ye shall be beaten: mountains: and ye shall be brought before rulers and

a See on Matt. xxiv. ver. 15-36. kings for my sake, for a testimony against them.

VER. 15. a See on Matt. x. ver. 17, 18.

ο δε επί του δώματος, μη καταβάτα

εις την οικίαν, μηδε εισελθέτω άραι τι έκ VER. 10.

της οικίας αυτού. Και εις πάντα τα έθνη δεί πρώτον κηρυχθήναι το ευαγγέλιον.

And let him that is on the house-top

not go down into the house, neither enter a And the Gospel must first be pub- therein, to take any thing out of his lished among all nations.

house : : a See on Matt. xxiv. ver. 14.

VER. 16.

Και ο εις τον αγρόν ών, μη επιστρεψάτω VER. 11.

εις τα οπίσω, άραι το ιμάτιον αυτού. “Οταν δε αγάγωσιν υμάς παραδιδόντες, And let him that is in the field not μη προμεριμνάτε τί λαλήσητε, μηδε με turn back again for to take up his garλετάτε· αλλ' και εάν δοθή υμίν εν εκείνη τη | ment.

sorrows.

Α. D. 33.

MARK XIII. 17-31.

Α. D. 33.

VER. 17.

But in those days, after that tribulaΟυαί δε ταϊς εν γαστρί έχούσαις, και | tion, the sun shall be darkened, and the ταϊς θηλαζούσαις, εν εκείναις ταϊς ημέραις. | moon shall not give her light, But woe to them that are with child,

VER. 25. and to them that give suck in those days!

Και οι αστέρες του ουρανού έσονται εκVER. 18.

πίπτοντες, και αι δυνάμεις αι εν τοις ουρα:

νούς σαλευθήσονται. Προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται η φυγή υμών χειμώνος.

And the stars of heaven shall fall, and

the powers that are in heaven shall be And pray ye that your Aight be not

shaken. in the winter.

VER. 06.
VER. 19.

Και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου "Εσονται γαρ αι ημέραι εκείναι θλίψις, έρχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολ. οία ου γέγονε τοιαύτη απ' αρχής κτίσεως λής, και δόξης. ής έκτισεν ο Θεός, έως του νύν, και ου μη And then shall they see the Son of γένηται.

man coming in the clouds with great For in those days shall be affliction, power and glory. such as was not from the beginning of the creation which God created unto

VER. 97. this time, neither shall be.

Και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυ

του, και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού VER. 20.

εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρου γης Και ει μη Κύριος εκολόβωσε τας ημέρας, έως άκρου ουρανού. ουκ αν εσώθη πάσα σάρξ άλλα διά τους εκλεκτούς, ούς εξελέξατο, εκολόβωσε τας | shall gather together his elect from the

And then shall he send his angels, and ημέρας.

four winds, from the uttermost part of And except thut the Lord had short. the earth to the uttermost part of heaven. ened those days, no flesh should be saved : but for the elect's sake, whom he hath

VER. 28. chosen, he hath shortened the days. 'Από δε της συκής μάθετε την παραβο

λήν· όταν αυτής ήδη ο κλάδος απαλός γέVER. 21.

νηται, και εκφυή τα φύλλα, γινώσκετε ότι Και τότε εάν τις υμίν είπη: Ιδού, ώδε ο εγγύς το θέρος εστίν. Χριστός· ή, ιδου εκεί μη πιστεύσητε.

Now learn a parable of the fig tree ; And then if any man shall say to you, When her branch is yet tender, und putLo, here is Christ ; or, lo, he is there ; teth forth leuves, ye know that summer is believe him not :

VER. 29.
VER. 22.

Ούτω και υμείς, όταν ταύτα ίδητε γινό'Εγερθήσονται γάρ ψευδόχρισοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και το μενα, γινώσκετε ότι εγγύς έστιν επί θύραις.

So ye in like manner,

when ρατα, προς το αποπλανάν, ει δυνατόν, και

ye

shall τους εκλεκτούς.

see these things come to pass, know that For false Christs and false prophets

it is nigh, even at the doors. shall rise, and shall shew signs and won

VER. 30. ders, to seduce, if it were possible, even

'Αμήν λέγω υμίν, ότι ου μή παρέλθη και the elect.

γενεά αύτη, μέχρις ου πάντα ταύτα γέVER. 23. Υμείς δε βλέπετε: ιδού, προείρηκα υμίν

Verily I say unto

you,

That this geσάντα.

neration shall not pass, till all these But take ye heed : behold, I have fore, things be done. told you all things.

VER. 31.
VER. 24.

Ο ουρανός και η γή παρελεύσονται οι δε 'Αλλ' εν εκείναις ταις ημέραις, μετά την 1 λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. θλίψιν εκείνην, ο ήλιος σκοτισθήσεται, και Heaven and earth shall pass away: η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής: but my words shall not pass away.

neur :

νηται.

« PreviousContinue »